Osee
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Osee do tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe, kɛ̀ kùu ò tɔ̃nní Isidɑyɛɛri kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kubɑkù yoú kpɛri miɛkɛ, kòo bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kù ò nɑ̀kɛ́ tì bɛ kpɛ́í. Kòò ndɛ̀ bo kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù kɛ̀ Asidii kɔbɛ yɑ̀ɑ pɔntɛnɛ̀ dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu.
Dɛ kó dimɔ̀nnì dihɛì do bo mɛborimɛ yɛimɛ miɛkɛ nkɛ mɛdiɛ̀. Asidii kɔbɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ do bɛ̀ ɑ̃ mudoò. Kɛ̀ mufòmmu yɛimu mmɔ́mmú kɛ sṹṹmmu Isidɑyɛɛribɛ. Dɛ̀ɛ̀ nɛ́ do dɔkɛ ntú dɛyɛirɛ dɛɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ do yóumɛ̀ bɛ̀ bo ntɑ̃́mɛ̀ Kuyie nkɛ nɛ́ ntũ̀ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kó yɛbɔkɛ̀. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ Kuyie nní ndɔ́ Osee puokɛ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ mɛborimɛ yɛimɛ bɛ̀ kù dɔ̀ɔrimɛ̀. Kuyie nfɛ̃́ũrìmu ku nìtìbɛ̀ kpɛ́í mbɛ̀ í yíémmɛ̀ ku kpɛti. Kuyie nnɛ́ yɛ̃́mu kɛ dò nku nìtìbɛ̀ bo kù dɔkɛ. Osee nɛ́ nɑ́ɑ́ ntì bɛnìtìbɛ̀ tu bɛ̀ɛ dɔkɛ Kuyie.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Osee yɑ̀mɛ̀ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ mmɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ 1-3
2. Isidɑyɛɛribɛ sɛimmɛ̀ Osee 4-8
3. Kuyie nyóó potɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ 9-10
4. Kuyie ndɔ́mɛ̀ ku nìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í mɔkɛ kumɑ̀nku 11:1-13:8
5. Isidɑyɛɛribɛ yóó wɛ̃tɛ kɛ́kɑrimɛ̀ bɛ tenkɛ̀ 13:9-14:10
1
Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Osiɑsi nɛ̀ Yotɑmmu nɛ̀ Aɑsi nɛ̀ Esekiɑsi bɛ̀ do cɔú dìì mɔ̀nnì bɛtɔbɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ Sudɑɑ kɔbɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, kɛ̀ Soɑsi birɛ Sedoboɑmmu ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Bedi birɛ Osee.
Osee puokɛmɛ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nyóó ketɛ́ kù bo bɛ́innɛ̀mɛ̀ ku nìtìbɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Osee kɛ dɔ̀:
 
Osee! Kɔtɛ kɛ́túótɛ́ onitipòkù wèè dɔuti dɛutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀
kɛ̀ dì dɑ piɛ́ idɑcɛ̃mbí,
kɛ yɛ̃́ dihɛì diì nkɔbɛ duɔ́mmɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mubɔɔféù,
kɛ m bùtínnɛ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie.
 
Kòo kɔtɛ kɛ́túótɛ́ Dibɑdɑimmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nKomɛɛ, kóo puokɛ kɛ̀ wèe ò pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
 
Yú dɛ kó dɛbirɛ kɛ dɔ̀: Sisedɛɛdi.
Kɛ yɛ̃́ dɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ m potɛ́ Yeuu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
ò do còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀ nSisedɛɛdi ɛì miɛkɛ mɛ kpɛ́í,
Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu bo kpɑ́nnɛ́.
Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè
m bo kéétɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀rìtɑ̃mmù
Sisedɛɛdi biriku miɛkɛ.
 
Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo yíɛ́ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitipobirɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Osee kɛ dɔ̀:
 
A dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Mpɛ̃̀.
Kɛ yɛ̃́ mɛsémmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó nni mbonɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ,
n tɛ̃́nkɛ í yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́.
 
Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ biɛ, n yóó bɛ̀ kuɔ́mmu mmɛsémmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ te. N yí yó ntɔ mutɑ̃mmù yoo disiè, yoo n dokɛ́ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, yoo n dekɛ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́, yoo n wɑɑ́ mbɛsɑ̃ndèèbɛ̀.
 
Kɛ̀ weè Mpɛ̃̀ nkótɛ́ kòo ò cɑ̀tɛ́ kɛ yíɛ́ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
 
Yú we kɛ dɔ̀: Okpɑ́kpɑ̀rì,
kɛ yɛ̃́ díndi Isidɑyɛɛribɛ
di tɛ̃́nkɛ í túmɛ̀ n kɔbɛ,
m mɛ ntɛ̃́nkɛ í bo di kpɛ́í.