Asee
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Asee kó dipɑ́tíri kó tinɑ́ɑǹtì ti nɑ́ɑ́ nhAsee do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ndi kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu dɛ̀ do sɔ̃́ mbɛ̀ ìtɛ́nímu Bɑbidɔnni bɛ̀ do bɛ̀ pĩ nkɛ́kònnɛ̀ kɛ̀ kɛ́dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì. Bɛ̀ do konní kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛmu bɛ̀ nɛ́ mu nyí ndɑ̀ɑ̀tɛ kɛ bo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ Asee nyɑ́úkùnko bɛ kɔ̃̀ntì kɛ̀ bɛ̀ bo mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ yóu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ̀ tɛ̀ do dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ tɑ ticĩ̀tì miɛkɛ, kɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kúútí mɛdiɛ̀ nkɛ́kɔ̃ṹ sɑ́m̀pɔ́, kɛ̀ Asee nyɑ́úkùnko bɛ kɔ̃̀ntì kɛ tú bɛ̀ɛ mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ diwɛ̀ì Kuyie nkɔbɛ kù wèńkùnnɛ bɛ̀ do nkɛ́mmɔkɛ dì.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Asee yɛ̃mmɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ 1:1-15
2. Bɛ̀ yɑ̀úkùnnɛmɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kpɛ́í 2:1-23
1
Bɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀
Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì do ndi, otɑ̃̀nkù kuɔ́nwè kó diyiè ketirì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Asee bɛ́innɛ̀ Seditiɛri birɛ Sodobɑbɛɛdi Sudɑɑ kɔbɛ kó kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ Yotisɑdɑki birɛ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɛ dɔ̀: 2-3 Ntɛ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ tu mù, ku tu: Bɛnìtìbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú dɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛ bɛ̀ bo mɑɑ́mɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ kù tu n di bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ nɛ́ tùɔ̀kɛmu díndi bo nhɑ̃mɛ̀ sicɛ̃sɑ̀ɑ̀sì miɛkɛ kɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ doɑ̀? Ntɛnɛ̀ tũnkɛ́ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ tu mù, kù tu: Totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ tìì di tuɔ̀kùní ti ĩ́nkɛ̀,
Di ɔ̃ɔ̃ kúútí mɛdiɛ̀ kɛ́dɛitɛ sɑ́m̀pɔ́
kɛ́di kɛ́ɑutɛ́,
kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́ɑutɛ́,
kɛ ɔ̃ɔ̃ dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì bɑ́ muséé mbɑ́ɑ́ yɛ̀,
kɛ̀ bɛ̀ yietí otɔ̃ntì ìi pɛ̃ɛ̃tóo kɛ́ndò nhò ì cũɔ̃́ diyɑɑ̀yɔ̀rì dìì dùùtɛ.
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ tìì di tuɔ̀kùní ti ĩ́nkɛ̀,
kɛ́dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́kɔ̃ũní idɛí
kɛ́mɑɑ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ̀ yóó n nɑrikɛmu
kɛ̀ n dɛ́úkùnnɛ n yètìrì tɛ miɛkɛ.
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Di ɔ̃ɔ̃ kúútí kɛ́nyɛ̃́ kɛ bo dɛitɛ mɛdiɛ̀ mmɛ,
kɛ nɛ́ dɛitɛ sɑ́m̀pɔ́,
kɛ̀ di dɛ̀ kpɛ̃nnɛ́ní tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n fuutɛ kuyɑɑkù dɛ ĩ́nkɛ̀.
Bɑ nkpɛ́í nte?
N cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ do mɛ̀ɛ̀ kpɛ́i nkɛ,
bɑ́ wè kòò dɑ̀kɛnɛ̀ o kpɛtɛ.
 
10 Dɛɛ̀ te kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ yiɛtí
kɛ̀ tidiitì yetɛ.
11 Míì duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ yiɛtí
di tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkòo,
kɛ̀ tidiitì nɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie nnɛ̀ odìfíè kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ kpeí
nɛ̀ tidiitì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ pɛí kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tì kpeí. Bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ di mɛsémmɛ̀,
di nɔu kó mutɔ̃mmú mumɔu kɛ̀ mù yetɛ.
12 Mɛm̀mɛ Seditiɛri birɛ Sodobɑbɛɛdi nɛ̀ Yotisɑdɑki birɛ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè, nɛ̀ bɛsɔmbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kéntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Asee nùù miɛkɛ, kɛ́mɔɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kufɔ̃wɑɑ́. 13 Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ntu kù di bonɛ̀mu, kunku Kuyie nkuù bɛ́i!
14 Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑmpɛ Seditiɛri birɛ Sodobɑbɛɛdi yɛ̀mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ Yotisɑdɑki birɛ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɔ̃mɛ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ tũ̀ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kunku Mpɑkɛdɑɑ. 15 Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì kóò tɑ̃̀nkù kuɔ́nwè kó diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ dinɑɑnnì do ndi.