Misee
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Misee nɛ̀ Esɑii bɛ mɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ ndi. Kòò múnkɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ Sudɑɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kɔbɛ Esɑii do nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛ̀. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhAsidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnko.
Kɛ̀ Misee bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú tìì tùɔ̀kɛní Sɑmmɑrii kɔbɛ tiì yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní, kɛ yɛ̃́ bɛ yɛi mmɛmɑ́ɑ̀ ndi, mɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀ bɛtɔbɛ̀. Kòo múnkɛɛ kpɑ̀nnɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ soú mbɛnìtìbɛ̀, Misee do nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛ̀ kɛ́ndɔ́ bɛ̀ɛ totí bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ tìì dò mbɛ̀ɛ tì tɑ̃ɑ̃tɛ́. Ò do bɛ̀ cɑummu kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nyóó dɔɔ̀ dɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní yɛ miɛkɛ kɛ́dɛɛtɛ́ ku nìtìbɛ̀.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie mbeéntì dotimɛ̀ Isidɑyɛɛri kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kpɛri 1:1-3:12
2. Kuyie nyóó wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́nímɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ tenkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ di diwɛ̀ì 4:1-5:15
3. Misee bɑ̀ńtɛ̀mɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù dɔ̀ kù yóó bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ 6:1-7:20
1
Kuyie nkpɑ̀nnɛ̀ tì Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ
Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Yotɑmmu nɛ̀ Akɑsi nɛ̀ Esekiɑsi bɛ kpɑ̀tì bie mmiɛkɛ nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛmɛ̀ Misee Mɔdɛsɛti ɛì kou ku nɑ́ɑǹtì, Sɑmmɑrii ɛì nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kpɛri yɛ kpɛ́í.
Yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ kéntɛ́nɛ̀!
Titentì timɔu kɔbɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ keènɛ̀!
Ti Yiɛ̀ nKuyie nyìtɛ́nímu ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀
kɛ bo di bekɛ́nɛ̀.
Kù ìtɛ́nímu ku kɑ̀rì
Kù cùtɛ́nímu kɛ centìní yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
Kɛ yɛ̀ nɑ̀ù kɛ̀ yɛ̀ yìɛ̀ri,
muhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ɔ̃ eutɛ mɛkùɔ̀ nkɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yiɛtɛmɛ̀,
yɛ̀ pũɔ̃̀mmu kɛ cuutiní kubiriku miɛkɛ,
kɛ kù dɑmmù mɛniɛ nhɔ̃ mpũɔ̃̀ ndɛ̀ɛ̀ yùú nkɛ dòmmɛ̀.
Isidɑyɛɛribɛ di kó mɛyɛi mmɛɛ̀ te,
Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyetímɛ̀ kpɛ́í nte.
We ntɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ?
Bɛ̀ɛ̀ bo bɛ̀mbɛ dihɛidiɛ̀ Sɑmmɑrii.
We nte kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ fìé yɛbɔkɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀?
Bɛ̀ɛ̀ bo bɛ̀mbɛ dihɛidiɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
Nɛ̀ dɛ kpɛ́í, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo dɔ̀ɔ̀ Sɑmmɑrii ɛì tidobontì,
kɛ̀ dìì yɑ̃ɑ̃ nyɑ̃ɑ̃ nkɛ́nɑɑ́ nyɛdobuò nkɛ́yĩ́ dikpɑ́ɑ̀,
kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ fiiku dɛtie mmɑ́ɑ̀.
M bo díɛ́ o tɑ̃́rɛ̀ kɛ cṹũ nkubiriku,
kòo pũũ feitóo.
Kɛ̀ m bɔ́kɛ́ o bɔɔtenkɑɑnìi kɛ́ sì cɔ́u,
tibɔɔnɛntì bɛ̀ pɑ̃mmú tì bɛ bɔkɛ̀ n yóó tì cɔ́ummu.
Bɛ̀ fìé iwũɔ̃ nyi yɛbɔkɛ̀ kɛ tì do.
Bɛ̀ dootitɔbɛ̀ bo tì tɔ kɛ́cú bɛ kó yɛbɔkɛ̀.
Mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ yóó do Sedisɑdɛmmu
Mí mMisee n yó nkuɔ̀mmu kɛ mítìrì,
kɛ centì mɛnɑcɛ̀bii kɛ bo n tetìrì,
kɛ úú sikpɑmɔɔ́ kɔ̃mɛ,
kɛ kuɔ̀ ndisendɑbònnì fɛcònfɛ̀ tɛ̃mɛ̀.
Sɑmmɑrii cɔú tìì yɛ̃ĩti í yóó deè,
dɛ kó tiyɛ̃ĩti yó nsɔkɛ́mu kɛ́tuɔkɛ Sudɑɑ tenkɛ̀,
tì tùɔ̀kɛnímu kɛ bo Sedisɑdɛmmu ɛì kó dibòrì.
 
10 Di bɑ́ɑ́ tì yèè ti dootitɔbɛ̀ Kɑti ɛì kɔbɛ cuokɛ̀,
ncĩ́ɛ̃́kɛ́nɛ̀, di bɑ́ɑ́ kuɔ́, nhAkɔɔ ɛì miɛkɛ,
Bɛti-Deɑfɑdɑ ɛì kɔbɛ,
pũńnɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́bɛnkɛ di yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
11 Sɑfii ɛì kɔbɛ cɑ̃rikɛnɛ̀ kɛ́ yɛ̀ dihɛì di fɔ̃̀kperɛ̀ nɛ̀ ifɛi.
Sɑnɑɑ ɛì kɔbɛ tɛ̃́nkɛ í dɑ̀ɑ́tí kɛ bo yɛ̀nní bɛ ɛì.
Bɛti-Esɛdi ɛì kɔbɛ biɛ nɛ́ kuɔ mmɑ́ɑ̀ ndi,
mɛteèmmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kɛ̀ bo.
12 Mɑdoti ɛì kɔbɛ kɔ̃̀ntì ɑu kɛ nɑɑtimu,
ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ̀nní tìì yɛ̃ĩti tùɔ̀kɛnímu kɛ dèè kɛ bo Sedisɑdɛmmu.
13 Dɑkiisi ɛì kɔbɛ cɑ́tínnɛ̀ di sɛ̃ĩ́.
Di teetɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mbɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi,
díì te kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ yetɛ n kpɛti.
14 Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di dò nkɛ́yɑtɛnɛ̀ Mɔdɛsɛti ɛì,
dìì bo Kɑti tempɛ̃ mmiɛkɛ di kɔbɛ.
Akisibu cɛ̃́ĩ kɔbɛ í yóó nɑ kɛ́teennɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tìmɑtì
15 Mɑdesɑɑ ɛì kɔbɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó yíɛ́ kɛ́duɔnnímu,
di dootitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɔntɛ di ɛì,
kɛ̀ di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìdiɛbɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́sɔri Adudɑmmu tɑ̃dènkù.
 
16 Díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kuónɛ̀ di yùtì kɛ́níntɛ́ mɛyùbii,
nkɛ di yɔɔ dontɛnɛ̀ timɑncòntì kpɛyɛ.
Kɔmmúnɛ̀ di bí kpɛ́í,
di bí sɑ̀ɑ̀yì nyi kɛ di ì dɔ́,
kɛ yɛ̃́ di dootitɔbɛ̀ yóó ì pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ́kònnɛ̀.