Ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔ̃mmú pɑ́tíri
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Dinɑ́ɑǹkéè ketirì ikuɔ́ nìùbɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ ti nɑ́ɑ́ nKuyie ndo ɔ̃ɔ̃ yúmɛ̀ mmɛ Mɔyiisi mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ kɛ́ nhò nɑ̀ɑ́nnɛ̀. Dɛ kó dipɑ́tíri dimɔu miɛkɛ ti yóó yɑ̀mu Kuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi ku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ pɛ́u Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í. Nɛ̀ kù bɛ̀ dɔúnnɛ̀mɛ̀ dinùù kɛ tú kɛ̀ wèè tũ̀ nku tɑnnɔ̀ kɛ dɔɔri yɛ̀ yɛ̃mmɛ̀ dɛɛ̀ yó nte kɛ̀ wè nfòù (18:5, dɛ kó tinɑ́ɑǹtì bomu Odommu mukɑ̀mmù 10:5). Kuyie nnɛ́ nɑ̀kɛ́ mu Isidɑyɛɛribɛ kɛ bɛ̀ wénkùnnɛ bɛ̀ bo dɛitɛ mɛ̀ɛ̀ botí yɛdíìntɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yó mbɛ̀ dìítí bɛmbɛ nɛ̀ ku bɛ kó mɛtɑummɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ dò nkɛ́ndòmmɛ̀, kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou mɛnkɛ ntú mɛtɑummɛ̀ tou. Bɛ̀ɛ̀ feu iwũɔ̃ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ ntũ̀ nyikuɔ́ duɔ́ kɛ dòmmɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ ndɑkɛ dɛ kó mutɔ̃mmú kpɛ́í, kɛ́ ntú bɛnìtìbɛ̀. Bɑ́ wèè nìtì Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ kɛ̀ wèe yentɛ́nɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kù yetɛmɛ̀ kɛ bɑ́ ncɑɑ̀ri ikuɔ́ nɛ̀ bɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. Kuyie nyí tú mɛyɛi nkɔku, kù sɑ̀mu, kɛ dɔ́ bɛnìtìbɛ̀. Kuù tu mufòmmu, dɛɛ̀ te kɛ̀ kù dɔ́ ku nìtìbɛ̀ nsɑ̀ kù dòmmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔɔtɛ mufòmmu, kɛ́mɔɔtɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ kù duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
Mɛm̀mɛ Yesu yɛ̀ nti dèntɛmɛ̀ kɛ ĩkú yɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ tú: Dí ndɔ́ di kɔbɛ tɔbɛ̀ di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí di mɔ́mmɔmbɛ (Mɑtie 22:39).
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Iwũɔ̃ féù kó ikuɔ́ 1-7
2. Mɔyiisi cɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ ketibɛ̀ Kuyie ntɔ̃mmú kpɛ́í 8-10
3. Dɛ̀ɛ̀ ci nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í ci 11-16
4. Isidɑyɛɛribɛ cɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀ kɛ tú Kuyie nkɔbɛ:
Mùù te kɛ̀ bɛ̀ í dò nkɛ́nyo mmɛyĩ̀ĩ̀ 17
Kuyie ndontɛ́ bɛ̀ bo ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí bɛtɔbɛ̀ 18-20
Ikuɔ́ tɔ̃mmú nɛ̀ yɛbɑɑ nyɛ̀yiekɛ̀ Sifubɛ dò nkɛ níí bɑɑ́ nyɛ̀ bɑ́ dìì benni 21-23
Kuyie ntɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ kù bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dìì nùù 24-27
IWŨƆ̃ FÉÙ KÓ IKUƆ́
1
Bɛ̀ yó nfeu ìì wũɔ̃ kɛ tuɔ̀
Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yúo Mɔyiisi ku tɑummɛ̀ tou borɛ̀ ndɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú:
Kɛ̀ di kóò mɔù dɔ́ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀, fɛ̀ bo nɑ kɛ́ntú fɛdiɛfɛ̀ yoo fɛsɑ́m̀pɔ́fɛ̀.
Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ, fɛ̀ ntú fɛdɑɑfɛ̀ kɛ́nkpɑ kuyɛ̀nkù, kòo fɛ̀ kùɔ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ̀ n cɔutɛ́ o pɑ̃nnì. Wèe dɑɑ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ fɛ yuu kɛ́ fɛ̀ nni nféútɛ́ kɛ́tuɔ kɛ̀ n cɔutɛ́ o pɑ̃nnì kóò cĩ̀ɛ̃́ nho yɛi. Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo n féútɛ́ o ɔ̃̀fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bíi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ́fitɛ́, kɛ́ fɛ̀ fɛ̃̀tɛ́ kɛ́kékɛ́ fɛ tùòti. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bíi tɔtìnnɛ muhɑ̃ɑ̃́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́tií nyidɛí, kɛ́túótɛ́ itùòti nɛ̀ diyuu nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ kɛ́dɑɑ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì muhɑ̃ɑ̃́ ǹyĩ́nkɛ̀, kɛ́hɔ́útɛ́ tinɑutì nɛ̀ yɛkpɑ́ɑ̀ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ tuɔ ndɛmɔu diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ yóó tuɔmmu kɛ́ntú dipɑ̃nnì dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie.
10 Kòò mɔù mɛ ndɔ́ kɛ́féútɛ́ fɛpìèfɛ̀ yoo tɛbuɔtɛ̀ kɛ́ m pɑ̃ kɛ́tuɔ ndɛ̀ ntú dɛdɑɑrɛ̀ kɛ́nkpɑ kuyɛ̀nkù. 11 Kòò dɛ̀ nni n féútɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bíi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́. 12 Kòo kékɛ́ fɛ tùòti kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ì dɑɑ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì muhɑ̃ɑ̃́ ǹyĩ́nkɛ̀ nɛ̀ diyuu nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ, 13 kɛ́ɔ́útɛ́ tinɑutì nɛ̀ yɛkpɑ́ɑ̀ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ nni mbɛnkɛ kɛ̀ dí dɛ̀ tùɔ ndɛmɔu diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ yóó tuɔmmu kɛ́ntú dipɑ̃nnì dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie.
 
14 Kòò mɔù mɛ ndɔ́ kɛ́kuɔ tɛnɔ̀tɛ̀ kɛ́ m pɑ̃ kɛ́tuɔ, wèe tɔní tɛnɔ́nkpetɛ yoo dikpɛtinɔ́nkperi. 15 Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi tɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́yĩ́ṹtɛ́ tɛ fɔ̃̀níí kɛ́tɔ̃tɛ tɛ yuu kɛ́ dì tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́dɛitɛ tɛ yĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì píkù, 16 kɛ́dɛitɛ tɛ bòtìrì nɛ̀ tɛ cìtì, kɛ́ dɛ̀ ùtóo diwũɔ̃tɔ̀nnì píkù diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ uutoo dɛ̀ mutɑ́pɛí mmɛkùɔ̀ nkɔ̃mu, 17 kɛ́yɑtɛ́ tɛnɔ̀tɛ̀ tɛ fìɛ̀ti sɑku, kɛ́yóu kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ cɑ́ɑ́tí kòo tɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, tɛ̀ yóó tuɔmmu kɛ́ntú dipɑ̃nnì dìì fɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie.