Mukétímù
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Mukétímù kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ mMɔyiisi do bɛ̀ duɔ́ nKuyie nkuɔ́ Sinɑii tɑ̃rì kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tímɛ̀ mmɛ kɛ́kétɛ́ kɛ bo tɑ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ ndìì ɛì. Bɛ̀ dɛ nkètɛ́ kɛ́tuɔkɛ Kɑdɛɛsi Bɑdinnɛɑ tenkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ bɛ̀ bo tɑmɛ̀ dihɛì mɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ depɛ bɛ̀ bo tɑmɛ̀ dɛ kó dihɛì. Kɛ̀ Kuyie nyṹɔ̃́ mbɛ to, kɛ̀ bɛ̀ɛ fitɛ́ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ bɛ̀ bɑɑ tuɔkɛ Mɔɑbu tenkɛ̀ mukɔ́kúɔ́ nkóò dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bɑkù yoú. Isidɑyɛɛribɛ do dò nkɛ́ dɛ nyítɛ́ kɛ́tɑ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃.
Dɛ kó dipɑ́tíri sɔɔtɛ́ Mudennimù kó dipɑ́tíri nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ pɑ́tíri yɛ kó tinɑ́ɑǹtì nti, kɛ bɛnkú Kuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ do cĩĩnnìmɛ̀, kɛ̀ bɛ tɑ̃́kùmɛ̀ níí bonkɛ di nyiè kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tonkɛ̀ ditɛrì. Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Kuyie nkuu mɛ mpĩ nku nùù kù bɛ̀ dɔ́unnɛ̀ dì kɛ dɔ́ kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ Mɔyiisi ncómmú bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ kù bɑ̀ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Bɛ̀ do kérímɛ̀ ditɑ̃rì Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ 1:1-10:10
2. Bɛ̀ ìtɛ́mɛ̀ Sinɑii kɛ tɑ Mɔɑbu biriku 10:11-21:35
3. Bɛ̀ bomɛ̀ Mɔɑbu tenkɛ̀:
Bɑdɑki do yɛ̃mmɛ̀ Bɑdɑmmuu bɔntɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kusĩ̀nkù 22-24
Bɛ̀ yetɛ́nɛ̀mɛ̀ Kuyie, mucèmmu sɔɔtɛ́mɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ mɑì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì 25-36
ISIDAYƐƐRIBƐ DO KÉRÍMƐ̀ DITÃRÌ SINNAII KÓ DIKPÁÀ
1
Bɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛketimɛ̀
Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀ Esibiti kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ dibenni ndi. Dibenni dɛ́rì kóo tɑ̃̀nkù odɛ́rì kó diyiè ketirì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ ku tɑummɛ̀ tou miɛkɛ kɛ dɔ̀: Kɑɑnnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ntũ mbɛ nɑɑ̀mùntì tũmmɛ̀ titɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ tũ ntũmmɛ̀ sitɔbɛ̀, di kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ́wɑ̃ri bɑ́ wè o yètìrì. Mɔyiisi fɔ̃́ nnɛ̀ Anɔɔ di kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ntɔ kɛ deètìnko bɛ̀ɛ̀ bo nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò bɛ tĩ̀rɛ̀ dòmmɛ̀. Bɑ́ kùù nɑɑ̀mùnkù bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ dí dɛitɛ okótì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndi nɛínɛ̀. Ntɛ bɛ̀ɛ̀ yóó di nɛinɛ̀ bɛ yètɛ̀:
Dubɛnni kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ, Sedeuu birɛ Edisuu.
Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔku miɛkɛ, Sudisɑdɑii birɛ Sedumiɛri.
Sudɑɑ kɔku, Amminɑdɑbu birɛ Nɑsɔ̃ɔ̃.
Isɑkɑɑ kɔku, Suɑɑ birɛ Nɛtɑnnɛyɛɛdi.
Sɑbunɔɔ kɔku, Edonni birɛ Ediɑbu.
10 Sosɛfu kó ibí Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ:
Efɑdɑimmu kɔku, Ammiudi birɛ Edisɑmɑ.
Mɑnɑnsee kɔku, Pedɑsuu birɛ Kɑmmidiyɛɛdi.
11 Bɛnsɑmɛɛ kɔku, Kideonii birɛ Abidɑnni.
12 Dɑnni kɔku, Amisɑdɑii birɛ Ayiesɛɛ.
13 Asɛɛ kɔku, Okɑdɑnni birɛ Pɑkiyɛɛdi.
14 Kɑdi kɔku, Deuyɛɛdi birɛ Ediɑsɑfu.
15 Nɛfutɑdii kɔku, Enɑnni birɛ Aidɑ.
 
16 Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do tú bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀mbɛ. Bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ kòtí bɛ̀mbɛ bɛ botí miɛkɛ kɛ ni bɛnìtìbɛ̀ sikɔupí. 17 Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀, 18 kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu otɑ̃̀nkù dɛ́rì kó diyiè ketirì, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɑtɛ bɛ nɑɑ̀mùntì nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛi bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ sìdɛ́ kɛ́ndeètìnko.
 
19 Mɛm̀mɛ Mɔyiisi bɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
Bɛ̀ ketɛ́mɛ̀ mukɑ̀mmù
20 Bɛ̀ bɑ̀tɛ dìì mɔ̀nnì Dubɛnni wèè tu Isidɑyɛɛribɛ kóo po kó kunɑɑ̀mùnkù kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tùɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò mbɛ̀ bo nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò.
21 Bɛ̀ do kɑ̀ɑ mbɛ̀ Dubɛnni kó kunɑɑ̀mùnkù bɛ̀ do bo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù ndi (46500).
22 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kunɑɑ̀mùnkù kɛ́kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛnitidɑɑbɛ̀ mɑ́ɑ̀ kɛ́wɑ̃ri bɛ yètɛ̀. 23 Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìwɛi nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (59300).
24 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Kɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 25 Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (45650).
26 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 27 Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (74600).
28 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Isɑkɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 29 kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (54400).
30 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Sɑbunɔɔ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 31 kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (57400).
32 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Sosɛfu birɛ Efɑdɑimmu kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 33 kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (40500).
34 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Mɑnɑnsee, Sosɛfu birɛ tɛrɛ̀ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 35 kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (32200).
36 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Bɛnsɑmɛɛ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 37 kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (35400).
38 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Dɑnni kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 39 kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (62700).
40 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Asɛɛ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 41 kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (41500).
42 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Nɛfutɑdii kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 43  Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (53400).
44 Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó tinɑɑ̀mùntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìdɛ́tì kó bɛkótíbɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀. 45 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 46 kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́mbo sikɔupíkɔùsìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnùmmù nɛ̀ sipísìnùmmù (603550). 47 Bɛ̀ nɛ́ í nwɛ̃nnɛ́nɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkɛ kɑ̀ɑ.
Defiibɛ kó mutɔ̃mmú
48 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 49 A bɑ́ɑ́ kɑɑ nDefii kó kuwuɔ, ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ kɑ̀ɑnnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 50 Á bɛ̀ duɔ́ mmɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ ndɑkɛ n nɛntì kpɛ́í nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ tú mɛtɑummɛ̀ tou kpɛrɛ. Bɛɛ̀ yó ntɔu n tɑummɛ̀ tou nɛ̀ di nɛntì, bɛɛ̀ yó nte dɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ di bɑ̀tɛ́ dɛ̀ bɛɛ̀ yóó fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou. 51 Kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou do nkɛ́sɔɔ́ ndikɑrì bɛɛ̀ yóó dì kpèétɛ́, kɛ̀ dì tùɔ̀kɛ dì bo cómmú dɛ̀, bɛ̀ɛ dì còńnɛ́. Wèè í tú Defii botí kou kòò dì tɔ̀ɔ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ. 52 Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ dìì tĩ̀nnì dì níí bɑ́tɛ́ di kó mɛfíè, di kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀. 53 Kɛ̀ Defiibɛ bɛɛ̀ bɑ́tɛ́ kɛ́fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie mmí nKuyie nkɛ̀ m miɛkɛ bɑ́ɑ́ do Isidɑyɛɛribɛ. Defiibɛ bɛɛ̀ yó mpĩ́ mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ mutɔ̃mmú.
54 Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tũnnɛ weti weti ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi bɛ kpɛ́í nkòò tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́.