POPERA GA FILEMÚÜ̃CA̱X NAXÜMATÜXÜ̃ GA PAURU
1
Pauru rü nüxü̃ narümoxẽ ga Filemúü̃
Pa Toeneẽ i Filemúü̃ i Toxrüxü̃ Tupanaarü Puracüwa Puracüxex, choma i Pauru rü taeneẽ i Timutéumaã cuxcèx tanaxümatü i ñaã popera. Rü choma rü nuxa chapoxcu nagagu na nüxü̃ chixuxü̃ i Ngechuchu ya Cristuarü ore. Rü ñaã popera i cuxcèx taxümatüxü̃, rü naxcèx ta nixĩ i ngẽma taeneẽgü i cupatawa ngutaquẽ́xegüüxü̃ rü ngixcèx ta nixĩ i taeyèx i Ápia rü naxcèx ta nixĩ i taeneẽ i Ariquípu i taxrüxü̃ Tupanaarü puracüwa puracüxü̃. Rü chanaxwèxe i Tanatü ya Tupana rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ.
Filemúü̃ rü aixcüma Ngechuchuaxü̃́ nayaxõ rü yema yaxõgüxü̃xü̃ nangechaü̃
Rü guxü̃guma i ngẽxguma cuxna chacuèxãchigu i chorü yumüxẽwa, rü Tupanana moxẽ chaxã cuxcèx. Erü nüxü̃ chacuáchiga na ñuxãcü nüxü̃́ cuyaxõxü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu rü ñuxãcü nüxü̃ na cungechaü̃xü̃ i guxü̃ma i duü̃xü̃gü i Tupanaãrü ixĩgüxü̃. Rü Tupanana naxcèx chaca na cuxü̃ nangü̃xẽẽxü̃cèx na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ quixuxü̃cèx na ñuxãcü Cristuaxü̃́ yaxõgüxü̃ i yixemax, erü chanaxwèxe na meã nüxü̃ cucuáxü̃ na ñuxãcü Ngechuchu ya Cristugagu poraãcü tüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ ya Tupana. Rü choma rü poraãcü chataãẽxü̃chi na ñuxãcü nüxü̃ cungechaü̃xü̃ i ngẽma yaxõgüxü̃. Erü cugagu nixĩ, Pa Chaueneẽx, na nataãẽgüxü̃ i ngẽma togü i yaxõgüxü̃.
Pauru rü Filemúü̃na naca na mea Onéchimuxü̃ nayaxuxü̃cèx
8-9 Rü ngẽmacèx nangẽxma i wüxi i ngü̃xẽẽ i cuxü̃tawa naxcèx íchacaxchaü̃xü̃. Rü dücax, Cristu nixĩ ya choxü̃ mucü rü ngẽmacèx choxü̃́ nangẽxma i pora na cuxü̃ chamuxü̃ na cunaxüxü̃cèx i ngẽma ngü̃xẽẽ i mexü̃ i tá cumaã nüxü̃ chixuxü̃. Natürü tama ngẽmaãcü cuxü̃ chamuxchaü̃ erü cuxü̃ changechaü̃, rü ngẽmacèx chauxcèx narümemaẽ nixĩ na cuxü̃ chacèèxü̃marexü̃ naxcèx i ngẽma. Rü choma i Pauru rü marü chaya rü ñu̱xma rü chapoxcu Ngechuchu ya Cristucèx. 10 Rü ngẽmacèx cuxna naxcèx chacaxchaü̃ i wüxi i ngü̃xẽẽ naxcèx i Onéchimu i nuã poxcupataü̃wa chauxü̃tawa Cristuxü̃ yaxuxü̃. Rü ngẽmacèx i ñu̱xma rü Tupanaãrü orewa rü chaune nixĩ. 11 Rü ü̃pa ga Onéchimu rü wüxi ga curü duü̃xü̃ ga taxuwama cuxü̃́ mexü̃ nixĩ. Natürü i ñu̱xma rü cuxü̃́ rü choxü̃́ rü ta name. 12 Rü ñu̱xma rü cuxcèx chanataeguxẽẽ i nüma i Onéchimu. Rü chanaxwèxe i meã cunayaxu, ñoma choxü̃ cuyaxuxü̃rüü̃. 13 Chierü chanaxwèxe na nuxma chauxü̃tagu naxã́ũxü̃, rü na cuchicüü choxü̃ nangü̃xẽẽxü̃cèx i ñu̱xma na chapoxcuxü̃ naxcèx i Tupanaãrü ore i mexü̃. 14 Natürü tama chanaxüxchaü̃ i ṯacü i tauta “Ngü̃” ñacuxü̃ choxü̃. Erü ngẽma ngü̃xẽẽ i cuxna naxcèx chac̱axü̃, rü chanaxwèxe na curü ngúchaü̃tama yiĩxü̃ i ngẽma rü tama i chorü mugagu na yiĩxü̃. 15 Rü bexmana Tupana nanaxwèxe na paxaãchi cuxna yaxũxü̃ ga Onéchimu na yixcama rü wenaxãrü cuxcèx nataeguxü̃cèx rü ngẽmaãcü guxü̃gutáma cuxü̃tawa nangẽxmaxü̃cèx. 16 Natürü i ñu̱xma rü tama ngẽxü̃rüüxü̃mare i curü duü̃xü̃rüü̃ nixĩ, erü wüxi i curü duü̃xü̃ãrü yexera nixĩ i ñu̱xmax, erü taeneẽ i nüxü̃ ingechaü̃xü̃ nixĩ. Rü aixcüma poraãcü nüxü̃ changechaü̃ i chomax, natürü chanaw̱ae i cuma rü yexeraãcü nüxü̃ cungechaü̃. Erü ñu̱xma rü tama wüxi i curü düü̃xü̃mare nixĩ, natürü wüxi i cueneẽ i tórü Coriaxü̃́ yaxõxü̃ nixĩ i ñu̱xmax. 17 Rü ngẽmacèx, rü ngẽxguma choxü̃ cudèu̱xgu na aixcüma cueneẽ chiĩxü̃, rü chanaxwèxe i meã cunayaxu i Onéchimu, ñoma choxü̃ cuyaxuxü̃rüü̃. 18 Rü ngẽxguma ṯacü rü chixexü̃ cumaã naxü̱xgu rü ẽ́xna ṯacü cuxü̃́ nangetanügu, rü chanaxwèxe i chomaã nüxü̃ quixu na ñuxre yiĩxü̃, na cuxü̃́ chanaxütanüxü̃cèx. 19 Rü chomatama i Pauru rü cho̱xmẽ́xmaãxü̃chi chanaxümatü i ñaã popera. Rü aixcüma chomatama tá cuxü̃́ chanaxütanü. Rü tãũtáma cuxna nüxü̃ chacuèxãchixẽẽ na ñuxãcü choxü̃́ cunangetanüxü̃ i curü maxü̃ i taguma gúxü̃ i chaugagu Tupanaxü̃tawa cuyaxuxü̃. 20 Rü ngẽmaãcü, Pa Chaueneẽx, rü chanaxwèxe i tórü Corigagu chauxcèx cunaxü i ngẽma ngü̃xẽẽ. Rü chanaxwèxe i choxü̃ cutaãẽxẽẽ, erü chaueneẽ i Cristuaxü̃́ yaxõxü̃ quixĩ. 21 Rü cuxcèx chanaxümatü i ñaã popera erü nüxü̃ chacuèx na aixcüma chauga cuxĩnüxü̃ rü tá cunaxüxü̃ i ngẽma cuxna naxcèx chac̱axü̃ãrü yexera. 22 Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwèxe na chauxcèx cunamexẽẽxü̃ i wüxi i nachica i ngextá tá nawa changuxü̃. Erü íchananguxẽẽ na Tupana tá nangãxü̃xü̃ i perü yumüxẽgü, rü tá choxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ na pexü̃ íchayadauxü̃cèx.
Pauru rü wenaxãrü Filemúü̃xü̃ narümoxẽ rü naxcèx ínaca na Cori ya Ngechuchu ya Cristu nüxü̃ rüngü̃xẽẽxü̃
23 Rü moxẽ cuxcèx nge̱ma namu i Epáparu. Rü nüma rü wüxigu chomaã napoxcu naxcèx ya Ngechuchu ya Cristu. 24 Rü ngẽxgumarüü̃ ta moxẽ cuxcèx nge̱ma namugü i Marcu, rü Aritárcu, rü Dema rü Luca. Rü nümagü rü chomücügü nixĩgü i Tupanaãrü puracüwa. 25 Rü chanaxwèxe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax.
Rü nuãma cuxna,
Pauru