Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri BƐBAATÍBƐ̀ 1
Bɛbɑɑtíbɛ̀
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Dɛ kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ mbɛbɑɑtíbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ onitipòkù omɑ́ɑ̀ Kuyie ndo tɑ̃nkíí bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ndɛɛrí Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀. Bɛmɔu mɛmmɛ bɛ kóò mɔù í nnɑ kɛ́ bɛ̀ niitɛ́ Sosuwee do bɛ̀ nimɛ̀. Dɛ kó bɛbɑɑtíbɛ̀ kó mɛfíè mmiɛkɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nyetírí Kuyie nkpɛti kɛ tũ̀ũ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kɔbɛ kó yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ Kuyie nníí bɛ̀ potɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ kɛ́wɛ̃tɛní Kuyie mborɛ̀, kɛ̀ kùu bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ nkɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ còńnɛ́ bɛ fɔ̃̀tìrì.
Dɛ kó dipɑ́tíri nɑ́ɑǹtì nɑ̀ɑ́ nkɛ kónnì mɛ̀ɛ̀ botí, bɑ́ wèè bɑɑtíwè nɛ̀ o kó mɛborimɛ do dòmmɛ̀.
Dipɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Isidɑyɛɛribɛ tɑmɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sosuwee kó mukṹṹ 1:1-2:10
2. Kuyie ndo ɑ̃nnɛ́mɛ̀ bɛbɑɑtíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ 2:11-16:31
3. Dikɔnkɔɔ̀nnì dìì do tɑnní Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ 17-21
1
Isidɑyɛɛribɛ kɑ̀rimɛ̀ Kuyie ndo yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ duɔ́ ndìì ɛì
Sosuwee ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ bo yɑ̀ bɛ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ yóó ketɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Sudɑɑ botí kɔbɛ bɛɛ̀ dò nkɛ́ketɛ́ kɛ́kɔtɛ. M bɛ̀ duɔ́mmu dihɛì.
Kɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛɛ nɑ́kɛ́ Simmɛɔ̃ɔ̃ Sudɑɑ kóo kótì yɑɑ̀bí kɛ dɔ̀: Kɔtɛnní kɛ̀ tí wɛ̃nnɛ́ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ, kɛ́fietɛ dihɛì bɛ̀ ti duɔ́ ndì. Kɛ̀ ti deè ti múnkɛɛ di nɛinɛ̀ kɛ̀ tí fietɛ di kpɛri.
Kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ botí kɔbɛɛ ítɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ do, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) Besɛki borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ dɛ kó dihɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adoni-Besɛki kóò dokɛ́nɛ̀ kɛ́nɑ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ. Kòo cokɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɛ̀ti, kóò nìntɛ kɛ́pĩ́ nkɛ́kékɛ́ o nɔ́mbídɑkɛ̀ o nɔu kpɛyɛ nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i kpɛyɛ. Kɛ̀ Adoni-Besɛkii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ ti do kèkɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó yɛnɔ́mbídɑkɛ̀ bɛ nɔu kpɛyɛ nɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i kpɛyɛ, kɛ̀ bɛ̀ níí nkou icɑbìri n yo nkɛ̀ ìì duò. Kuyie ndɛ nni nyietí yíe.
Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu, ò dɛ nku.
Kɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛɛ do Sedisɑdɛmmu mudoò kɛ́cɔ bɛnìtìbɛ̀ yɛse kɛ́kuɔ, kɛ́cɔ́u ndihɛì. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́kɔtɛ kɛ́do Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Nɛkɛfu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kubiriku kó yɛhɛkɛ̀. 10 Bɛ̀ bɛ ndèè kɛ́do Ebunɔɔ kɔbɛ bɛ̀ do yu dìì ɛì nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú Kidiyɑ-Adibɑ, kɛ́kuɔ Sesɑii nɛ̀ Aimɑnni nɛ̀ Tɑdimɑii bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ. 11 Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè bɛmbɛ, kɛ́sɔɔ́ nkɛ́do Debii kɔbɛ, bɛ̀ do yu dɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú Kidiyɑ-Sefɛɛ. 12 Kɛ̀ Kɑdɛbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè dokɛ́nɛ̀ Kidiyɑ-Sefɛɛ kɔbɛ kɛ bɛ̀ nɑ kɛ fìètɛ bɛ ɛì m bo ò duɔ́ n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhAkisɑɑ, kòo puokɛ. 13 Kɛ̀ Kɑdɛbu nɑntɛ̀ Kenɑsi birɛ Otinniyɛɛdi bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ, kɛ́fietɛ dihɛì, kɛ̀ Kɑdɛbuu ò duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkòo puokɛ. 14 Dɛ kóo nitìpòkù tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Otinniyɛɛdi borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ wèe mɔɔ o cicɛ Kɑdɛbu kupɑku. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Kɑdɛbu borɛ̀ kòo cútɛ́ní o sɑ̃mmɑrímú kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ bɑ? 15 Kòò dɔ̀: N kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ m pɑ̃ kɛtenkɛ̀ mɛniɛ mbo kɛ̀, kɛ yɛ̃́ mɛniɛ nyí bomɛ̀ Nɛkɛfu kó kɛtenkɛ̀ ɑ n duɔ́ nkɛ̀.
Kɛ̀ Kɑdɛbuu ò duɔ́ nkɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ inɛ́cɛ idɑɑtíyì nɛ̀ icũmpuyi.
16 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔyiisi cɔ̀kù kó iyɑɑ̀bí Keniibɛɛ ítɛ́ní Sedikoo ɛì, bɛ̀ tu dì dɛpuonnɛ ɛì, kɛ nɛínɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sudɑɑ tenkɛ̀, kubiriku kɔbɛ Adɑdi bɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́nwɛ̃ńnɛ̀ Amɑdesiibɛ kɛ bo.
17 Sudɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o kóo kótì Simmɛɔ̃ɔ̃, nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑnnɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sefɑɑ, kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́kuɔ, kɛ́pɔntɛ bɛ ɛì kɛ́dɛ́ítɛ́, kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀ Didobonnì. 18 Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ yíɛ́ kɛ́fietɛ Kɑsɑɑ ɛì, Asikɑnɔɔ kpɛri nɛ̀ Ekunɔɔ kpɛri, nɛ̀ yɛ tenkɛ̀. 19 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ, kɛ́fietɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí nnɑ kɛ́fietɛ kubiriku kpɛyɛ, bɛmbɛ do mɔkɛ sinɑɑsɛ̃ĩ́ timɑ́tì kpɛsi nsi. 20 Bɛ̀ do tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì nti Mɔyiisi, kɛ́duɔ́ nKɑdɛbu Ebunɔɔ tempɛ̃ nkòo bɛti Anɑkiibɛ kó iwuɔ nyìtɑ̃ɑ̃ti ìì do dɛ̀ bo, kɛ́kɑri. 21 Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Sebusiibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ nkɛ bo nɛ̀ yíenní.
22 Kɛ̀ Sosɛfu bí Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee yɑɑ̀bí nkɔri kɛ bo do Betɛɛdi, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ̀ bonɛ̀. 23 Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ dihɛì. Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ do di yu kɛ tú Duusi nwe. 24 Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kɛ́nsɔ̃́ nhonìtì mɔù yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tí bɛnkɛ ti bo yĩ́mɛ̀ kɛ́tɑ dihɛì, kɛ̀ tí dɑ yóu.
25 Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi bɛ̀ bɛnkɛ. Mɛm̀mɛ Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ yɑɑ̀bí kùɔmɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛ, kɛ́yóu dɛ kóo nìtì nɛ̀ o kɔbɛ. 26 Kòo kɔtɛ Etiibɛ tenkɛ̀ kɛ́mɑɑ́ dihɛì, kɛ́ di yu kɛ dɔ̀ Duusi, kɛ̀ dì kpɑɑ́ tɔ dɛ kó diyètìrì nɛ̀ yíenní.
27 Mɑnɑnsee kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Bɛti-Seɑnni kɔbɛ, nɛ̀ Tɑnɑki kɔbɛ, nɛ̀ Dɔɔ kɔbɛ, nɛ̀ Ibedeɑmmu kɔbɛ, nɛ̀ Mɛkidoo kɔbɛ, nɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀. Kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nkpɑɑ́ bo dɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 28 Bɑ́ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpenkɛ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ í nnɑ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti, kɛ nɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú.
29 Efɑdɑimmu botí kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Kesɛɛ. Kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo.
30 Sɑbunɔɔ kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ, bɛ̀ɛ̀ do bo Ketinɔɔ nɛ̀ Nɑɑɔdi kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú.
31 Asɛɛ botí kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Akoo nɛ̀ Sidonni, nɛ̀ Adɑbu, nɛ̀ Akisibu nɛ̀ Edibɑ nɛ̀ Afɛki, nɛ̀ Deɔbu dɛ kɔbɛ. 32 Mɛm̀mɛ kɛ̀ Asɛɛ kɔbɛɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃nko. Bɛ̀ í nɑ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ bɛ̀ti.
33 Nɛfutɑdii kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Bɛti-Semɛsi nɛ̀ Bɛti-Anɑti kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú.
34 Kɛ̀ Amɔriibɛɛ bɛti Dɑnni botí kɔbɛ, kɛ́ bɛ̀ dèe nyɛtɑ̃rɛ̀ kó itempɛ̃, mbɛ̀ í nyie nkɛ̀ bɛ̀ bo cútɛ́ní kubiriku. 35 Mɛm̀mɛ kɛ̀ Amɔriibɛ nkpɑɑ́ bo Adi-Edɛsi nɛ̀ Ayɑnɔɔ nɛ̀ Sɑdibimmu. Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛɛ bɛ tiekɛ kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 36 Amɔriibɛ tenkɛ̀ mɑ̀nkɛ do tùótɛ́ Akɑdɑbimmu kɛ́ntɔ kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Sedɑ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́ndeètì ditennì bɛ̀ tu dì inɑɑ́ nkó ditennì.