Nɛemii
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Nɛemii kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nNɛemii kpɛ́í nkɛ, wèè do tú okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kóo tɔ̃ntì diɛwè. Kòo kɔbɛ mɑbɛ̀ɛ kò nSedisɑdɛmmu kɛ́wɛ̃tɛní kóò nɑ̀kɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì domɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛsémmɛ̀ kòo tì kèè kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀. Mɛm̀mɛ kòo mɔɔ kucɛ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ bo kò nkɛ́yɑ̀ Sedisɑdɛmmu do mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ bo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ iduotí kɛ́mɑɑ́nɛ̀ dihɛì.
Nɛemii kɔ̃nyɑuti kpɛ́í ndo te kɛ̀ kuduotíi mɑɑ́ kɛ́deè, dɛ̀ do ò yóùnɛ̀mu mɛdiɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ dootitɔbɛ̀ do bomɛ̀mu kɛ dɔ́ kɛ́pɑɑ mmutɔ̃mmú, kòo ndɑkɛ bɛ kpɛ́í nkɛ yɑ́úkùnko bɛtɔ̃mbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ̀ kuduotí kó mumɑrimùu deè yɛwè sipísìnùmmù nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ miɛkɛ.
Nɛemii do dɔ́ kɛ́tũntɛmu kuduotí kupɑ̀nkù ò mɑɑ́ kù kó dibɑnni, kɛ́bɛnkɛ bɛ̀ dò nkɛ́mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ ntɛ miɛkɛ mutɔ̃mmú, nɛ̀ bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè kpɛ́í.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi pɑ̃mɛ̀ Nɛemii kucɛ kòo bo kò nkɛ́pɑ̀ɑ̀rɛ̀ Sedisɑdɛmmu 1:1-2:10
2. Bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ mɑɑ́mɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó iduotí 2:11-7:72
3. Ɛsitɑdɑsi kɑ̀ɑmmɛ̀ Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ̀ Sifubɛ bɑntɛ́ bɛ̀ yetɛ́nɛ̀mɛ̀ Kuyie 8-10
4. Nɛemii do pĩ mmùù tɔ̃mmú tɛmù 11-13
1
Bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Nɛemii Sedisɑdɛmmu kpɛti dòmmɛ̀
Okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ kpɛri miɛkɛ nkɛ, otɑ̃̀nkù bɛ̀ tu wè Kiside* Kiside: Bɛ̀ do kɑɑmmɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ ti bɛ̀ kɑɑmmɛ̀ dɛ̀ í wɛ̃. Bɛ kóo tɑ̃̀nkù Kiside berínɛ̀ ti kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ oketiwè nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì dɛ cuokɛ̀ nkɛ̀ (diyosɛ́ɛ̀ nɛ̀ mɛwɑɑnɑɑ̀ ndɛ cuokɛ̀). o miɛkɛ, kɛ sɔ̃́ mmí Akɑdiɑ birɛ Nɛemii kɛ̀ m bo dihɛidiɛ̀ Susi miɛkɛ. Kɛ̀ n tebitɛ Anɑnni ítɛ́ní Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́kɔtɛní kɛ nɛínɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀, kɛ̀ m bɛ̀ bekɛ sifubɛ bɛ̀ɛ̀ do tú tidɑɑtì kɛ kònko bɛ kpɛti dòmmɛ̀, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kpɛti dòmmɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ n tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tidɑɑtì tìì kònko kɛ bo Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ bɛ̀ bo mɛsémmɛ̀ diɛmɛ̀ miɛkɛ nkɛ nɛ̀ ifɛi diɛyì. Sedisɑdɛmmu kó iduotí pɔ̀ntɛ pɔntɛmu, kɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do kpetí dihɛì kó yɛbòrɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ cɔ̀útɛ́.
Nɛemii kuɔ́nnɛ̀mɛ̀ Kuyie nSifubɛ kpɛ́í
N kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́nkɑri kɛ kuɔ̀, kɛ dɔ̀ yɛwe pɛ́u kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ m boú dinùù kɛ́nkuɔ̀nnɛ̀ Kuyie nkunku kùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ tú: Áú! N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ nwèè bo kɛĩ́nkɛ̀, fɔ̃́ nwèè dɛu kɛ̀ ti dɑ dé, fɔ̃́ nwèè pĩ mmɛtɑummɛ̀ ɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ ɑ kɔbɛ, kɛ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́ kɛ pĩ́ nhɑ tɑnnɔ̀, wɛ̃ɛ̃tɛní m bíɛ́kɛ̀, kéntɛ́ kɛ́keè n dɑ kuɔ̀nnɛ̀ dìì dɑbònnì, n dɑ bɑ́ɑ́mmu kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, ti bɑntɛ́mu mɛyɛi ntínti Isidɑyɛɛribɛ ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Mí nnɛ̀ n yɛmbɛ̀ ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. Ti dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu mɛdiɛ̀, ti í tũ̀nnɛmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ nɛ̀ ɑ tié nnɛ̀ ɑ kuɔ́ ɑ duɔ́ ndɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi. Kuyie ndentɛní ɑ do nɑ̀kɛ́ dìì nùù ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi dìì tu: Kɛ̀ ti yetɛ ɑ kpɛti ɑ bo ti cíɛ nkɛ̀ tí tɑ ibotí tɛì miɛkɛ. Kɛ̀ ti mɛ nwɛ̃̀tɛní ɑ borɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ ɑ tɑnnɔ̀ kɛ dɔɔri yɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nti cìɛ́tɛ́ kɛ bo itemmɑ̀nkɛ, ɑ bo wɛ̃tɛ kɛ́ ti tíí ndibòrì ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ dɔ́ ɑ yètìrì ndɛ̀ yu. 10 Ti Yiɛ̀ nKuyie nti tú ɑ tɔ̃mbɛ̀ mbɛ, ɑ nìtìbɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ ti dɛɛtɛ́ nɛ̀ ɑ kó tikpetì nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú diɛmù. 11 Áú! N Yiɛ̀ nKuyie, kéntɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntí, n dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀, ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ dé, bɛ̀ dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀, dɔɔ̀ n dɑ mɔ́ú tì, yóu kòo kpɑ̀ɑ̀tì n kéntɛ́.
Dɛ mɔ̀nnì míì do tú wèè yɑurí okpɑ̀ɑ̀tì mɛnɑɑ̀ nkòò yɔ̃̀.

*1:1 Kiside: Bɛ̀ do kɑɑmmɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ ti bɛ̀ kɑɑmmɛ̀ dɛ̀ í wɛ̃. Bɛ kóo tɑ̃̀nkù Kiside berínɛ̀ ti kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ oketiwè nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì dɛ cuokɛ̀ nkɛ̀ (diyosɛ́ɛ̀ nɛ̀ mɛwɑɑnɑɑ̀ ndɛ cuokɛ̀).