Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri SOWƐƐRI 1
Sowɛɛri
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Sowɛɛri kó dipɑ́tíri nɑ́ɑ́ nKuyie nkó diyiè kpɛ́í nkɛ kɛ bɛnkú dì dòmmɛ̀. Kɛ nɑ́ɑ́ nKuyie mpuotìmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ borimɛ bɛ̀ mɔ̀kɛmɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ bɛmbɛ nɛ̀ Kuyie mbɛ kó mɛtɑummɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Kòo nɑ́kɛ́nɛ̀ múnkɛ Kuyie mpuotìmɛ̀ yɛbotɛ̀, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɛ kpɛ́í. Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɛyɛi mmɛɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀kùní Kuyie nniinnímɛ̀ mmɛ kɛ̀ ku kó diyiè nɛ́ tũ̀nni, dɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ tu fɛcofɛ nɛ̀ kutɑyiɛtí. O nɑ́ɑǹtì kũ̀nnì dò mpɑ́íí nwe diì tu: Kuyie nkɔbɛ tɑ tidɑwɑntì miɛkɛ nkɛ, kɛ dò nkɛ́wɛ̃tɛní Kuyie mborɛ̀ kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀ kɛ̀ kùu bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ nkɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́. Kuyie mmiɛkɛ bɛ̀ do kɛ̀ kù bɛ̀ potɛ́ tìì yɛ̃ĩti yóó deèmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɔɔtɛ bɛ kpɛrɛ, kɛ̀ Sowɛɛri dɔ̀ Kuyie nyóó kuɔmu yɛbotɛ̀ kɛ́mbonɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, Kuyie nkó mɛborimɛ bɛ cuokɛ̀, dɛɛ̀ dɔ̀ɔ̀ Pɑ̃̀ntikótì yiè Muyɑɑ́ nsɑ̀ɑ̀mù cùtɛ́ní dìì yiè bɛnìtìbɛ̀ ĩ́nkɛ̀ 3:1-2, Yesu tɔ̃rɛ̀. 2:16-21.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie mbɛ̀ potɛ́ tìì yɛ̃ĩti kó kumɑ̀nku 1:1-2:27
2. Kuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛti 3:1-2
3. Kuyie nkó diyiè yóó tuɔkɛmɛ̀ kɛ̀ kùu dɛɛtɛ́ ku kɔbɛ 3:3-4:21
1
Di m̀pɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ tìnti Petuyɛɛdi birɛ Sowɛɛri.
Mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ doti Isidɑyɛɛribɛ
Díndi bɛkótíbɛ̀ kéntɛ́nɛ̀!
Díndi Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ keènɛ̀!
Di yɑ̀ diɛ m̀botí diyiè mɑrì,
bɑ́ nɛ̀ di yɛmbɛ̀ do bomɑ̀ɑ̀?
Nɑ́kɛ́nɛ̀ ti di bí, kɛ̀ ì múnkɛɛ tì nɑ́kɛ́ i kó ibí,
kɛ̀ ìi tì cɛ̃́ĩ nyi kó ibí,
kɛ tú, yɛbiɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀ fɛcofɛ dɛ ncɑ̀ɑ́kɛ́,
fɛcofɛ cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀ sibɛi dɛ ncɑ̀ɑ́kɛ́,
sibɛi cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀ yɛcɑ́dúɔ̀ ndɛ ndèè.
Díndi tinɑɑ̀yɑ̃̀kɛ́muɔ́ntì entɛnɛ̀ kɛ́kɔmmú!
Díndi tinɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀tì tiitɛ́nɛ̀ yɛdɑbùò, di pɑ̀ɑ̀mu mɛnɑɑ̀.
Fɛcofɛ fɛɛ̀ ti do bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ tɛ̃mɛ̀ kɛ sũ mɛdiɛ̀,
kɛ̀ fɛ nìì ndònnɛ̀ dicìrícìrìdɑɑ̀ kpɛyɛ dòmmɛ̀,
kɛ̀ fɛ̀ ninkpetɛ dònnɛ̀ dicìrícìrìniiri kpɛyɛ.
Fɛɛ̀ yùo nfínyĩ̀ kó tifɑ̃ɑ̃̀tì,
kɛ kùɔ fìkíè tie pɑ́íí,
kɛ òrí dɛ wɛ́ɛ́tì kɛ̀ ibɑkɛ pɛikoo kɛ cómmú.
Díndi n nìtìbɛ̀ kɔmmúnɛ̀
osɑpɑ̀ɑ̀ ndɑcɛ̃nnì ò yóó yenkɛ dì ɔ̃ɔ̃ kú kòo nkuɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí,
kɛ dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù, kɛ bo bɛnkɛ o yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ pɑ̀ɑ̀mu mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ tidiitì dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀,
dɛɛ̀ te kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀.
10 Dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ dɛpɑɑ mmiɛkɛ,
kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuɔ̀,
tidiitì í kpɑɑ́ kɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndèè,
mɛkɔpɑ̀mmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo.
11 Dɛ̀ dimu bɛtenkútíbɛ̀,
bɛ̀ɛ̀ fiiku fínyĩ̀ kó dɛtie
kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ ntidiitì kpɛ́í,
tidiitì bɛ̀ nɑ ndɛ̀itɛ tì í pɛitɛ́.
12 Fínyĩ̀ kó dɛtie nyootɛ́mu,
kɛ̀ fìkíè tie mmɔ̀tɛ́,
kɛ̀ dɛtie ntɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ kèdènɑ̀díè,
nɛ̀ dɛpuonnɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ pɛí yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ pɔ́mmù kɛ̀ dɛ̀ kpeí,
bɛnìtìbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ diwɛ̀ì.
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò yɛ̃ mmɛ̀ bɛ̀ɛ boú dinùù kɛ́kuɔ́nnɛ̀ Kuyie
13 Díndi ikuɔ́ nìùbɛ̀, dɑ́ɑ́tínɛ̀ tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì
kɛ́kɔmmú yɛdɑbùò,
ndíndi ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nyikuɔ́ tɔ̃mmú,
tɑnnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ.
Wentɛ́nɛ̀ inuɔ nkɛ yɛ̃́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í tɔunímɛ̀ tidiitì
nɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
14 Ikúnɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀, dɔúnnɛ̀ mɛtíímmɛ̀ kó diyiè,
tíínnɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ bɛmɔu
ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ kù kuɔ́nnɛ̀.
Diyiè yɛiri
15 Diyiè yɛiri diì tùɔ̀kɛní,
ti Yiɛ̀ nKuyie mbeéntì kó diyiè ndi,
Kuyie Mpɑkɛdɑɑ kó tiyɛ̃ĩti yiè ndi.
16 Ti tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ yɑu tidiitì nɛ̀ ti nuɔ.
Diwɛ̀ì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
17 Tidibotì kpeímu ipɛ̃ mmiɛkɛ,
bɑ́ tidiitì í kpɑɑ́ bɛ̀ tì sɔ̀rì dɛ̀,
kɛ̀ yɛbuɔ puɔ̀ ntidiitì í kpɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyɛ miɛkɛ.
18 Keènɛ̀ iwũɔ̃ kuɔ̀mmɛ̀ kɛ̀ tinɑ̀ɑ̀tì ɑ̃́ɑ̃ntɛ
bɑ́ tì í piɛti timútì
kɛ̀ tipìètì mɔ̀ńtɛ́ mudiì kɛ kɔ̃.
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kù kuɔ́nnɛ̀mɛ̀
19 Ti Yiɛ̀ nKuyie, n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe,
muhɑ̃ɑ̃́ mmuù cɔ̀útɛ́ timútì dinɑɑcɛ̃nhòò
kɛ tɑunnɛ̀ titieti.
20 Tikpɑsĩ̀ntì bùɔ́ fɔ̃́ nwe,
ikó nyiì kũ̀ṹ kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ̀útɛ́ timútì dinɑɑcɛ̃nni.