'CRƖƖNƖƐ A 'HƆN A NƐNƐ,
Pɔlʋ gba la
TIMOTE
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. Nyɩsʋa, nɔ‑ nuu 'mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ 'mʋ, 'ɔ le 'mʋ, 'ke ꞊bo ꞊tu 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ a ‑tɩ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la nahuin ꞊nʋ ‑nyi, ‑ʋ kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn ‑mʋɛ. ‑Mɔ Timote, ‑ɔ mɔ 'na 'mʋnʋɛyu, ‑mɔ 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa, kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, bʋ nu ‑mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, bʋ 'ye ‑na wɔlɩ, kɔ, bʋ ‑nyi ‑mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Pɔlʋ, ɔɔ Nyɩsʋa ‑nyi 'wio, 'ke 'o Timote a ‑ta 'mʋ
'Tɔ 'mʋ kɔ ‑nyrɛ 'mʋ, 'bɩa 'nɩɩ Nyɩsʋa da, 'n nyo ‑nyi 'wio, 'ke 'o ‑na ‑ta 'mʋ. Ɔ ‑do, nɔ‑ kɔ ‑kʋan 'nɩɩ nu, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'na bunʋ, ʋʋ la 'a ‑kʋan a nunue nu. 'N yie nɩ, ‑tɛ 'nɩɩ 'a ‑kʋan a nunue nu, ɛ 'sii 'o ye. ‑Tɛ 'nɩɩ la 'le ‑mʋ gbo hie, ꞊hien ꞊nʋ, ‑nɩɩ la we, 'a ‑tɩ, ɩɩ 'le 'mʋ lɛ bi 'kwli. 'N nye 'nɩ ‑hʋa 'dɔ, ꞊bo 'ye wɛn lele ‑mʋ, ‑ɛ die nu, 'mʋ 'manʋ nu. 'Nɩɩ Nyɩsʋa ‑nyi 'wio, 'ke 'o ‑na ‑ta 'mʋ, ‑ɛ nue, ‑tɛ ‑n nu ‑Yusu 'Klɩsʋ a ꞊wlʋ a yekuolɛ ‑tɛɛ, ɩ 'nɩ ‑hri ꞊le 'mʋ ‑wɔn. ‑Na 'dii gblaka Loisɩ, nɔ‑ mɔ ye‑hɛnahuon, ‑ɔ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye, 'plɩɩ ‑na ‑gbɛ a 'dii Enisɩ 'ɔ kuo ‑wɛ ꞊wlʋ ye. 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑na ‑gbɛ, ‑n kuo ‑wɛ ye ꞊wlʋ.
Pɔlʋ, ɔɔ Timote ‑nyi 'klɩ
'A ‑tɩ, 'nɩɩ lele ‑mʋ 'nɩ le, 'klɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑nyi ‑mʋ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'n po la ‑mʋ dabʋɩ 'lu gbo, ꞊nɩ nui 'le ‑sɔgbɔlʋ klɛ. Kɛɛ, wɛɛn ke, bɩ nu ‑kʋan, 'ke 'le ‑na ꞊wlʋ ke. ꞊Nɩ pɩ 'le hʋannʋ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a ‑Hihiu ꞊nʋ, ɔ ‑nyi ‑a mʋ, ʋ 'nɩ nue ꞊le, ‑a 'nɩ pɩ ꞊le hʋannʋ. Kɛɛ, ‑Hihiu a ‑gbɛ, ʋʋ ‑a mʋ ‑nyi 'klɩ, 'ke ‑ba nu Nyɩsʋa a ‑kʋan, kɔ, ‑ba nʋɛ nahuin 'mʋ, kɔ, ‑ba kɔɔ ‑a dɩɔnʋ win ke.
'A ‑tɩ o, ꞊nɩ pɩ 'le ‑tʋɩ, 'ke ‑bo ꞊tu ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ a ‑tɩ nahuin ye. Kɔ, ꞊nɩ pɩ 'le ‑wɛ ‑tʋɩ 'na ‑tɩ, ꞊betɩ ꞊bo nɩ nɔ ꞊jɩ 'mʋ. Kɛɛ, ‑na ‑gbɛ, wɛɛn ‑wɛ ke, 'ke ‑bo 'ye ꞊sʋɛ, ‑Yusu a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ a ‑tɩ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'nɩɩ nu, 'nɩɩ ꞊sʋɛ 'ye. Kɛ'ɛ nɩ, ‑bo nu, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli 'mʋ. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ waa ‑a mʋ, 'ɔ da ‑a mʋ, 'ke ‑ba 'ya 'a nahuin 'mʋ. Ɛ 'de ‑ba nu ꞊hapʋ‑tɔplɩ a ‑tɩ, ɔ 'de ‑a mʋ waa, kɛɛ, ɔ waa ‑a mʋ nɩ, ‑ɛ nue, ɔ ‑yrɩ nɩ, 'ke bɔ nu ‑a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ. Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ɔ 'de la 'klɔ a nue, 'kee nɩ, ɔ ‑yrɩ la, 'ke bɔ nu la ‑a mʋ ꞊hapʋdɛ a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke 'o dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ di la nu a ‑ta 'mʋ. 10 Kɛɛ, ti ‑gbo 'yri, ꞊hapʋdɛ a ‑gbɛ, ɛ bi 'mʋ pepe', ‑tɛ ‑a nɩ Waanyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ di nɔ ‑tʋtʋ ke. ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ ‑wɔ 'kʋkʋɛ a 'klɩ gbo, 'ɔ tʋɛ ‑a mʋ, ‑ɛ mɔ, 'bɩa ꞊ba 'ble 'a ꞊hapʋtitie kwa, ‑ye ɔ di ‑a mʋ ‑nyi 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le.
11 'Mɛ ‑ye, Nyɩsʋa nuu 'mʋ 'mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ, ‑ɛ die nu, 'mʋ nahuin ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ pue, kɔ, 'mue ‑wɛ ꞊nʋ tɔɔ. 12 Nɛ‑ kɔ ‑tɩ 'nɩɩ ꞊sʋɛ 'ye, kɛ nɔ ꞊jɩ 'mʋ. Kɛɛ, 'nɩ pɩ ꞊le 'a ‑tʋɩ, ‑ɛ nue, 'n yi ‑Yusu 'Klɩsʋ nɩ, 'nɩ kuo ꞊wlʋ ye, 'nɩ yie ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ɔ kɔ 'klɩ, ꞊hapʋtitie ‑gbo, ɔ plɛ ꞊bo pue nahuin, 'ke bɔ ꞊tue 'yie, ɛ 'mue gba ‑gbagba, ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ, ɔ 'mʋ 'o nyre, ‑ɔ kɔ 'mʋ ɔ di 'le lele di. 13 ꞊Hapʋtitiee ‑do ꞊nʋ, ‑n 'wɔɔn 'o 'mʋ wien, nɛ‑ ‑bo pue nahuin ‑ye, ꞊nɩ 'cɩcɩ 'le 'a dɛ ꞊de. ꞊Nɩ nye po, ‑ye ‑bo kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, kɔ, ‑bo nʋɛ nahuin 'mʋ, 'ke 'le 'klɩ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋʋ ‑mʋ ‑nyi. 14 ꞊Hapʋtitie ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑nyi ‑mʋ, ꞊tue 'yie, nahuon ꞊de nɩ 'cɩcɩɛ 'le. 'Ble ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ kwa ‑tɛɛ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑Hihiu, ‑ʋ nɩ 'o ‑a mʋ ke 'mʋ a 'klɩ 'kwli 'mʋ.
Pɔlʋ, ɔɔ ‑wɔn lɛ na 'a dɩɔnʋ a ‑tɩ
15 ‑N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Asiblʋgba 'mʋ, ʋ hie 'o 'mʋ gbo. Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ Fisɛlɩ kɔ Hɛmʋsɛnɩ 'hɛɛn, 'ke ʋ nɩ 'le nahuin a ‑gbɛ ‑gbahlɔn. 16 Kɛɛ, Onesifɔlɩ ‑mɛ ‑ye, ɛ kɔ ti, 'ɔɔ 'mʋ 'klɩ ‑nyi. Ɔ 'nɩ pɩ ꞊le ‑tʋɩ, ‑tɛ 'n nɩ nɔ ꞊jɩ 'mʋ a ‑tɩ. ‑A nɩ Kʋkɔnyɔ bɔ nuo ꞊hapʋdɛ 'mʋ, ɔ kɔ 'a kayugbokʋɛ 'hɛɛn. 17 ‑Tɛ ɔ di o nɔ Rɔmʋdɩɔ 'mʋ, ‑tɛgbi 'n nɩ 'o, nɛ‑ ɔ ꞊mɔ lɛ ‑mɔmɔ, 'ɔ yɛ 'mʋ ke. 18 ‑A nɩ Kʋkɔnyɔ bɔ nuo ꞊hapʋdɛ 'mʋ, ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ ɔ di 'le lele di. ‑Tɛ ‑na ‑gbɛ, ‑n nu 'a yiyie, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'n nɩ la 'le Efɛsɩdɩɔ 'mʋ, ɔ ‑hɛ la 'mʋ 'mʋ nɩ 'dɔ.