PIƐLƖ A YE‑HƐCRƖƖNƖƐ
ɔ 'crɩɩ la
1
'Mɔ Piɛlɩ, ‑ɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a nahuin, ‑ʋ 'sɛɛ 'blʋgbɩ ꞊nʋ ke gbo, ‑ɩ mɔ Pɔnblʋgba, Galatɩblʋgba, Kapadɔsɩblʋgba, Asiblʋgba, kɔ Bitiniblʋgba 'hɛɛn, 'a mʋ'ʋ nɩ, 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ. 'A mʋ mɔ 'dagbɩ'ɩ nɩ, 'ke 'le 'blʋgbɩ a ‑gbɛ 'mʋ. Si la a ti 'yri, ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa 'ɔ ‑yrɩ la, 'ke bɔ ‑ha 'le 'a mʋ du 'mʋ, 'ke ba 'ya 'a nahuin 'mʋ. 'Ke ɔ naa 'le 'a ‑Hihiu 'mʋ, 'ɔ nue, 'a 'ya 'a nahuin 'mʋ, ‑ɛ die nu, a 'mʋ 'o ‑Yusu 'Klɩsʋ 'o ꞊tuu, kɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ a dablo 'mʋ 'a nɩ dɛ 'kuku 'wʋwla, ‑ɛ die nu, a 'mʋ 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Nyɩsʋa bɔ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, bɔ ‑nyi ‑wɛ 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ, ꞊hapʋdɛ kɔ kegbowɛɛnlɛ a ‑gbɛ 'hɛɛn, ɩ 'mʋ klɛ bii.
‑Ba baa Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ waa ‑a mʋ
‑Ba baa Nyɩsʋa, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a Bu, ‑ɛ nue, ɔ 'ye ‑a nɩ wɔlɩ, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ 'klɔ yrayrʋ. ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑ha 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ɔ ‑ha 'klɔ, nɔ‑ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ naa 'le, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ, ꞊a yie, ꞊a nye ‑pre, 'ke bɔ ‑ha ‑wɛ 'le ‑a mʋ 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ɔ 'mʋ ‑wɛ ‑a mʋ 'klɔ ‑ha. ‑A yie ‑wɛ nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa di ‑a mʋ ‑nyi ꞊hapʋdɛ. ꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, ɛ 'nɩ nyre ꞊le 'yi lɛ, mɔ, ɛ 'nɩ pa ꞊le ‑wɛ ꞊jawe, mɔ, ɛ 'nɩ ꞊hɔn ꞊le ‑wɛ gbe. ꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, 'ke ɔ ꞊tue 'le gbo, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ. 'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, ɔɔ 'a mʋ ꞊tu 'yie, 'ke 'le 'a 'klɩ a kenɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'klɔ a 'o'mʋ‑hɔnti 'bɩ nyre 'o, nahuin 'bii 'mue 'ye ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ɔ waa 'a mʋ nɩ.
꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa nu 'a mʋ 'mʋ a ‑tɩ, 'a kɔ plɔ a bleelɛ, ꞊betɩ ba di kɛ ꞊sʋɛ a gblegblei 'ye, 'ke 'le ti gbi 'kwli 'mʋ. ꞊Sʋɛ a ‑gbɛ, aa 'ye, a nye 'nɩ 'ye, ‑ɛ die nu, nahuin 'mue 'ye, ‑ɛ mɔ, a kuo Nyɩsʋa ye ꞊wlʋ ‑tɛɛ. ꞊Betɩ ‑gʋlʋ ꞊nʋ, ‑ʋ di 'yi lɛ nyre, ʋ nyu 'mʋ 'nɩ 'ba, 'ʋ nyu 'wla, ‑ɛ die nu, ʋ 'mue 'ye, 'bɩa 'bʋ nɔ 'yi lɛ. Kɛ ɛ nɩ 'mʋ, 'ke 'o 'a nɩ ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑ta 'mʋ. 'A nɩ ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑gbɛ, ɛ mɔ dɛ gblakaa nɩ, 'ɛ ‑hi 'o ‑gʋlʋ 'mʋ. Kɛ'ɛ nɩ, ɛ nɩ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'le lele di, Nyɩsʋa 'mʋ 'a mʋ baa, kɔ, ɔ 'mʋ ‑wɛ 'a mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nyi, kɔ, ɔ 'mʋ ‑wɛ 'le 'a nɩ 'dʋ 'yaa, ‑ɛ nue, a 'kɩɛ kuo ꞊wlʋ ye. ‑Yusu a ‑gbɛ, ꞊betɩ ba 'dio wɛn a 'yee, a nʋɔ 'mʋ nɩ. ꞊Betɩ ba 'nɩnɩ 'yo, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, a kuo ye ꞊wlʋ. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ, 'a kɔ plɔ a bleelɛ. ‑Tɛ 'a nɩ plɔ nu lɛ buble, ꞊ɔ ꞊de 'de 'le 'a ꞊tutue ‑wɛ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa, ɔɔ 'a mʋ 'nɩ waa. Waalɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ aa ‑pre.
10 Ti ‑hi la a ti 'yri, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ, ʋ nye la lɛ 'nɩ ꞊mɔ, bʋ yrii la 'mʋ lɛ ‑tɛɛ, ‑tɛ Nyɩsʋa di nahuin a waalɛ nu. Ɛ nɩ la ye 'mʋ, ꞊hapʋdɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'a mʋ 'mʋ nu, 'ʋʋ la nahuin 'a ‑tɩ ye ꞊tu. 11 ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑Hihiu ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ la 'o ꞊nʋ ke 'mʋ, ɛ nɩ la ye 'mʋ, 'ʋ le la ꞊nʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ꞊sʋɛ ꞊nʋ, ɔ di la 'ye a ‑tɩ, 'ʋ le la ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ꞊sʋɛ a 'yiye a ‑gbɛ, 'bɛ ‑hi, Nyɩsʋa dio ‑nyi ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ. Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ a ‑gbɛ, ʋ ꞊mʋɛ la lɛ, 'ke bʋ yrii dɛ a ‑gbɛ 'mʋ lɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ ti ꞊nʋ yi, ‑ɩ kɔ 'yri ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ di 'o 'lu ‑wɔn mue, kɔ, ʋ 'mue yi, ‑tɛ ɩ di 'mʋ nɩ, 12 Nyɩsʋa 'ɔ le ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ɛ 'de ꞊nʋ, ʋ 'deɛ bʋ 'ye ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, kɛɛ, 'a mʋ'ʋ nɩ, ‑ʋ di 'ye. Ti ‑gbo 'yri, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑Yusu a ꞊hapʋtitie po, ʋ le 'a mʋ ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ nɩ. Nyɩsʋa a ‑Hihiu ꞊nʋ, ɔɔ nahuin ‑nyi, nʋ‑ ꞊tu ꞊nʋ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ wlɔn. ‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa a lɛleenyʋ, ʋ nye ‑wɛ 'nɩ ‑hʋa, 'ke bʋ yi wɛn, kɛɛ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'di ꞊nʋ tɔɔ.
'A nɩ nunuklɔ bɔ 'sii 'o ye
13 ‑Tɛ Nyɩsʋa nu ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, 'a ‑tɩ, ba ‑hi 'lu ‑wɔn lɛ ‑tɛɛ, ‑ɛ die nu, a 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ, 'ke ba nu Nyɩsʋa a ‑kʋan. Ba kɔɔ 'a nɩ dɩɔnʋ win ke! A nɩ ‑hie 'le dɛ ꞊de 'lu ‑wɔn lɛ, 'bɛ 'de ꞊hapʋdɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa di 'a mʋ 'mʋ nu, ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'le lele di. 14 'Ɛ nɩ ti, ba ꞊tuu 'o Nyɩsʋa 'o. Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri a 'de la ‑Yusu a ꞊hapʋtitie a yie, aa la ‑wɔn kʋɛ 'yilɛnyre‑tɔplɩ ꞊nʋ, 'a nɩ ꞊wlɩɩ la ‑hʋa. Kɛɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, a nɩ kʋɛ 'le 'klɛɛ lele 'yilɛnyre‑tɔplɩ a ‑gbɛ ‑wɔn. 15 Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ da 'a mʋ, 'ke ba 'ya 'a dakʋ 'mʋ, ɔ 'sii 'o ye. 'A ‑tɩ, 'a nɩ ‑gbɛ, 'a nɩ 'yrinaabʋɩ bɩ 'sii ‑wɛ 'o ye. 16 Ti ‑hi la a ti 'yri, ʋ 'crɩɛ la nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: «Nyɩsʋa nɔ 'nɩ: Ba 'sii 'o ye, ‑ɛ nue, 'na ‑gbɛ, 'n 'sii 'o ye.» 17 'Bɩa 'baa Nyɩsʋa da, kɛ aa po: «‑A nɩ Bu.» ‑Tɛ a nyo 'klɛɛ Bu daa, ‑ye a kɔ ba ꞊tuo 'o, 'a nɩ 'yrinaabʋɩ, ɩ 'mʋ 'o ye 'sii, ti 'bii ‑gbo, a di nɔ 'klɔ ke ‑hi. Bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ nahuon, ‑tɛ 'a nunuklɔ nɩ 'mʋ, kɛ'ɛ nɩ, Nyɩsʋa di 'a ‑bati a lɛpupue nu, ‑ɛ nue, ɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ 'nɩ 'jra ꞊le nahuin 'yi 'mʋ lɛ. 18 A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑ha 'a 'Yu nɩ, 'ɔ ꞊gbla 'a mʋ, 'ke 'o nunu‑tɔplɩ ꞊nʋ a ‑ta 'mʋ, 'a nɩ bunʋʋ la 'a mʋ tɔɔ, ‑ɩ 'nɩnɩ da dɛ ꞊de. Ɛ 'de 'wliyɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ ꞊jawe pa, ɔ 'die nu, ɔ 'de 'a mʋ ꞊gbla, 19 kɛɛ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ a dablo ꞊nʋ, ‑ɔ nɩ 'klɩ ke, ‑ɛ ‑hi 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'mʋ, nɔ‑ Nyɩsʋa nu, 'ɔ ꞊gbla 'a mʋ. ‑Yusu 'Klɩsʋ 'we ꞊nɔ blablɛ ye, ʋ ‑ha, 'ke 'o ‑cɔhlʋn ‑wɔn. Ɔ 'sii 'o ye ‑tɛɛ. Dɛ 'klan ꞊de 'de 'le ꞊nɔ 'mʋ nɩ. 20 'Plɩɩ Nyɩsʋa 'mʋ la 'klɔ nu, 'kee nɩ, Nyɩsʋa ‑ha 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ du 'mʋ. Kɛɛ, ti ‑gbo 'yri, ‑ɩ mɔ 'lelɛ'bɔɔti, ɔ titio nahuin 'bii ye, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'a mʋ waa. 21 Nɛ‑ kɔ ‑tɩɩ nɩ, 'a kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye. Nɔ‑ ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, 'ɔ ‑hɩɔ 'klɔ, kɔ, 'ɔ ‑nyo ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ. ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ nue, 'a kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, 'a yie ‑wɛ, ‑ɛ mɔ, ɔ di 'a mʋ 'nɩ waa.
22 A 'sii 'o 'a nɩ dɩɔnʋ ye, ‑ɛ nue, aa 'o Nyɩsʋa a wintɛ 'nɩ ꞊tuu. Nɛ‑ɛ 'a mʋ 'klɩ ‑nyi, 'ke ba nʋɛ 'a nɩ 'bienʋ 'mʋ, ‑ʋʋ ‑wɛ Nyɩsʋa ‑wɔn kʋɛ. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ba 'cipi 'o 'mʋnʋnʋɛlɛ, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ 'bii ke. 23 Bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ, Nyɩsʋa a wintɛ ꞊nʋ, ‑ɩɩ nahuin 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, kɔ, ‑ɩ 'deɛ ‑bɩ ‑wɛ gbo gbe, nɩ‑ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa naa 'le, 'ɔ ‑nyi 'a mʋ 'klɔ yrayrʋ. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ‑ɔ 'nɩnɩ 'kʋ gbe, nɔ‑ kɔ 'yuo꞊pli a ‑hɛ. Ɛ 'de ‑tʋnahuon, ‑ɔɔ 'kʋ a 'yuo꞊pli, a 'diu ‑hɛ. 24 Ʋ 'crɛɛ la nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ:
«‑Tʋnahuin 'bii,
ʋ 'we ꞊nɔ ‑piti ye, ‑ɩɩ 'kʋ.
'Waa 'yilɛnɩnɔ,
ɛ 'we ꞊nɔ ‑piti a ‑pui ꞊nʋ ye, ‑ɩɩ 'yrɔ.
25 Kɛɛ, Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa a wintɛ,
ɛ 'nɩ ‑wɛ ꞊le gbo gbe.»
Nyɩsʋa a wintɛ a ‑gbɛ, ‑ɛ kɔ ‑tɩ ‑aa ꞊tu, nɛ‑ mɔ ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, a 'wɔn.