'CRƖƖNƖƐ A 'HƆN A NƐNƐ,
Pɔlʋ gba la
TESALONIKƖKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ, 'n bi 'le ye, kɔ Silasɩ kɔ Timote 'hɛɛn. 'A mʋ'ʋ nɩ, ‑aa ‑wɔn 'crɩɩ, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Tesalonikɩdɩɔ 'mʋ. 'A mʋ mɔ ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a nahuiin nɩ. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, bʋ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ bʋ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Nyɩsʋa di nahuin lɛ poo ‑bati, ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ ‑Yusu di 'le lele di
'Dɩayuo ‑a, ɛ nɔɔ 'o lɛ, 'ke ‑ba ‑nyi Nyɩsʋa 'wio 'ɛ nɩ ti, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ, ‑ɛ nue, a kuo ‑Yusu ye ꞊wlʋ ‑tɛɛ, 'a nɩ ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑gbɛ, 'ɛɛ klɛ bii, kɔ, 'a nɩ 'mʋnʋnʋɛlɛ, 'ɛɛ ‑wɛ klɛ bii. Nɛ‑ nue, 'bɩa ꞊ba nɩ 'o ‑Yusu a nahuin ‑ye ye, ꞊aa 'a nɩ ‑pli po, ‑ɛ nue, ꞊betɩ nahuin bʋʋ 'a mʋ ꞊sʋɛ ꞊tue, kɔ, bʋ yraa 'a mʋ, ‑tɛgbi a 'blee 'o kwa, 'ke a 'kɩɛ 'blee 'o kwa, 'a 'kɩɛ kue ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye.
Dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ nye ‑a mʋ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ‑bati ꞊nʋ, Nyɩsʋa di nahuin lɛ poo, ɩ di 'o ye 'nɩ 'sii. ‑Tɛ a 'kɩɛ kue ‑Yusu ꞊wlʋ ye, 'ke 'le ꞊sʋɛdʋ a ‑gbɛ a 'yiye 'kwli 'mʋ, 'a ‑tɩ, Nyɩsʋa die 'nɩ nu, a 'mʋ 'le 'a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ pa, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. 'Ke 'o Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ, aa 'ye ꞊sʋɛdʋ a ‑gbɛ. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa a ‑bati di 'o ye 'nɩ 'sii, ‑ɛ nue, ‑tɛ nahuiin nu, 'ʋ ꞊tue 'a mʋ ꞊sʋɛ, kɛ Nyɩsʋa di nu, ɔ 'mʋ ‑wɛ ꞊nʋ ꞊sʋɛ ꞊tue. 'A mʋ ‑gbo, ‑ʋʋ ꞊sʋɛ 'ye, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ɔ di 'a mʋ ‑nyi plɔ a bleelɛ, a kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn. Kɛ'ɛ nɩ, ɔ di nu ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu di 'le yakɔ 'mʋ ‑hɔn, ɔ kɔ 'a lɛleenyʋ ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋ nɩ 'klɩ ke. 'Bɩa 'bɔɔ 'le di, ‑ye ‑a di 'ye nahru, ɔ 'mʋ nahuin ꞊nʋ ꞊sʋɛ ꞊tue, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa a ‑tɩ kwa 'ble, kɔ, ‑ʋ 'de ꞊hapʋtitie ꞊nʋ ꞊wlʋ ye kuo, ‑ɛɛ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na. ꞊Sʋɛ, ʋ di 'ye, ɛ nɛ‑ mɔ: ʋ di 'nɩ 'wan, ‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo, Nyɩsʋa 'mʋ 'waa 'hru ye ka, ‑ɛ die nu, ʋ 'nɩ ꞊han 'o ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ 'hʋɩn 'mʋ nɩ, kɔ, ʋ 'nɩ ꞊han 'le 'a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ gblaka ‑hɛyri nɩ. 10 ‑Nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ di 'le lele di, 'ke ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ di 'lu ‑wɔn mue. ‑Nyrɔwɔ gblaka a ‑gbɛ 'mʋ, ɔ di 'le 'nɩ di, ‑ɛ die nu, 'a nahuin 'muo baa. Nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ kuo ꞊wlʋ ye, ʋ dio ‑nyi ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ. 'A nɩ ‑gbɛ, 'ke a diu 'le ‑hɛyri nɩ, ‑ɛ nue, ‑Yusu a ‑tɩ ꞊nʋ, ‑a ꞊tu 'a mʋ ye, a kui ye ꞊wlʋ.
11 Nɛ‑ nue, ꞊aa Nyɩsʋa da 'ɛ nɩ ti, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ. ‑A nyo 'nɩ da, ‑ɛ die nu, ɔ 'mue nu, a 'mʋ 'o ye 'sii, 'ke 'o ꞊nɔ ye, kɔ, a 'mʋ nahuin ꞊nʋ 'mʋ 'ya, ‑ʋ blɛ 'a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ ye, ‑ɔ kɔ 'kwli 'mʋ ɔ daa 'le 'a mʋ. ‑A nyo ‑wɛ 'nɩ da, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'a mʋ 'mʋ ‑hɛ, 'ke 'le 'a 'klɩkenɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, 'ke ba nu ꞊hapʋ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, aa ‑hʋa ba nu, ɩ kɔ ‑kʋan ꞊nʋ 'hɛɛn, aa nu, 'ke 'le 'a ꞊wlʋ a yekuolɛ 'kwli 'mʋ. 12 Nahuin 'bʋʋ dɛ a ‑gbɛ 'ye, ‑ye ʋ di ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'nɩ baa 'a nɩ ‑tɩ, ʋ 'mʋ ‑wɛ 'a mʋ baa, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ a ‑tɩ. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ di ‑wɔn mue 'lu, ‑ɛ nue, ‑a nɩ Nyɩsʋa kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ʋʋ 'a mʋ 'mʋ nu ꞊hapʋdɛ.