Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri ODUTI 1
ODUTI
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Oduti kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ ntìì do dɔ̀ɔ̀ tì nti Bɛbɑɑtíbɛ̀ do bɑkɛ́ dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ.
Dikònnì mɑrì diì do tɑnní Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kòo nìtì mɔù bo Betideɛmmu ɛì, Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ, kòo yètìrì tu Edimɛdɛki kòò mɔ̀kɛ initidɑbí idɛ́, kòo ítɛ́ wenwe nɛ̀ o pokù Nɑomii nɛ̀ bɛ bí idɛ́ kɛ́kɔtɛ Mɔɑbu ɛì, kɛtenkɛ̀ nɑɑti dɛ̀ kɛ́kɑri. Kòo nitidɑbí idɛ́ puokɛ Mɔɑbu ɛì kó bɛnitipòbɛ̀ Ɔripɑ nɛ̀ Oduti.
Oduti kó dipɑ́tíri dɔ́ kɛ́ ti nɑ́kɛ́ dɛ kóo nitipopɔ̀ɔ̀ Oduti wèè í tú Isidɑyɛɛribɛ botí kou ò tɑmɛ̀ mmɛ̀ Kuyie kɔbɛ miɛkɛ. Dɛ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nhOduti do tũnni mmɛ̀ɛ̀ botí o dɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ò do tũ̀ mmɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù, wenwe wèè í tú Isidɑyɛɛribɛ botí kou.
Dì nɑ̀ɑ́mmu Kuyie nhɔ̃ɔ̃ yietí mɛ̀ɛ̀ botí onìtì wèè dɔɔ̀rìmɛ̀ wenni ò pĩ́ mmùu tɔ̃mmú kpɛ́í. Di ti nɑ́ɑ́mmu Oduti nɛ̀ o cɔ̀kù Nɑomii bɛ̀ tɑ mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ Kuyie nnɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndiɛmɛ̀. Dɛ̀ɛ̀ bɛnkú ò do tɑunnɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀.
Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti yɑ̀ɑ̀rì tu weè kó dɛbirɛ, wenwe Mɔɑbu ɛì kóò nitipòkù weè te Dɑfiti yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀, Odɛɛtíwè Yesu yɛ̀nní bɛ̀ɛ̀ kó kufuku miɛkɛ. (Mɑtie 1:5).
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Dɛ̀ wũɔ̃́kɛ́mɛ̀ kɛ̀ Oduti yɑ̀ɑ nɛinɛ̀ o cɔ̀kù kɛ́konní Bɛtideɛmmu tì 1
2. Oduti kɔ̃tɛ́mɛ̀ kupɑku kɛ bo dɛ́rí tidiitì 2
3. Dɛ̀ wũɔ̃́kɛ́mɛ̀ kɛ̀ Boɑsi yɑ̀ɑ puokɛnɛ̀ Oduti 3-4
1
Edimɛdɛki nɛ̀ o pokù bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ Mɔɑbu
Bɛbɑɑtíbɛ̀ bɑkɛ́ dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛ̀ dikònnì diɛrì mɑrìi tɑnní dihɛì, kòo nìtì mɔùu ítɛ́ Bɛtideɛmmu ɛì Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ o pokù nɛ̀ o nitidɑbí ìdɛ́ì kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Mɔɑbu kɔbɛ tenkɛ̀. Dɛ kóo nìtì yètìrì do tú Edimɛdɛki (dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie mbɑkɛ́), kòo pokù kpɛri tú Nɑomii (dɛ̀ɛ̀ tu Diwɛ̀ì yiɛ̀), kòo birɛ mɑrɛ̀ kó diyètìrì tú Mɑdonni (dɛ̀ɛ̀ tu Ocĩ̀rì) kɛ̀ dɛtɛrɛ̀ kpɛri tú Kidionni (dɛ̀ɛ̀ tu Mumɔmmú). Bɛ̀ do tú Efɑdɑtɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ mbɛ. Bɛ̀ do ìtɛ́ní Bɛtideɛmmu ɛì ndi Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Mɔɑbu tenkɛ̀ dɛpɑɑ. Kɛ̀ Edimɛdɛkii kú kɛ̀ Nɑomii nkpɑɑ́ nɛ̀ o nitidɑbí idɛ́. Kòo bí puokɛ Mɔɑbu ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. Kòo mɔù yètìrì ntú Ɔdipɑɑ, kòo tɔù kpɛri tú Oduti. Kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀. Mɑdonni nɛ̀ Kidionni kɛ̀ bɛ̀ɛ kú kɛ̀ bɛ yɔ̃ nkpɑɑ́ omɑ́ɑ̀ kɛ pɑ̀ɑ̀ o dɔù nɛ̀ o bí.
Oduti nɛinɛ̀mɛ̀ Nɑomii kɛ̀ bɛ̀ɛ kò mBɛtideɛmmu
Mɛm̀mɛ kɛ̀ Nɑomii keè ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ o kɔbɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ tidiitì buotɛ́ kɛ́ítɛ́ Mɔɑbu kɛ́bɑ́ɑ́tí kɛ́nkũnti kɛ nɛínɛ̀ o cɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛdɛ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́mberínɛ̀ kucɛ. Kɛ̀ Nɑomii nɑ́kɛ́ o cɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛdɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o yɔ̃ borɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ndònnɛ̀ di mɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku, nɛ̀ mí m mɔ́mmuɔ. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi teennɛ̀ kɛ̀ di pɛ́tɛ́ di dɑɑbɛ̀ kɛ́om̀pɛ̀. Kòo bɛ̀ kɔúnnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́. 10 Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bìtì, ti yó ndɑ nɛínɛ̀mu ɑ ciɛ.
11 Kɛ̀ Nɑomii dɔ̀: M bí, kònnɛ̀. Bɑ nte kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ nni nnɛínɛ̀? N yí kpɑɑ́ kɛ dò m bo pɛitɛ́ ibí kɛ̀ ì di puokɛ. 12 M bí, Wɛ̃tɛnɛ̀, N kòtɛ́mu mɛdiɛ̀, n yí kpɑɑ́ kɛ dò nkɛ́yenkɛ onitidɔ̀ù, Bɑ́ kɛ̀ n tu m bo yenkɛ yíe nkɛ́piɛ́ ibí, 13 di bo nɑ kɛ́mbɑɑ kɛ̀ ìi kótɑ́ɑ̀? Di bɑ́ɑ́ yenkɛ otɔù mɔùɑ̀ɑ̀? N sémmɛ̀ di pɛ̃ɛ̃tɛ́mu. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɑ̀nnɛ̀ mí nwe.
14 Kòo cɔ̀ɔ̀bɛ̀ɛ kuɔ́ mbɛdɛ́ kɛ̀ Ɔdipɑɑ kɔúnnɛ̀ o cɔ̀kù kóò cɑu nkɛ́wɛ̃tɛ, kɛ̀ Oduti nhò kpɑɑ́nɛ̀. 15 Kɛ̀ Nɑomii dɔ̀: Ntɛ ɑ dúɔ̀ kɛ wɛ̃̀tɛ o kɔbɛ nɛ̀ o bɔkɛ̀ dɛ borɛ̀, múnkɛɛ wɛ̃tɛ.
16 Kɛ̀ Oduti dɔ̀: Bɑ́ ntú n dɑ yóu kɛ́wɛ̃tɛ, ɑ tɑti dɛ̀ n dɛ ntɑti, ɑ kɔbɛ yó ntú n kɔbɛ mbɛ, Kuyie nhɑ tũ nkù n yó nku ntũ. 17 A yóó kú dɛ̀, n yóó dɛ nkú kɛ̀ bɛ̀ n kũnnɛ́. Kɛ̀ n yí dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mpotɛ́. Mukṹṹ mmuù mɑ́ɑ̀ bo ti yɑtɛ mí nnɛ̀ fɔ̃́.
18 Kɛ̀ Nɑomii yɑ̀ ò yetoomɛ̀ kɛ bo nhò nɛínɛ̀ kɛ dɔ̀ yúóó.
19 Kɛ̀ bɛ̀ ńnɛí bɛdɛ́ kɛ́tuɔkɛ Bɛtideɛmmu, kɛ́ntɑtoo dihɛì, kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛnìtìbɛ̀. Kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ ntú: Nɑomii nweɑ̀? 20 Kòo dɔ̀: Di bɑ́ nni nyu kɛ tú: Nɑomii, di nni nyu kɛ tú: Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀. Kɛ yɛ̃́ muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nni ndiímmɛ̀ mɛsémmɛ̀. 21 N do iti kɛ tɔmu, kɛ konní n nɔu sinùmmù. Bɑ́ nni nyunɛ̀ kɛ tú Nɑomii, ti Yiɛ̀ nKuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nni mbùtínnɛ́mu kɛ n tɑnnɛ́ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ.
22 Mɛm̀mɛ Nɑomii nɛ̀ o cɔ̀kù Oduti Mɔɑbu ɛì kou bɛ̀ ìtɛ́mɛ̀ Mɔɑbu kɛ́tuɔkɛ Bɛtideɛmmu, dididɛ̀ì ketírí dìì mɔ̀nnì.