NGECHUCHUARÜ NGÚEXÜ̃GÜ GA YAMUGÜXÜ̃ÃRÜ PURACÜCHIGA
1
Tupana inaxuneta rü tá ínangu i Naãẽ i Üünexü̃
1-2 Pa Mecü Pa Teóquirux, nüxĩra chaxümatüxü̃ ga poperawa cumaã nüxü̃ chixu ga guxü̃ma ga Ngechuchu üxü̃ rü duü̃xü̃güxü̃ namaã nangúexẽẽxü̃ ga noxritama inaxügüãgu ga norü puracü ñu̱xmata yema ngunexü̃ ga Tupana daxũguxü̃ ga naãnewa nagaxgu. Rü yexguma tauta daxũguxü̃ ga naãnewa naxũxgu ga Ngechuchu rü nayadexechi ga norü ngúexü̃gü ga yamugüchaü̃xü̃ na Tupanaãrü puracü naxügüxü̃cèx. Rü Tupanaãẽ i Üünexü̃ãrü poramaã nanangúexẽẽ ga yema duü̃xü̃gü, rü namaã nüxü̃ nixu ga ṯacü tá na naxüexü̃. Rü yexguma marü yuwa ínadèxguwena ga nüma ga Ngechuchu rü 40 ga ngunexü̃gu rü nügü nango̱xẽẽxü̃ naxcèx ga norü ngúexü̃gü rü muxü̃ma ga togü ga nüxü̃́ yaxõgüxü̃ na yemaãcü nüxü̃ nacuèxgüxü̃cèx na aixcüma wena namaxü̃xü̃. Rü namaã nüxü̃ nixuchiga na ñuxãcü na yixĩxü̃ i Tupana ãẽ̱xgacü íyixĩxü̃wa. Rü yexguma yema ngúexü̃gü ga yamugüxü̃tanüwa nayexmagu ga Ngechuchu, rü namaã nüxü̃ nixu ga tama nüxna na ngextá naxĩxü̃cèx ga Yerucharéü̃. Rü ñanagürü nüxü̃: —¡Ípenanguxẽẽx i ngẽma Tupanaãẽ i Üünexü̃ ga Chaunatü pemaã ixunetaxü̃ ga pemaã nüxü̃ chixuchigaxü̃! Aixcüma nixĩ ga Cuáü̃ rü dexáwa duü̃xü̃güxü̃ ínabaiü̃xẽẽxü̃, natürü i pema rü tãũtáma muxü̃ i ngunexü̃ nangupetü na Tupanaãẽ i Üünexü̃ tá pexna nguxü̃ —ñanagürü.
Daxũguxü̃ ga naãnewa naxũ ga Ngechuchu
Rü yexguma nangutaquẽ́xegügu ga yema norü duü̃xü̃gü, rü Ngechuchuna nacagü, rü ñanagürügü: —Pa Corix, ¿ẽ́xna ñoma tá nixĩ i ngunexü̃ i marü ícunawoxü̃ i nuã Yudíugüchiü̃ãnewa i torü uwanügüarü churaragü na wenaxãrü tomatama namaã itacuáxü̃cèx i ñaã tochiü̃ãne? —ñanagürügü. Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü ñanagürü: —Pema rü taxucèxma nüxü̃ pecuáxchaü̃ i ñuxgu tá nixĩ i ngẽma ngunexü̃, erü Chaunatüxicatama nüxü̃́ nangẽxma i pora na nüxü̃ naxunetaxü̃ i ngẽma ngunexü̃ i choxna naxcèx pec̱axü̃. Natürü ngẽxguma pexna nanguxgu i Tupanaãẽ i Üünexü̃, rü tá pexü̃ naporaexẽẽ. Rü tá ípechoxü̃ na nüxü̃ peyarüxugüexü̃cèx i chauchiga i Yerucharéü̃wa, rü guxü̃ma i Yudéaanewa, rü Chamáriaanewa, rü ñu̱xmatáta guxü̃ i naãnewa nangu —ñanagürü. Rü yexguma yema ñaxguwena rü nüxü̃ ínadaunüyane ga norü ngúexü̃gü, rü Tupana rü daxũguxü̃ ga naãnewa Ngechuchuxü̃ naga. Rü wüxi ga caixanexü̃gu nayaxücu, rü yemaãcü tama wenaxãrü nüxü̃ nadaugü. 10 Rü yexguma Ngechuchuxü̃ ínadaunüyane ga daxũwa na naxũxü̃, rü ngürüãchi natanüwa nango̱x ga taxre ga yatü ga icómüchiruxü̃. 11 Rü ñanagürügü nüxü̃: —Pa Yatügü i Gariréaanecü̱̃ã̱x, ¿tü̱xcüü̃ daxũgu íperüdaunü? Erü daatama Ngechuchu ga petanüwa yexmacü rü ñu̱xma Tupana daxũwa nagacü, rü ngẽma ñu̱xma nüxü̃ na pedauxü̃ na ñuxãcü daxũwa naxũxü̃, rü ngẽmaãcü tátama nixĩ i wena núma naxũxü̃ —ñanagürügü.
Yudachicüü nanayauxgü ga Matía
12 Rü yema ngúexü̃gü ga Ngechuchu imugüxü̃ na Tupanaãrü puracü naxügüxü̃cèx, rü nüxna ínixĩ ga guma mèxpǘne ga Oríbunecügu ãe̱gane. Rü Yerucharéü̃cèx nawoegu. Rü guma ĩanearü yaxü̃ nüxna ga guma mèxpǘne rü wüxi ga kilómetru nixĩ. 13 Rü yexguma Yerucharéü̃ãrü ĩãnewa nangugügu, rü nagu nachocu ga guma ĩ ga nagu napegüne. Rü dauxna naxĩgü naxcèx ga yema ucapu ga taxü̃ ga nagu napegüxü̃. Rü nümagü nixĩ ga Pedru, rü Cuáü̃, rü Chaü̃tiágu, rü Aü̃dré, rü Piripi, rü Tumachi, rü Baturumé, rü Mateu, rü Chaü̃tiágu ga Arupéu nane, rü Chimáũ ga Iporaãẽcüücü, rü Yuda ga Chaü̃tiágu naẽneẽ. 14 Rü guxü̃ma ga nümagü rü guxü̃guma nangutaquẽ́xegüxü̃ na wüxigu nayumüxẽgüxü̃cèx namaã ga Ngechuchueneẽgü, rü ngĩmaã ga María ga Ngechuchu naẽ, rü ñuxre ga togü ga ngexü̃gü. 15 Rü guxü̃ma ga yema ngunexü̃gügu rü nangutaquẽ́xegüxü̃ ga yema yaxõgüxü̃. Rü 120 nixĩ. Rü wüxi ga ngunexü̃gu ga Pedru rü inachi ga norü ngãxü̃tanüwa, rü ñanagürü: 16 —Pa Chomücügüx, marü ningu ga yema Tupanaãẽ i Üünexü̃ nuxcüma Dabíxü̃ muxü̃ na naxümatüãxü̃cèx nachiga ga Yuda ga namaãrü cuèxruü̃ ixĩxü̃ naxcèx ga yema duü̃xü̃gü ga Ngechuchuxü̃ iyauxgüxü̃. 17 —Rü tatanüxü̃chirẽ́x nixĩ ga Yuda, rü nüma rü ta taxrüü̃ ñaã Tupanaãrü puracüwa napuracü ga noxrix. 18 —Natürü nüma ga Yuda rü bexma Ngechuchuxü̃ ínaxuaxü̃. Rü yemacèx ga ãẽ̱xgacügü rü nüxü̃́ nanaxütanü. Natürü yixcama ga Yuda rü naxcèx ínicuèx ga yema chixexü̃ ga naxüxü̃, rü yemacèx nanataeguxẽẽ ga yema dĩẽru. Rü yemawena rü nügü nawẽxnaxã rü naĩtanüwa nügü narütáe. Rü yexguma duü̃xü̃gü nadaexü̃gügu rü inanago, rü niwã́ĩxpütüwe rü ínayixü̃ ga naü̃nüta. Rü yema dĩẽru ga nataeguxẽẽxü̃maã ga ãẽ̱xgacügü rü naxcèx nataxe ga wüxi ga naãne. 19 —Rü nüxü̃ nacuáchigagü ga guxü̃ma ga Yerucharéü̃cü̱̃ã̱x, rü yemacèx Achédamagu nanaxüéga ga yema naãne. Rü ngẽma nixĩ i “Nagüchitaü̃” ñaxü̃chiga. 20 —Rü Wiyaegüarü poperawa yemachiga nanaxümatü ga Dabí, rü ñanagürü:
“Yixrüma rü nge̱ma natá ya napata, rü taxúema nagu pe”,
ñanagürü. Rü toxnamana i ngẽma poperawa rü ñanagürü ta:
“Rü name nixĩ na togue naxüxü̃ i ngẽma norü puracü”,
ñanagürü. 21-22 —Rü nuã tatanüwa nangẽxmagü i ñuxre i yatügü ga guxü̃guma tüxü̃ ümücügüxü̃ ga yexguma tatanüwa nanuxmagu ga Cori ga Ngechuchu. Rü nümagü rü tawe narüxĩ ga noxritama Cuáü̃ Ngechuchuxü̃ íbaiexẽẽgu rü ñu̱xmata yema ngunexü̃ ga daxũguxü̃ ga naãnewa naxũxgu. Rü name nixĩ i ngẽmatanüwa na nayaxuxü̃ i wüxi i Yudachicüüxü̃ na tamücü yiĩxü̃cèx rü tarüü̃ nüxü̃ yaxuxü̃cèx i ñuxãcü wena na namaxü̃xü̃ ya Ngechuchu. 23 Rü yemawena rü nüxü̃ naxunetagü ga taxre ga yatügü. Rü wüxi nixĩ ga Yúche ga Yuchugu ãe̱gaxü̃ ga Bachabámaã naxugüxü̃. Rü Matía nixĩ ga to. 24-25 Rü ñaãcü nayumüxẽgü: —Pa Corix, cuma nüxü̃ cucuèx i guxü̃ma i duü̃xü̃güarü maxü̃. ¡Rü ñu̱xma rü toxü̃ nawẽ́x i ngẽxü̃rüüxü̃ i cuxcèx mexü̃ i ñaã taxrewa na cunamuxü̃cèx rü nüma na naxüãxü̃cèx i ñaã puracü ga Yuda ítáxü̃ ga yexguma norü poxcuwa naxũxgu! —ñanagürügü. 26 Rü wüxi ga dĩẽru ga cuèxruü̃ ngĩxü̃ nañanagügü na yemawa nüxü̃ nacuèxgüxü̃cèx ga ngẽxü̃rüüxü̃ ga yema taxre tá na ixücuxü̃. Rü Matíagu nangu na yangucuchixü̃cèx. Rü yexgumatama rü yema 11 ga duü̃xü̃gü ga Ngechuchu imugüxü̃tanügu naxã ga Matía.