YEMA CUÁÜ̃ NÜXÜ̃ DAUXÜ̃ I YIXCÜRA TÁ NGUPETÜXÜ̃CHIGA
1
Ore ga Cuáü̃xü̃ nüxü̃ nacuèxẽẽxü̃ ga Ngechuchu ga Cristu
Ñaã nixĩ i ngẽma ore ga Tupana Ngechuchu ya Cristuxü̃ nüxü̃ cuèxẽẽxü̃ na nüxĩ norü duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ nacuèxẽẽxü̃cèx i ngẽma paxa tá ngupetüxü̃. Rü nüma ga Ngechuchu ya Cristu nixĩ ga norü orearü ngeruü̃ ga daxũcü̱̃ã̱xü̃ namuxü̃ na norü duü̃cü ga Cuáü̃maã nüxü̃ na yaxuxü̃cèx. Rü choma i Cuáü̃ chixĩ ga aixcüma meãma nüxü̃ chadauxü̃ rü chanaxümatüxü̃ ga guxü̃ma ga yema Tupanaãrü ore ga Ngechuchu chauxcèx ngo̱xẽẽxü̃. Rü tataãẽ ya yíxema duü̃xü̃güpẽ́xewa nawa ngúxe i ñaã Tupanaãrü ore, rü ngẽxgumarüü̃ ta tataãẽgü ya yíxema nüxü̃ ĩnüẽxẽ rü naga ĩnüẽxẽ i ñaã ore i ümatüxü̃, erü paxa tá ningu i ngẽma nüxü̃ yaxuxü̃.
Cuáü̃ nanaxümatü naxcèx ga yema 7 tücumü ga yaxõgüxü̃ ga Áchiaanewa yexmagüxü̃
Rü choma i Cuáü̃ rü chanaxümatü i ñaã ore pexcèx i yaxõgüxe ya yima 7 ya ĩãne ya Áchiaarü naãnewa ngẽxmagünewa ngẽxmagüxe. Rü chanaxwèxe i pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ ya yima Tupana ya woetama ngẽxmaẽchacü. Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwèxe i pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ i ngẽma Naãẽ i Üünexü̃ i naxü̃tawa ne ũxü̃ i perü dauruü̃ ixĩxü̃ i pema i yaxõgüxe ya yima 7 ya ĩãnewa na pengẽxmagüxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwèxe na pexü̃ nangü̃xẽẽxü̃ rü pexü̃ nataãẽxẽẽxü̃ ya Ngechuchu ya Cristu ga aixcüma meãma nüxü̃ ixucü ga Tupanaãrü ore ga ñoma ga naãnewa. Rü nüma nixĩ ga nüxĩra yuwa ínadaxü̃. Rü nüma rü guxü̃ma i ñoma i naãnewa ngẽxmagüxü̃ i nachiü̃ãneãrü ãẽ̱xgacügüarü ãẽ̱xgacü nixĩ. Rü nüma rü tüxü̃ nangechaü̃, rü nagümaã tüxü̃́ inayanaxoxẽẽ i tórü pecadugü. Rü ñu̱xma na guxü̃ãrü ãẽ̱xgacü yiĩxü̃ i nümax, rü tüxü̃ naxüchica i ngextá nüma ãẽ̱xgacü íyiĩxü̃wa. Rü paigüxü̃ tüxü̃ nixĩgüxẽẽ na Nanatü ya Tupanaãxü̃́ ipuracüexü̃cèx rü nüxü̃ icuèxüü̃güxü̃cèx. Rü name nixĩ i guxü̃gutáma Cristuxü̃ ticuèxüü̃gü, erü nüma rü guxü̃gutáma guxü̃ãrü ãẽ̱xgacü nixĩ. Rü ngẽmaãcü yiĩ. ¡Rü dücax, marü ningaica na caixanexü̃gu ínanguxü̃ ya Cristu! Rü guxü̃táma i duü̃xü̃gü nüxü̃ nadau, rü woo ga yema nacanapacütüü̃güxü̃ rü tá ta nüxü̃ nadaugü. Rü guxü̃ i duü̃xü̃gü i guxü̃ i nachiü̃ãnecü̱̃ã̱x i tama yaxõgüxü̃ rü norü muü̃maã rü norü ngechaü̃maã tá naxauxe i ngẽxguma ínanguxgu i nümax. Rü aixcüma ngẽmaãcü tá nixĩ. Rü nüma ya tórü Cori ya Tupana ya guxü̃ãrü ãẽ̱xgacü ixĩcü ya woetama ngẽxmaẽchacü, rü ñanagürü:
“Chowa nixĩ ga inaxügüxü̃ ga guxü̃ma, rü nataxuma i ṯacü i chorü yexera ngẽxmaẽchaxü̃”, ñanagürü.
Cuáü̃cèx nango̱x ga Cristu ya mexẽchicü
Rü choma i Cuáü̃ na pexcèx chanaxümatüxü̃ i ñaã popera, rü peeneẽ chixĩ. Rü ngẽma na Ngechuchuna na chaxüxü̃ rü chaxãchica i ngextá nüma ãẽ̱xgacü íyiĩxü̃wa. Rü Ngechuchucèx pexrüü̃ ngúxü̃ chinge, natürü nüma pexü̃ naporaexẽẽxü̃rüü̃ choxü̃ naporaxẽẽ na yaxna namaã chaxĩnüxü̃cèx i guxü̃ma i ngẽma ngúxü̃ i choxü̃ üpetüxü̃. Rü choma rü capaxũ ga Pátmugu chapoxcu naxcèx na nüxü̃ chixuxü̃ ga Tupanaãrü ore ga Ngechuchuchiga. 10-11 Rü wüxi ga yüxüarü ngunexü̃gu rü Tupanaãẽ i Üünexü̃ chomaã inacuèx, rü chango̱xetü rü choweama nüxü̃ chaxĩnü ga wüxi ga naga ga tagaxü̃ ga ñoma cornetagarüü̃ ixĩxü̃ ga ñaxü̃ choxü̃:
“Chowa nixĩ ga inaxügüxü̃ ga guxü̃ma, rü nataxuma i ṯacü i chorü yexera ngẽxmaẽchaxü̃. Rü ñu̱xma chanaxwèxe na wüxi i poperagu cunaxümatüxü̃ i ngẽma nüxü̃ cudauxü̃. Rü ñu̱xũchi chanaxwèxe i ngẽma yaxõgüxü̃ ya yima 7 ya ĩãne ya Áchiaarü naãnewa ngẽxmagünewa ngẽxmagüxü̃tanüwa cunamu. Rü yima 7 ya ĩãne nixĩ ya Epéchiu rü Esmira rü Pérgamu, rü Tiatíra rü Chardi rü Firadérfia rü Laodichéa”, ñanagürü. 12 Rü chaugü íchidau na nüxü̃ chacuáxü̃cèx na ṯacü yiĩxü̃ ga yema chomaã idexaxü̃. Rü yexguma chaugü íchidèu̱xgu rü nüxü̃ chadau ga 7 ga weraarü üruü̃gü ga uirunaxcèx ixĩgüxü̃. 13 Rü yema 7 ga weraarü üruü̃güarü ngãxü̃tanüwa nüxü̃ chadau ga wüxi ga duü̃xü̃ ga chauxcèx nangechuchu ga duü̃xü̃xü̃ ixĩcüraü̃xü̃. Rü wüxi ga naxchiru ga máxü̃maã naxãxchiru. Rü wüxi ga goyexü̃ ga uirunaxcèxmaã nigoyeremü. 14 Rü nayae rü nacho̱xochi ñoma ṯacü i cho̱xochixü̃rüü̃. Rü naxẽtü rü ñoma üxüemarüü̃ niy̱auracüü. 15 Rü nacutü rü ta niy̱auracüü ñoma cobrexüchi i meãma ípixü̃rüü̃. Rü yexguma yadexagu rü natagaxüchi ñoma taxü̃ i dexá i chuxchuxü̃ ãgaxü̃rüü̃. 16 Rü norü tügünemẽ́xẽwa nüxü̃́ nayexma ga 7 ga woramacurigü. Rü naã̱xwa nayexma ga wüxi ga tara ga guxü̃cüwawa téxü̃. Rü nachiwe rü ñoma üèxcü poraãcü ngu̱xetügurüü̃ nixĩ. 17 Rü yexguma nüxü̃ chadèu̱xgu, rü napẽ́xegu chayangu ñoma chayuxü̃rüü̃. Natürü ga nüma rü norü tügünemẽ́xẽmaã choxü̃ ningõgü, rü ñanagürü choxü̃:
“¡Tãxṹ i cumuü̃xü̃! Choma nixĩ i chaxira chayexmaxü̃ rü guxü̃gutáma changẽxmaẽchaxü̃. 18 Rü choma nixĩ i yuwa ícharüdaxü̃ rü ñu̱xma rü chamaxü̃. Rü ü̃pa rü chayu, natürü i ñu̱xma rü marü guxü̃gutáma chamaxẽcha. Rü cho̱xmẽ́xwa nangẽxma na ñuxgu tá nayuxü̃ i wüxichigü i duü̃xü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta choma nixĩ i namaã ichacuáxü̃ i ngẽma nachica i ngextá ínangẽxmagüxü̃wa i guxü̃ma i duü̃xü̃gü i yuexü̃. 19 Rü ñu̱xma rü chanaxwèxe i cunaxümatü i ngẽma nüxü̃ cudauxü̃. Rü ngẽma nixĩ i ñu̱xma ngẽma yaxõgüxü̃maã ngupetüxü̃, rü ngẽma yixcüra tá ngupetüxü̃. 20 Rü ñu̱xma rü tá cuxcèx chanango̱xẽẽ i ngẽma ẽxü̃guxü̃ i ngẽma 7 i woramacurigü i chorü tügünemẽ́xẽwa nüxü̃ cudauxü̃chiga rü ngẽma 7 i weraarü üruü̃gü i uirunaxcèxchiga. Rü ngẽma 7 i woramacurigü i nüxü̃ cudauxü̃, rü ngẽma ãẽ̱xgacügü i ngẽma 7 tücumü i yaxõgüxü̃e̱tüwa ngẽxmagüxü̃chiga nixĩ. Rü ngẽma 7 i weraarü üruü̃gü rü ngẽma 7 tücumü i yaxõgüxü̃ i yima 7 ya ĩãnewa ngẽxmagüxü̃chiga nixĩ”.