Dɑnniyɛɛri
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑ́ ntì
Dɑnniyɛɛri kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ mbɛ̀ do pĩ̀ḿmúmɛ̀ mmɛ Sifubɛ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ́dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì kɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ nkɔkɛ́ bɛ miɛkɛ, kɛ̀ dɛ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ ḿbo ibotí ìì tũ̀ nyɛbɔkɛ̀ i cuokɛ̀, kɛ tú tidɑɑtì kɛ̀ i kóo kpɑ̀ɑ̀tì ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ o kó kucɛ. Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛmbɛɛ yetɛ kɛ́bɛnkɛ bɛ̀ tumɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kɛ tũ̀ nKuyie nnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀ bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ tu mukṹṹ mmu bɛ̀ɛ kúnɛ̀ Kuyie nkó diyètìrì.
Dɑnniyɛɛri nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti bɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ mɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛkperíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ Kuyie nkuù kpeńnìmɛ̀.
Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie mbɛnkɛ mɛbɛnkùmɛ̀ mɛ̀nɑ̀ɑ̀ Dɑnniyɛɛri. Dɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ mɛnɑ̀ɑ̀ ti nɑ́ɑ́ nyibotí tɛì do bɑkɛ́mɛ̀ mmɛ Sifubɛ nɛ̀ Kuyie mbɛ̀ dɛɛtɛ́mɛ̀ kɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ bɛ ɛì, dɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ ti nɑ́ɑ́mmu Yesu wɛ̃tinímɛ̀.
Dɑnniyɛɛri kó dipɑ́tíri dònnɛ̀ Mudɑ́ɑmmu kó dipɑ́tíri ndi dìì tu Mɛtɑummɛ̀ Pɑ̀mmɛ̀ kpɛri sɔnni. Dɛ kó yɛpɑ́tɛ yɛdɛ́ teénnɛ̀ Kuyie ntũ̀mbɛ̀ mbɛ. Kɛ̀ bɛ̀ bo nwɛ̃́ɛ̃̀rì kɛ bɑɑ̀ Yesu bo wɛ̃tɛ́nímɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɔ́ dɛ ndòmmɛ̀.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Dɑnniyɛɛri do bomɛ̀ Bɑbidɔnni kó tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ 1
2. Nɛbukɑnnɛsɑɑ duɔ́ kɛ yɑ̀mɛ̀ tidɔuǹtì sitenkɑɑnìi 2
3. Kuyie ndɛɛtɛ́mɛ̀ Ebedeebɛ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti 3
4. Kuyie nkɛ̃́kùnnɛmɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ 4
5. Dɑnniyɛɛri kó tinɑ́ɑǹtì bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Bɑditɑsɑɑ nɛ̀ Dɑriyuusi bɛ kó dimɔ̀nnì 5-6
6. Dɑnniyɛɛri yɑ̀mɛ̀ mɛbɛnkumɛ̀ iwũɔ̃ inɑ̀ɑ̀ 7
7. Dɑnniyɛɛri yɑ̀mɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ kɛ̀ Kɛrɛkibɛ pɔ̀ntɛ Pɛdɛsiibɛ nɛ̀ bɛ̀ sɑ̃ũmɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ 8
8. Dɑnniyɛɛri bɑ́ntɛ̀mɛ̀ Kuyie 9
9. Dɑnniyɛɛri yɑ̀mɛ̀ tidɔuǹtì sɔnti 10-12
1
Dɑnniyɛɛri nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ bɛ̀ bomɛ̀ Bɑbidɔnni
Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑkimmu kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do Sedisɑdɛmmu mudoò. Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkòo nɑ Sosɑkimmu, kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́túótɛ́ nɛ̀ tikɔutɛ́nɛntì mɑtì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ́ tì tɑnnɛ́ tɛbɔɔcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o bɔkɛ̀ bo kùù dieku miɛkɛ.
Kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ nɑ́kɛ́ Asepenɑɑsi wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ dɔ̀ wèe wéntɛ́ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀nní bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ cɛ̃́ĩ yoo bɛnitidiɛbɛ̀ kpɛsi miɛkɛ, kɛ í mɔkɛ kuyɛ̀nkù, kɛ wenni kɛ kpeńnì, kɛ yɛ̃́ mɛciì mmɛmɔu kɛ nɔ nkɛ bɛí dɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɛnkɛ muwɑ̃ɑ̃̀mù nɛ̀ Bɑbidɔnni kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀ bɛ̀ mbɛ̀ duɔ̀ nyɛwe yɛmɔu mudiì wenwe okpɑ̀ɑ̀tì ò yo mmù, nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nhò yɔ̃̀ mmɛ̀, kɛ́ mbɛ̀ duɔ̀ nyitié nyɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́tɑ o tɔ̃mmú miɛkɛ.
Bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛ mbo bɛ miɛkɛ bɛ̀nɑ̀ɑ̀: Dɑnniyɛɛri nɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Asɑdiɑ. Wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kòo bɛ̀ keutɛ́ yɛyètɛ̀ tɛyɛ̀, kɛ yú Dɑnniyɛɛri kɛ dɔ̀ Bɛtisɑsɑɑ kɛ yú Anɑnniyɑ kɛ dɔ̀ Sɑdidɑki, kɛ yú Mikɑyɛɛri kɛ dɔ̀ Mɛsɑki, kɛ yú Asɑdiɑ kɛ dɔ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo. Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ í ndɔ́ kɛ́sĩnkùnnɛ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yo mmùù diì nɛ̀ ò yɔ̃̀ mmɛ̀ɛ̀ nɑɑ̀. Kòo nɑ́kɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú kòo di okpɑ̀ɑ̀tì yo mmùù diì kɛ́sĩnkùnnɛ omɑ́ɑ̀. Kɛ̀ Kuyie nkɑ́ɑ́kɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú o yɛ̀mmɛ̀ kòo yie nDɑnniyɛɛri ò nɑ̀kɛ́ tì. 10 Kɛ nɛ́ nɑ́kɛ́ Dɑnniyɛɛri kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì mɔ́mmuɔ nweè n nɑ̀kɛ́ di dò nkɛ́nyo ntìì diitì kòò sɔ̃́ ndi kɔ̃̀ntì í dònnɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ di yɑ̀ɑ̀ bo n fítɛ́ koò n kuɔ.
11-12 Kɛ̀ Dɑnniyɛɛrii nɑ́kɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kòò bo mbɛ̀ duɔ̀ ntidiitì kɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑmmu ɑ ti yɑ́ɑ́kɛ́, mí nnɛ̀ n nɛ́pobɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Asɑdiɑ kɛ̀ bɛ̀ nti duɔ̀ ntikũnfɑ̃ɑ̃̀tì kɛ̀ ti yo nkɛ nti duɔ̀ mmɛnɛ́buo nkɛ̀ ti yɔ̃̀ nkɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe tɛpíítɛ̀. 13 Kɑ̀ɑ nti wéí tínti nɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yo nhokpɑ̀ɑ̀tì kó mudiì, dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀, kɑ̀ɑ nɛ́ bo dɔɔ̀mɛ̀ ɑ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
14 Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi yie ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ yɛwe tɛpíítɛ̀. 15 Dɛ kó yɛwe kó mɛpɛ̃ɛ̃tímɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ mbɛ ììkɛ̀ pìɛ́kɛ́ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yo nhokpɑ̀ɑ̀tì yo mmùù diì bɛmɔu. 16 Mɛm̀mɛ kòo sɔɔtɛ́ kɛ́ mbɛ̀ duɔ̀ ntikũnfɑ̃ɑ̃̀tì mɑ́ɑ̀ kɛ bɛ̀ mɛnnínɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó mudiì nɛ̀ o nɑɑ̀. 17 Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ ndɛ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛnɑ̀ɑ̀ mɛciì mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ nyɛ̃́ yɛpɑ́tɛ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ńfòù, kɛ̀ Dɑnniyɛɛri nnɔ nkɛ bɛí ntidɔuǹtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ mɛmɔu botí.
18 Kɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do yɛ̃ nhò dɔ́ kɛ́ bɛ̀ wèńní dìì mɔ̀nnì kɛ̀ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kòo bɛ̀ kɔ̀tɛnko. 19 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ nɑ̀kɛ́nɛ̀ bɛmɔu, òmɔù í mmɑ̀nnɛ̀ mɛciì nDɑnniyɛɛri nɛ̀ Annɑniyɑ nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Asɑdiɑ. Mɛm̀mɛ kòo bɛ̀ tùótɛ́ o tɔ̃mmú. 20 Kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ bɑ́ kòò dɔ́ wèe bɛ̀ bekɛ́ tìì ĩ́nkɛ̀ tìì tu mɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì nkpɛti, bɛ kó mɛtɛ̃́nnímɛ̀ nwenni kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kucɛ tɛpíítɛ̀ o ɛì kó bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ nɛ̀ o kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ kɔ̃mɛ.
21 Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri mpĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Siduusi nɑɑ́ ndìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè.