Lioke
1
Ty Fitaroña’ i Lioke
Kanao maro ty nandrambe am-pitàñe han­dahahara’e talily o raha atokisantikañeo manahake ty nitaro­ña’ iareo ama’ay, i nivalolombeloñe boak’am-baloha’e nimpitoroñe i tsaray ama’ay rezay, le satriko ka, ie hinotsohotsoko boak’ am-ba­loha’e i hene rezay, ty hanokitse talily soa filahatse ho azo, ry roandria Teofilo, haha­fohina’o ty hatò’ i tsara nañohañe azoy.
Mañemboke t’i Zakaria
Teo tañ’andro’ i Heroda mpanjaka’ Iehodà, ty mpisoroñe atao Zakaria, am-pirimboña’ i Abia* Abia : (Fi I 24:10) firimboñañe faha-valo, ami’ty fifandimbezam-pisoroñe boa-tSabotse; boak’ amo anak’ ampela’ i Aroneo ty tañanjomba’e, i Elizabeta ty tahina’e. Songa vantañe añatrefan’ Añahare iereo roroe; tsy am-pitsikoañe ty fañaveloa’iareo amo lily naho fepè’ Iehovào. Tsy nanañ’ anake fa betsiterake t’i Elizabeta vaho sambe nigain-kantetse ie roroe.
Aa ie nitoroñe ami’ty naham-pisoroñe aze añatrefan’Añahare ami’ty fifandimbezam-pirimboña’e t’i Zakaria; le amy lilim-pisoroñañey, nitsatok’ ama’e ty hañemboke, le nimoak’ an-kibohon’ Añahare ao, 10 vaho hene nilolok’ alafe’e ao i màroy amy fotoam-pañembohañey.
Ty Lañona’ ty Anjely
11 Nisodeha ama’e amy zao ty anjeli’ i Talè, nijohañe an-kavana’ i kitrelim-pañembohañey. 12 Nianifañe t’i Zakaria te nahaoniñe, nihohokòhoke, vaho nidoiña’ ty firevendreveñañe. 13 Le hoe ty asa’ i anjeliy tama’e; Ko hemban-drehe Zakaria fa jinanjiñe i halali’oy le hisama-dahy ama’o t’i Eliza­beta tañanjomba’o vaho toñono ty hoe Jaona ty añara’e. 14 Ho fale naho ehake rehe vaho maro ty hirebek’ amy hisa­maha’ey, 15 amy t’ie ho ra’elahy añatrefa’ Iehovà, naho tsy hinon-divay ndra toake, vaho ie mbe an-kovin-drene’e ao ro ho lifore’ i Arofo Masiñey. 16 Maro amo ana’ Israeleo ty hampitolihe’e amy Iehovà Andria­nañahare’ey. 17 Ie hañavelo aña­trefa’eo ami’ty arofo naho haozara’ i Elia, hampitolihe’e amo anakeo ty tron-droae naho mb’ami’ty fahihira’ o vantañeo o manjehatseo, hampihentseñe ondaty veka’e ho a Iehovà. Mal 3:23,24
Moañe t’i Zaaria
18 Aa hoe t’i Zakaria tamy anjeliy; Aia ty haharendrehako t’ie to? Bey raho naho migain-kantetse ka ty valiko. 19 Tinoi’ i anjeliy ty hoe, Zaho n’o Gabriele mpijohañe añatrefan’ Añahareo; niraheñe hivolañ’ ama’o, hitaroñe o talili-soa zao. 20 Fe inao! ho moan-drehe, tsy hahasaontsy ampara’ t’ie tafetetse, ami’te tsy natokisa’o o volakoo, ie ho heneke amy nifantañañey.
21 Nandiñe i Zakaria ondatio, nilatsa t’ie tambatse amy toetse miavakey ao. 22 Ie niavotse, le tsy nahasaontsy am’ iereo naho nioni’ iereo te niboahan-draha añ’ anjomba miavak’ ao, ie nanondrotondro am’iareo, fa le lia’e nimoañe.
23 Ie amy zao, naho niheneke o andro fitoroña’eo, le nimpoly mb’añ’ an­jomba’e añe. 24 Añe i andro rezay le niareñe t’i Elizabeta, vali’e, vaho nipalitse lime volañe, fa hoe ty asa’e: 25 Zao ty nanoe’ Iehovà amako amy andro niva­zoho’ey, hañafaha’e amako ty sirika’ondatio.
Fampitama’ i Gabriela
26 Ie amy fah’enembola’ey le niraheñe boak’ aman’Añahare ao t’i Gabriela anjely homb’an-drova atao Nazareta e Galilia añe, 27 mb’ami’ty somondrara nifofoe’ t’indaty atao Iosefe, anjomba’ i Davide, Marie ty añara’ i somondraray. 28 Niheo ama’e i anjeliy nanao ty hoe;
Akore ry isoheñe! mitahy azo t’Iehovà.
29 Nitsonevotse amy zao re amy tsara’ey, le nitsakore i fañontanea’ey. 30 Ko hemban-drehe, Marie, hoe i anjeliy fa nanjò fañisohañe aman’ Añahare.
31 Oniño t’ie hiareñ’ an-koviñ’ ao
le hisama-dahy,
vaho hatao’o Iesoà ty añara’e
32 Ho fanalolahy re,
le ho toñoneñe ty hoe:
Ana’ i Andindimo­neñey
naho hatolo’ Iehovà Andrianañahare aze ty fiambesa’ i Davide rae’e;
33 le ho fehe’e nainae’e ty anjomba’ Iakobe
vaho tsy ho modo i fifehea’ey.
Ty Nivesara’ i Marie
34 Le hoe t’i Marie tamy anjeliy; Akore ty hahamete’ zay, zaho tsy mahavany lahy? 35 Aa le hoe ty natoi’ i anjeliy aze;
Hitotsak’ ama’o i Arofo Masiñey,
hañalok’ azo ty haozara’ i Andindimoneñey;
le ho toñoneñe ty hoe Anan’ Añahare
i Masiñe hasama’oy.
36 Inao te niaren-dahy ka
t’i Elizabeta longo’o ndra te bey;
fa enem-bolañe henaneo
i natao betsiterakey,
37 Toe tsy eo ty tsy lefen’ Añahare.
38 Hoe t’i Marie; Intoy ty anak’ ampata’ Iehovà; lonike te ho amako i sinaon­tsi’oy. Le nienga aze i anjeliy.
Nitilike i Elizabeta t’i Marie
39 Niongake amy andro rezay t’i Marie, nikapikapike mb’an-tanàñe ambohibohi’ Iehodà mb’eo; 40 le nimoak’ añ’ an­jomba’ i Zakaria ao vaho nañontane i Elizabeta. 41 Ie jinanji’ i Elizabeta i fañontanea’ i Mariey, le nivoañe ty ajaja an-tro’e ao; mbore nilifore’ i Arofo Masiñey t’i Elizabeta. 42 Le ty hoe ty napaza’e; Haha amy ze atao ampela rehe vaho soatata ty anake hasama’o. 43 Ia ka raho, te nitilihe’ ty rene’ i Talèkoy? 44 Hete! ie nimoak’ an-tsofiko ao i feom-pañontanea’oy le nisondrakak’an-kaehake ty ajaja an-troko ato. 45 En-droa, haha i niantoke te ho henefeñe ama’e o raha nitsarae’ Iehovày. 46 Aa le nanao ty ti-hoe t’i Marie:
Mañonjoñe Iehovà ty fiaiko,
47 vaho mirebek’ aman’Añahare
mpandrombak’ ahy ty troko;
48 Nivazohoe’e ty hasotria’ i anak’
am-pata’ey, Oniño te hanao ahy
haha ze hene tariratse henane zao.
49 Nanao raha fiain-tane amako i Maozatsey—masiñe ty tahina’e.
50 Ferenaiña’e pak’an-tariratse an-tariratse o mañeveñe ama’eo.
51 Nampiboaha’e haozarañe ty fità’e;
naparatsia’e o mpiebotsebotse am-pitsakorean-tro’eo.
52 Nafotsa’e amo fiambesam-bolo-
nahe’eo o fanalolahio,
vaho naonjo’e o mpirèkeo.
53 Nanjàñe’e raha soa o nisalikoo,
fe nampolie’e hara’e
o mpañalealeo.
54 Nimbae’e t’Israele mpitoro’e, hahatiahia’e i fiferenaiñañe
55 nitsarae’e amy Abraàme naho amo
tarira’e nainai’eoy,
i nampitamà’e an-droaen-tikañey.
56 Telo volañe varàñe ty nitoboha’ i Marie ama’e ao vaho nimpoly mb’añ’anjomba’e añe.
Ty Nisamahañe i Jaona
57 Henek’ amy zao o andro naha­toly i Elizabetao, le nisama-dahy. 58 Jinanji’ ondaty mpitrao-tanàñe ama’eo naho o longo’eo t’ie niferenaiña’ Iehovà, le nitrao-kafaleañe ama’e.
59 Ie ami’ty andro faha-valo, le nasese ho savareñe i ajajay, vaho ho natao’ iereo Zakaria ty añara’e amy te zay ty tahinan-drae’e, 60 fa hoe ka ty natoin-drene’e; Aiy! hatao ty hoe Jaona re. 61 Aa hoe ty asa’ iareo tama’e; Leo raik’ aman-drolongo’o tsy nitoñoneñe amy tahinañe zay. 62 Le nañatsikatsik’ an-drae’e iereo, ami’ty hoe: Ia ty satri’o hitokavañ’ aze. 63 Nipay fanokiran-dre vaho nanokitse ty hoe: I Jaona ty añara’e. Aa le hene nidaba. 64 Nisokak’ ami’ty manao zao ty falie’e naho nibalake i famele’ey vaho nisaontsy am-pandrengeañe an’ Andrianañahare.
65 Hene nangebahebake o mpimoneñe nañohoke iareoo, vaho nirehafeñe mb’eo mb’eo ambohibohi’ Iehodà ao irezay. 66 Songa nitsakore ty hoe añ’ arofo ao ze nahaoniñe: Ty ajaja ho akore v’itoio? Le nitahy aze ty fità’ Iehovà.
Ty Fitokia’ i Zakaria
67 Lifotse i Arofo Masiñey amy zao t’i Zakaria rae’e vaho nitoky ty ti-hoe:
68 Andriañeñe t’Iehovà Andrianañahare’
Israele, fa nitilihe’e
vaho jineba’e ondati’eo.
69 Nampitroara’e
tsifam-pandrombahañe tika
añ’anjomba’ i Davide mpitoro’e ao,
70 Nitsara am-palie’ o mpitoky miavakeo
i teo nainai’e am-pifotora’ ty voatse toiy,
71 t’ie ho rombaheñe amo rafelahin-
tikañeo,
naho am-pità’ o malaiñe an-tikañeo,
72 Hiferenaiña’e o roazan-tikañeo, naho ho tiahi’e i fañina’e miavakey,
73 i fanta nifantà’e amy Abraàme
raentikañey,
74 t’ie hatolo’e amantikañe, ie fa vinotso’e amo rafelahintikañeo,
hitoroñ’ aze tsy an-kahembañañe,
75 am-piavahañe naho
an-kavantañañe añatrefa’e
amo hene andro iveloman-tikañeo.
76 Le ihe, anako, ty hatao Mpitoki’
i Andindimoneñey,
amy te Ihe ty hiaolo i Talè hañajary
ty lala homba’e,
77 hampahaoniñe ondati’eo ty fandrombahañe
ie hinahan-kakeo,
78 ami’ty fiferenaiñan’ Añaharen-tika—
ie nampitilihe’e an-tika
i fanjiriha’e boak’ añ’aboy,
79 Hanolora’e hazavàñe
o mpitoboke añ’ieñe ao
naho an-talinjon-kavilasio, hiaoloa’e
mb’an-dalan-kanintsiñe mb’eo
o fandian-tikañeo.
80 Nitombo i ajajay le nihaozatse an-troke vaho nitoets’am-babangoañe añe ampara’ ty andro niboaha’e am’Israele.

*1:5 Abia : (Fi I 24:10) firimboñañe faha-valo, ami’ty fifandimbezam-pisoroñe boa-tSabotse

1:17 Mal 3:23,24