PIƐLƖ A 'CRƖƖNƖƐ A 'HƆN A NƐNƐ
ɔ 'crɩɩ la
1
'Mɔ Simɔ Piɛlɩɩ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'Mɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋannunyɔɔ nɩ, 'nɩ mɔ ‑wɛ 'a ‑wɔnnaanyɔ. 'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑a nu 'a ꞊wlʋ a yekuolɛ, 'a mʋ 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ. ꞊Wlʋ a yekuolɛ a ‑gbɛ, a bi 'le ye, ‑a bi 'le ye, ɛɛ ‑a mʋ 'mʋ 'nɩ ‑hɛ 'dɔ. ‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ nue, ‑a 'bii, ꞊a kuo ꞊wlʋ ye, ‑ɛ nue, ɔ 'sii 'o ye, ɔ 'nɩ 'jra ꞊le nahuin 'yi 'mʋ lɛ. Nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa, 'ɔ mɔ ‑wɛ ‑a nɩ Waanyɔ. Nyɩsʋa bɔ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bɔ ‑nyi ‑wɛ 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ. 'Bɩa 'a yiyie kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a yiyie 'hɛɛn, 'bɩɩ klɛ bii, ‑ye 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ɔ di ‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'nɩ nu.
Ba ꞊tu 'o 'klɩ, 'a nɩ 'yrinaabʋɩ 'mʋ 'o ye 'sii
‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ nue, ꞊a yi Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ da ‑a mʋ, 'ke ‑a kɔ ‑Yusu 'hɛɛn, ‑ba pa 'le 'a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'kwli 'mʋ, kɔ, ‑a nɩ 'yrinaabʋɩ 'mʋ ‑Yusu a 'yrinaabʋɩ ꞊nʋ ye 'we, ‑ɩ 'sii 'o ye ‑tɛɛ. ‑Tɛ ‑a yi 'klɛɛ Nyɩsʋa, ‑ye ‑Yusu a ‑gbɛ, 'ke 'le 'a 'klɩkenɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ɔ ‑nyi ‑a mʋ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑a 'de kɔ, ‑ɛ die nu, ‑a 'mʋ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ kɔ, kɔ, ‑a nɩ 'yrinaabʋɩ 'mʋ Nyɩsʋa a plɔ blee. 'Ke ɔ naa 'le ‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ ‑tɔplɩ gblakɩ ꞊nʋ, ɔ plɛ, ti ‑hi la a ti 'yri, ɔ di la ‑a mʋ ‑nyi. ‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ mɔ 'yilɛnɔ‑tɔplɩɩ nɩ, 'ke 'o ‑a mʋ ‑wɔn. Kɛ ɔ nu 'a nunue, ‑ɛ die nu, 'yilɛnyre‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ nɩ nɔ 'klɔ ke, nahuin a ꞊wlɩɩ ‑hʋa, ɩ 'nɩ ꞊han 'a mʋ 'tʋ 'mʋ lɛ pue, kɔ, a 'mʋ Nyɩsʋa a ꞊wlʋ kɔ. Nɛ‑ nue, 'nɩɩ 'a mʋ le, ba ꞊tu 'o 'klɩ, 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, 'a nɩ 'yrinaabʋɩ 'mʋ 'o ye 'sii. 'Bɩa 'a nɩ 'yrinaabʋɩ 'bɩ 'sii 'o ye, ‑ye ba ꞊mʋɛ lɛ, 'ke a 'mʋ ꞊tɔ kɔ. 'Bɩa 'ba kɔ ꞊tɔ, ba yi ‑wɛ 'a nɩ dɩɔnʋ a naalɛ. 'Bɩa 'ba yi 'a nɩ dɩɔnʋ a naalɛ, ‑ye ba kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla. 'Ba kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla, ‑ye ba ꞊tuu 'o Nyɩsʋa 'o. 'Bɩa 'baa 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu, ‑ye ba nʋnʋɛ 'mʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ‑dɩayuo ye. 'Bɩa 'ba nʋnʋɛ 'mʋ, ‑ye ba nʋɛ ‑wɛ nahuin 'bii 'mʋ. 'Bɩa 'ba 'cipi 'o ‑tɔplɩ a ‑gbɛ a nunue, ‑ye 'a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a yiyie, ɛ 'deɛ bɛ 'ya ‑gbʋgbɛ 'mʋ, 'plɩɩ ɛ 'mue nu, 'a nɩ ꞊hapʋ‑tɔplɩ ꞊nʋ, a di nu, ɩ 'mʋ klɛ bii. Kɛɛ, nahuin 'bʋ nɩ 'o, 'bʋ 'nɩnɩ nu ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ‑ye ʋ 'we ꞊nɔ 'yiisuanyʋ ye, ‑ʋ 'nɩnɩ yrii lɛ. Nahuin a ‑gbɛ, ɩ ‑hri ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɛ mɔ, 'yilɛnyre‑tɔplɩ ꞊nʋ, ʋʋ la nu, Nyɩsʋa 'wʋwlɩ nɩ.
10 'Na ‑dɩayuo ‑a, ‑tɛ ɛ nɩ lɛ 'mʋ, ba ꞊tu 'o 'klɩ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa da 'a mʋ nɩ, kɔ, 'ɔ ‑ha 'le 'a mʋ du 'mʋ, 'ke a 'mʋ ꞊hapʋ‑tɔplɩ a ‑gbɛ nu. 'Bɩa 'baa lɛ naalɛ nu, gbegbe, a 'deɛ ba ‑hɔn 'o Nyɩsʋa a 'hru wlɔn 'mʋ. 11 'Baa lɛ nu, ‑ye Nyɩsʋa di 'a mʋ ‑nyi 'hru, 'ke ba pa ‑tado 'le ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ kɔ ‑a nɩ Waanyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le gbe.
12 Nɛ‑ nue, 'nɩ 'kɩɛ die 'le 'a mʋ ‑tɩ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ lɛ po, ꞊betɩ ba yi ‑dodo, kɔ ꞊betɩ ‑tɩ ꞊nʋ, ʋʋ la 'a mʋ tɔɔ, ba 'kɩɛ 'blii kwa. 13 'Nɩ 'kɩɛ nɩɛ 'klɔ, 'n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ꞊bo po 'le 'a mʋ ‑tɩ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ lɛ, ‑ɛ die nu, a 'mʋ 'o ‑preelɛ 'mʋ nɩ. 14 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'n ‑wɛ lɛ kɛ 'kʋkʋɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ nu o 'mʋ 'a tɔɔlɛ. 15 'A ‑tɩ, 'n di 'o ꞊tu 'klɩ, 'mʋ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ, ‑ɛ die nu, ‑tɩ a ‑gbɛ, ɩ 'mʋ 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ lɛ bi 'ɛ nɩ ti, ꞊betɩ ꞊bo 'kʋ ‑tado.
Nyɩsʋa tʋɛ ‑a mʋ nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ mɔ 'a 'Yuu nɩ
16 Ti ‑hi la a ti 'yri, ‑a ꞊tui 'a mʋ ye, ‑tɛ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ di la 'ledidie nu, 'ke 'le 'a 'klɩ a kenɩnɩɛ 'kwli 'mʋ. ‑Tɩ a ‑gbɛ, 'n ꞊tu la 'a mʋ ye, ɩ 'de la hɩdatɩ ꞊nʋ, ‑tʋnahuiin 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, 'ke 'le 'waa ‑gbɛ a ꞊tɔ 'kwli 'mʋ. Kɛɛ, ‑a nɩ ‑gbɛ, ‑a nɩ 'yii 'ye la 'a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ꞊nʋ nɩ. 17 Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'a Bu Nyɩsʋa ‑nyi la ꞊nɔ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ, ‑a nɩ la ke ‑tuo, ꞊a 'wɩn la, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, 'ɛ ‑hi 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'mʋ, ɔ po la wun, ɔ nɔ: «Nahuon ‑gbo, nɔ‑ mɔ 'na 'Mʋnʋɛyu. Ɔɔ 'mʋ ‑nyi plɔ a bleelɛ.» 18 ‑A nɩ ‑gbɛ, ‑a nɩ la ke ‑tuo, ‑a kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'hɛɛn, 'ke 'le dʋgba ꞊nʋ 'lu, ‑ɔ kɔ 'lu Nyɩsʋa ꞊tuu la 'le ‑tɩ ꞊nʋ, ‑a nɩ nʋɩ 'ɩɩ la 'a win 'wɔn, ‑ɩɩ la 'le yakɔ 'mʋ ‑hɔn.
19 ‑Tɛ ‑a 'ye la dɛ a ‑gbɛ, ɛ nue, ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ꞊tu la, ꞊a kui ꞊wlʋ ye ‑tɛɛ, ‑a nɩ ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑gbɛ 'ɛ bii klɛ. 'A ‑tɩ, 'waa ‑tɩ a ‑gbɛ, ba pui nʋa ye gbo ‑tɛɛ, ‑ɛ nue, ɩ 'we ꞊nɔ 'napɩ ye, ‑ɛɛ wlɩn, 'ke 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri. Ba pui nʋa ye gbo ‑popo, ‑nyrɛ bɛ cɛ lɛ. ‑Nyrɛ a ‑gbɛ 'bɛ cɛ lɛ, ‑ye ‑nyrɛgblɩyahroyɛ ꞊nʋ, nahuin nye 'nɩ 'ye, 'ɛɛ wlɩn. Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑nyrɛ di 'nɩ wlɩn, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke.
20 Dɛ gblaka, 'nɩɩ 'a mʋ ye ꞊tu, nɛ‑ mɔ: ‑Tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ꞊tu la, ti ‑hi la a ti 'yri, 'plɩɩ ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ, bɔ ‑hɩhɩ klɛ, 'ke 'le 'a ‑gbɛ a 'klɩ 'kwli 'mʋ, 'bɛ 'de Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli 'mʋ. 21 ‑Tɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ, ʋʋ la 'prɛ, ɛ 'de la 'waa ‑gbɛ a 'klɩ, kɛɛ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu, nʋ‑ nyu la 'klɩ ‑nyi, 'ʋʋ la ‑tɩ ꞊nʋ ꞊tu, ‑ɩɩ 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'mʋ ‑hɔn.