SAAN A YE‑HƐCRƖƖNƖƐ
ɔ 'crɩɩ la
1
‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a Wintɛ, ‑ɛɛ ‑a mʋ 'klɔ yrayrʋ ‑nyi
Nahuon ‑gbo, ‑ɔ kɔ ‑tɩ ‑aa 'a mʋ ‑wɔn 'crɩɩ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa 'de la 'klɔ a nue, ɔ nɩ la 'klɔ. ‑A nɩ ‑gbɛ, ‑a 'wɔn 'a win nɩ, ‑a nɩ 'yii 'ɩ 'yo, kɔ, ‑a nɩ dabʋɩ 'ɩ 'tʋɔ lɛ. Nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a Wintɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ nahuin 'klɔ yrayrʋ ‑nyi. Nyɩsʋa, nɔ‑ titie ‑a mʋ 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ ye, ꞊a 'ye 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ, ꞊aa 'a mʋ 'a ‑tɩ ye ꞊tu, ‑ɛ mɔ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. Kʋɛ la 'le gbo, 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ 'ɔ nɩ 'o ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa 'hʋɩn 'mʋ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, Nyɩsʋa 'ɔ titio ‑a mʋ ye. Dɛ ‑gbo, ‑a nɩ 'yii 'ye, kɔ ‑a nɩ nʋɩ 'wɔn, nɛ‑ kɔ ‑tɩ ‑aa 'a mʋ ye ꞊tu, ‑ɛ die nu, a 'mʋ ‑a mʋ ke bi, a kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a 'mʋ 'le 'pɩa kɔ, kɔ, ‑a 'mʋ ‑mʋɛ. ‑A ‑mɛ ‑ye, ‑mʋmʋɛ a ‑gbɛ, ‑a ‑mʋɛ, ‑a kɔ ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa 'hɛɛn, ‑a mʋ ‑mʋɛ, ɛ kɔ 'a 'Yu ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ‑a nyi 'a mʋ ‑wɔn 'nɩ 'crɩɩ, ‑ɛ die nu, ‑a nɩ 'manʋ 'mʋ 'o ye ꞊cɛɛ.
Ba na ‑nyrɛ 'mʋ
Nyɩsʋa mɔ ‑nyrɛɛ nɩ. 'Ke 'le ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, gbɩgbɩyrɩ 'de 'le nɩ. Titie ꞊nʋ, ‑a 'wɔɔn 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ wlɔn, kɔ, ‑aa 'a mʋ pue, ɛ nɛ‑ ‑gbo: 'Bɩa ꞊baa lɛ po, ‑a kɔ Nyɩsʋa 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ, 'plɩɩ ꞊baa 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri na, ‑ye ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑a mʋ mɔ hɩnyʋ'ʋ nɩ, 'plɩɩ ‑a 'nɩ na ꞊le 'hru ꞊nʋ, ‑ʋ 'sii 'o ye. Kɛɛ, 'bɩa ꞊baa 'le ‑nyrɛ 'mʋ na, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ Nyɩsʋa nu, 'ɔ nɩ 'le ‑nyrɛ 'mʋ, ‑ye ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑a kɔ ‑a nɩ 'bienʋ 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ, kɔ, Nyɩsʋa a 'Yu ‑Yusu, 'a dablo, 'ɔɔ ‑a nɩ dɛ 'kuku 'wʋwla, ‑ɛ die nu, ‑a 'mʋ 'o ye 'sii.
'Ya 'o lele 'lu, 'bɩa ꞊baa lɛ po, ‑a 'nɩ nu ꞊le dɛ 'kuku gbe, ‑ye ‑aa ‑a dɩɔnʋ 'nɩ kaa, 'plɩɩ Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑tɛɛ 'de 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ ke nɩ. Kɛɛ, 'bɩa ꞊ba nye yrii, kɔ, ꞊ba nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑a nu dɛ 'kuku, ‑ye ‑a ‑wɛ 'le ‑ba kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, ɔ ꞊tu, ɔ nyi 'nɩ nu. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ mɔ, ɔ di ‑a nɩ dɛ 'kuku a ‑gbɛ 'nɩ 'wʋwla, ɔ 'mʋ 'o ‑a mʋ ye 'sii, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye, dɛ 'klan ꞊de 'nɩ ꞊han 'le ‑a mʋ 'mʋ nɩ. 10 Kɛɛ, 'bɩa ꞊ba plɛ, ‑a 'de dɛ 'kuku nu, ‑ye ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, kɛ ‑aa po, Nyɩsʋa mɔ hɩnyɔ'ɔ nɩ, ‑ye 'a wintɛ 'de 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ ke nɩ.