Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri MUDENNIMÙ 1
Mudennimù
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Dikònnì diì do tɑnní kɛ̀ Sɑkɔbuu túótɛ́ o bí sɔnyi kɛ́tũnnɛ Sosɛfu ò bo dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì kóo tũ̀ntì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ piɛ́ kɛ́sṹṹ kɛ́nɑɑ́ nkuwuɔ ndiɛkù. Kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔùu buotɛ́ wèè í yɛ̃́ Sosɛfu kɛ́nfɛ̃́ũnko Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì. Kɛ̀ Kuyie nyɑ̀ bɛ̀ fɛ̃́ṹrìmɛ̀ kɛ́tɔ̃ mMɔyiisi kòo bo bɛ̀ niitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ Esibiti. Okpɑ̀ɑ̀tì mɛ nyí nyie nkɛ́ bɛ̀ fĩ́ĩ. Kuyie nnɛ̀ ku kó tikpetì kɛ̀ kùu dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì pɛ́u kɛ̀ dɛ̀ nsɑ̀nnɛ̀, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀.
Mɔyiisi weè do bɛ̀ ni kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ri Kuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀. Nɛ̀ bɛ kó itookperí kpɛ́í nkɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ í nnɑ kɛ tɑ kɛtenkɛ̀ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀, kɛ́kú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ Kuyie nní mbɛ̀ kɑ̃nkɛ́ kɛ bɛ̀ ni bɛ̀ kèrí dìì mɔ̀nnì Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ku kuɔ́. Dɛ kó dipɑ́tíri dèntɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mumɑrimù kó tinɑ́ɑǹtì nti, tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Kuyie nyó mbɛnkú tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ ku wɛ̃rímú.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Isidɑyɛɛribɛ fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀ Esibiti nɛ̀ dimɑ̀ù dìì ɑ̃nnɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Mɔyiisi bɛ cuokɛ̀ 1:1-15:21
2. Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀mɛ̀ Esibiti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sinɑii tɑ̃rì 15:22-18:27
3. Kuyie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ bɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ 19:1-24:18
4. Kuyie nyɛ̃ mbɛ̀ɛ dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí mɛtɑummɛ̀ tou 25-31
5. Bɛ̀ tɔ̃̀tɛmɛ̀ mɛtɑummɛ̀ Kuyie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ 32-34
6. Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou 35-40
KUYIE NDÈNNƐMƐ̀ ISIDAYƐƐRIBƐ ESIBITI
1
Esibiti kɔbɛ fɛ̃́ũmmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ
Ntɛ Sɑkɔbu bí ìì do ò nɛínɛ̀ kɛ́kò nhEsibiti i yètɛ̀, bɑ́ wè nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ: Dubɛnni nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Defii nɛ̀ Sudɑɑ, nɛ̀ Isɑkɑɑ nɛ̀ Sɑbunɔɔ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ, nɛ̀ Dɑnni nɛ̀ Nɛfutɑdii nɛ̀ Kɑdi nɛ̀ Asɛɛ. Sɑkɔbu bí nɛ̀ o yɑɑ̀bí bɛmɔu bɛ̀ do bo sipísìyiekɛ̀ ndi. Sosɛfu do diɛ nkɛ́mbomu Esibiti. Kɛ̀ Sosɛfuu kú kɛ̀ dɛ̀ ḿboní kòo tebìí kú, bɛ kó kutɔ̃nkù kumɔu. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ piɛ́, kɛ́sṹṹ nkɛ́píɛ ndihɛì, kɛ́nkpénkú.
Kòo kpɑ̀ɑ̀tì pɑ̀nwè mɔùu buotɛ́ wèè í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ Sosɛfu, kɛ́nɑ́kɛ́ o kɔbɛ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sũ̀ṹnkomɛ̀ kɛ kpénkú kɛ ti pɛ̃nkù. 10 Tí yɑ̀nnɛ̀ dɛ̀ yóó yĩ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nsṹũnko. Dikpɑ̀nnì mɑrì yɑ̀ɑ̀ bo ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ nɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ kɛ́ ti dókɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ̀ dihɛì.
11 Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yó mbɑɑ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ bɑ̀ɑ, kɛ bɛ̀ fɛ̃́ũnko. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ Pitommu nɛ̀ Dɑmmusɛsi kó yɛhɛkɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tì bo nhɑ̃ɑ̃̀ tidiitì. 12 Kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ fɛ̃́ũnko kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ dɔkɛ sṹũnko kɛ kpénkú, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé. 13 Kɛ̀ Esibiti kɔbɛ nfɛ̃́ũnko Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ pĩ mmutɔ̃nkperímù. 14 Bɛ̀ do bɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛdiɛ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ù titɑ̃́tì kɛ piiku yɛdombiɛ nkɛ pĩ́ ndɛpɑɑ nkó mutɔ̃mmú. Bɛ̀ do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ nɛ̀ kuyonku nku.
Bɛ̀ɛ̀ pɛinko bɛ̀ yetɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛti
15 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sifɑɑ nɛ̀ Puɑɑ bɛ̀ɛ̀ pɛinko Ebedeebɛ kɛ dɔ̀: 16 Kɛ̀ di níí pɛinko Ebedeebɛ kɛ yɑ̀ kɛ̀ dɛnitidɑbirɛ ndɛ, dí dɛ̀ kùɔ, kɛ̀ dɛnitipobirɛ mɛ nni ndɛ, di yóu kɛ̀ dɛ̀ nfòù.
17 Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pɛinko kɛ̀ bɛ̀ɛ depɛ Kuyie nkɛ́yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ níí yóu initidɑbí kɛ̀ ì ńfòù. 18 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ yu kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ kɛ you initidɑbí kɛ̀ ì fòù? 19 Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ebedeebɛ kó bɛnitipòbɛ̀ í dònnɛ̀ Esibiti kɔbɛ, bɛ̀ kpeńnìmu kɛ ɔ̃ nyóó pɛitɛ́ kɛ̀ wèè pɛinko kòò mu nyí tùɔ̀koo.
20 Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ sṹṹ nkɛ́kpenkɛ kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ bɛ̀ɛ̀ pɛinko mɛsɑ̀ɑ̀. 21 Kɛ̀ bɛ̀ɛ piɛ́ ibí bɛ cɛ̃́ĩ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ démɛ̀ Kuyie. 22 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ ndinùù o kɔbɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ mbuɔ̀nko Ebedeebɛ pɛí ìì nitidɑbí kukó nNiidi miɛkɛ, kɛ you initipobí.