Sedemii
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Sedemii do tú ikuɔ́ nìùtì Idikiyɑ birɛ ndɛ. Idikiyɑ Anɑtɔti ɛì kou kòo bo Bɛnsɑmɛɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ̀ Kuyie nhò yu kóò dɔ̀ɔ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɛ sɔ̃́ nho kpɑɑ́ kɛ tú odɑpɑ̀ɑ̀. Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nhò nìímmu, nɛ̀ mɛmmɛ kòo bɑɑ nyĩkú o mɔ́mmɔnti ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku.
Weè Sedemii o mɔ́mmuɔ nweè wɑ̃̀ri dɛ kó dipɑ́tíri. O kó tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì do tú ò bo cɑummɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú Kuyie nyóó bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ bɛ̀ feu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyiwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ kɛ dɔɔri mɛyɛi. Sedemii do tú Kuyie nkóo nìtì nwe kɛ mɛ̀nkɛ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ Kuyie nkó mutɔ̃mmú kpɛ́í kɛ́mmɔkɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ò í nyĩɛ̃̀kù ò bo nɑ́kɛ́mɛ̀ timɔ́mmɔnti bɑ́ kòo bo fɛ̃́ṹtɛ́. Kuyie ndo yóó ò yu ku tɔ̃mmú kɛ̀ Sosiɑsi bo o kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì miɛkɛ nkɛ. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ Sofonii nɛ̀ Abɑkuku bɛ̀ do tú o kó dimɔ̀nnì kɔbɛ mbɛ.
Sedemii do kpɑɑ́ fòùmu kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ tisṹkùtìi dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ do kɛ́pɔntɛ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́pĩ́ nSudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kònnɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ pɛ́u. Bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú dìì mɔ̀nnì kɛ kònnɛ̀ kɛ̀ Kedɑdiɑ bɛ̀ do bɑɑ́ nwè dihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ. Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ kpɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Esibiti kɛ́sɔri, kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nSedemii nɛ̀ muwɛ̃rímú kòo bɛ̀ nɛinɛ̀ dɛ bíɛ́kɛ̀. Ò kɛ nku.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mɛ̀ Sudɑɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu 1-45
2. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ yɛbotɛ̀ tɛyɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ 46-51
3. Bɛ̀ domɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́ dì pɔ̀ntɛ 52
1
Di mpɑ́tíri tɔ Idikiyɑ birɛ Sedemii nɑ̀kɛ́ tì nti nɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, Idikiyɑ do tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo Anɑtɔti ɛì Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ mmiɛkɛ bɛ kóò mɔù nwe. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sedemii Amɔɔ birɛ Sosiɑsi tu dìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, o kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì miɛkɛ. Kɛ̀ kùu wɛ̃tɛ kóò bɛ́innɛ̀ Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu tu dìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ Kuyie nní nsɔkɛ́ kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ Sedemii kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sedesiɑsi Sosiɑsi birɛ tɛrɛ̀ kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀. Dɛ kó dibenni kóo tɑ̃ɑ̃̀nummùwè miɛkɛ nkɛ bɛ pĩ̀ḿmúmɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ kònnɛ̀.
Kuyie nyumɛ̀ Sedemii kòò bo nɑ́kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀:
 
N do dɑ yɛ̃́mu
kɛ mu nyí dɑ pìítɛ́ ɑ yɔ̃ pɔutì miɛkɛ.
A do kpɑɑní ɑ yɔ̃ pɔutì miɛkɛ
kɛ̀ n dɑ cɑ̃̀ńnɛ́mu,
n do dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu
kɑ̀ɑ bo ntú wèè nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃ nɑ́ɑǹtì yɛbotɛ̀.
Kɛ̀ n tɛ̃́nnɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀:
Áú! N Yiɛ̀ nKuyie n yí nɔ nkɛ nɑ́ɑ́,
n kpɑɑ́ bɛmmu.
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní ntɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀:
Bɑ́ ntú ɑ kpɑɑ́ bɛ.
A kɔrimu n yóó dɑ tɔ̃ mbɛ̀ɛ̀ borɛ̀
kɛ bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì timɔu.
Bɑ́ mbɛ̀ dé kɛ yɛ̃́ n dɑ bonɛ̀mɛ̀mu
kɛ bo dɑ dɛɛtɛ́.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.
Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyòutɛmɛ̀ ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ n nùù, kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Nh ɑ̃nnɛ́mu n nɑ́ɑǹtì ɑ nùù miɛkɛ.
10 Bɑntɛ́ kɛ dò n dɑ bɑ́ɑmmu yíe nyɛbotɛ̀,
kɑ̀ɑ bo mbɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ,
kɑ̀ɑ bo nhuuti, kɛ kɔùtì,
kɛ bɔnti kɛ pɔǹtì, kɛ dɛ́ítɛ,
kɛ mɑti kɛ fíintɛ.
Sedemii dɔúmmɛ̀ tidɔuǹtì kɛ yɑ̀ mutie bɛ̀ tu mù ɑmɑndíè
11 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbekɛ kɛ dɔ̀: Sedemii ɑ yɑ̀ bɑ? Kɛ̀ n dɔ̀: N wúó mmutie bɛ̀ tu mù ɑmɑndíè kó kubɑkù nku.
12 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: A dɛ yɑ̀mu weti weti, dɛ bɛnkú m pĩ́mmɛ̀ mmɛ m bɛ́i ntì kɛ yóó tì dɔ̀ɔ̀.
13 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: A yɑ̀ bɑ? Kɛ̀ n kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɑ̀ tɛkṹmbotɛ̀ ntɛ kɛ̀ tɛ̀ bo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ fɑ̃nni kɛ bíkúní m bíɛ́kɛ̀.
14 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀:
 
Kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ nkɛ
mɛyɛi nyóó cóúnnímɛ̀ dihɛì dii nyɛmbɛ̀ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀.
15 Ntɛ n yóó yúmu kubɑkù yoú kó iwuɔ nyimɔu nɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu,
dɛ̀ kɔ̀rinímu kɛ bo pi Sedisɑdɛmmu ɛì kó yɛbòrɛ̀,
kɛ́fitɛ́ iduotí nɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ yɛmɔu.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
16 M bɛ́i ntì bɛ kpɛ́í n yóó tì mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu
bɛ̀ dɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ m bùtínnɛ́,
kɛ tuɔ̀ nyɛbɔkɛ̀ tihúúntì,
kɛ kɔ̃nkù kɛ bɑ́ɑ́ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀.
17 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Fɔ̃́ nSedemii bɑ́ɑ́tí,
ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n dɑ nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀.
A kɔ̃̀ntì bɑ́ mpɑɑti bɛ ììkɛ̀,
kɑ̀ɑ pɑ̀ɑti míì nɛ́ yóó dɑ ɑ̃nnɛ́
kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ ììkɛ̀.
18-19 Dihɛì yɛmbɛ̀ bɛmɔu,
bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ kó bɛtũ̀mbɛ̀
nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ
bɛmɔu bɛ̀ í yó ndɔ́ ɑ kpɛti.
N nɛ́ yóó dɑ duɔ́mmu muwɛ̃rímú
kɑ̀ɑ bɛ̀ bɑ̀ɑo.
A bo ndònnɛ̀ dihɛì iduotí fitɛ́ dì,
dimɑ́tìsɑ̃ɑ̃̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó iduotí dòmmɛ̀
bɛ̀ í yóó dɑ nɑ.
Kɛ yɛ̃́ n yó ndɑ bonɛ̀mɛ̀mu kɛ dɑ kɑ̃nkɛ́.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.