Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri ISÁÚTÌI 1
Sedemii kó Isɑ́útìi
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Sedemii weè wɑ̃̀ri dɛ kó dipɑ́tíri, kɛ di wɑ̃̀ri kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó mupɔ̀mmù kó tinɑ́ɑǹtì. Ti yɛ̃́mu kɛ dò nSedemii do tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe, kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ Sedisɑdɛmmu kó mùpɔ̀mmù kpɛ́í, Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì do bɛ̀ pɔ̀ntɛmu, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu do. Bɛmbɛ Kuyie ndo dɔúnnɛ̀ bɛ̀ dinùù kɛ dɔ̀: Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu bɑ́ɑ́ pɑ̀ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ diì kpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ́ pɔ̀ntɛ nɛ̀ bɛ ɛì Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ, kɛ́tɑ tidɑwɑntì miɛkɛ, kɛ̀ dikònnìi bɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ kuɔ bɛ bí nɛ̀ bɛ dɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kɛ́tɑunɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ́cɑkɛ Kuyie ncɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀.
Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ pĩ́ nSedemii mɛsémmɛ̀ kòo nɛ́ kuɔ́ ndɛ kó dikúdɑbònnì kɛ́sɑutɛ, dɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛní bɛmbɛ Kuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ dɛ kpɛ́í. Kɛ bo bɛ̀ bɛnkɛ kɛ tú tìì bɛ̀ tùɔ̀kɛní Kuyie nkó tɛnɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ bɛ̀ potɛ́, kɛ bo bɛ̀ bɛnkɛ kù í dɔ́mɛ̀ mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ Kuyie ntumɛ̀ kùù wetí kùnku kɛ̀ bɛ̀ yóu bɛ yɛi nkɛ wɛ̃̀tɛní kù yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́mmu bɛ yɛi nkɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́.
Sedemii nɛ̀ o sɑ́útìi miɛkɛ kòo bɑntɛ́ kɛ dò nhonìtì bɑ́ɑ́ nɑ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ́wɛ̃tɛní Kuyie mborɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie nku mɔ́mmɔnku kuù bo ò ɑ̃nnɛ́ dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀. Mɛm̀mɛ kòo bɛ́í nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ti tɛ̃́nnɛ́ní ɑ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ti wɛ̃tɛní ɑ borɛ̀ (mukɑ̀mmù 5:21).
Mukɑ̀mmù 3:22-23 kòo ti bɛnkɛ kɛ tú Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nyí deu bɑ́ kɛ̀ tìi ti tùɔ̀kɛní kɛ̀ ti kpɑɑ́ fííkú Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ kù yóó ti teennɛ̀mu kɛ́ ti dennɛ dɛ kó difɔ̃̀tìrì miɛkɛ.
Dɛ kó dipɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
Sedemii kuɔ́ ndìì kúdɑbònnì Sedisɑdɛmmu ɛì kpɛ́í 1
Kuyie mmiɛkɛ pɛikɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ̀ 2
Mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kó didɑbònnì 3
Mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ do Sedisɑdɛmmu 4
Bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɑ̀ɑ́ nKuyie 5
1
Sedemii kuɔ́ ndìì kúdɑbònnì Sedisɑdɛmmu ɛì kpɛ́í
Dɛ̀ dòmmɛ Sedisɑdɛmmu kɑ̀ɑ kɑ̀ri kɛ sĩ́ĩ́!
fɔ̃́ nwèè do tú dihɛì diɛrì kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ sũ!
Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ okúpokù!
Fɔ̃́ nwèè yètìrì do feínɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kutenkù,
Fɔ̃́ nwèè do bɑkɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀,
kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ nɛ́ nɑɑ́ nkudɑɑkù!
Kɛ wentí kɛ kuɔ̀ ndɛyènnɛ̀ dɛmɔu,
kɑ̀ɑ bɑ̀ɑ̀ búútɛ́nɛ̀ tinɔnniɛti,
bɑ́ òmɔù í dɑ bɑ́ɑ́,
kɑ̀ɑ nɑtitɔbɛ̀ bɛmɔu dɑ fitɛ́,
bɛɛ̀ nɑɑ́ nhɑ dootitɔbɛ̀.
Kɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú Sudɑɑ kɔbɛ kɛ kònnɛ̀ kɛ bɛ̀ fɛ̃́ũnko,
kɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ mudɑɑtɔ̃mmú diɛmù,
kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie nkɛ bo,
bɑ́ bɛ̀ í mɔkɛ mɛom̀pùmɛ̀,
bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ti, bɛ̀ bɛ̀ nìntɛmu,
kɛ bɛ̀ ɛ̃̀ṹtɛ́ dɛpɛ̃́ṹtírɛ̀.
Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kó icɛ dɔúnkomu,
òmɔù tɛ̃́nkɛ í dɛ̀ kɔ̀rìní Kuyie mbɑnni,
kɛ̀ dihɛì kó yɛbòrɛ̀ cɑ̀kɛ,
kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ ti yɛkúdɑbùò,
kɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ,
dihɛì dimɔ́mmɔnni kɛ̀ dì tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ.
Bɛ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ bɛ̀ bɑɑtɛ́,
bɛ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ di diwɛ̀ì.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ̀ potɛ́,
bɛ yɛi nsũ̀ṹ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í,
kɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ bí kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì,
kɛ ì nií nkɛ kpɑɑkɛ.
Siyɔ̃ɔ̃ ɛì, ɑ sɑ̃nni dimɔu yɛ̀mu,
kɑ̀ɑ kpɑ̀ɑ̀tìbìí sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ siweí sìì í pɛ̀tɛ́ timútì kɛ bo di,
kɛ cĩ̀tɛ kɛ kérí kɛ ni, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ sì bɛ̀tì kɛ̀ bɛ̀ tũ nkɛ bɛtì.
Sedisɑdɛmmu ɑ̃tirɛmu kɛ di ifɛi,
kɛ dèntɛní tikpɑ̀tì ò do mɔkɛ tì nɛ̀ dimɔ̀nnì ti kpɛ́í,
di mmɔ̀nnì o kɔbɛ mɛ ndomu bɛ dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ,
bɑ́ òmɔù í kɔriní kɛ bo bɛ̀ teennɛ̀,
kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ dɑú bɛ ɛì dɔúnkomɛ̀.
Sedisɑdɛmmu cɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ sũ̀ṹ ndɛɛ̀ te kòò sĩ̀ntɛ,
bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do ò sɑ̃ntí kɛ̀ bɛ̀ ò sènku.
Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ o fɛi,
o mɔ́mmuɔ nkɛ̀ dɛ̀ ò yóù kòò tu sĩ́mmú sĩ́mmú,
kɛ bùtínnɛ́ kɛ ìtɛ́.
O yɔ̃́ɔ̃̀ mmɛɛ̀ sɑ̃ṹ nho yɑɑ̀bòrì,
ò do í totí o yɛ̀mmɛ̀ ò yóó dentɛnɛ̀ tì,
kɛ do mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ dɛfũ̀ɔ̃̀,
bɑ́ òmɔù í bo wèè bo ò bɑ́ntɛ̀,
kòò kuɔ̀ nkɛ tú:
Kuyie nwéntɛ́ n sémmɛ̀,
ɑ yɑ̀ n dootitɔbɛ̀ n nɑmɑɑ̀?
10 O dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ yùo bɛ nɔu o kpɑ̀tì timɔu ĩ́nkɛ̀,
Ò yɑ̀mu ketíkɛ yɛbotɛ̀ kɔbɛ tɑmɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́i mbɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ́pɑrìkɛ̀,
kɛ dɔ̀ bɛ̀ í yóó nkɔkɛ́ ku kɔbɛ miɛkɛ.
11 Kòo nìtìbɛ̀ kuɔ̀ mbɛmɔu kɛ wɑnti mudiì,
kɛ tóú bɛ kpɛrɛ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ cekiinɛ̀ mudiì kɛ bo nfòùnɛ̀,
kɛ kuɔ̀ nkɛ tú:
N Yiɛ̀ nKuyie nwéntɛ́ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ n sènkɛ̀rì mɛ̀ɛ̀ botí.
 
12 Dimɔu díndi bɛcɛpɛ̃̀mbɛ̀, wéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀,
òmɔù yo kuyonku mɑkù dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ kù dònnɛ̀ m mɛ̀ nyo kùù yonkɑɑ̀?
Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ mɛ̀ nni nyɛ̀ kɛ̀ kù m potɛ́ kuù yonku botí!
13 Kù bɔntɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ muhɑ̃ɑ̃́ kɛ̀ mù cɔ́u n kṹɔ̃̀ kɛ tɑɑ̀o,
kù ndìí nticùɔ̀tì nti kɛ̀ m̀ bètɛ́ kɛ do,
kù m bɔmmu kɛ m bɔntóo, kɛ̀ n sonnɛ́ kɛ muɔkɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
14 Kuyie nwùómmu mɛyɛi n dɔɔri mɛ̀ mɛmɔu,
kɛ mɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ boú kɛ m buú,
kɛ̀ mɛ̀ n yɔ̃̀ntɛ kɛ̀ n cĩ̀tɛ.
N Yiɛ̀ nKuyie nkuù nh ɑ̃nnɛ́ n dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ,
n tɛ̃́nkɛ í dò m bo nɑ kɛ́ bɛ̀ bɑ̀ɑo.
15 N Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ̀ti n kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do m bonɛ̀,
kɛ tìí n dootitɔbɛ̀ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ n kpɛ́í
kɛ̀ bɛ̀ bo kuɔ n kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀,
kɛ́ n nɑntɛ mí nSiyɔ̃ɔ̃ ɛì Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ,
bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑu mɛ̀ɛ̀ botí fínyĩ̀ kó yɛbɛ diyɛtituò.
16 Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n kuɔ̀ kɛ̀ n nuɔ nti tinɔnniɛti,
kɛ yɛ̃́ wèè bo m bɑ́ntɛ̀ ò í bo mɛ̀.
We m bo n kpénkùnnɛ kɛ̀ nní nfòù?
M bí tɛ̃́nkɛ í dɛ̀ kpɑɑ́,
N dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ ì pĩ̀ḿmú kɛ kònnɛ̀.
 
17 Siyɔ̃ɔ̃ kuɔ̀mmu kɛ yuo sinɔu,
òmɔù í bo wèè bo ò bɑ́ntɛ̀, bɑ́ omɑ́ɑ̀.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù íìnní Sɑkɔbu yɑɑ̀bí dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ fitɛ́,
Sedisɑdɛmmu nɑɑ́ mbɛ kpɛ́í dɛ̀mɑrɛ̀ sĩ̀nnɛ̀ ndɛ.
 
18 N Yiɛ̀ nKuyie nwetímu,
kɛ yɛ̃́ n yetɛmɛ̀mu ku kpɛti.
Kéntɛ́nɛ̀ tũnkɛ́ díndi yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ,
wéntɛ́nɛ̀ kùù yonku n tɑɑ̀,
n kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì.
19 Kɛ̀ n yu n nɑtitɔbɛ̀ do tú bɛ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ n soutɛ́mu.
N kó ikuɔ́ nìùbɛ̀ do tú bɛ̀ nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ku dihɛì miɛkɛ,
bɛ̀ do wɑnti mudiì mmu kɛ bo di kɛ́nfòù.
20 N Yiɛ̀ nKuyie nwéntɛ́ n yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀,
Dɛ̀ kpɛ́inko n nɑutì nti m miɛkɛ,
n yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ m bekùnɛ̀,
kɛ yɛ̃́ m mɛ̀nkɛ yetɛmɛ̀ ɑ kpɛti mɛdiɛ̀ mmɛ.
Ditowɑɑ̀ bíɛ́kòo mudoò muù dèu m bí,
Dihɛì miɛkɛ mukṹṹ nciɛ nkɛ.
21 Bɛ̀ yomu n kuɔ̀mmɛ̀,
bɑ́ òmɔù í bo wèè bo m bɑ́ntɛ̀,
n dootitɔbɛ̀ yɑ̀mu mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ n tùɔ̀kɛní,
kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑrikɛ ɑ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀.
Yṹɔ̃́nní diyiè ɑ nɑ̀kɛ́ dìì kɔ̃mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ n yɑ̀ dɛ̀.
22 Yóu kɛ̀ bɛ yonku kumɔuu feitɛ́ ɑ ììkɛ̀,
kɑ̀ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ɑ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ n cɑɑ̀rìmɛ̀ mɛmɔu kpɛ́í,
n dɑbònnì diì dɛutɛ́ mɛdiɛ̀,
kɛ̀ n sonnɛ́ kɛ muɔkɛ.