YE‑HƐCRƖƖNƖƐ,
Pɔlʋ gba la
TESALONIKƖKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ, 'n bi 'le ye, kɔ Silasɩ kɔ Timote 'hɛɛn. 'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Tesalonikɩdɩɔ 'mʋ, 'a mʋ'ʋ nɩ, ‑aa ‑wɔn 'crɩɩ, 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa kwa 'mʋ, ɔ kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn. Nyɩsʋa bɔ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bɔ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Pɔlʋ, ɔɔ Nyɩsʋa ‑nyi 'wio, 'ke 'o ‑Yusu a nahuin a ‑ta 'mʋ, ‑ʋ nɩ 'le Tesalonikɩdɩɔ 'mʋ
2-3 'Ɛ nɩ ti, 'bɩa ꞊baa ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa da, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ, ‑ye ‑a nyo ‑nyi 'wio, 'a nɩ ‑tɩ. 'Bɩa ꞊ba nyo da, ‑ye ‑a nye ‑wɔn lɛ ‑hie 'lu, ‑tɛ a nu, 'a kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, 'aa 'a ‑kʋan nu, kɔ, ‑tɛ a nu Nyɩsʋa a 'mʋnʋɛlɛ, kɛ'ɛ nɩ, a nu ‑wɛ ꞊ʋ ‑ye a 'mʋnʋɛlɛ, kɔ, ‑tɛ a nu, 'a kue ꞊wlʋ ye, 'a nye ‑pre, 'ke 'le ꞊wlʋ a 'lɩla 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'le lele 'nɩ di. 'Dɩayuo ‑a, ‑a yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa nʋɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ, kɔ, 'ɔ ‑ha 'le 'a mʋ du 'mʋ, 'ke ba ‑hɛ 'a nahuin. ‑A yi dɛ a ‑gbɛ nɩ, ‑ɛ nue, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ‑aa la 'a mʋ ‑Yusu a ꞊hapʋtitie pue, ‑a 'nɩ 'prɛ ꞊le la 'le lɛ, kɛɛ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli 'mʋʋ nɩ, ‑aa la 'le 'prɛɛ, kɔ, ꞊a yrii ti lɛ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu a ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ, ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ. ‑Tɛ ‑a nɩ la 'le 'a mʋ ‑wɔn, ‑ye a yi la ‑a nɩ nunuklɔ nɩ. ‑A nye la 'nɩ nu, ‑ɛ die nu, ‑a 'mʋ 'a mʋ 'mʋ ‑hɛ.
A ‑mɛ ‑ye, ‑a nɩ ꞊pɩ'ɩ nɩ, aa 'le lɛ ‑ha, kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ a ꞊pɩ 'hɛɛn. ‑Tɛ a 'ble la Nyɩsʋa a wintɛ kwa a ‑tɩ, nahuin 'ʋʋ 'a mʋ ꞊sʋɛ ꞊tue, kɛɛ, aa nu 'manʋ, Nyɩsʋa a wintɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a ‑Hihiu, nʋ‑ʋ 'a mʋ 'mʋ ‑hɛ. Ɛ nue, Nyɩsʋa a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Masedʋanɩblʋgba 'mʋ kɔ Akaiblʋgba 'mʋ, 'a tɔɔ ꞊nʋ ‑tɛ 'waa nunuklɔ kɔ bɔ nɩ ‑wɛ 'mʋ. 'A mʋ nue, nahuin 'plɔplɔ 'ʋ 'wɔn ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ a ‑tɩ. Ɛ 'de 'le Masedʋanɩblʋgba 'mʋ kɔ Akaiblʋgba 'mʋʋ ‑do, kɛɛ, 'ɛ nɩ ‑tɛgbi ꞊de, nahuin 'wɩn nɩ, ‑tɛ a nu, 'a kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye. ‑A 'de dɛ ꞊de kɔ, ‑ba ꞊tu 'o ꞊nɔ 'lu. Nahuin 'bii, ʋ nyi 'nɩ ꞊tu, ‑tɛ a nu la ‑a nɩ kwa'buble ‑tɛɛ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ‑a di la 'le 'a mʋ ‑wɔn. Ʋ nyi ‑wɛ 'nɩ ꞊tu, ‑tɛ a nu, 'a hie 'o 'a nɩ ꞊wɛhɩi gbo, 'a ‑nyi 'a nɩ ꞊wlɩ 'bii Nyɩsʋa, 'a nyo 'o ꞊tuu. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ hie 'klɔ, kɔ, nɔ‑ mɔ ‑tɛɛ a Nyɩsʋa. 10 Nahuin a ‑gbɛ, ʋ yie ‑wɛ nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a 'Yu ꞊nʋ, ‑ɔ di 'le yakɔ 'mʋ ‑hɔn, nɔ‑ aa ‑pre. 'A 'Yu a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ ‑Yusu, Nyɩsʋa ‑ha 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ɔ ‑ha 'klɔ. ‑Yusu a ‑gbɛ, nɔ‑ di ‑a mʋ waa, 'ke 'o Nyɩsʋa a yrʋ a ‑ta 'mʋ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ di 'o nahuin ‑bati lɛ poo.