ORE I MEXÜ̃ GA MATEU ÜMATÜXÜ̃
1
Ngechuchu ya Cristu natanüwa ngóxü̃ ga duü̃xü̃güchiga
(Lc 3.23-38)
Ñaã nixĩ ga yema nuxcümaxü̃güxü̃ ga duü̃xü̃gü ga Ngechuchu ya Cristu natanüwa ngóxü̃. Rü yematanüwa rü Dabí nixĩ ga wüxi, rü Abráü̃ nixĩ ga to.
Rü Abráü̃ rü Ichaánatü nixĩ.
Rü nüma ga Ichaá rü Acóbunatü nixĩ.
Rü nüma ga Acóbo rü Yudánatü rü naẽneẽgünatü nixĩ.
Rü Yudá rü Fárenatü rü Záranatü nixĩ. Rü Támara iyixĩ ga norü mamá.
Rü nüma ga Fáre rü Eróü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Eróü̃ rü Aráü̃natü nixĩ.
Rü Aráü̃ rü Aminadánatü nixĩ.
Rü nüma ga Aminadá rü Nachóü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Nachóü̃ rü Charmóü̃natü nixĩ.
Rü Charmóü̃ rü Boónatü nixĩ, rü Raá iyixĩ ga naẽ.
Rü nüma ga Boó rü Obénatü nixĩ, rü nae rü Rux iyixĩ.
Rü nüma ga Obé rü Ichaxínatü nixĩ.
Rü nüma ga Ichaxí rü ãẽ̱xgacü ga Dabínatü nixĩ.
Rü nüma ga ãẽ̱xgacü ga Dabí rü Charomóü̃natü nixĩ. Rü ngima ga Bechabé ga Uría namèxchirẽ́x ixĩcü iyixĩ ga naẽ ga Charomóü̃.
Rü Charomóü̃ rü Roboáü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Roboáü̃ rü Abíanatü nixĩ.
Rü nüma ga Abía rü Achánatü nixĩ.
Rü Achá rü Yochapánatü nixĩ.
Rü Yochapá rü Yoráü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Yoráü̃ rü Uchíanatü nixĩ.
Rü Uchía rü Yotáü̃natü nixĩ.
Rü Yotáü̃ rü Acánatü nixĩ.
Rü nüma ga Acá rü Echequíanatü nixĩ.
10 Rü Echequía rü Manachénatü nixĩ.
Rü Manaché rü Amóü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Amóü̃ rü Yochíanatü nixĩ.
11 Rü Yochía rü Yeconíanatü rü naẽneẽgünatü nixĩ. Rü yexguma nixĩ ga Babiróniãcü̱̃ã̱x ga churaragü Yudíugüxü̃ íyauxü̃xü̃ rü Babiróniããnewa nagagüãxü̃.
12 Rü yexguma Babiróniãwa Yudíugüxü̃ nagagüguwena, rü Yeconía nane ga Charatíe nabu. Rü nüma ga Charatíe rü Chorobabénatü nixĩ
13 Rü Chorobabé rü Abiúnatü nixĩ.
Rü Abiú rü Eriaquíü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Eriaquíü̃ rü Achónatü nixĩ.
14 Rü Achó rü Chadóxnatü nixĩ.
Rü Chadóx rü Aquíü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Aquíu rü Eriúnatü nixĩ.
15 Rü Eriú rü Ereachánatü nixĩ.
Rü Ereachá rü Matáü̃natü nixĩ.
Rü nüma ga Matáü̃ rü Acóbunatü nixĩ.
16 Rü Acóbu rü Yúchenatü nixĩ. Rü nüma ga Yúche rü María ngĩte nixĩ. Rü ngima ga María rü Ngechuchu ya Cristu naẽ iyixĩ. Rü guma Ngechuchuxü̃ nixĩ ga naxunetaxü̃ ga Tupana.
17 Rü yemaãcü Abráü̃wa inaxügü ga yema duü̃xü̃gü rü 14 nixĩ ñu̱xmata Dabíwa nangu. Rü yemawena to ga 14 inaxügü ga Dabíwa rü ñu̱xmata Babiróniãcü̱̃ã̱x ga churaragü Yudíugüxü̃ íyauü̃xguwa nangu. Rü yemawena to ga 14 inaxügü ga yexguma Yudíugüxü̃ ínayauü̃xguwena rü ñu̱xmata Cristu buxguwa nangu.
Ngechuchu ya Cristuarü buxchiga
(Lc 2.1-7)
18 Rü ñaãcü nixĩ ga yexguma nabuxgu ga Ngechuchu. Rü naẽ ga María rü marü Yúchemaã ixãtechaü̃. Natürü naxü̃pa ga nügüna na nangugüxü̃ rü marü Tupanaãẽ i Üünexü̃ãrü ĩnüãxü̃́ ixãxãcü.
19 Rü Yúche ga María ngĩtechaü̃ ixĩcü rü wüxi ga mecü nixĩ. Rü yemacèx tama nanango̱xẽẽchaü̃ ga yema na naxãxãcüxü̃ ga María. Rü nagu narüxĩnü ga bexmamare ngĩxü̃ na ínatáxü̃. 20 Rü yexguma yemagu ínaxĩnüyane, rü wüxi ga daxũcü̱̃ã̱x ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃, rü nanegüwa naxcèx nango̱x rü namaã nidexa. Rü ñanagürü nüxü̃: —Pa Yúche Pa Dabítanüxü̃x, ¡tãxṹ i ngĩxü̃ cuxoxü̃ i María na ngĩmaã cuxãmaxü̃! Erü Tupanaãẽ i Üünexü̃ ngĩxna ĩnüxü̃gagu nixĩ i naxãxãcüxü̃. 21 —Rü ngĩma tá ngĩxü̃́ nangẽxma ya wüxi ya ngine, rü cuma rü tá Ngechuchugu cunaxüéga. Rü ngẽma nae̱ga rü ‘maxẽẽruxü̃’ ñaxüchiga nixĩ, erü nüma tá norü pecadugüwa ínananguxü̃xẽẽ i norü duü̃xü̃gü —ñanagürü. 22 Rü guxü̃ma ga yema orearü ngeruü̃ nüxü̃ ixuxü̃ rü nangupetü na yanguxü̃cèx ga Cori ga Tupanaãrü ore ga nuxcümaü̃xü̃ ga norü orearü uruü̃wa nüxü̃ yaxuxü̃ ga ñaxü̃:
23 “Rü tá tauemacü ngĩxü̃ inayarütaxu i ngẽma nge i taguma yatüxü̃ cuèxcü. Rü tá nayatü. Rü Emanue̱ tá nixĩ i nae̱ga. Rü ngẽma nae̱ga rü ‘Tupana tatanüwa nangu’, ñaxü̃chiga nixĩ”,
ñanagürü. 24 Rü yexguma pewa nabèi̱ãchigu ga Yúche, rü nanaxü ga yema Tupanaãrü orearü ngeruü̃ ga daxũcü̱̃ã̱x namaã nüxü̃ ixuxü̃. Rü Maríamaã naxãmèx. 25 Natürü taguma ngĩxü̃nexü̃ nacuèx ñu̱xmata nabu ga guma ngĩne. Rü Ngechuchugu nanaxüéga.