Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri Mudɑ́ɑmmu 1
Isɑ̃ɑ̃ wɑ̃̀rimɛ̀ Mudɑ́ɑmmu
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Isɑ̃ɑ̃ weè wɑ̃̀ri mudɑ́ɑmmu kó dipɑ́tíri, dìì tu Kuyie nnɑ́ɑǹtì pɑ́tɛ kó disɔnni. Ò dì wɑ̃̀ri kɛ nɑ́ɑ́ nKirisi ò bɛnkɛ tìnti. Isɑ̃ɑ̃ do yóó wɑ̃ri Mudɑ́ɑmmu pɑ́tíri kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ fɛ̃́ũnkoomu Kirisi kɔbɛ, kòo bɛ̀ wɑ̃̀ri kɛ bo yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì kɛ̀ bɛ̀ nfííkú Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. Isɑ̃ɑ̃ do yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ do dò ncɑ̃́ɑ̃́ ncɑ̃́ɑ̃́ nwe kɛ nɛ́ wɛ̃ mmɛ kũ̀nnì dɛ̀ɛ̀ tu: Mɛyɛi nkóo kpɑ̀ɑ̀tì dòmmɛ̀ ò nɔ, dɛ̀ nɛ́ bo nyóó dentɛnɛ̀ Kuyie nnɛ̀ ku kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ, kɛ̀ Yesu Kirisi bɑɑtɛ́.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mudɔummu 1:1-8
2. Mɛbɛnkùmɛ̀ ketimɛ̀ Kuyie nhò bɛnkɛmɛ̀ nɛ̀ yɛpɑ́tɛ yɛ̀yiekɛ̀ ò wɑ̃̀ri yɛ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ 1:9-3:22
3. Dipɑ́tipɔ̃ũ nɛ̀ yɛcɑnniyɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ 4:1-8:1
4. Yɛtɑ̃tɛhe yɛ̀yiekɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì 8:2-11:19
5. Dinìtìrì nɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì 12:1-13:18
6. Mɛbɛnkùmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ Kuyie nhò bɛnkɛ́mɛ̀ 14:1-15:8
7. Kuyie mmiɛkɛ kó ibòòkɛ 16
8. Bɑbidɔnni kó mudorimù nɛ̀ bɛ̀ nɑmɛ̀ musĩ̀mmù nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ 17:1-20:10
9. Tibeéntì sɔnti 20:11-15
10. Kɛĩ́nkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀ 21:1-22:5
11. Tinɑ́ɑǹtì kó dikɔ̀ù 22:6-21
1
Dimɔ̀nnì duunnímɛ̀
Yesu Kirisi dɑ́ɑ ntìì nɑ́ɑǹtì tiì bo di mpɑ́tíri miɛkɛ. Kuyie nkuù duɔ́ nkòò nɑ̀kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ tìì yóó tuɔkɛní, kòo duɔ́ nkɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tì nɑ̀kɛ́ o kóo tɔ̃ntì Isɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ tì wɑ̃̀ri timɔu. Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ Yesu ò bɛnkɛ tì, ò yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ ò kèè tì. Dɛ̀ nnɑɑti wèè kɑ̀ɑ nti nnɑ́ɑǹtì Kuyie ndɑ́ɑ tì, kɛ́nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ kèḿmú kɛ tì yie. Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì kpɛ́í dì duunnímu.
Isɑ̃ɑ̃ dɔummɛ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀
Mí nyIsɑ̃ɑ̃ míì dɔunko Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Asii.
Kuyie nkùù do bo, kɛ bo, kɛ yó mbo nɛ̀ ku Yɑɑ́ mmuyiekɛ̀ mùù fitɛ́ ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, bɛ̀ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ di duɔ́ ndiwɛ̀ì nɛ̀ Yesu Kirisi wèè ti nɑ̀kɛ́ Kuyie nkpɛti weti weti, wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ mɛketimɛ̀, wèè bɑkɛ́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu.
Wèè ti dɔ́ kɛ còú nho yĩ̀ĩ̀ kɛ ti dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛyɛi, kɛ ti tɑ o kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ tú ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ pĩ́ nho cicɛ Kuyie ntɔ̃mmú. O yètìrì ndɛu, kòo mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀! Kɛ̀ dɛ mmɛ ndo.
Dɑɑtɛnɛ̀! Ò kèrínímu yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ titentì timɔu kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò kùɔ kɛ̀ bɛ̀ bo ò yɑ̀ kɛ́kɔmmú. Dɛ̀ mmɛ ndò.
Ti Yiɛ̀ nKuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbɛ́immu kɛ tú kuù tu diketirì nɛ̀ kumɑ̀nku. Kù do bomu, kɛ bo, kɛ yóó kɔtɛní.
Kuyie mbɛnkɛ dɛ̀ Isɑ̃ɑ̃
Mí nyIsɑ̃ɑ̃ di tebitɛ Kirisi kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti wɛ̃ nkɛ fɛ̃́ũ̀rì kɛ mi nkɛ tɑunɛ̀ Kirisi, kɛ wɛ̃ nho kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. Bɛ̀ n kɑ̀nnɛ Pɑtimɔsi, dihɛì dìì sokɛ́ mɛniɛ mmiɛkɛ, n nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ Yesu m bɛnkɛ tì. 10 Tɛom̀pùtɛ̀ mɑtɛ̀ yiè kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù n túótɛ́ kɛ̀ n keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ n fɔ̃nkúò kɛ̀ mɛ̀ kpeńnì kɛ dò nditɑ̃tɛheù kɔ̃mɛ kɛ̀ mɛ̀ tu: 11 Wɑ̃ri ɑ wúó ndɛ̀ nkɛ́duɔnko Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀: Efɛɛsi kpɛri, Siminni kpɛri, Pɛrikɑmmu kpɛri, Tiyɑtiiri kpɛri, Sɑriti kpɛri, Fidɑdɛrifii kpɛri, nɛ̀ Dɑodisee kpɛri.
12 Kɛ̀ n wɛ̃̀ɛ̃tɛ kɛ bo yɑ̀ wèè n nɑ̀ɑ́nnɛ̀, kɛ yɑ̀ sifitíkɛ̀kɛ̀ɛ sìyiekɛ̀ mɛsɔɔ kpɛsi. 13 Kòò mɔù còḿmú si cuokɛ̀ kɛ dònnɛ̀ Onìtìbirɛ kɛ dɑ́ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì kɛ̀ dì cùtɛ́ kɛ kɑ̃́ɑ̃́kɛ́ o nɑɑ̀cɛ̀i, kòo boú fɛsɔɔnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ o cuokɛ̀. 14 Kòo yùtì pɛ́i kɛ dò ntikóntì, kòo nuɔ ncɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́. 15 Kòo nɑɑ̀cɛ̀i cɔ́u nkɛ dò mmɛbiɛrimɛ bɛ̀ pũ̀tírí mmɛ̀ dihònnì. Kòo tɑmmɛ̀ dò mmɛniɛ nhɔ̃ nhuutimɛ̀ kucúcuku miɛkɛ. 16 Kòo tɔ siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ, kɛ̀ disiè mɛnɑtimɛ̀ mɛdɛ́mɛ̀ kpɛri yiɛní o nùù, kòo ììkɛ̀ pĩ̀nti diyiè ɔ̃ ncɔ́ummɛ̀ kuyie ncuokɛ̀. 17 Kɛ̀ n do o ììkɛ̀ kɛ́ndò n ku, kòo nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ n yĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ dɑ pĩ́, míì tu diketírì nɛ̀ kumɑ̀nku. 18 N fòùmu! N do kumu kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ yó nfòù sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ bɑkɛ́ mukṹṹ nkɛ tɔ mu ɛì kpetínsì. 19 Wɑ̃ri ɑ wúó ndɛ̀ nɛ̀ ɑ yóó yɑ̀ dɛ̀. 20 Ntɛ siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ n tɔ sì n nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ nɛ̀ sisɔɔfitíkɛ̀kɛ̀ɛ sìyiekɛ̀ bɛnkú mù: Siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ tu Kuyie ntɔ̃rɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛyiekɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ sikɛ̀kɛ̀ɛ tu Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀.