Duku wɑ̃̀rimɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Duku weè wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri kɛ̀ dì ti nɑ́ɑ́ nYesu tumɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo dɛɛtíwè nɛ̀ kutenkù kumɔu kóo dɛɛtíwè. Duku wɑ̃̀ri o pɑ́tíri kɛ bo bɛnkɛ Yesu dɔ́mɛ̀ mmɛ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ Sɑmmɑrii kóo nìtì kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì nɛ̀ kukpɑ̀ɑ̀tìyɛinkù kpɛri nɛ̀ onìtì wèè birɛ do feti kòo wɛ̃tɛ kɛ́ dɛ̀ pɛ̀tɛ́, nɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ do nɑ̀kɛ́mɛ̀ bɛnɑɑcɛ̃mbɛ Yesu kó mupɛitímù kpɛ́í. Duku ti nɑ́ɑ́ nKuyie ndɔ́mɛ̀ mmɛ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. Kɛ nɑ̀kɛ́ kɛ ĩkú Yesu túmɛ̀ Onìtìbirɛ, dɛɛ̀ te kòo bɑ̀tɛ ò yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ kó ifukɛ kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ Adɑmmu.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Duku wɑ̃̀rimɛ̀ o pɑ́tíri 1:1-4
2. Yesu kó mupɛitímù nɛ̀ ò bɑ̀ɑ́tímɛ̀ o tɔ̃mmú kpɛ́í 1:5-4:13
3. Yesu pĩ mmùù tɔ̃mmú 4:14-19:27
4. Yesu fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀ 19:28-23:56
5. Yesu kumɛ̀ nɛ̀ ò yɑ̃̀ńtɛ́mɛ̀ 24:1-53
1
Mùù kpɛ́í nte kɛ̀ Duku wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri
Bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u wɑ̃̀rimu Yesu fòmmu kó tinɑ́ɑǹtì tìì dɔ̀ɔ̀ ti cuokɛ̀, kɛ tũ̀nnɛ Kuyie nkó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò yɑ̀ nɛ̀ bɛ nuɔ ndɛ̀ ketɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ tì nɑ̀kɛ́ kɛ̀ tì dòmmɛ̀. M mɔ́mmuɔ nkɛ̀ m bìékɛ́ weti weti dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ dɛ̀ ketɛ́ dìì mɔ̀nnì, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ wenni kɛ dò n dɑ wɑ̃̀ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì fɔ̃́ nhokótì Teofiiri. Kɑ̀ɑ nyɛ̃́ kɛ dò nhɑ yie ntìì nɑ́ɑǹtì tú timɔ́mmɔnti.
Kuyie ntɔ̃nnì do nɑ̀kɛ́mɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi kó mupɛitímù kpɛ́í
Edɔti do tú dìì mɔ̀nnì Sudee kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì mɔù bo kòo yètìrì tú Sɑkɑrii, ikuɔ́ nìùtì Abiɑ kó fɛnɑfɛ kou, kòo pokù yètìrì tú Edisɑbɛti, Anɔɔ kó kufuku kou. Bɛdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀, kɛ yíé nKuyie ntɑnnɔ̀ nɛ̀ ku tié nyimɔu. Tìmɑtì í mbo bɛ̀ bo bɛ̀ sɛi ntìì miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ kòtɛ́ bɛdɛ́ bɑ́ bɛ̀ í mɔkɛ dɛbirɛ kɛ yɛ̃́ Edisɑbɛti do túmɛ̀ tɛhɑ̃ũntɛ.
Diyiè mɑrì kɛ̀ Abiɑ kó fɛnɑfɛ kó mɛfitímɛ̀ɛ tuɔkɛ kɛ́ndònnɛ̀ bɛ̀ do ɔ̃ ndɔɔrimɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sɑkɑrii kòo tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ntuɔ̀ ntihúúntì. 10 Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu mbo ditowɑɑ̀, kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie ò tùɔ̀ ndìì mɔ̀nnì tihúúntì. 11 Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi cútɛ́ní kɛ́ncómmú dihúúntɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, di píkù yoú. 12 Sɑkɑrii di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ ò di mɛdiɛ̀ nkɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò pĩ. 13 Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ Sɑkɑrii kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ dɑ pĩ́ nKuyie ncɔutɛ́mu ɑ bɑ́ɑmmìi, ɑ pokù Edisɑbɛti bo dɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɑ̀ɑ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Isɑ̃ɑ̃. 14 Diwɛ̀ì bo dɑ pĩ́, nkɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ mɛdiɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u nyɑ̃nku bɛ̀ ò pɛitɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 15 Kɛ yɛ̃́ ò yó ntúmɛ̀ Kuyie nkóo nitidiɛwè nwe, ò í yó nyɔ̃ dìfɛ̃́ɛ̃̀ yoo mɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ muɔ̀. Bɛ̀ bo nyóó ò pɛitɛ́ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù muù pɑ̃̀nkɛ ò pìɛ́kɛ́. 16 Weè yóó tɛ̃́nnɛ́ní Isidɑyɛɛribɛ pɛ́u bɛ Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀. 17 O borimɛ bo nwenni kɛ̀ Kuyie nhò duɔ́ nku Yɑɑ́ nnɛ̀ muwɛ̃rímú Kuyie pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii do mɔkɛ mù, kòo wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́ríkùnnɛ ibí nɛ̀ i cicɛbɛ̀, kɛ́ceetɛ itookperí yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔɔtɛ mɛyɛ̀mmɛ̀, mɛ̀ɛ̀ bo yie nKuyie kɛ́tũntɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ ti Yiɛ̀.
18 Kɛ̀ Sɑkɑrii bekɛ Kuyie ntɔ̃nnì kɛ dɔ̀: M bo yĩ́mɛ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dɔ̀ ɑ nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nkɛ yɛ̃́ n kòtɛ́mɛ̀ kɛ̀ m pokù kòtɛ́? 19 Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N tú Kɑbiyɛɛri nwe kɛ bo Kuyie mborɛ̀, kɛ̀ kù n tɔ̃nní kɛ̀ m bo dɑ nɑ́kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 20 A í mɛ ntɑ̃́mɛ̀ kɛ dò ndɛ̀ bo dɔɔ̀, ɑ nɔ́ndɛnfɛ̀ bo dɑri, bɑ́ ɑ bɑ́ nnɔ nkɛ nɑ́ɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ yóó dɔɔ̀mɛ̀mu dɛ mɔ̀nnì bo tuɔkɛ dìì mɔ̀nnì.
21 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ò bɑ̀ɑ ditowɑɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀ńtɛ́ dɛ̀ yĩ́mɛ̀ koò ɔɔtɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 22 Ò yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì ò í nnɑ kɛ bo bɛ̀ bɛ́innɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ bɛnkú nɛ̀ sinɔu mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dɔ̀ tìmɑtì tiì ò tùɔ̀kɛní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
23 Sɑkɑrii dèè dìì mɔ̀nnì o tɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 24 Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ sɑ́m̀pɔ́ kòo pokù Edisɑbɛtii púó nkɛ́mmɔkɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ sɔri kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: 25 Kuyie ndèntɛní n kpɛ́í kɛ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ dɛ̀itɛ ifɛi ìì do m bo bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀.
Kuyie ntɔ̃nnì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Yesu kó mupɛitímù kpɛ́í
26 Edisɑbɛti pɔutì mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀kuɔ̀, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nní ku tɔ̃nnì Kɑbiyɛɛri Kɑdidee kó dihɛì mɑrì miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ dì tu Nɑnsɑrɛti, 27 dɛsɑpùmbirɛ mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ onitidɔ̀ù dɛ borɛ̀, kɛ̀ dɛ yètìrì tu Mɑɑri, kɛ̀ Sosɛfu, okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kó kufuku kou dɛ pɔ̃. 28 Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi tɑ dɛsɑpùmbirɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀: Mɑɑri, diwɛ̀ì ndɑ bo, Kuyie ndɑ bonɛ̀mu kɛ dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛdiɛ̀.
29 Kɛ̀ dɛ̀ɛ di Mɑɑri kòo mɔ́ntɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì botí nku. 30 Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ Mɑɑri kɛ dɔ̀: A bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, Kuyie nkuù dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 31 A bo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Yesu. 32 Ò bo ntú onitidiɛwè kɛ̀ bɛ̀ nhò yu kɛ tú Oĩ́nkɛ̀nkpɑ̀ɑ̀tì birɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò duɔ́ nho yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. 33 Ò bo ntú Sɑkɔbu kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀.
34 Kɛ̀ Mɑɑrii bekɛ Kuyie ntɔ̃nnì kɛ dɔ̀: Dɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́dɔɔ̀ m mu nyí mɛ nyɛ̃́mɛ̀ onitidɔ̀ù? 35 Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bo cútɛ́ní ɑ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Oĩ́nkɛ̀nkpɑ̀ɑ̀tì dɑ dɑ́tínnɛ́ o kó mɛdɛ́ɛ̀, dɛɛ̀ te dɛbirɛ ɑ yóó pɛitɛ́ dɛ̀ í yó mmɔkɛmɛ̀ mɛyɛi, bɛ̀ bo ndɛ̀ yu kɛ tú Kuyie mBirɛ. 36 Ntɛ ɑ tèbitɛ Edisɑbɛti pùómmɛ̀ o kótì miɛkɛ kɛ bo otɑ̃̀nkù kuɔ́nwè, wenwe bɛ̀ do tú wè tɛhɑ̃ũntɛ. 37 Kɛ yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ í yóunɛ̀mɛ̀ Kuyie. 38 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɑɑri dɔ̀: N tú Kuyie nkóo tɔ̃ntì nwe, dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ɑ bɛ́immɛ̀.
Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi ítɛ́.
Mɑɑri kɔ̀tɛmɛ̀ Edisɑbɛti dɔummu
39 Kɛ̀ Mɑɑrii ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Sudee kó dihɛì mɑrì yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, 40 kɛ́tuɔkɛ kɛ́tɑ Sɑkɑrii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́dɔu nhEdisɑbɛti. 41 Kɛ̀ Edisɑbɛtii keè Mɑɑri ò dɔummɛ̀ kɛ̀ dɛbirɛɛ nɑmpɛ o pɔutì miɛkɛ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu ò píɛ. 42 Kòo pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛnitipòbɛ̀ bɛmɔu miɛkɛ, kɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ mbonɛ̀ dɛbirɛ ɑ púó ndɛ̀. 43 N tú we kɛ̀ n Yiɛ̀ nyɔ̃ kɔ̀tɛní n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 44 Kɛ yɛ̃́ n kèè dìì mɔ̀nnì ɑ dɔummu kɛ̀ diwɛ̀ì pĩ ndɛbirɛ m pɔutì miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ nɑmpɛ. 45 Dɛ̀ ndɑ nɑɑti kɛ yɛ̃́ ɑ yiemmɛ̀ kɛ dò nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ tì bo dɔɔ̀.
Mɑɑri kó fɛyɛ̀nfɛ̀
46 Kɛ̀ Mɑɑrii dentɛ̀ kɛ dɔ̀:
N wɛ̃nnì sɑ̃ntímu n Yiɛ̀,
47 kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ Kuyie
kunku n dɛɛtíwè.
48 Kɛ yɛ̃́ kù n wèńtɛ́mɛ̀ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀,
mí nku kóo tɔ̃ntì sɑ́m̀pɔ́ù,
kɛ̀ bɛ̀ bo nni nyu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tú diwɛ̀ì yiɛ̀.
49 Kɛ yɛ̃́ Muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nni ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀,
wenwe wèè yètìrì tú kpɑ mɛyɛi,
50 kòò kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ bɛ̀ɛ̀ ò dé,
51 kɛ yòutɛ o bɑkù nɛ̀ muwɛ̃rímú
kɛ̀ sifeí yɛmbɛ̀ cìɛ́tɛ́,
52 kɛ buɔ́ mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀
kɛ íi mbɛcĩ̀rìbɛ̀,
53 kɛ píɛ ntikpɑ̀tì dikònnì bo bɛ̀,
kɛ bɛ̀ti tikpɑ̀tì yɛmbɛ̀ bɛ nɔu sinùmmù,
54 kɛ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ,
kɛ bɛ̀ teennɛ̀,
55 kɛ́ndònnɛ̀ kù do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ ti cicɛbɛ̀
nɛ̀ Abɑrɑhɑmmu kó diyuu ĩ́nkɛ̀
nɛ̀ o yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀.
 
56 Mɑɑri do bo mbonɛ̀ Edisɑbɛti kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kò nho ciɛ.
Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi kó mupɛitímù
57 Kɛ̀ Edisɑbɛti pɛitɛ́mɔ̀nnìi tuɔkɛ kòo pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 58 Edisɑbɛti pɛɛtitɔbɛ̀ nɛ̀ o nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè ti Yiɛ̀ nKuyie nhò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkóò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku. 59 Dɛbirɛ yiè niínnì yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ bo dɛ̀ cɑ̃ntɛ́, kɛ́ndɔ́ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sɑkɑrii, dɛ cicɛ yètìrì. 60 Kòo yɔ̃ yetɛ kɛ dɔ̀: Dɛbirɛ yètìrì yó ntú Isɑ̃ɑ̃ nwe. 61 Kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ kɛ dɔ̀: Òmɔù í bo di nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ wèè mɔ̀kɛ dɛ kó diyètìrì.
62 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Sɑkɑrii nɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛ bo yɑ̀ ò dɔ́ o birɛ yètìrì yó ntú mù. 63 Kɛ̀ Sɑkɑrii bekɛ tɛdɑbɛɛtɛ̀ kɛ́wɑ̃ri kɛ dɔ̀: O yètìrì yó ntú Isɑ̃ɑ̃ nwe. Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu. 64 Kòo nɔ́ndɛnfɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ dɑtɛ kòo nɑ kɛ́bɛ́i nkɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie. 65 Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ nho cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi pitɛ́, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Sudee kó yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 66 Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tì kèè kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Dɛ kó dɛbirɛ sɑ̀ɑ̀ yó ntú we?
Kuyie nkó muwɛ̃rímú muù do ò bonɛ̀.
Sɑkɑrii kó fɛyɛ̀nfɛ̀
67 Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu píɛ nSɑkɑrii, dɛbirɛ cicɛ kòo nɑ́kɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀:
68 Ti Yiɛ̀ nKuyie tínti Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù,
n dɑ sɑ̃ntímu.
Fɔ̃́ nwèè teennɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ dɛɛtɛ́,
69 kɛ duɔnní Odɛɛtíwè diɛwè
ɑ kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kó kufuku miɛkɛ,
70 ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do ti nɑ̀kɛ́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì,
71 ɑ yóó duɔnnímɛ̀ Odɛɛtíwè,
kòo ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀,
kɛ ti pɑtɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti níí.
72 A dèntɛnímu ɑ kó mɛtɑummɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ kpɛ́í,
kɛ kuɔ́ nti cicɛbɛ̀ mɛsémmɛ̀.
73 A do nɑ̀kɛ́ tìnti ti yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀:
74 A bo ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀,
kɛ̀ ti nɑ kɛ́mpĩ́ nhɑ tɔ̃mmú kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù,
75 kɛ́ndò mpɑ́íí ɑ ììkɛ̀,
kɛ dɔɔri ɑ dɔ́mɛ̀ ti fòmmu mumɔu miɛkɛ.
76 Fɔ̃́ m birɛ,
bɛ̀ bo ndɑ yu kɛ tú
Oĩ́nkɛ̀nkpɑ̀ɑ̀tì kó tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò,
kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ yóó niitɛ́mɛ̀ kɛ́tũntɛ ti Yiɛ̀ ncɛ,
77 kɛ́bɛnkɛ bɛnìtìbɛ̀ ti Yiɛ̀ nyóó bɛ̀ dɛɛtɛ́mɛ̀,
kɛ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi.
78 Nɛ̀ Kuyie nkó mɛsémmɛ̀ diɛmɛ̀ kpɛ́í nkɛ,
kù ti duɔnnímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó kuwenniku,
79 kɛ̀ kù bo míítɛ́
bɛ̀ɛ̀ bo mukṹṹ nkó dibiìnnì miɛkɛ,
kɛ ti tɑnnɛ́ mɛom̀pùmɛ̀ kó kucɛ.
 
80 Kɛ̀ dɛbirɛ nkótírí kɛ kpénkú Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ kɛ́tɑ kɛ́mbo dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ yɑ̀ɑ ketɛ́nɛ̀ o tɔ̃mmú Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.