YE‑HƐCRƖƖNƖƐ,
Pɔlʋ gba la
TIMOTE
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'Mɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ'ɔ nɩ, ‑ɛ nue, ‑a nɩ Waanyɔ Nyɩsʋa kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, nʋ‑ le 'mʋ. ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ di dɛ ꞊nʋ nu, ‑aa ‑pre. Timote o, ‑mɔɔ nɩ, 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ. 'Mɔ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa naa 'le, 'plɩɩ ꞊nɩ kuo kɛ ‑Yusu ꞊wlʋ ye. Nɛ‑ nue, ꞊nɩ 'ya 'na 'yu 'mʋ. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, bʋ nu ‑mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, bʋ yrii ‑na wɔlɩ, kɔ, bʋ ‑nyi ‑wɛ ‑mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Ba ‑gbɛɛ 'a nɩ dɩɔnʋ, 'ke 'o hɩtɔɔlɛ a ‑ta 'mʋ
‑Ye 'klɛɛ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'nɩɩ o Masedʋanɩblʋgba 'mʋ mu, 'n le o ‑mʋ nɩ, ‑bo nɩ o 'le Efɛsɩdɩɔ 'mʋ gbo. ‑Tɩɩ ‑do a ‑gbɛ, 'n ꞊tu o ‑mʋ ye, nɩ‑ 'n 'kɩɛ ꞊tue: ‑bo nɩ 'le Efɛsɩ 'mʋ gbo, ‑ɛ nue, 'ke 'le Efɛsɩ 'mʋ, 'ke nahuin ‑ye nɩ 'le, ‑tɩ ꞊nʋ, 'n 'de ꞊nʋ tɔɔ, 'ke 'o Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑ta 'mʋ, nɩ‑ ʋʋ nahuin tɔɔ. Le ꞊nʋ, bʋ 'kee 'a nunue. Le ‑wɛ ꞊nʋ, bʋ 'kee hɩdatɩgbɩ a yrɛ‑mʋmalɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa a ‑tɩ ke, kɔ, bʋ 'kee ‑wɛ gblɛ a pupue, 'ke 'o ‑a nɩ bunʋ a ꞊hrɩn a ꞊hrɩn a ‑ta 'mʋ. ‑Tɔplɩdʋ a ‑gbɛ, ɩ nye 'nɩ nu, nahuin 'ʋʋ gblɛ ‑pɛtu po, kɛɛ, ɩ 'nɩ ‑hɛ ꞊le nahuin 'mʋ, 'ke bʋ wɛɛn dɛ ꞊nʋ ke, Nyɩsʋaa ‑hʋa, ‑ɛ nye nu, 'ʋ nyo ꞊wlʋ ye kuo, Nyɩsʋa 'ɔ nyu waa. Dɛ ‑mɔ dɛ gblaka, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑tɩ a tɔɔlɛ 'kwli 'mʋ, nɛ‑ mɔ ‑Yusu a nahuin bʋ kɔ 'mʋnʋɛlɛ. Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'a ꞊wlʋ 'bʋ 'sii 'o ye, 'a ꞊wlʋ 'bʋ 'nɩnɩ yɛɛ ꞊nɔ ‑tɩ, 'bɔ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye ‑tɛɛ, ‑ye nahuon a ‑gbɛ, ɔ di kɔ 'mʋnʋɛlɛ ꞊nʋ, ‑ɛ kɔ ‑tɩ 'nɩɩ ꞊tu. Kɛɛ, 'ke 'le Efɛsɩ 'mʋ, ɛ kɔ tɔɔnyʋ ‑ye, 'ʋ hie 'o ꞊hapʋtɔɔlɛ gbo, 'ʋʋ gblɛ po, ‑ɛ 'nɩnɩ da dɛ ꞊de. Ʋʋ ‑hʋa bʋ 'ya Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ gblakɩ 'mʋ, kɛɛ, 'ke 'le ‑tɛɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋʋ tɔɔ, ʋ 'di yi, kɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, 'waa ‑gbɛ, ʋ pue ‑tɛɛ, ‑ɩ kɔ ke ʋʋ 'o 'prɛɛ 'dɔ, ʋ 'nɩ yrii ꞊le 'mʋ lɛ.
‑A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a tetei mɔ ꞊hapʋdɛɛ nɩ, 'bɩa ‑tɩ ‑gbo, ɩɩ ꞊tu, ꞊baa lɛ 'a nahuin a tɔɔlɛ nu. ‑Ba kɔ 'a yiyie, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa 'de tetei a ‑gbɛ nu, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋʋ 'a kewɛɛnlɛ nu, kɛɛ, ɔ nui nɩ, 'ke 'o dɛ'kukununyʋ ‑wɔn. Dɛ'kukununyʋ a ‑gbɛ, ʋ 'nɩ ꞊tuu ꞊le 'o Nyɩsʋa kɔ 'a tetei 'hɛɛn, kɔ, 'ʋ 'de ‑wɛ 'o 'waa 'bienʋ ‑tʋnahuin a 'o꞊tuulɛ kɔ, 'waa ꞊wlɩ 'ɩ yraa Nyɩsʋa a ‑tɩ, 'ʋʋ nahuin 'la, mɔ ꞊betɩ bɛ 'ya 'waa bu kɔ 'waa 'dii 'hɛɛn 'mʋ, 10 'ʋʋ 'lalu nu, kɔ 'ɛ nɩ 'kubapudɛ ꞊de 'hɛɛn, nyɩbɛpʋ 'ʋʋ 'waa 'bie nyɩbɛpʋ nyrʋ 'mʋ nuu, 'ʋʋ ‑tʋnahuin a 'yɔ 'yri, 'ʋ nyu ꞊go 'mʋ nuu, 'ʋʋ hɩ lɛ 'du, kɔ, 'bʋ ꞊tu ‑tɩ, ʋ 'nɩ nui ꞊le. Nahuindʋ a ‑gbɛ, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ʋʋ nu, ɩ kɔ ꞊hapʋtɔɔlɛ 'hɛɛn, ɩ 'de pɛ. 11 ꞊Hapʋtɔɔlɛ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie, nɛ‑ nye ‑a mʋ tɔɔ. ꞊Hapʋtitie a ‑gbɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ le 'mʋ, 'ke ꞊bo pue nahuin. ꞊Hapʋtitie a ‑gbɛ, ɛɛ ‑a mʋ tɔɔ Nyɩsʋa a ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔɔ ‑a mʋ plɔ a bleelɛ ‑nyi.
Pɔlʋʋ ‑Yusu ‑nyi 'wio, ꞊hapʋdɛ ꞊nʋ, ɔ nuo 'mʋ a ‑tɩ
12 'Nɩɩ ‑Yusu 'Klɩsʋ ‑nyi 'wio, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ. Nɔ‑ ‑nyi 'mʋ 'klɩ, 'ke ꞊bo nu ‑kʋan ‑gbo, ɔ ‑nyi 'mʋ. 'N nyo ‑nyi 'wio, ‑tɛ ɔ nu, 'ɔ ‑ha 'le 'mʋ du 'mʋ, 'ke ꞊bo 'ya 'a ‑kʋannunyɔ 'mʋ, 13 'mɔ ‑gbo, ti ‑hi la a ti 'yri, ‑ɔɔ la 'a 'dʋ 'yi lɛ nyre, ‑ɔ nyo la ꞊sʋɛ ꞊tue, ɔ kɔ 'a nahuin 'hɛɛn, ‑ɔ nyo la tanɩ ꞊tu. Kɛɛ, Nyɩsʋa 'ye 'na wɔlɩ, ‑ɛ nue, 'n 'de la ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye kuo, kɔ, dɛ ꞊nʋ, 'nɩɩ la nu, 'n 'die la yi. 14 ‑Ye ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ, ɔ nu 'mʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ 'dɔ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ. Ɔ nue nɩ, 'nɩ kuo ꞊wlʋ ye, kɔ, 'nɩ kɔ 'a 'mʋnʋɛlɛ.
15 Ɛ kɔ wintɛ ‑ye, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ a wintɛ. Nahuin 'bii blɛ ye bʋ kue ꞊wlʋ ye. Wintɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ ‑gbo: ‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔ di 'le ꞊le, kɛ nɔ ‑tʋtʋ ke, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ dɛ'kukununyʋ waa. 'Na ‑gbɛ ‑gbo, 'mɔ mɔ la dɛ'kukununyʋ a nyɩgblaka. 16 Dɛ 'kuku, 'nɩɩ la nu a ‑tɩ, nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ 'ye 'na wɔlɩ, 'ɔ nue, ‑Yusu 'Klɩsʋ 'ɔ 'la ꞊wlʋ 'dɔ, 'ke 'o 'na ‑ta 'mʋ, ꞊betɩ 'na dɛ 'kuku, 'nɩɩ la nu, bɛ ‑huo. Kɛ'ɛ nɩ, ɔ nu, 'ɔ titie nahuin ye, ‑ɛ mɔ, ꞊betɩ nahuon a nunuŋmli 'kukui bɩ ‑huo, ‑Yusu 'Klɩsʋ kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla, 'ke 'o nahuon a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'ɛ nɩ nahuon, ɔ 'muo ꞊wlʋ ye kuo, Nyɩsʋa, ɔ 'mʋ nahuon a ‑gbɛ 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. 17 Nyɩsʋa bɔ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ kɔ 'o꞊tuulɛ, ‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo. Nɔ‑ mɔ 'klɔhiebodɩɔ. Ɔ 'nɩ 'kʋ ꞊le gbe. Nahuon ꞊de 'nɩ 'yo ꞊le. Ɔ ‑do, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa. Kɛ ɛ nɩ 'mʋ.
18 'Na 'yu Timote, tiilɛ ‑gbo, 'nɩɩ ‑mʋ tii, 'a ‑tɩ nɩ ‑hri 'le ‑mʋ ‑wɔn: ꞊Tu 'o 'klɩ, 'yilɛnɔ‑kʋan ꞊nʋ, ‑nɩɩ nu, ‑bo nuo ‑tɛɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'sɔyuotayuu nu, 'ɔɔ tʋ ‑wɔn. Bɩ bi 'le ‑mʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ‑gbɛɛ nɩ, ‑ɔ ‑nyi ‑mʋ 'yilɛnɔ‑kʋan a ‑gbɛ. Nɔ‑ nɩɩ o 'le 'a winwlɔn‑hɛnyʋ wlɔn, 'ʋ ꞊tui o. 19 'Cipi 'o ‑Yusu a ꞊wlʋ a yekuolɛ. Po ‑na ꞊wlʋ a win nʋa ye gbo, ꞊nɩ ꞊han ‑tɔplɩ ꞊nʋ nu, ‑ɩ kɔ ke ‑na ꞊wlʋ, ʋʋ 'o ‑mʋ 'nyrɛ ꞊hɛɛn. Ɛ kɔ nahuin ‑ye, ꞊betɩ 'waa ꞊wlʋ bʋʋ ꞊nʋ 'nyrɛ ꞊hɛn, ʋ 'nɩ pu ꞊le nʋa ye gbo. Nɛ‑ nue, 'ʋ sɩa, 'ke 'o ‑Yusu a ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑ta 'mʋ. 20 'Ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, 'ke Himene kɔ Alɛsadrɩ 'hɛɛn, ʋ nɩ 'le. Nɛ‑ nue, 'nɩ pu 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan kwa, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ ꞊sʋɛ 'ye, ʋ 'mue yi, ‑ɛ mɔ, nyɔ 'nɩ ꞊tu ꞊le Nyɩsʋa ‑tɩ ‑hʋɩn yrɛ.