Sɑkɑrii
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Sɑkɑrii do yóó nɑ́kɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ í kpɑɑní bɛ̀ do bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ kɛ̀ Bɑbidɔnni. Ò nɑ̀kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì wetínɛ̀ mɛfíè mbɛ̀ mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì ndi Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie ntɛkɔ̀ùpíítɛ̀ (1000) Kirisi, okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kɔbɛ yó mbo yɛ̀ diwɛ̀ì miɛkɛ. O pɑ́tíri nɑ́ɑǹtì cũmpúrìmu, kɛ̀ diì nɛ́ wɛ̃̀tɛ kɛ tú dìì nɑ̀kɛ́ Kirisi, okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ feí, diì múnkɛ nɑ̀kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nnɛ̀ yɛbotɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ feí, weè nɑ̀kɛ́ Kirisi, okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè tumɛ̀ Kuyie, nɛ̀ ò tumɛ̀ onìtì pɑ́íí, nɛ̀ ò tumɛ̀ ikuɔ́ nìùtì, ò kɛ̃́kùnnɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀, kɛ kɔ̀tɛní kutenkù bɛ̀ɛ̀ do tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò yetɛ. Weè múnkɛ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ yóó ò fìtɛ́mɛ̀ kɛ́cɔutɛ́ mɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ nɑ̀kɛ́nɛ̀ Kirisi, okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè wɛ̃tinímɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bo ò yɑ̀ wenwe bɛ̀ bɑɑkɛ́ wè kɛ́demmu kɛ dɔ̀ ò tu bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Weè nɑ̀kɛ́nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́mɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ diwɛ̀ìi kɔtɛní. Ò múnkɛ nɑ̀kɛ́mu yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ kpɛ́í.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nɑ̀kɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú bɛ̀ɛ ceetɛ 1:1-6
2. Mɛbɛnkùmɛ̀ Kuyie mbɛ̀ bɛnkɛmɛ̀ kɛ bo bɑ́ntɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ 1:7-6:15
3. Bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ tì Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ tɔ̃nní bɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì 7-8
4. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ tìì yóó dɔ̀ɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kirisi, okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè bo wɛ̃tɛnímɛ̀ kɛ́di tikpɑ̀tì 9-14
SAKARII YÀ MƐ̀Ɛ̀ BƐNKÙMƐ̀
1
Kuyie ntumɛ̀ ku kɔbɛɛ wɛ̃tɛní ku borɛ̀
Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì otɑ̃̀nkù niínwè miɛkɛ nkɛ Kuyie mbɛ́innɛ̀mɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sɑkɑrii Ido birɛ Bedekiɑ kó dɛbirɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, m miɛkɛ do pɛikɛmu di yɛmbɛ̀ mɛdiɛ̀. A bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, míì tu bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní m borɛ̀, kɛ̀ n wɛ̃too bɛ borɛ̀, míì mɛ nyɛ̃. Di bɑ́ɑ́ teetɛ́ di yɛmbɛ̀, n do duɔ́ nkɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ n yu bɛ̀ kɛ tú bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní m borɛ̀, kɛ́yóu kucɛ kuyɛiku bɛ̀ tũ nkù nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ, bɛ̀ mɛ nyí nkèńtɛ́ bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, bɛ̀ í ndɑkɛ dɛ kpɛti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tì ndi denni. Yé di yɛmbɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ̀? M pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɑ́? Bɛ̀ í kuɑ̀? Bɑ́ nɛ̀ n duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ n do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì, dɛɛ̀ do tùɔ̀kɛní di yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀, Kuyie Mpɑkɛdɑɑ do bɛ́i nkɛ dɔ̀ ò yóó ti dɔɔ̀mɛ̀ icɛ iyɛiyi ti tũ̀ nyì nɛ̀ ti dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kpɛ́í ò mɛ nti dɔ̀ɔ̀.
Kuyie ndo bɛnkɛmɛ̀ Sɑkɑrii kòo yɑ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀
Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì otɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀, bɛ̀ tu wèè tɑ̃̀nkù Sebɑti * Sebɑti: Bɛ̀ do kɑɑmmɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ ti bɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ dɛ̀ í wɛ̃. Bɛ kóo tɑ̃̀nkù Sebɑti berínɛ̀ ti kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ oketiwè nɛ̀ odɛ́rì dɛ cuokɛ̀ nkɛ (tɑ̃ɑ̃̀pò nɛ̀ dɛwɑnnɛ̀ dɛ cuokɛ̀)., diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ dinɑɑnnì yiè, kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Sɑkɑrii ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò. Sɑkɑrii do tú Ido birɛ Bedekiɑ kó dɛbirɛ ndɛ. Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: N duɔ́ kɛyènkɛ̀ nkɛ kɛ̀ Kuyie nni mbɛnkɛ, kɛ̀ n yɑ̀ onìtì mɔù kòò dèkɛ tɛsɑ̃nwũɔ̃tɛ̀ kɛ cómmú tifɑ̃pèùtì cuokɛ̀ bɛ̀ tu tì míìrìtì tìì cĩɛ̃ nfííkú kɛ cùtɛ́, kɛ̀ sitɛsì ò tũ̀nní siwũɔ̃sì nɛ̀ sìì dò mmɛtĩ̀ɛ̃̀ nnɛ̀ sìì pɛ́ì. Kɛ̀ m bekɛ Kuyie ntɔ̃nnì dìì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nhɔ̃̀mbɛ mbɛ? Kɛ̀ dì dɔ̀: N yóó dɑ nɑ́kɛ́mu bɛ̀ mbɛ.
10 Dì kpɑɑ́ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo nìtì wèè do cómmú titieti bɛ̀ tu tí míìrìtì ti cuokɛ̀ kɛ dekɛ tɛsɑ̃ntɛ̀ kòò dɔ̀: Kuyie nkuù bɛ̀ tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ bo ce nkutenkù.
11 Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Kuyie ntɔ̃nnì dìì còḿmú titieti bɛ̀ tu ti míìrìtì ti cuokɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti cèmmu kutenkù bɑ́ kunɑmpoo í bo, bɛ̀ kɑ̀ri bɛ́u nwe.
12 Dɛ mɔ̀nnì ndi Kuyie ntɔ̃nnì bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ! Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ mɛsémmɛ̀ dɑ pĩ́nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ sɔnyɛ, ɑ miɛkɛ pɛ́ì yɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nyɛbie nsipísìyiekɛ̀?
13 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ibɑ́ɑmmìi kpɛti ku tɔ̃nnì dìì do n nɑ́ɑ́nnɛ̀, kɛ̀ dì dɔ̀:
Kuyie nyóó wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu
14 Nɑ́kɛ́ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tu:
Kù bɛ̀ dɔ́mu kɛ̀ dɛ̀ kù tùɔ̀ mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ.
15 Kɛ̀ ku miɛkɛ nɛ́ cɔ́ú mmɛdiɛ̀ nyibotí tɛì,
ìì kɑ̀ri bɑ̀mmùù, kɛ yɛ̃́ ku miɛkɛ do pɛikɛmɛ̀
Isidɑyɛɛribɛ sɑ́m̀pɔ́ nwe,
kɛ̀ kù ndɔ́ ìi yṹɔ̃́ mbɛ to,
kɛ̀ ì nɛ́ tontɛ́ kɛ bɛ̀ tɑnnɛ́ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ.
16 Dɛɛ̀ kpɛ́í nte, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tu,
kù wɛ̃ti kɛ bo dɔ̀ɔ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì mɛsɑ̀ɑ̀,
kɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ di miɛkɛ,
kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ di miɛkɛ.
17 Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi yíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀:
Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu:
nh ɛkɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́píɛmmu mɛsɑ̀ɑ̀,
kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́bɑ́ntɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃.

*1:7 Sebɑti: Bɛ̀ do kɑɑmmɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ ti bɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ dɛ̀ í wɛ̃. Bɛ kóo tɑ̃̀nkù Sebɑti berínɛ̀ ti kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ oketiwè nɛ̀ odɛ́rì dɛ cuokɛ̀ nkɛ (tɑ̃ɑ̃̀pò nɛ̀ dɛwɑnnɛ̀ dɛ cuokɛ̀).