Tenketɛ́
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Bɛ̀ yu di mpɑ́tíri Tenketɛ́ kɛ yɛ̃́ diì nɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí kutenkù. Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́bɑntɛ́ kutenkù ti fòù kùù miɛkɛ kù dòmmɛ̀ nɛ̀ onìtì kó mɛfíè ntúmɛ̀ diì pɑ́tíri miɛkɛ nkɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì bomɛ̀.
Diì pɑ́tíri múnkɛ ti nɑ́ɑ́ nKuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ́dɛɛtɛ́ onìtì kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀, bɛɛ̀ mɑbɛ̀ kó yɛyètɛ̀ tu: Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu, kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ kùu dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
Diì ti nɑ́ɑ́ nKuyie mbɛnkɛmɛ̀ kumɑ́ɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ ku yóó bɛ̀ bekɛ́nɛ̀mɛ̀ nɛ̀ kù nimɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù tũ̀ nkɛ bɛ̀ teénnɛ̀.
Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ nɛ́ ti nɑ́ɑ́ nti bo yiemmɛ̀ kù yɛ̃ mmù kɛ nyɛ̃́ kɛ dò nkù nɑ̀kɛ́ tì yóó dɔɔ̀, kɛ nyíé nku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́. Diì múnkɛ ti nɑ́ɑ́ ndimɔ̀nnì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do tũ̀ nKuyie mbɛ̀ do kù tũ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù nɛ̀ onìtì 1:1-2:25
2. Onìtì yetɛmɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù wɛ̃̀tɛ koò dɔúnnɛ̀ dinùù kù yóó ò dɛɛtɛ́mɛ̀ 3
3. Kɑyɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Abɛɛdi bɛ kó tinɑ́ɑǹtì 4
4. Adɑmmu kó kufuku kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Nɔwee 5
5. Mɛniɛ nkùɔmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ Nɔwee yentɛ́ nɛ̀ o kɔbɛ 6-9
6. Nɔwee kó kufuku 10
7. Bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́mɛ̀ didènnì Bɑbɛɛdi kɛ̀ Kuyie ncɑ̃́nnɛ́ cɑ̃́nnɛ́ bɛ nɑ́ɑǹtì 11
8. Abɑrɑhɑmmu kó tinɑ́ɑǹtì 12:1-25:18
9. Sɑkɔbu kó tinɑ́ɑǹtì 25:19-37:1
10. Sosɛfu kó tinɑ́ɑǹtì 37:2-50:26
KUTENKÙ KETƐ́ MƐ̀Ɛ̀ BOTÍ
1
Kutenkù kó mudɔɔ̀rìmù
Kuyie nyóó dɔɔ̀ kutenkù kɛ́dɔɔ̀ tiwɛtì nti nɛ̀ kɛtenkɛ̀.
Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ í mmɔkɛ kɛ̀ dòmmɛ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ í mbo, kɛ̀ do dò nkubinku nku kɛ dò mbì. Kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nnɔ́nkɛ́ ku ĩ́nkɛ̀ kɛ nɑmpú. Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuwennikuu yɛ̀nní! Kɛ̀ kùu yɛ̀nní. Kɛ̀ kùu pɛ́nsìrì kuwenniku kɛ́ kù cɑ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ dibiìnnì, kɛ́yú kuwenniku kɛ dɔ̀ kuyie, nkɛ́yú dibiìnnì kɛ dɔ̀ kɛyènkɛ̀. Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè ketirì ndi.
Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Tiwɛtìi buotɛ́ kɛ́totɛ́ mɛniɛ kɛ̀ miɛ nní ḿbo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ bo kɛtenkɛ̀. Kù bɛ́i mmɛmmɛ kɛ̀ tiwɛtìi buotɛ́ kɛ́totɛ́ mɛniɛ, miɛ nkɛĩ́nkɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ kɛtenkɛ̀. Kɛ̀ kùu yú kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ tiwɛtì. Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè dɛ́rì ndi.
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ mɛ̀ɛ tíí ndɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ feitɛ́. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 10 Kɛ̀ kùu yú dɛ̀ɛ̀ wɑɑ́nnì kɛ dɔ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ́yú mɛniɛ nkɛ dɔ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 11 Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Titieti nɛ̀ timútì dɛ̀ɛ yɛ̀nní dɛbotí dɛbotí kɛ́mpɛí yɛbɛ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 12 Timútì nɛ̀ titieti kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́mpɛí dɛ bɛ, dɛ bɛ. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì. 13 Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì ndi.
14 Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuwenniku ḿbo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́mbɑɑ̀tì kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie nnɛ̀ yɛmɔ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛwe nɛ̀ yɛbie, 15 kɛ́mmí kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 16 Kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo mmí, kɛ̀ dɛdiɛrɛ̀ ntú diyiè dìì bo mmí kuyie, kɛ̀ dɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ntú otɑ̃̀nkù wèè bo mmí kɛyènkɛ̀, kɛ yíɛ́nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃. 17 Kɛ̀ Kuyie ndɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmí kɛtenkɛ̀. 18 Kɛ̀ dɛ̀ mmí kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, kɛ bɑɑ̀tì kuwenniku nɛ̀ dibiìnnì. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì. 19 Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè nɑɑnnì ndi.
20 Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ dɛmɔuu buotɛ́ mɛniɛ mmiɛkɛ, kɛ̀ sinɔɔ buotɛ́ kɛ́nhɛintɛ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù bɛ́immɛ̀. 21 Kɛ̀ kùù dɔɔ̀ siyĩĩ diɛsì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù mɛniɛ mmiɛkɛ, dɛbotí dɛbotí nɛ̀ sinɔɔ sibotí sibotí. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì, 22 kɛ́ dɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀ dɛ̀ɛ piɛ́ kɛ́sṹṹ, nkɛ̀ siyĩĩ sṹṹ mmɛniɛ mmiɛkɛ, kɛ̀ sinɔɔ sṹṹ nkɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 23 Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè nummurì ndi.
24 Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Kɛtenkɛ̀ɛ pɛitɛ́ iwũɔ̃ imɔu botí. Icɛ̃wũɔ̃ diɛyì nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ ikpɑwũɔ̃ ibotí ibotí nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛbotí dɛbotí. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 25 Kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ iwũɔ̃ ibotí ibotí nɛ̀ icɛ̃wũɔ̃ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛmɔu. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì. 26 Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Tí dɔɔ̀nɛ̀ onìtì kòo nti dònnɛ̀, kɛ́mbɑkɛ́ siyĩĩ nɛ̀ sinɔɔ sìì pùtì kɛĩ́nkɛ̀, nɛ̀ iwũɔ̃ ìì bo kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛmɔu.
27 Kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ onìtì kòo nkù dònnɛ̀.
Kù do dɔ̀ɔ̀ onitidɔ̀ù nɛ̀ onitipòkù nwe.
Kù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkù dònnɛ̀mu.
28 Kɛ̀ kùu bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Piɛ́nnɛ̀ kɛ́sṹṹ nkɛ́píɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́ nkɛ̀ bɑkɛ́, kɛ́mbɑkɛ́ siyĩĩ nɛ̀ sinɔɔ sìì pùtì kɛĩ́nkɛ̀, nɛ̀ iwũɔ̃ imɔu ìì bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 29 Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: N di duɔ́mmu timútì timɔu tìì pɛí nɛ̀ dɛtie ndɛmɔu dɛ̀ɛ̀ pɛí, kɛ̀ dɛ̀ bo ntú di kó mudiì. 30 N duɔ́mmu timútì nɛ̀ titieti kɛ̀ tì bo ntú iwũɔ̃ imɔu nɛ̀ tinɔ̀tì timɔu, nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛmɔu dɛ kó mudiì. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 31 Kɛ̀ kùu yɑ̀ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu kɛ́ dɛ̀ pɛ́nsìrì. Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́, kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè kuɔ́nnì ndi.