Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri Kɔdɔɔsi 1
Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɔɔsi
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Pɔɔri weè do wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri Kɔdɔɔsi Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì, kɛ́ dì duɔ́ nTisiki nɛ̀ Onnɛsimmu kɛ̀ bɛ̀ bo dì kɔ̀tɛnɛ̀ Kɔdɔɔsi. Pɔɔri weè do í bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Bɛ ciɛ kou Epɑfɑdɑsi wèè do wɛ̃nnɛ́ Pɔɔri kɛ nɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì weè do tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́.
Bɛ̀ do kpetí dìì mɔ̀nnì Pɔɔri Odommu kɛ̀ Epɑfɑdɑsi kɔtoo kóò nɑ̀kɛ́ bɛsoùmbɛ̀ mɑbɛ̀ tɑnnímɛ̀ bɛ ciɛ Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kuyie nkɛ̀ kù dɑ dɛɛtɛ́ ɑ dò nkɛ́mbɑ́ɑ́ nkɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ mbɛ kɛ dɔɔrinɛ̀ ikuɔ́ mɑì kɛ́ndònnɛ̀ mucɑ̃mmù nɛ̀ ticìcìtì mɑtì mudiì ĩ́nkɛ̀.... Pɔɔri tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ pɑ̃̀nkɛɛ bɛ̀ dèntɛní Kuyie nduɔ̀mmɛ̀ mufòmmu nɛ̀ Yesu borɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi, kɛ́ bɛ̀ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri kɛ bo bɛ̀ tié mbɛ̀ dò nkɛ́ndòmmɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ tũnnɛ mufòmmu yɛimu.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mudɔummu 1:1-8
2. Pɔɔri bɑ́ɑ́ ntì Kuyie mbɛ kpɛ́í 1:9-14
3. Kirisi bɑkɛ́mɛ̀ dɛmɔu 1:15-23
4. Ò bɛ̀ cɑu ntì bɛsoùmbɛ̀ kpɛ́í 1:24-2:2
5. Mufòmmu pɑ̀mmù nɛ̀ Kirisi ti kó mɛwɛ̃nnímɛ̀ miɛkɛ 3:1-4:6
6. Mɛcɑummɛ̀ 4:7-18
1
Pɔɔri dɔummɛ̀ Kɔdɔɔsi kɔbɛ
Mí mPɔɔri Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kɛ̀ n tu Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì nɛ̀ Timɔntee tíì di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri díndi bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɔɔsi kɛ tɑ̃́ Yesu.
Ti cicɛ Kuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì.
Kuyie nti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ ti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀
Ti ɔ̃ nsɑ̃ntímu Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ, koò bɑ̀ɑ́ nsɑ̃́ɑ̃̀ di kpɛ́í. Kɛ yɛ̃́ ti kèèmɛ̀ di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Yesu Kirisi nɛ̀ di dɔ́mɛ̀ Kuyie nkɔbɛ bɛmɔu. Nɛ̀ di kèè dìì yiè ndi Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì tu timɔ́mmɔnti, di bɑntɛ́mɛ̀ Kuyie ndi bɑɑnɛ̀ dɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɛ̀ bɑ̀ɑ. Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì pitírí kutenkù kumɔu ndi, dɛ̀ í tú di ciɛ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tì yíé nkɛ̀ bɛ borimɛ ceeri, di kɔ̃mɛ cèètɛmɛ̀ di tì kèè dìì mɔ̀nnì mɛketímɛ̀ kɛ bɑntɛ́ weti weti Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀. Ti nɛ́po mɔ́mmuɔ Epɑfɑdɑsi nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú, weè tì ndi nɑ̀kɛ́. Ò pĩ mmùù tɔ̃mmú di ciɛ mù tú musɑ̀ɑ̀mù mmu, Kirisi dɔ́ mù. Weè ti nɑ̀kɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di teé mmɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ di dɔ́ ditɔbɛ̀.
Dɛɛ̀ kpɛ́í nte nɛ̀ ti kèèmɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, ti í yóu ti bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie ndi kpɛ́í nkɛ tú kù di teennɛ̀ kɛ̀ di yĩ́ɛ̃́tɛ́ kù dɔ́ dɛ̀, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di duɔ́ mmɛciì nkɛ̀ di nyɛ̃́ di dɔɔri dɛ̀, 10 kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀, dɛ̀ɛ̀ dɛ̀úkùnko ku yètìrì, kɛ́ndɔɔri ditɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔkɛɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kuyie. 11 M bɑ́ɑ́mmu Kuyie nkɛ tú kù di kpénkùnnɛ dɛmɔu dɛ miɛkɛ nɛ̀ ku wɛ̃rímú diɛmù kɛ̀ di nɑ kɛ́mmi nkɛ wɛ̃́ɛ̃̀rì. 12 Nsɑ̃ntínɛ̀ ti cicɛ Kuyie nkùù te kɛ̀ di mɑnnɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kuwenniku miɛkɛ, kɛ̀ kù yóó wɛ̃nnɛ́ kɛ́ di duɔ́ nkù bɑ̀ɑnɛ̀ dɛ̀ ku kɔbɛ. 13 Kuù ti fìetɛ dibiìnnì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ, kɛ ti tɑnnɛ́ ku Birɛ kù dɔ́ dɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, 14 wèè ti dontɛ́, kɛ ti cĩ̀ɛ̃́ nti yɛi.
Kirisi weè tu oketiwè dɛmɔu dɛ miɛkɛ
15 Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɑ̀ Kuyie, Kirisi weè ti bɛnkú kù dòmmɛ̀, weè tu Mpo kɛ bɑkɛ́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu. 16 Weè te dɛmɔu kɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ, ti wúó ndɛ̀ nɛ̀ ti í wúó ndɛ̀, bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, bɛkótíbɛ̀, muwɛ̃rímú yɛmbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ ni, kù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu weè kpɛ́í. 17 Dɛmɔu dɛ̀ yóó dɔɔ̀ kòò bomu, weè te kɛ̀ dɛ̀ bo kòò dɛ̀ bɑkɛ́. 18 Weè tu diyuu, kòo kɔbɛ tú o kɔ̃̀ntì, kòò bɛ̀ duɔ́ mmufòmmu. Weè tu oketiwè wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, Kuyie mmɛ dɔ̀ɔ̀ kòò bo mbɑkɛ́ tipíìtì timɔu ndi, 19 kɛ yɛ̃́ Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ́mbo ku Birɛ miɛkɛ nɛ̀ ku dòmmɛ̀ mɛmɔu ndi. 20 Kuù dɔ́ kɛ́tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ ku Birɛ Yesu kó mukṹṹ nkudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ te dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nɑrikɛnɛ̀ Kuyie.
21 Díndi múnkɛ di do tú Kuyie nkpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ mbɛ kɛ̀ kù dɛ́tirìnɛ̀, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ sĩ̀ nkɛ̀ di dɔɔri mɛyɛi. 22 Di mmɔ̀nnì kɛ̀ ku Birɛ tùótɛ́ tinitikɔ̃̀ntì kɛ ku, kɛ̀ kù di tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀. Kɛ̀ di bo nɑ kɛ́nkɔri ku borɛ̀ kɛ wenni pɑ́íí, kɛ kpɑ mɛyɔ̃́ɔ̃̀ nkòò mɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ di sɛi. 23 Ntɑ̃́nɛ̀ Kuyie nweti weti, kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ di yɑtɛnɛ̀ ku kó kucɛ yoo di bɑɑ dɛ̀, Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì di bɛnkɛ dɛ̀. Dɛ kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ tì nɑ̀kɛ́mu kutenkù kumɔu, mí mPɔɔri kɛ̀ n tì nɑ̀ɑ́.
Kuyie nduɔ́ mmùù tɔ̃mmú Pɔɔri
24 Di mmɔ̀nnì dɛ̀ n nɑɑtimu kɛ̀ n fɛ̃́ũ̀rì di kpɛ́í. Kɛ̀ n sɔkɛ́ kɛ fɛ̃́ũ̀rì Kirisi fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀ o kɔbɛ díndi bɛ̀ɛ̀ tu o kɔ̃̀ntì di kpɛ́í. 25 Kuyie nkuù n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ m pĩ̀ńnɛ́ Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ̀ m bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì pɑ́íí, kɛ́ tì mbɛ̀ tié. 26 Kuyie ndo tì mbɛ̀ sɔ̀nnɛnɛ̀mu, di mmɔ̀nnì kɛ̀ tì mbɛ̀ bɛnkɛ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ tu ku kɔbɛ. 27 Kuyie nkuù dɔ́ kɛ́bɛnkɛ ku kó disɔ̀rì kpɛti tìì do sɔri, tìì tu: Kɛ̀ Kirisi bo di miɛkɛ di nyɛ̃́ kɛ dò ndi bo ò totɛ́nɛ̀ Kuyie nkó tikpetì. 28 Weè Kirisi kpɛ́í nkɛ ti nɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ cɑú, kɛ bɛ̀ tiè nKuyie nnɑ́ɑǹtì ti yɛ̃́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ dí ntɑunɛ̀ Kirisi, kɛ́mbo tuɔkoo Kuyie mborɛ̀ kɛ dò mpɑ́íí. 29 Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ mɑù, Kirisi weè n duɔ́ nho kó muwɛ̃rímú diɛmù.