Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri NAHUMMU 1
Nɑummu
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Nɑummu kó dipɑ́tíri tú fɛyɛ̀nfɛ̀ nfɛ Ninifu dihɛidiɛ̀ kó mupɔ̀mmù kpɛ́í. Kɛ bɛnkú Kuyie nkuù kpeńnìmɛ̀ kɛ̀ kuù bɑkɛ́ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu Ninifu ɛì kɔbɛ do dokùnɛ̀mu Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ dɛ̀ yóù mɛdiɛ̀ nnɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ̀ Nɑummu nnɑ́ɑ́ nkɛ tú Kuyie nyóó pɔntɛmu Ninifu dihɛiyonkuri, dihɛiyɛiri kɛ́dɛɛtɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ. Kòo nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ kó dihɛì kó mupɔ̀mmù yó ntú Kuyie nkó tiyɛ̃ĩti nti, bɛ kó tidɔnnitì kpɛ́í.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mɛ̀ Ninifu ɛì 1:1-8
2. Kuyie nyóó potɛ́mɛ̀ ku dootitɔbɛ̀ 1:9-14
3. Kuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ Ninifu ɛì kó mupɔ̀mmù duunnímɛ̀ 2:1-14
4. Mùù te kɛ̀ Kuyie nyóó pɔntɛ Ninifu 3:1-19
1
Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ tì Nɑummu Ɛdikɔsi ɛì kou Ninifu dihɛidiɛ̀ kpɛ́í.
Kuyie mmiɛkɛ yóumu kɛ̀ kù nɛ́ wenni
Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ yóumu,
kɛ̀ kù puotì bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti.
Ku miɛkɛ yóumu mɛdiɛ̀,
kù ɔ̃ɔ̃ í nyóu kù bo pɛitɛmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù nìí,
kù ɔ̃ɔ̃ í mbɛ̀ wùónko.
Ku miɛkɛ boomu, kɛ̀ kù kpetì dɛu mɛdiɛ̀,
kù nɛ́ ɔ̃ɔ̃ í nyóu oyɛiwe,
kù ɔ̃ nkérí nɛ̀ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ ntɛ kɛ̀ kuyɑɑkù fĩ,
ku nɑɑ̀cɛ̀i íinko mùù tɑ̃́ɑ̃́ mmuù tu yɛwɛtɛ̀.
Kuù ɔ̃ɔ̃ pɛ́i ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kòo kṹṹ,
kɛ̀ kù bɛ́i nyikó nkpeí,
Bɑsɑ̃ɑ̃ biriku kó timútì nɛ̀ Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì kpɛti kɛ̀ tìi kpeí,
kɛ̀ Dimɑɑ túúkù kó mutepóó mmɔ́tɛ́.
Kuù ɔ̃ɔ̃ bɛnkɛ ku wɛ̃rímú kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ɛ sɑ̃̀ntɛ̀,
kɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ nkpeutí,
kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nhɑu kɛ kónnìnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛ miɛkɛ.
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ pɛikɛ we mbo nɑ kɛ́ kù bɑ̀ɑo?
Kɛ̀ ku miɛkɛ cɔ̀útɛ́ we mbo nkpɑɑ́?
Ku miɛkɛ cɔ́ú nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ kɛ̀ yɛpèrɛ̀ pùɔ̀.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nwennimu,
kuù ɔ̃ nkɑ̃nkɛ́ bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yiè,
kuù ɔ̃ ndɑkɛ bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀ bɛ kpɛ́í.
Kɛ̀ mɛniɛ ntɑ ikó nkɛ bo pɔ̃ntɛ́nɛ̀ dihɛì.
Kuù ɔ̃ɔ̃ pɔ̃nnɛ́ bɛ̀ɛ̀ kù nìí mpɑ́íí,
kɛ́ bɛ̀ kpɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́tɑnnɛ́ dibiìnnì miɛkɛ.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Ninifu kɔbɛ bɛ kpɛ́í
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ dɔ̀:
Díndi Ninifu kɔbɛ n kó mɛyɛi nhɔ̃̀mmɛ mmɛ di yɑ̀mɛ̀?
Míì kɔù di dootitɔbɛ̀ di í wɛ̃ti kɛ bo yɑ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀.
10 Bɛ̀ɛ̀ di níí mbɛ̀ yóó cɔ́útɛ́ tipotì tìì kpeí kɛ cóú ti kɔ̃mɛ mmɛ,
timúkpetì tɛ̃mɛ̀.
 
11 Ninifu ɛì, fɔ̃́ɔ̃̀ miɛkɛ nkɛ,
wèè wɑnti kɛ́ n dɔ̀ɔ̀ mí nKuyie mmɛyɛi nhò yɛ̀nnímɛ̀.
Dɛ yiɛ̀ nhò mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ mmɛ.
 
12 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi Sudɑɑ kɔbɛ bɑ́ nɛ̀ di dootitɔbɛ̀ mɛ nsũmɛ̀ kɛ kpeńnì,
m bo bɛ̀ kùɔ kɛ́ bɛ̀ dèè.
Míì do duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ndi fɛ̃́ũnko,
m mɛ ntɛ̃́nkɛ í yó nsɔkɛ́ kɛ di fɛ̃́ũnko.
13 Di mmɔ̀nnì n di dɛɛtɛ́nɛ̀mu Asidii kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do di fɛ̃́ũnko,
kɛ di pìtɛ́ tidɑɑtì kó iwɛ̃ĩ.
 
14 Díndi Ninifu kɔbɛ, ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ tì di kpɛ́í:
Di kó kufuku miɛkɛ òmɔù í yó nkpɑɑ́
wèè bo sɔɔtɛ́ di kó diyètìrì.
Sibɔɔtenkɑɑnìi idɛí kpɛsi nɛ̀ timɑ́tì kpɛsi,
dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ di bɔɔtuo miɛkɛ.
N keù di fɔ̃ti nku,
di tɛ̃́nkɛ í tú bɛ̀mɑbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀.