Fiantoñoñe I
1
I Dame, i Sete, i Enose,
i Kanàne, i Mahalaile, d Ierede,
i Kenoke, i Metoselake, i Lameke,
i Noake, i Seme, i Kame vaho Iefete.
O ana’ Iefeteo: i Gomere naho i Magoge naho i Madaý naho Iavane naho i Tobale naho i Meseke vaho i Tirase.
Le o ana’ i Gomereo; i Askenaze naho i Rifate* Fot 10:3 vaho i Togarmà.
Le o ana’ Iavaneo: i Elisà naho i Tarsise, i Kitime vaho i Rodanime.
O ana’ i Kameo; i Kose naho i Mitsraime, i Pote vaho i Kaanane.
Le o ana’ i Koseo, i Seba naho i Kavilà naho i Sabtà naho i Ramà vaho i Sabtekà. Le o ana’ i Ramào, i Sebà naho i Dedane.
10 Nasama’ i Kose t’i Nim­rode ze niorotse ho maozatse an-tane atoy.
11 Nasama’ i Mitsraime o nte-Lodeo, o nte-Anameo, o nte-Lehabeo, o nte-Maftokeo, 12 o nte-Patroseo, o nte-Kaslokeo (ty niboaha’ o nte-Pelistio) vaho o nte-Kaftoreo.
13 Nasama’ i Kaanane t’i Tsidone tañoloñoloña’e naho i Kete 14 naho i nte-Iebosý, i nte-Amorey, i nte-Girgasý, 15 i nte-Kivý, i nte-Erekey, i nte-Siný, 16 i nte-Arvadey, i nte-Tsemarý vaho i nte-Kamatey.
17 O ana’ i Semeo: i Elame naho i Asore naho i Arpaksade naho i Lode naho i Arame naho i Oze naho i Kole naho i Getere vaho i Meseke.
18 Nasama’ i Arpaksade t’i Selà, le nasama’ i Selà t’i Evre.
19 Nahatoly ana-dahy roe t’i Evre: i Pelege Pelege: fizarañe ty tahina’ ty raike, amy te tañ’ andro’e ty fizarañe ty tane toy; Ioktane Ioktane; fifandierañe ty tahinan-drahalahi’e.
20 Nasama’ Ioktane t’i Almodade naho i Selefe naho i Katsar’mavete naho Ie­rake 21 naho i Hadorame naho i Ozale naho i Diklà 22 naho i Ebale naho i Abimaele naho i Sebà 23 naho i Ofire, i Kavilà vaho Iobabe. Songa ana’ Iok­tane. 24 I Seme, i Arfaksade, i Selà, 25 i Evre, i Pelege, i Rehò, 26 i Seroge, i Nakore, i Teràke, 27 i Avrame—toe Avrahame.
28 O ana’ i Avrahameo: ­Ietsake naho Ismaele.
29 Zao o tarira’ iareoo: ty tañoloñoloña’ Ismaele: i Nebaiote, le i Kedare naho i Adbile naho i Mibsame, 30 i Mismà naho i Domà, i Masà, i Kadade naho i Temà, 31 Ietore, i Nafise vaho i Kedemà. Ie i ana’ Ismaele rey.
32 Le o ana’ i Ketorà, sakeza’ i Avrahameo: nasama’e t’i Zimrame naho Ioksane naho i Medane naho i Midiane naho ­Isbake vaho i Soake. Le o ana’ Iok­saneo: i Seba naho i Dedane.
33 Le o ana’ i Midianeo: i Efà naho i Efere naho i Kanoke naho i Abidà vaho i Eldaà. Songa ana-dahi’ i Ketorà.
34 Nasama’ i Avrahame t’Ietsake. O ana’ Ietsakeo; i Esave naho Israele.
35 O ana’ i Esaveo: I Elifaze, i Reoele naho Ieose naho Iaalame vaho i Korà.
36 O ana’ i Elifazeo: I Temane naho i Omare, i Tsefý naho i Gatame, i Kenaze naho i Timnà vaho i Amaleke.
37 O ana’ i Reoeleo, i Nakate, i Zerake, i Samà vaho i Mizà.
38 O ana’ i Seireo: I Lotane naho i Sobale naho i Tsibone naho i Anànaho i Disone naho i Etsere vaho i Disane.
39 O ana’ i Lotaneo: i Korý naho i Homame; le rahavave’ i Lotane t’i Timnà.
40 O ana’ i Sobaleo; i Aliane naho i Manakate naho i Ebale, i Sefý, vaho i Oname. O ana’ i Tsiboneo: I Aià naho i Anà.
41 O ana’ i Anào: I Disone. O ana’ i Disoneo: I Khamrame naho i Esbane naho Itrane vaho i Kerane.
42 O ana’ i Etsereo: i Bilhane naho i Zaavane vaho Iakane. O ana’ i Disaneo; i Oze naho i Arane.
43 Zao o mpanjaka nifehe an-tane’ Edome t’aolo ty nifeleham-panjaka o ana’ Israeleoo; i Bela, ana’ i Beore; i Dinhabà ty añaran-drova’e.
44 Ie nivilasy t’i Belà, le nandimbe aze nifehe t’Iobabe, ana’ i Zerake nte-Botsrà.
45 Ie nihomake t’Iobabe, le nandimbe aze nifehe t’i Kosame boak’ an-tane’ o nte-Tamaneo.
46 Ie nikoromake t’i Kosame le nandimbe aze nifehe t’i Kadade ana’ i Bedade, i nanjevo i Midiane an-tete’ i Moabey; i Avite ty añaran-drova’e.
47 Ie nivilasy t’i Kosame, le nandimbe aze nifehe t’i Samlà nte-Masrekà.
48 Ie nihomake t’i Samlà, le nandimbe aze nifehe t’i Saole nte-Rehobote marine’ i sakay.
49 Ie nikoromake t’i Saole, le nandimbe aze nifehe t’i Baalekanane ana’ i Akbore.
50 Ie nivilasy t’i Baale’kanane, le nandimbe aze nifehe t’i Hadade; i Pay ty añaran-drova’e naho i Mehetabele, anak’ ampela’ i Matrede, anak’ ampela’ i Mezahabe, ty tahinam-bali’e.
51 Nivilasy ka t’i Hadade. O talè’ i Edomeo: i Timnà, talè’, i Alià, talè, Ietete, talè, 52 i Oholibamà, talè, i Elà, talè naho i Pinone, talè, 53 i Kenaze, talè, i Temane, talè, i Mibzare, talè, 54 i Magdiele, talè vaho Irame, talè. Zay o talè’ i Edomeo.

*1:6 Fot 10:3

1:19 Pelege: fizarañe

1:19 Ioktane; fifandierañe