YE‑HƐCRƖƖNƖƐ,
Pɔlʋ gba la
KOLƐTƖKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋ, Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke ꞊bo ‑hɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ, ‑ɛ die nu, 'mʋ 'a ꞊hapʋtitie nahuin pue, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ, 'n kɔ ‑a nɩ ‑dɩayu Sɔtɛnɩ 'hɛɛn. 'A mʋ Nyɩsʋa a nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Kolɛtɩdɩɔ 'mʋ, 'a mʋ'ʋ nɩ, ‑aa ‑wɔn 'crɩɩ, 'a mʋ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po 'pɩa ke, dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ nu a ‑tɩ. Ɔ da 'a mʋ nɩ, 'ke ba ‑hɛ 'a nahuin, 'ɔ da ‑wɛ nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ da, ‑ʋ nɩ 'o 'ɛ nɩ ‑tɛgbi ꞊de. Nɔ‑ mɔ ‑a 'bii a Kʋkɔnyɔ. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, bʋ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ bʋ nue ‑wɛ, a 'mʋ kegbowɛɛnlɛ kɔ.
꞊Hapʋ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑Yusu nu 'a nahuin ꞊nʋ 'mʋ, ‑ʋ nɩ 'le Kolɛtɩdɩɔ 'mʋ
'Nɩɩ Nyɩsʋa ‑nyi 'wio 'ɛ nɩ ti, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ, ‑ɛ nue, ɔ nu 'a mʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ, ‑tɛ a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, a ‑mʋɛ. ‑Tɛ a kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, a ‑mʋɛ, nɛ‑ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'ɔ ‑nyi 'a mʋ 'klɩ a gblegblei. Nɛ‑ nue, 'a yi ‑tɩ a ‑tɛɛ, 'a nɩ 'klɩ ke, 'ke ba ꞊tu ‑tɩ a ‑tɛɛ a ‑gbɛ nahuin ye. Kɛ'ɛ nɩ, ɛ nɩ 'mʋ, ‑ɛ nue, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ‑a ꞊tu la 'a mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ye, a 'bli kwa ‑tɛɛ, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke. Nɛ‑ nue, 'klɩ 'bii, Nyɩsʋaa nahuin ‑nyi, 'ɩ ꞊cɛ, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋʋ ti ꞊nʋ ‑pre, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'le ya. Nyɩsʋa, nɔ‑ die nu, a 'mʋ 'klɩ ke nɩ 'dɔ, 'ke ba na ‑tɛɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'hru wlɔn, ‑ɛ die nu, ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'le ya, ‑bati ꞊nʋ, Nyɩsʋa di nahuin lɛ poo, ɩ 'nɩ ꞊han 'a mʋ klɩ. Kɛ'ɛ nɩ, ɛ nɩ 'mʋ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ da 'a mʋ, 'ke a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ, a 'mʋ ‑mʋɛ, 'plɩɩ Nyɩsʋa 'bɔ ꞊tu ‑tɩ, ɔ nyi 'nɩ nu.
‑Yusu a nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Kolɛtɩdɩɔ 'mʋ, ʋ wo nɩ
10 'Na 'dɩayuo ‑a, 'nɩɩ 'a mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, 'ke 'le ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'dʋ 'kwli 'mʋ, ꞊tɩɔlɛ'bɩbɛ nɩ nɩ 'le 'le 'a mʋ ‑gbahlɔn, kɛɛ, 'baa dɛ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, ‑ye win a 'mʋlɛ'wʋnwɔnlɛ bɛ nɩ 'le 'a mʋ ‑gbahlɔn. 11 'Dɩayuo ‑a, 'nɩ nu lɛ 'pʋprɛ, ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, nahuin ‑hɔn 'le nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Kloe ‑wɔn 'mʋ, 'ʋ le 'mʋ, ‑ɛ mɔ, ꞊yʋɛi nɩ 'le 'a mʋ ‑gbahlɔn. 12 ‑Tɩ 'nɩɩ ‑hʋa ꞊bo ꞊tu, nɩ‑ ‑gbo: A wo nɩ, 'ke 'le 'a mʋ ‑gbahlɔn. ꞊Ʋ ‑ye nɔ 'nɩ, ʋ mɔ 'mɔ Pɔlʋ a nahuiin nɩ, ꞊ʋ ‑ye nɔ 'nɩ, ʋ mɔ Apɔlɔsɩ a nahuiin nɩ, ‑ye ꞊ʋ ‑ye nɔ 'nɩ, ʋ mɔ Piɛlɩ a nahuiin nɩ, ‑ye ꞊ʋ ‑ye nɔ 'nɩ, ʋ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a nahuiin nɩ. 13 Dɛ ꞊nʋ, aa nu, ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑Yusu 'Klɩsʋ 'bɛ lɛ ꞊tɩɔ. Ɛ 'de 'mɔ Pɔlʋ, ʋ 'de 'o 'mʋ tu 'yie 'mʋ kɔɔ, ‑ɛ die nu, 'mʋ 'kʋ, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ. 'Ya 'o lele 'lu, ɛ 'de 'le 'mɔ Pɔlʋ a 'dʋ 'kwli 'mʋ, ʋ 'de 'le 'a mʋ 'nie 'lu lɛ poo.
14 'Nɩɩ Nyɩsʋa ‑nyi 'wio, ‑tɛ 'n nu, 'nɩ 'de 'a nɩ nahuon ꞊de 'nie 'lu po, 'bɩa 'bɛ 'de Klipusɩ kɔ Gayusɩ 'hɛɛn. 15 'A ‑tɩ, ɛ 'de nahuon ꞊de kɔ, ‑bɔ di ꞊tu, ‑ɛ mɔ, 'ke 'le 'na 'dʋ 'kwli 'mʋ, 'ke 'n poo 'le 'a mʋ 'nie 'lu lɛ, ‑ɛ die nu, a 'mʋ 'na ‑naagbopʋ ‑hɛ. 16 Iin, ɩɩ wɛn 'mʋ ‑wɔn mu 'nɩ ‑hri, ‑ɛ mɔ, 'mɔ po ‑wɛ Sefanasɩ 'nie 'lu, ɔ kɔ 'a 'dʋkʋɛ 'hɛɛn. 'Bɩa 'nɩ kʋɛ 'o lele gbo, 'nɩ po ꞊ɔ ꞊de 'nie 'lu, ‑ye ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'a ‑tɩ ‑hri 'mʋ ‑wɔn. 17 ‑Yusu 'Klɩsʋ 'de 'mʋ le, 'ke ꞊bo po nahuin 'nie 'lu lɛ, kɛɛ, ɔ le 'mʋ nɩ, 'ke ꞊bo pue nahuin 'a ꞊hapʋtitie. 'Bɩa 'nɩɩ 'a ꞊hapʋtitie po, ‑ye 'nɩ nue ꞊le, 'ke 'le ‑tʋnahuin a ꞊tɔ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'kʋkʋɛ ꞊nʋ, ɔ 'kʋ, 'ke 'o tu 'yie 'mʋ, ɛ 'nɩ ꞊han ‑gbʋgbɛ 'mʋ 'ya, kɛɛ, nahuin 'mue 'mʋ lɛ yrii ‑tɛɛ.
‑Yusuu ‑a mʋ tɔɔ Nyɩsʋa a 'klɩ, kɔ 'a ꞊tɔ 'hɛɛn
18 Wintɛ ꞊nʋ, ‑ɛ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ 'kʋʋ 'o tu 'yie 'mʋ, ɛ 'nɩ da ꞊le dɛ ꞊de, 'ke 'le nahuin ꞊nʋ 'yi ke, ‑ʋ di 'wan, ‑ʋ di 'le na ꞊nʋ 'mʋ mu, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. Kɛɛ, ‑a mʋ ‑gbo, Nyɩsʋa, ɔɔ waa, ‑a yie nɩ, ‑ɛ mɔ, wintɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ɛ nahuin Nyɩsʋa a 'klɩkenɩnɩɛ tɔɔ. 19 ‑A yi dɛ a ‑gbɛ nɩ, ‑ɛ nue, kɛ'ɛ nɩ, ʋ nu la 'a 'crɩɩlɛ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ:
«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
'N di ꞊tɔkɔnyʋ a ꞊tɔ gbo 'nɩ ‑wɔ,
'muo ke bla 'bii.»
20 ‑Tɛ ɛ nɩ lɛ 'mʋ, ‑ye 'klɔ ‑gbo a ꞊tɔkɔnyʋ, kɔ teteitɔɔnyʋ, kɔ 'crɩɩnɩɛyinyʋ 'hɛɛn, ʋ 'bii a ‑gbɛ, 'waa ꞊tɔ 'nɩ da ꞊le dɛ ꞊de, 'ke 'le Nyɩsʋa 'yi 'mʋ. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa tʋɛ ‑a mʋ nɩ, ‑ɛ mɔ, 'klɔ ‑gbo a nahuin a ꞊tɔ 'nɩ da ꞊le dɛ ꞊de. 21 'Klɔ ‑gbo a ꞊tɔkɔnyʋ, ʋ 'ye ‑tɔplɩ ꞊nʋ nɩ, Nyɩsʋa nu, 'ke 'le 'a ꞊tɔ 'kwli 'mʋ, kɛɛ ‑ye ʋ 'dio yrii. ‑Tɛ ʋ 'dio yrii, nɛ‑ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'ɔ ‑yrɩ, 'ke bɔ naa 'le 'a wintɛ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑aa nahuin ‑wɔn lɛ na, ɔ 'mʋ nahuin ‑gbo waa, ‑ʋ kuo ꞊wlʋ ye. Kɛɛ ‑ye nahuin ‑ye nɔ 'nɩ, wintɛ a ‑gbɛ, ɛ 'nɩ da ꞊le dɛ ꞊de. 22 ‑Juukʋɛ, ʋʋ lɛ ꞊mɔ 'ŋmilɛka‑tɔplɩ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ wintɛ a ‑gbɛ, ‑aa po ꞊wlʋ ye kuo. Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, ʋʋ ‑hʋa bʋ nu 'waa ‑gbɛ a ꞊tɔ, bʋ yrii Nyɩsʋa. 23 Kɛɛ, ‑a ‑mɛ ‑ye, ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊nʋ, ʋ kɔɔ 'o tu 'yie 'mʋ, nɔ‑ kɔ ‑tɩ ‑aa ‑wɔn lɛ na. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ‑Juukʋɛ 'bʋ 'wɩn, ‑ye ʋʋ po yrʋ, 'ʋʋ ‑a mʋ ye ‑wɔn, ‑ɛ nue, ʋ nɔ 'nɩ, ‑aa Nyɩsʋa a ‑tɩ lɛ 'nɩ ‑haa. Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, ʋ nɔ 'nɩ, ɩ mɔ ‑tɩɩ nɩ, ‑ɩ 'nɩnɩ da dɛ ꞊de. 24 Kɛɛ, nahuin ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke bʋ ‑hɛ 'a nahuin, bʋ mɔ ‑Juukʋɛ, bʋ 'de ‑Juukʋɛ, ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ɔ ‑a mʋ Nyɩsʋa a 'klɩkenɩnɩɛ tɔɔ, ɛ kɔ Nyɩsʋa a ꞊tɔ 'hɛɛn. 25 ꞊Ʋ ‑ye nɔ 'nɩ, dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋaa nu, ɛ 'nɩ da ꞊le dɛ ꞊de, kɛɛ, Nyɩsʋa a nunudɛ a ‑gbɛ, ʋ plɛ, ‑ɛ 'nɩnɩ da dɛ ꞊de, ɛ ‑hi 'o 'waa ꞊tɔ 'mʋ nɩ. 'Bʋ plɛ, Nyɩsʋa 'de 'klɩ kɔ, bʋ kɔ 'a yiyie, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa bɔ 'de 'klɩ kɔ ꞊nʋ, ɛ ‑hi 'o 'waa 'klɩ a kenɩnɩɛ 'mʋ nɩ.
26 ‑Dɩayuo ‑a, ‑tɩ ‑gbo, 'nɩɩ mu ꞊tu, ba ‑hi 'lu ‑wɔn lɛ: 'A mʋ ꞊nʋ, Nyɩsʋa da, 'ke ba ‑hɛ 'a nahuin, nahuin a 'dʋ tio‑ a 'ya 'mʋ 'le? 'Ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuin 'plɔplɔ 'de 'le nɩ, ‑ʋ kɔ ꞊tɔ, 'ke 'le 'klɔ ‑gbo a nahuin 'yi 'mʋ, kɔ, 'klɩkenɩnyʋ, kɔ nyɩblakɩ 'plɔplɔ 'de ‑wɛ 'le 'a mʋ ‑hɛyri nɩ. 27 Kɛɛ, nahuin ꞊nʋ, 'klɔ ‑gbo a nahuin plɛ, ‑ʋ 'de ꞊tɔ kɔ, nʋ‑ Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke bʋ ‑hɛ 'a nahuin. Kɛ ɔ nu, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo a ꞊tɔkɔnyʋ ‑tʋɩ nue. Nahuin ꞊nʋ, 'klɔ ‑gbo a nahuin plɛ, ‑ʋ 'de 'klɩ ke nɩ, nʋ‑ Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo a 'klɩkenɩnyʋ ‑tʋɩ nue. 28 Nahuin ꞊nʋ, ʋ 'nɩnɩ daa nahuin ꞊de, kɔ, ʋ yraa, nʋ‑ Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo a nyɩgblakɩ gbo ‑wɔ. 29 Dɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ, ɛ 'de nahuon ꞊de kɔ, ‑bɔ po 'a dɩɔnʋ a ‑pli, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. 30 Nyɩsʋa, nɔ‑ nue, ‑a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ꞊a ‑mʋɛ. Ɔ ‑do a ‑gbɛ, nɔ‑ nue, ‑Yusu 'ɔ tɔɔ ‑a mʋ 'a ꞊tɔ. 'Ke Nyɩsʋa naa 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ, 'ɔ 'sii 'o ‑a mʋ ye, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye, 'ɔ nuu ‑a mʋ nahuin ꞊nʋ 'mʋ, ‑ʋ kɔ 'klɔɔ ꞊nɔ ke klɩɩ, 'ɔ ꞊gbla ‑a mʋ, 'ke 'o dɛ 'kuku ‑wɔn. 31 'A ‑tɩ o, ‑tɛ ʋ nu la 'a 'crɩɩlɛ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ: «Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔɔ ‑hʋa ‑bɔ po ‑pli, dɛ ꞊nʋ, Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa nu, ɛ ‑do, nɛ‑ kɔ ‑pli bɔ po.»