Yɛsɑ̃ɑ̃
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Bɛ̀ yu dɛ kó dipɑ́tíri kɛ tú Yɛsɑ̃ɑ̃ nkɛ yɛ̃́ iyiɛ nyi bɛ̀ do ɔ̃ ndìèmmɛ̀ mubɑ́ɑmmu miɛkɛ kɛ sɑ̃ntí Kuyie nyoo bɛ̀ɛ kù mɔɔ mɛteèmmɛ̀. Bɑ́ fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kó diketirì kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ketɛ́ kɛ́wɑ̃ri fɛ kũ̀nnì kɛ́nɑ́kɛ́ fɛ̀ dìè mmɛ̀ɛ̀ botí.
Dɛ kó dipɑ́tíri tú dipɑ́tíri ndi bɛnìtìbɛ̀ dɔ́ dì mɛdiɛ̀ Bibidi kó yɛpɑ́tɛ yɛmɔu miɛkɛ. Kɛ yɛ̃́ dɛ kó iyiɛ ntumɛ̀ ìì kɑ̀ɑ́ nyìnyi bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ mubɑ́ɑmmu yoo Kuyie nkó disɑ̃nni yoo isɑ́útìi, yoo mɛyɛi nkó mudɑ́ɑmmù nɛ̀ ɑ bo ndémɛ̀ Kuyie nyoo ɑ bo mbomɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhɑ kémmú Kuyie nkó mɛteèmmɛ̀ mmɛ yoo ɑ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ Kuyie ndɑ bɑ̀ńtɛ̀ yoo kù dɑ cĩ̀ɛ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑɑti, yoo nɛ̀ ku di kó mɛtɑummɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Nɛ̀ dɛ kó yɛsɑ̃ɑ̃ mmiɛkɛ nkɛ ti ɔ̃ɔ̃ bɑntɛ́mɛ̀ Kuyie nti tɔ́kɛ́nɛ̀mɛ̀ kɛ fòù, kɛ tú kùù do mpɑ́íí, kɛ̀ kù dɔ́kùmɛ̀ dɛu ti ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ri kù bɛ́i ntì.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Yɛsɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ dɛ̀úkùnko Kuyie nyètìrì: 8 nɛ̀ 19 nɛ̀ 33 nɛ̀ 100 nɛ̀ 103-105 nɛ̀ 111 nɛ̀ 113 nɛ̀ 114 nɛ̀ 117 nɛ̀ 135 nɛ̀ 136 nɛ̀ 145-149
2. Yɛsɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ bɛnkú Kuyie nkuù tumɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì: 47 nɛ̀ 93 nɛ̀ 96-99
3. Yɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ bɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie nhokpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í 2 nɛ̀ 18 nɛ̀ 20 nɛ̀ 21 nɛ̀ 45 nɛ̀ 72 nɛ̀ 89 nɛ̀ 101 nɛ̀ 110 nɛ̀ 144
4. Yɛsɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ tu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɑrimù kpɛyɛ: 15 nɛ̀ 24
5. Yɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ bo nkɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dibɑnni kɛ dentì yɛ̀: 84 nɛ̀ 91 nɛ̀ 121 nɛ̀ 122
6. Yɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ do ɔ̃ ndìè nyɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ kɛ sɑ̃ntí dicɛ̃kɑrì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dì Sedisɑdɛmmu kɛ bo mɑɑ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀: 46 nɛ̀ 48 nɛ̀ 76 nɛ̀ 87 nɛ̀ 132
7. Yɛ̀ɛ̀ tu Kuyie ndo ɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́ tì ikuɔ́ nìùtì mɔù yoo Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù yoo kù bɛ̀ cɑu ntìmɑtì ĩ́nkɛ̀ yoo kù yɛ̃ mbɛ̀ɛ dɔɔ̀ tìmɑtì: 14 nɛ̀ 50 nɛ̀ 53 nɛ̀ 75 nɛ̀ 81 nɛ̀ 95
8. Yɛ̀ɛ̀ tu itié nKuyie nkɔbɛ kpɛ́í: 37 nɛ̀ 49 nɛ̀ 73 nɛ̀ 78 nɛ̀ 112 nɛ̀ 127 nɛ̀ 133 nɛ̀ kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ Yɛsɑ̃ɑ̃ 1 nɛ̀ 119
9. Kuyie nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ kù mɔ̀ú mɛteèmmɛ̀. Bɛ̀ do ɔ̃ ndiè nyɛ̀: 12 nɛ̀ 44 nɛ̀ 58 nɛ̀ 60 nɛ̀ 74 nɛ̀ 79 nɛ̀ 80 nɛ̀ 83 nɛ̀ 85 nɛ̀ 90 nɛ̀ 94 nɛ̀ 106 nɛ̀ 108 nɛ̀ 123 nɛ̀ 126 nɛ̀ 137
10. Yɛ̀ɛ̀ tu mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɛbotí mɛbotí bo sɔ̃́ntɛ́mɛ̀ onìtì kòò kuɔ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ́ kù mɔɔ mɛteèmmɛ̀. Dɛ kó yɛsɑ̃ɑ̃ mbotí yɛɛ̀ sũ: 5-7 nɛ̀ 13 nɛ̀ 17 nɛ̀ 22 nɛ̀ 25 nɛ̀ 26 nɛ̀ 28 nɛ̀ 31 nɛ̀ 35 nɛ̀ 38 nɛ̀ 39 nɛ̀ 41-43 nɛ̀ 51 nɛ̀ 54 nɛ̀ 57 nɛ̀ 59 nɛ̀ 61 nɛ̀ 63 nɛ̀ 64 nɛ̀ 69-71 nɛ̀ 86 nɛ̀ 88 nɛ̀ 102 nɛ̀ 109 nɛ̀ 120 nɛ̀ 130 nɛ̀ 140-143
11. Yɛsɑ̃ɑ̃ mmɔ́mmɔnyɛ, kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ Kuyie ndɑ dɛɛtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntìmɑtì miɛkɛ, yoo kù dɑ cĩ̀ɛ̃́mmɛ̀ ɑ yɛi: 9-10 nɛ̀ 30 nɛ̀ 32 nɛ̀ 34 nɛ̀ 40:1-12 nɛ̀ 92 nɛ̀ 107 nɛ̀ 116 nɛ̀ 118
12. Yɛ̀ɛ̀ bɛnkú Kuyie nkou bo mmɔkɛmɛ̀ diwɛ̀ì o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ kù ò òmpùnnɛmɛ̀: 3 nɛ̀ 4 nɛ̀ 11 nɛ̀ 16 nɛ̀ 23 nɛ̀ 62 nɛ̀ 131 nɛ̀ 139
Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ ti bo nɑmu yié nkɛ́túótɛ́ dɛ kó iyiɛ nkó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ndɛ́úkùnkonɛ̀ Kuyie nyètìrì kɛ́ɑ̃ɑ̃́ nɛ̀ ti kó mɛtɑmmɛ̀ kɛ́ntũ mbɛ ì nti nɑ̀kɛ́ kɛ̀ ì dòmmɛ̀.
YƐSÃÃ MPÁTÍRI DIKETIRÌ
1
Diwɛ̀ì mɔ́mmɔnni kó tinɑ́ɑǹtì
(Yɛsɑ̃ɑ̃ 1-41)
Dɛ̀ nnɑɑti wèè í tũ mbɛnitiyonkubɛ tié,
wèè í tũũ̀ mbɛnitiyɛibɛ kó kucɛ,
wèè í kɑtìnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑú Kuyie.
Wenwe dɔ́ Kuyie ntié nyi,
kɛ ì ɑ̃ɑ̃̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀.
Dɛ yiɛ̀ ndònnɛ̀ mutie mmu bɛ̀ buɔtí mù kukó ntɑkɛ́,
kɛ̀ mù pɛí yɛbɛ yɛ mɔ̀nnì,
bɑ́ mu fɑ̃ɑ̃̀tì í kpeì,
dɛ yiɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛmɔu ɔ̃ nyíémmu
Bɛnitiyonkubɛ kpɛrɛ í mɛ ndò,
bɛ̀ dònnɛ̀ tiyontì nti kuyɑɑkù tɔ tì.
Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ í yóó nɑ kɛ́cómmú Kuyie mbeéntì yiè,
bɛ̀ mɛ nyí yó nkɔkɛ́ Kuyie nkɔbɛ tĩ̀nnì.
Kuyie nyɛ̃́mu bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ kó kucɛ,
kɛ̀ bɛyɛibɛ biɛ tũ mmɛfétimɛ̀ kɔku.