Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri AMƆƆSI 1
Amɔɔsi
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Amɔɔsi do wɑ̃̀ri o pɑ́tíri yɛbie nsikɔùsìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (760) kó kɛmiɛkɛ nkɛ kɛ̀ Yesu nɛ́ nɑ kɛ́kɔtɛní.
Dɛ kó yɛbie mmiɛkɛ nkɛ ò ìtɛ́mɛ̀ o ɛì Tekoɑ kɛ́kɔtɛ Isidɑyɛɛribɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu Kuyie nhò tɔ̃ nkɛ̀. Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ Sedoboɑmmu weè do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. Kɛ̀ dɛ̀ ndò mbɛ kpɛrɛ dɛmɔu kèrí sɛ́i. Kɛ̀ Amɔɔsi mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ tikɔ̃nyɑuti nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ tú: Kuyie ndi duɔ́mmu ikuɔ́ kɛ̀ di nɛ́ ì cɑ̀ɑri kɛ̀ bɛkperíbɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛcĩ̀rìbɛ̀, Kuyie nnɛ́ yóó dɛɛtɛ́mu bɛcĩ̀rìbɛ̀, kù tu kù yóó di potɛ́mu. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò dènnɛ bɛ cuokɛ̀ bɑ́ dɛ̀ í nhɔɔtɛ 7:10-17.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie nkpɑnnɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ 1-2
2. Dɛ̀ɛ̀ kònnɛ Kuyie nnɛ̀ ku kɔbɛ 3-6
3. Kuyie nhò bɛnkɛmɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkú Kuyie nhɑutɛ́mɛ̀ kɛ bo bɛ̀ dɛɛtɛ́ 7-9
1
Di m̀pɑ́tíri nɑ́ɑ́ nhAmɔɔsi nɑ̀kɛ́ tì nti. Amɔɔsi do tú Tekoɑ ɛì kou nwe kɛ cɛ̃mmù o wũɔ̃. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛnkɛ ku nɑ́ɑǹtì Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhOsiɑsi weè tɔ tikpɑ̀tì Sudɑɑ tenkɛ̀. Kɛ̀ Soɑsi birɛ Sedoboɑmmu tu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nhò nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ́ ɑɑ́ Osiɑsi nɛ̀ Sodoboɑmmu bɛ kpɑ̀tì miɛkɛ. Kɛ̀ Amɔɔsii bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kontí Siyɔ̃ɔ̃
kɛ pɛ́ú mɛtɑmmɛ̀ Sedisɑdɛmmu,
kɛ̀ timútì mɔ̀tírí yɛnɑɑcɛ̃nhò
kɛ̀ Kɑdimɛɛri tɑ̃rì yómmɛ̀ kpɛti kpeí.
Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀ tì Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀
(Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀ ti Sidii ɛì kɔbɛ)
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Dɑmɑɑsi ɛì kɔbɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́,
n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì,
bɛ̀ pɔ̀ntɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kɑdɑɑdi ɛì kɔbɛ
kɛ bɛ̀ nɑ̀ntɛ muyuo nkɔ̃mɛ.
N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu,
kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ Asɑyɛɛdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
mù bo cɔ́útɛ́ Bɛnni-Adɑdi kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
N yóó uutɛ́mu Dɑmɑɑsi ɛì kó dimɑ́tìcɑ̀ù
kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó mɛyɛi mbiriku miɛkɛ,
kɛ́kuɔ wèè kù bɑkɛ́,
kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Kiidi.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
(Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀ tì Fidisii tenkɛ̀ kɔbɛ)
Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Kɑsɑɑ ɛì kɔbɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́
n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì.
Bɛ̀ pĩ̀ḿmú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛnìtìbɛ̀ pɛ́u
kɛ duɔ́ nhEdɔmmu ɛì kɔbɛ.
N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu Kɑsɑɑ ɛì miɛkɛ
kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ.
M bo kuɔ Asidɔti ɛì kɔbɛ bɛmɔu,
kɛ́dɛitɛ wèè pikú fɛkpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀tìfɛ̀ Asikɑnɔɔ ɛì,
kɛ́dɑɑ́ n nɔ̀ùtɛ̀ Ekunɔɔ ɛì kɛ́kuɔ Fidisii kɔbɛ sɔmbɛ.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
(Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀ tì Fennisii tenkɛ̀ kɔbɛ)
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Tiiri ɛì kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́,
n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì,
bɛ̀ pĩ̀ḿmú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛnìtìbɛ̀ pɛ́u
kɛ duɔ́ nhEdɔmmu ɛì kɔbɛ,
bɑ́ bɛ̀ í dentɛní n do yɛ̃ mmɛtɑummɛ̀
mɛ̀ɛ̀ bo bɛmbɛ nɛ̀ bɛ tebìí bɛ cuokɛ̀.
10 N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu Tiiri ɛì miɛkɛ
kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ.
(Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀ tì Edɔmmu ɛì kɔbɛ)
11 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Edɔmmu ɛì kɔbɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́,
n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì.
Bɛ̀ bɛ̀ti mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ tebìí Isidɑyɛɛribɛ
bɑ́ mɛsémmɛ̀ í bɛ̀ bo,
kɛ̀ bɛ miɛkɛ bɛ̀ cɔ̀ú nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ u mɛdɔ̀mmɛ̀.
12 N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu kɛ̀ mùu cɔ́u Temɑɑ ɛì
nɛ̀ Bosedɑɑ ɛì kó sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ.
(Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀ tì Amɔniibɛ)
13 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Amɔniibɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́,
n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì.
Bɛ̀ pùòti mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kɑdɑɑdi ɛì kó bɛpɔupómpómbɛ̀
kɛ bo pɛ̃kùnnɛ bɛ tenkɛ̀.
14 N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu Dɑbɑɑ ɛì miɛkɛ
kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ bɛ cɛ̃́ĩ sɑ̀ɑ̀sì mudoò kó kunɔɔ̀roo miɛkɛ.
Fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀ nɛ̀ kuyɑɑkù diɛkù mɔ̀nnì.
15 Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kóò kònnɛ̀
kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìío.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.