Sosuwee
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Dɛ kó dipɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì tu: Mɔyiisi do ku kɛ̀ Sosuwee weè sɔɔtɛ́ kɛ́niitɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dokɛ́ kɛ́fietɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀. Kuyie nkuù do dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì bɛ̀ dokùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ.
Yɛtɑnyɔ yɛdiɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó dipɑ́tíri miɛkɛ yɛɛ̀ tú: Bɛ̀ sèntɛ́mɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃. Bɛ̀ dokɛ́nɛ̀mɛ̀ Aii ɛì kɔbɛ. Bɛ̀ tɑ̃ɑ̃mɛ̀ tɛ́tɛ́ kɛ́totí kɛtenkɛ̀ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀. Kuyie nwɛ̃̀tɛ kɛ èntɛnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ ku nìtìbɛ̀. Sosuwee bɛ̀ tìímmɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ dɔ́ kɛ́tũnnɛ wè, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́tũnnɛ Kuyie nku.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Bɛ̀ bɑ̀ɑ́tímɛ̀ kɛ bo tɑ dihɛì Kuyie mbɛ̀ duɔ́ ndì 1-5
2. Bɛ̀ dokɛ́mɛ̀ kɛ fìètɛ dihɛì 6-12
3. Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ ntotɛ́mɛ̀ kɛtenkɛ̀ 13-22
4. Sosuwee nɑ́ɑǹtì sɔnti nɛ̀ o kṹṹ 23-24
1
Sosuwee nimɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ
Mɔyiisi ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì do ku, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì Nunni birɛ Sosuwee kɛ dɔ̀: Mɔyiisi n kóo tɔ̃ntì kumu, ítɛ́ nɛ̀ n nìtìbɛ̀ kɛ̀ di séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́tɑ dihɛì n duɔ́ ndì Isidɑyɛɛribɛ. Di nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bo nɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ n kɛ̀ ndi duɔ́mmu, kɛ́ndònnɛ̀ n tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. Di kó kɛtenkɛ̀ yóó ketɛ́ dikpɑ́ɑ̀ mɑ̀nku nku kɛ́túótɛ́nɛ̀ ditɑ̃rì Dimɑɑ, kɛ́dítɛ́ kukó ndiɛkù Efɑdɑti Itiibɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì diɛwè Mɛditedɑndee diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Òmɔù í yóó dɑ dɑ́ɑ́tí ɑ fòmmu mumɔu, n yó ndɑ bonɛ̀mu n do bonɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Mɔyiisi. N yí yóó dɑ bútínnɛ́, n yí yóó dɑ dootóo. Cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó tɑnnɛ́ bɛ nnìtìbɛ̀ dihɛì n do yɛ̃ n yóó duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tiekɛ. Fɔ̃́ ncɛ̃́nkɛɛ cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́, nkɛ́ntũ n kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi dɑ duɔ́ nyìì kuɔ́, ɑ bɑ́ɑ́ wɛ̃ɛ̃tɛ ɑ bɑkù cɑ̃̀nku yoo kuyoú. Mɛm̀mɛ ɑ tɔ̃mmú mumɔu bo nkérímɛ̀ dɛ ììkɛ̀. Ikuɔ́ pɑ́tíri dii mbɑ́ɑ́ dɛ́tɛ́nɛ̀ ɑ nùù, ɑ́ ndì kɑ̀ɑ̀ kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ tũ ntì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀. Mɛm̀mɛ ɑ tɔ̃mmú mumɔu bo nkérímɛ̀ dɛ ììkɛ̀ kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ nyíé. N dɑ nɑ̀kɛ́mu kɛ tú cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì, ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù kɑ̀ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò. Mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie n yó ndɑ bonɛ̀mu ɑ tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ.
Sosuwee duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo séntɛ́ Suditɛ̃ɛ̃
10 Kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: 11 Cennɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí, kɛ́wɑɑ́ ntidiitì. Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ di yóó séntɛ́mu Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́tɑ dihɛì di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ ndì. 12 Kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè kɛ dɔ̀: 13 Dentɛnɛ̀ní ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do di nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Di Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́mmu di kó kɛtenkɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ di ompùnnɛ. 14 Di pobɛ̀ nɛ̀ di bí dɛ yó nkpɑɑ́ diɛ ndɛ Mɔyiisi di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀, kɛ̀ dí bɑ́ɑ́tí kɛ́nɛinɛ̀ di tebìí kɛ̀ dí séntɛ́ kukó nkɛ̀ dí bɛ̀ teennɛ̀ dikpɑ̀nnì, 15 kɛ́mbɑɑ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ bɛ kó kɛtenkɛ̀ kù di duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ botí di kɔkɛ, kɛ́deè kɛ̀ dí wɛ̃tɛní kɛ́kɑri di kɔkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do di duɔ́ nkɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
16 Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti yiémmu ɑ ti nɑ̀kɛ́ tì timɔu, kɑ̀ɑ yĩ tí kɔtɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ tí kɔtɛ. 17 Ti yó nyiemmu ɑ kpɛti ti do yíé mmɛ̀ɛ̀ botí Mɔyiisi kpɛti ti Yiɛ̀ nKuyie nní ndɑ bonɛ̀ kù do bonɛ̀mɛ̀ Mɔyiisi. 18 Kòò mɔù yetɛ ɑ kpɛti bɛ̀ɛ ò kùɔ. Cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì.