Ikuɔ́ kóntímù
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Mukétímù kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ tùɔ̀kɛmɛ̀ mmɛ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ ndìì ɛì. Kɛ̀ Ikuɔ́ kóntímù kpɛri sɔɔtɛ́ kɛ ti nɑ́ɑ́ mMɔyiisi nɑ̀kɛ́ tì Isidɑyɛɛribɛ. Mɔyiisi do denni Isidɑyɛɛribɛ Kuyie mbɛ̀ dɔ́mɛ̀ mmɛ nɛ̀ kù pĩ mmùù tɔ̃mmú bɛ kpɛ́í.
Kù do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ ni dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ bɛ̀ dò kérí dɛ̀, kɛ́ mbɛ̀ kɑ̃nkɛ́ bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nku tɑnnɔ̀, nɛ̀ kù do bɛ̀ dɔúnnɛ̀mɛ̀ dinùù.
Dɛ̀ nɛ́ í tú kù cɛ̃́nkɛ do bɛ̀ dènni mɑ́ɑ̀ ndi tìì dɔ̀ɔ̀, nɛ̀ Kuyie nkuɔ́ ti diɛ nkɛ yɑ̀ dɛ̀ yɛpɑ́tɛ tɛyɛ̀ miɛkɛní. Mɔyiisi do nɑ́ɑ́nnɛ̀ dinitidɑɑ̀ ndi, nɛ̀ kɛisɔ̀ùkɛ̀, kɛ tú bɛ̀ɛ kɔtɛní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ kɛ́wɑmmú kɛ́ kù tɑunnɛ̀ kunku Kuyie. Mɔyiisi do ĩkú tìì ĩ́nkɛ̀ tiì tu ò do bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ tú: Díndi Isidɑyɛɛri n nìtìbɛ̀ kéntɛ́nɛ̀ Kuyie nkùù tu ti Yiɛ̀ nKuyie nkù tu mù. Di dò nkɛ́ndɔ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù di te, dí nkù dɔ́ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ di wɛ̃rímú mumɔu (6:4-5, tì nɑ̀kɛ́mu Mɑtie 22:37).
Ikuɔ́ kóntímù kó dipɑ́tíri nɑ́ɑǹtì kó dikũ̀nnì tu ikuɔ́ nyi. Bɛ̀ do di yɑ̀ Sedisɑdɛmmu nwe Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ Sosiɑsi tu dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì. (Wéntɛ́ 2 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ 22). Dɛ kó dipɑ́tíri nɑ́ɑǹtì bomu mɛtɑummɛ̀ kòtímɛ̀ kó yɛpɑ́tɛ tɛyɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ kpɛyɛ mɑyɛ̀ miɛkɛ.
Bɛ̀ɛ̀ do kɑɑ̀ ndɛ kó dipɑ́tíri dimɔ̀nnì nɛ̀ tínti bɛ̀ɛ̀ dì kɑ̀ɑ̀ nyíe, ndì ti denni tì tu: Onìtì ɑ bo mbomɛ̀ kɛ̀ dɛ dɑ nɑɑti tú: A bo nyiémmɛ̀ Kuyie nhOdɛɛtíwè opɑtiwè dɑ nɑ́ɑ́ ntì ɑ borimɛ mɛmɔu miɛkɛ.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mɔyiisi do nɑ̀kɛ́ tì mɛketimɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ kɛ bɛ̀ dèntɛní Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bɛ kpɛ́í 1:1-4:43
2. Mɔyiisi nɑ̀kɛ́ tì mɛdɛ́rímɛ̀:
Ò bɛ̀ dèntɛmɛ̀ Kuyie ntɑnnɔ̀ tɛpíítɛ̀ 4:44-5:22
Itié nyitié Mɔyiisi bɛ̀ dèntɛ ì 5:23-11:32
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ikuɔ́ 12-26
3. Isidɑyɛɛribɛ do dòmmɛ̀ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nyoo mɛyɛi, bɛ̀ bo yiemmɛ̀ Kuyie nkpɛti yoo bɛ̀ɛ ti yetɛ 27:1-28:68
4. Mɔyiisi nɑ̀kɛ́ tì mɛsɔmmɛ 28:69-30:20
5. Mɔyiisi bɛ̀ cɑummɛ̀ kɛ dèè kɛ ku 31-34
MƆYIISI DO NÀKƐ́ TÌ MEKETIMƐ̀ KUKÓ NSUDITƐ̃Ɛ̃ YÁÀ
1
Di m̀pɑ́tíri tɔ tinɑ́ɑǹtì Mɔyiisi do nɑ̀kɛ́ tì nti Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ tɛrì dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ kɛ wetí Sufu, kɛ̀ Pɑdɑnni kpɑ́ɑ̀ bo ku m̀píkù. Tofɛɛdi nɛ̀ Dɑbɑnni nɛ̀ Asedɔti nɛ̀ Disɑɑbu kɛ̀ yɛ̀ bo kupíkù tɛkù. A bo ítɛ́mɛ̀ Odɛbu kɛ́kétɛ́ Seii tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó kucɛ kɛ́nkɔri Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ, dɛ̀ mɔ̀kɛ mucèmmu yɛwe tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ ndi. Dɛ do sɔ̃́ ndɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀mɛ̀ Esibiti, dibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀ kó diyiè ketirì. Dɛ yiè ndi Mɔyiisi nɑ̀kɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu kɛ tú wèe tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́. Dɛ̀ do sɔ̃́ mMɔyiisi nɑmu Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni Ɛsibonni ɛì kou, kɛ nɑ Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku Etedeii ɛì kou wèè do bo Asitɑdoti.
Bɛ̀ do bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ ndi Mɔɑbu tenkɛ̀, dɛǹdɛ Mɔyiisi bɛ̀ dèntɛmɛ̀ Kuyie nkuɔ́.
Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ kɛ́sɔɔtɛ́
Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti do bo dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì Odɛbu ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te kɛ̀ kùu bɛ́immu kɛ tú: Di bo diɛ nkɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛmu, ítɛ́nɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ Amɔriibɛ tɑ̃rɛ̀ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́, yɛ̀ɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ pɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Nɛkɛfu nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́tuɔkɛ Dimɑɑ tɑ̃rɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ kukó ndiɛkù Efɑdɑti. Ntɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀. Kɔtɛnɛ̀ kɛ́ kɛ̀ tiekɛ! Kɛ yɛ̃́ kuù do bɛ́immɛ̀ kɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ kù yóó kɛ duɔ́ ndi yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío.
Mɔyiisi ɑ̃nnɛ́mɛ̀ bɛnìùbɛ̀
Dɛ mɔ̀nnì ndi, n di nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ̀ n dɔ̀: M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ndi ni m mɑ́ɑ̀. 10 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di sũ̀ṹ, ntɛ díndi yíe nkɛ sũ̀ṹ nsiwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀. 11 N dɔ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkùu yóu kɛ̀ di sṹṹ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ di mɛ̀ mmɑ̀mɛ̀ kucɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ndònnɛ̀ kù bɛ́imɛ̀. 12  M bo yĩ́mɛ m mɑ́ɑ̀ kɛ́ntũnni di kpɛti nɛ̀ di kó iṹũrii nɛ̀ di kó mutuutimù. 13 Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ di kó iwuɔ mmiɛkɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì kɛ̀ m bɛ̀ duɔ́ ntikótì. 14 Kɛ̀ di yie nkɛ dɔ̀ m bɛ́i ntì wenni. 15 Mɛm̀mɛ ǹ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ di wuɔ mmiɛkɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì kɛ́ bɛ̀ bɑɑ́ nyɛtĩ̀rɛ̀ nyɛtĩ̀rɛ̀. Biɛ ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) bɛtɔbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), bɛtɔbɛ̀ sipísìnùmmù, bɛtɔbɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni di wuɔ. 16 Dɛ mɔ̀nnì ndi n nɑ̀kɛ́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛnìùbɛ̀ di cuokɛ̀ kɛ̀ n dɔ̀, kɛ̀ bɛ kɔbɛ níí tɔní tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ɛ bɛ̀ kèńtɛ́, kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ beé ntìmɑtì bɛ̀ɛ tì tũ̀ntɛ. Kòo nìtì nwe nɛ̀ o kou, yoo onìtì nɛ̀ o kóo pɔ̀ɔ̀ bɛ̀ɛ mɛ ntì tũ̀ntɛ. 17 Bɛ̀ bɑ́ mbekù kɛ bɑɑ̀tì, bɛ̀ kèńtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí osɑ́m̀pɔ́ù bɛ̀ɛ mɛ nkéntɛ́ odiɛwè, bɛ̀ bɑ́ ndé òmɔù bɛ miɛkɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bekùmɛ̀ nɛ̀ Kuyie nkó diyètìrì ndi, kɛ̀ tìmɑtì mɛ mpɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ wɛ̃rímú bɛ̀ɛ tì tɔní m borɛ̀ kɛ̀ n tì kèè. 18 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n di nɑ́kɛ́mu di dò nkɛ́ndɔɔrimɛ̀.
Isidɑyɛɛribɛ do yetɛmɛ̀ Kuyie nkpɛti kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ duúnnɛ̀ kɛtenkɛ̀ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀
19 Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti ítɛ́ Odɛbu tɑ̃rì kɛ́tɑ fɛkpɑ́fɛ̀ tɛdɔntɛ̀ kɔfɛ di mɛ̀ nkètɛ́ní fɛ̀, kɛ́yɛ̀nnɛ̀nní Amɔriibɛ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó kucɛ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te kù do tì nti nnɑ̀kɛ́mɛ̀, kɛ̀ ti tuɔkɛní Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ. 20 Kɛ̀ n di nɑ́kɛ́ kɛ̀ n dɔ̀: Ti tùɔ̀kɛ Amɔriibɛ tɑ̃rì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te, kù ti duɔ́ ndì, 21 ntɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀, kɛ bo di ììkɛ̀. Kɔtɛnɛ̀ kɛ́ kɛ̀ cɔutɛ́ kɛ́tiekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù mɛ nyɛ̃. Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì nduò.
22 Kɛ̀ dí kɔtɛní m borɛ̀ kɛ dɔ̀: Tí tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pɑɑtɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ ti nɑ́kɛ́ icɛ ti dò nkɛ́ketɛ́ ì nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ ti dò nkɛ́tɑ yɛ̀. 23 Kɛ̀ m pɛ́nsìrì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́dɛitɛ di wuɔ mmiɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ m bɛ tɔ̃. 24 Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì, kɛ́tuɔkɛ Ɛsikɔɔdi biriku kɛ́ kù pɑɑtɛ́, 25 kɛ́kɔ̃ṹ dɛ kó kɛtenkɛ̀ kó yɛtebɛ kɛ́ntɔní kɛ́ ti bɛnkɛ, kɛ́ ti nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ ndìì ɛì tu disɑ̀ɑ̀rì ndi. 26 Kɛ̀ di mɛ nyí nyie nkɛ bo kɔtɛ, kɛ́yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di nɑ̀kɛ́ tì. 27 Kɛ̀ dí tuutɛ kɛ́nnɑ́ɑ́ ndi touti miɛkɛ kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nyí di dɔ́mu dɛɛ̀ te kɛ̀ kù di dènnɛní Esibiti, kɛ bo di duɔ́ nhAmɔriibɛ kɛ̀ bɛ̀ di kuɔ. 28 Di kɔ̃̀ntì dɛ nyɑ̃rikɛ kɛ̀ di dɔ̀: Ti kɔbɛ ti nɑ̀kɛ́ tì tiì yɑ̃́ríkùnnɛ ti kɔ̃̀ntì, ti yóó tɑnnɛ́ timɑ́ɑ̀ ɔ̃̀nti miɛkɛ? Bɛ̀ tu dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kpeńnìmu kɛ dɛu, kɛ ti pɛ̃ɛ̃tɛ́. Kɛ̀ tidɑdiɛtì kɛ̀ bo, kɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ dɛu iduotí ìì yɛ̀ fitɛ́ kɛ̀ ì dekɛ kɛ́kɑ́ɑ́ ntiwɛtì. Kɛ̀ tidɑdiɛtì Anɑkiibɛ kɛ̀ bo.
29 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n di nɑ́kɛ́ kɛ̀ n dɔ̀: Di kɔ̃̀ntì bɑ́ nhɑu di bɑ́ mbɛ̀ yĩɛ̃̀kù. 30 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di bonɛ̀mu kɛ yóó bɛ̀ kpɑnnɛ̀ di kpɛ́í, kù kpɑnnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Esibiti kɔbɛ kɛ̀ di dɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ di nuɔ. 31 Di yɑ̀mu di mɔ́mmɔmbɛ kuù di tɔmɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ di cɛ kumɔu onìtì ɔ̃ ntɔmɛ̀ o birɛ, kɛ̀ di mɛ̀ ntùɔ̀kɛnní diɛ. 32 Nɛ̀ mɛm̀mɛ di mɛ nyí yie nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛti. 33 Kunku kùù do di ni dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ di bɛnkú di dò nkɛ́mbɑ́tírí dɛ̀, kɛ níí ndi mí kɛyènkɛ̀ kɛ̀ di wúó nkucɛ kuyie mmɔ̀nnì kɛ níí ndò ndiwɛtirì kɛ di ni.
34 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkeè di tùùtɛ kɛ nɑ́ɑ́ ntì kɛ̀ ku miɛkɛɛ yɛ̀nní kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu, 35 kutɔ̃nkù yɛiku kuu nkɔbɛ kó dimɑ̀ɑ̀, òmɔù bɑ́ɑ́ yɑ̀ kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ n do bɛ́i nkɛ dɔ̀ n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀. 36 Yefundee birɛ Kɑdɛbu weè mɑ́ɑ̀ yóó kɛ̀ yɑ̀, wenwe nɛ̀ o yɑɑ̀bí, bɛm̀bɛ n yóó duɔ́mmɛ̀ kɛtenkɛ̀ ò ce nkɛ pɑɑtɛ́ kɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ò yiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ n yɛ̃ mmù weti weti.
37 Díì do te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ n yɛ̀nní kɛ̀ kù dɔ̀ bɑ́ mí m mɔ́mmuɔ n yí tɑti dɛ kó kɛtenkɛ̀, 38 kɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Sosuwee Nunni birɛ weè yóó kɛ̀ tɑ, kɛ dɔ̀, nh ò yìɛ́ dikɔ̃m̀bùɔ̀, kɛ̀ weè yóó di tɑnnɛ́ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tenkɛ̀, kɛ̀ dí kɛ̀ tiekɛ. 39 Di bí sɑ́m̀pɔ́ì di do yɛ̃ mbɛ̀ yóó túókɛ́ ì, ìì í yɛ̃́ mɛyɛi nnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, iì yóó tɑ dɛ kó kɛtenkɛ̀. Iǹyi n yóó kɛ̀ duɔ́mmɛ̀, kɛ̀ ìi kɛ̀ tiekɛ. 40 Díndi biɛ, wɛ̃tɛnɛ̀ kɛ́wetínnɛ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì.
41 Dɛ mɔ̀nnì ndi di nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀, di cɑ̀kɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nku, di yóó bɑ́ɑ́tímu, bɑ́ wè o kpɑ̀rìnɛntì kɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ dokɛ́nɛ̀, di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tì ndi nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mmù. Kɛ̀ dí bɑ́ɑ́tí di kpɑ̀rìnɛntì kɛ bo dekɛ ditɑ̃rì, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ í yóù di bo túótɛ́mɛ̀ kɛtenkɛ̀. 42 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɔtɛ kɛ́do bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ yɛ̃́ n yí bɛ̀ bonɛ̀mɛ̀. Bɛ̀ bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ. 43 Kɛ̀ n tì ndi nɑ́kɛ́ bɑ́ di í nyie nkɛ n kèńtɛ́, kɛ́yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó dinùù, kɛ́kétɛ́ nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ kó dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́ndeètì ditɑ̃rì kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀. 44 Kɛ̀ Amɔriibɛ bɛ̀ɛ̀ mɑɑ́ dɛ kó ditɑ̃rì kɛ̀ bɛ̀ mɛ nyɛ̀nní kɛ́ di munnɛ́ ice kɔ̃mɛ, kɛ́ ndi bɛti Seii tɑ̃rì kɛ kɔùtì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ɔdimɑɑ ɛì. 45 Di kɛ nkonní kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kù í nkèè di dɑbùò bɑ́ kù í ndɑkɛ dɛ kpɛti. 46 Mɛm̀mɛ kɛ̀ dí ḿbo Kɑdɛɛsi kɛ́mɔntɛ mɛdiɛ̀.