Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 1
Fɛcɑnyɛ̀nfɛ̀
Di ḿpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Wèè wɑ̃̀ri dɛ kó iyiɛ mbɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò nSɑdomɔɔ nwe kɛ bɛ yu dɛ kó iyiɛ nkɛ tú fɛcɑnyɛ̀nfɛ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ kó fɛyɛ̀nfɛ̀ miɛkɛ nkɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì: Osɑpɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ odɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tiètì bɛtɔbɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì.
Dɛ kó dipɑ́tíri tú mɛdonnimɛ̀ kpɛri ndi. Kɛ dɔ́ kɛ bɛnkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo Kirisi nɛ̀ diwedɔuntĩ̀nnì bɛ cuokɛ̀. Dɛ kó dipɑ́tíri nɛ́ í bo kɛ bo bɛnkɛ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, kɛ nsɑ̀ kɛ ti yie nkɛ dò nKuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ onitidɔ̀ù nɛ̀ onitipòkù kɛ̀ bɛ̀ bo bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í kɛ́ndònnɛ̀ ti wɑ̃̀rimɛ̀ Tenketɛ́ 2:23-25. Kɛ̀ ti kɑ̀ɑ ndɛ kó iyiɛ mmɛsɑ̀ɑ̀ nti bo yɑ̀ ì dɔ́mɛ̀ kɛ́ ti bɛnkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ do dò nkɛ́ndòmmɛ̀ mmɛ, kɛ́ bɑ́ ncɑ̃́nnì cɑ̃́nnì. Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ bɛ keutɛ́ dɛ kó fɛyɛ̀nfɛ̀ kɛ fɛ̀ bo nti teennɛ̀.
1
Sɑdomɔɔ wɑ̃̀ri fɛ̀ɛ̀ cɑnyɛ̀nfɛ̀.
Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀
(Osɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ́i ntì)
Á nh ɔrí,
ɔrí mí nwe,
n dɑ dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ m muɔ́mmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛnɑɑ̀.
A fɔ̃ɔ̃ku dònnɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí kɔku nku,
ɑ yètìrì tu tùdɑ̀ɑ̀rí nwe,
dɛɛ̀ te kɛ̀ isɑmpùmbí dɑ dɔ́.
N yṹɔ̃́nko ɑ borɛ̀ kɛ̀ ti cokɛ́
okpɑ̀ɑ̀tì ń tɑnnɛ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
dɛ̀ bo nti nɑɑti tidɛ́, kɛ̀ tí nwɛi,
n dɑ dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ m muɔ́mmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛnɑɑ̀.
Isɑpùmbí nɑɑtimu, ì mɛ̀ ndɑ dɔ́mɛ̀.
 
N sɔùmu, kɛ nɛ́ wenni,
n wenni kɛ dònnɛ̀ Kedɑɑ ɛì kó tiyɑ̀ɑ̀tì nti,
kɛ dònnɛ̀ Sɑdomɔɔ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì.
 
Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀,
Bɑ́ ndɑkɛnɛ̀ nkɔ̃nsɔ̀ùtì kpɛti,
diyiè diì n tùɔ
n yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ miɛkɛ kɛɛ̀ m pɛ́ì
kɛ̀ bɛ̀ m bɑ̀nnɛ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀.
N kpɛrɛ bomu m mɛ nyí dɛ̀ bɑ̀ɑ.
 
Fɔ̃́ n dɔ́ wè ɑ nɛ́ n nɑ́kɛ́,
ɑ kɔrinɛ̀ kɛ̀ ɑ wũɔ̃ kɛ bo ì cɛ̃mmú.
Diyiè bo nyóó cónnɛ́ yɛyɔ kɑ̀ɑ ì ompùnnɛ dɛ?
Kɛ̀ dɛ̀ɛ yié nkɛ̀ m bɑ́ nh ɑ̃́ɑ̃́ nhɑ nɛ́pobɛ̀ wũɔ̃cɛ̃nku miɛkɛ.
(Bɛnɑɑcɛ̃mbɛ bɛ́i ntì)
Kɑ̀ɑ í kù yɛ̃́ fɔ̃́ mbɛnitipowennibɛ kóo wenniwe,
yɛ̀roo kɛ́tũnnɛ ipe kó yɛnɑcɛ̀nɑ̀,
kɛ́ncɛ̃mmú ɑ bɔbí kɛ́kɔtɛ bɛnɑɑcɛ̃mbɛ kó titouti borɛ̀.
(Onitidɔ̀ù bɛ́i ntì)
A wenni kɛ dònnɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó tɛsɑ̃ntɛ̀
tɛ̀ɛ̀ dɛ̀ri okpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ ntɛ.
10 A ììkɛ̀ yienɛ̀mu yɛtootɔ̃rɛ
kɑ̀ɑ fɔ̃̀níí yiennɛ̀ mɛdɛ̀ì.
(Bɛnɑɑcɛ̃mbɛ bɛ́i ntì)
11 Ti yóó dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɔɔ nkó mɛdɛ̀ì mmɛ,
kɛ́ mɛ dɑ̀ri timɑ́tì pɛ́ítì.
(Osɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ́i ntì)
12 Okpɑ̀ɑ̀tì bonɛ̀mu o kɔbɛ
kɛ̀ n kó mɛteniɛ nfɔ̃ɔ̃mɛ kó kufɔ̃ɔ̃ku yiɛ̀.
13 Odɑsɑ́ɑ́tì n yɛ̀mmɛ̀ kou ɑ dò m borɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí
bɛ̀ tu wè míírì o kó fɛbɑtifɛ nfɛ.
Kɛyènkɛ̀ ɑ ɔ̃ nduɔ́ m mɛ sɑku nku.
14 N dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou
ɑ dònnɛ̀ mutie bɛ̀ tu mù ɛnnɛ́ɛ̀ mu kó mupóó mmu,
mùù bo fínyĩ̀ kó kupɑku miɛkɛ.
(Onitidɔ̀ù bɛ́i ntì)
15 M pocɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou ɑ wennimu,
kɛ mɛ̀nkɛ wenni.
Kɑ̀ɑ nuɔ ndò nfɛduonfɛ kpɛyi.
(Osɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ́i ntì)
16 N dɑcɛ̃nnì fɔ̃́, ɑ wennimu kɛ mɛ̀nkɛ wenni.
Ti kó didɔ́ù yɔ̀ɔ̀ nkɛ dònnɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀bɛ́ntì nti.
17 Ti kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ tu sɛ́tìrì kó dɛtie ndɛ,
kɛ̀ ti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó itempìeti tú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì dɛ kó tidɑbɛɛtì.