Ɛsitɑdɑsi
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Ɛsitɑdɑsi nɛ̀ Nɛemii dɛ kó yɛpɑ́tɛ yɛdɛ́ ti nɑ́ɑ́ nSifubɛ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ̀ bɛ̀ɛ konní bɛ ɛì Sedisɑdɛmmu, bɛ kó tinɑ́ɑǹtì nti.
Tìì wɑ̃̀ri dɛ kó yɛpɑ́tɛ yɛdɛ́ yɛ miɛkɛ tìì dɔ̀ɔ̀ tìnti yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ. Ɛsitɑdɑsi kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ mPɛrɛsi tenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusi pɑ̃mɛ̀ mmɛ kucɛ mɛketimɛ̀ Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ konní Sedisɑdɛmmu. Bɛ̀ do konní kɛ́ketɛ́ kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ndi bɛ̀ do feu dɛ̀ iwũɔ̃ Kuyie, dɛ kó difɔ̃nkúò yɛbie mmɑyɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Dɑdiyuusi tu dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì (5:1-2). Asee nɛ̀ Sɑkɑrii bɛ̀ tu dìì mɔ̀nnì ndi Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀. Kɛ̀ dɛndɛɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ Pɛrɛsi tenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsii tɔ̃ Ɛsitɑdɑsi wèè do tú ikuɔ́ nìùtì nɛ̀ i wɑ̃ɑ̃̀tì Sedisɑdɛmmu, kòo yɑ́úkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃̀ntì Kuyie mbɑ́ɑ́mmù bíɛ́kɛ̀.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Okpɑ̀ɑ̀tì duɔ́mmɛ̀ dinùù Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ bo kò nkɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ 1
2. Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ kò nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mumɑrimù 2
3. Bɛ̀ íimmɛ̀ Kuyie mbɑ́ɑ́mmù 3
4. Bɛ dootitɔbɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ bɑɑ́mmɛ̀ diyentɛ́bɑnni 4-6
5. Ɛsitɑdɑsi pĩ mmùù tɔ̃mmú 7-10
1
Okpɑ̀ɑ̀tì Siduusi duɔ́mmɛ̀ dinùù kɛ̀ Sifubɛ bo kò nkɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀
Pɛrɛsi tenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusi kpɑ̀tì benni ketirì miɛkɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ kù do nɑ̀kɛ́ tì ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii kòò tì wɑ̃̀ri. Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Siduusi ò dò nkɛ́dɔɔ̀ tì kòo tì wɑ̃̀ri, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kuù n duɔ́ nyɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kutenkù kɛ̀ n yɛ̀ bɑkɛ́. Kuù n nɑ̀kɛ́ kɛ tú n kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ. Díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu ku kɔbɛ kù ndi bonɛ̀ kɛ̀ di kɔtɛ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù bo Sedisɑdɛmmu nwe. Isidɑyɛɛribɛ bo yɛ̀ɛ̀ kɑ̀rɛ̀ kɔbɛɛ yíɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nɛ̀ tinɛntì nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ́ bɛ̀ pɑ̃nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kpɛyɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kpɛ́í nSedisɑdɛmmu.
Mɛm̀mɛ Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ Kuyie nnɑmpɛ bɛ̀ɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́bɑ́ɑ́tí kɛ bo kò nSedisɑdɛmmu kɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ bɛ pɛɛtitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ teennɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ pɑ̃mmú timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tinɛntì tɛtì tìì donku yóù, bɛ̀ í nkɑ̀ɑnnɛ̀ ketíkɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́pɑ̃ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀.
Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dennɛní ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do tùótɛ́ tì kɛ́tɑnnɛ́ o bɔɔ̀cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kòo duɔ́ nkɛ̀ odítísɔnniwè Mitidedɑti tì dènnɛní kɛ́kɑɑ nkɛ́ tì duɔ́ nSudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sebɑsɑɑ. Ntɛ bɛ̀ do kɑ̀ɑ ndɛ kó tinɛntì kɛ̀ tì mmɑ̀mɛ̀: Mɛsɔɔ nyɛbɔ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, timɑ́tì pɛ́ítì yɛbɔ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), yɛse sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi. 10 Isɔɔbòòkɛ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, timɑ́tì pɛ́ítì ibòòkɛ isɑ̀ɑ̀yì tɛkɔupíítɛ̀ (1000), itɛì ìì kó kuwenniku í ì mɑ̀nnɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (410) nɛ̀ titɛtì tɛkɔupíítɛ̀ (1000). 11 Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì bɑ̀tɛ tisɔɔnɛntì nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛti kɛ̀ tì ḿbo sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (5400), kɛ̀ Sebɑsɑɑ ndɛ̀ tɔ dɛmɔu bɛ̀ iti dìì mɔ̀nnì kɛ kũnti Sedisɑdɛmmu.