Mɛborimɛ wéìtì wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Mɛborimɛ wéìtì do tú mɛciì nyiɛ̀ nwe kɛ́ntú bɛ̀ɛ̀ tɑ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛciì nkóo dɑ̀kɔ́ɔ́rì bɛ kóò mɔù. Kɛ wéí mɛborimɛ kɛ nɑ́ɑ́ nhò yɑ̀ tì mɛborimɛ ĩ́nkɛ̀, kòo bɛ́í nkɛ tú mɛborimɛ í kérí ti do mɛ̀ wùónnɛ̀mɛ̀.
Ò í mɔkɛ yɛnɔ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, ò tu onìtì wèè dɔ́ wè nwe Kuyie nkɛ ciì kɛ békú omɑ́ɑ̀ tinɑ́ɑǹtì pɛ́u kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ mɛborimɛ dòmmɛ̀. Kɛ̀ ti dɔ́ kɛ́keè o pɑ́tíri tɔ tì ti dò nkɛ́túótɛ́ ti mɑ́ɑ̀ kɛ́cónnɛ́ o fɔ̃̀tìrì ndi ò do bo mɛ̀ɛ̀ borimɛ miɛkɛ, nɛ̀ o do tú wè. Sifubɛ kó mɛborimɛ miɛkɛ wèè wetí Kuyie we nyietì, kɛ ɔ̃ɔ̃ kpetínnɛ́ oyɛiwe, kɛ̀ mɛborimɛ wéìtìi wéntɛ́ kɛ́nsɔ̃́ ndɛ̀ í mɛ ndò nsɑ̃́ɑ̃̀. Dɛɛ̀ te kòo nɑ̀ɑ́ nho pɑ́tíri miɛkɛ kucɛ mɛ̀pɛ́u kɛ tú: Mɛborimɛ yóùmu mɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mɛborimɛ wéìtì wèńtɛ́mɛ̀ kɛ sɔ̃́ mmɛborimɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́ 1.1-4:16
2. Mɛborimɛ wéìtì wèńtɛ́mɛ̀ kɛ sɔ̃́ mmɛborimɛ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo mbɛ̀tìmɛ̀ kuyɑɑkù 4:17-10:20
Mɛborimɛ wéìtì nɑ́ɑǹtì kó dikɔ̀ù 11:1-2:16
1
Mɛborimɛ í dò nkɛ bɑntɛ́
Dɑfiti birɛ mɛborimɛ wéìtì Sedisɑdɛmmu
kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɑ̀kɛ́ tì mɛborimɛ ĩ́nkɛ̀.
Mí mmɛborimɛ wéìtì kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Mɛborimɛ yóùmu mɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́.
Mutɔ̃mmú onìtì pĩ mmù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
mu kó mucɔ̃́ntimu tú ɔ̃̀mmu?
Ku ndɑpùntɔ̃nkù ɔ̃ɔ̃ pɛ̃ɛ̃tɛ́,
kɛ̀ kundɑpùntɔ̃nkù tɛkùu yɛ̀nní,
kɛ̀ kɛtenkɛ̀ bɑɑ bo.
 
Diyiè ɔ̃ɔ̃ yɛ̀nní kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ,
kɛ́ndɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ bo wɛ̃tɛ dì yiɛ̀ní kɛ̀.
 
Kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ ítɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀,
kɛ́nfũũtɛ kɛ fiti kubɑkù cɑ̃̀nku
kɛ́nfiti, kɛ wɛ̃ti kɛ bo kétɛ́ní kù ìtɛ́ní kɛ̀.
 
Ikó nyimɔu pũɔ̃̀ nkɛ tɑɑ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nwe,
ò mɛ nyí piɛku,
kɛ̀ ì bɑɑ pũɔ̃̀ nkoò tɑɑ̀,
kɛ wĩɛ̃ti ì yɛ̀nní kɛ̀.
 
Bɑ́ dɛ̀ dɛ tɔ̃mmú í mɔkɛ kumɑ̀nku,
onìtì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ kɛ́deè.
Fɛnɔ̀nfɛ̀ í diɛ̀ mmuwéìmù,
ditoò mɛ̀ nyí diɛ̀ mmukeèmù.
 
Dɛ̀ɛ̀ bɑɑ do bo dɛɛ̀ yó mbo,
dɛ̀ɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ dɛɛ̀ yóó dɔɔ̀.
Dɛ̀mɑrɛ̀ í tú dɛpɑ̀nnɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
 
10 A bo yɑ̀ dɛ̀ kɛ dɔ̀:
Wúó! N yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ pɑ̀nnɛ̀!
Dɛ̀ yó mbo kɛ̀ ti mu nyí bo.
 
11 Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkpɑɑ́ yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ kpɛ́í,
bɛ̀ɛ̀ bo tũnnɛní bɛ̀ í yóó nkpɑɑ́ yɛ̃́
bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tũ̀nní bɛ kpɛ́í.
Mɛborimɛ wéìtì yɑ̀ tì kɛ nɑ́ɑ́
12 Mí mmɛborimɛ wéìtì n nɑɑ́mmu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu, 13 kɛ́duɔ́ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ́wɑmmú, kɛ́fiɛ́ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo bɑntɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Mutɔ̃nyonkumu mmu, Kuyie nduɔ́ mmù onìtì kòò bo mmù pĩ. 14 Kɛ̀ n wénní mutɔ̃mmú mùù kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́nsɔ̃́ ndɛmɔu dɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́, dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù.
 
15 Bɛ̀ ɔ̃ í nnɑ kɛ́sɛ́i ndɛ̀ɛ̀ kɔ̀ḿmú
bɛ̀ mɛ nhɔ̃ í nkɑ̀ɑ ndɛ̀ɛ̀ kpɑ.
 
16 Nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ n dɔ̀: M mɛ̀ nwɑmmúmɛ̀ kɛ yìɛ́ mɛciì pɛ́u kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ n niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì Sedisɑdɛmmu miɛkɛ, kɛ̀ n yɑ̀ n yĩ́ɛ̃́tɛ́mɛ̀ mɛborimɛ pɛ́u, kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ mɛciì mmɛmɔu. 17 Kɛ duɔ́ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo bɑtɛ dɛ̀ɛ̀ tu mɛciì nkpɛrɛ, nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu dɛyɛìnkpɛrɛ, nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu dɛwɑ́ɑ́tɛ́kpɛrɛ. Kɛ sɔ̃́ ndɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù.
 
18 Kɑ̀ɑ mɔ̀kɛ mɛciì mmɛdiɛ̀
nhɑ fɛ̃́ṹtímɛ̀ ɔ̃ ndɛumu,
kɑ̀ɑ yĩ́ɛ̃́tìmɛ̀ dɛukɛ ɑ yìɛ́ ɑmɑ́ɑ̀ ndi mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀.