‑YUSU A ‑WƆNNAANYƲ
A NUNU‑TƆPLƖ
1
‑Yusu le la 'a ‑wɔnnaanyʋ nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa di ꞊nʋ 'a ‑Hihiu 'nɩ ‑nyi
‑Na 'wio Teofilɩ. 'Ke 'le 'na ye‑hɛcrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, 'n le ‑mʋ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑Yusu 'Klɩsʋʋ la nu, kɔ, ɔɔ la nahuin tɔɔ, kʋɛ la 'le gbo, ‑bo mu ‑mumu, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ke, ‑ɔ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa nue la, ‑Yusu a ‑gbɛ 'ɔ mu la yakɔ 'mʋ. 'Plɩɩ ɔ 'mʋ la mu mu, nahuin ꞊nʋ, ɔ ‑ha la 'le du 'mʋ, 'ke bʋ ‑hɛ la 'a ‑wɔnnaanyʋ, 'ɔ le la ꞊nʋ 'lelɛ'bɔɔwintɛ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli 'mʋ. ‑Tɛ ɔ 'kʋ, ‑tɛ ɔ 'hrɩ 'klɔ, 'ke 'le ‑nyrɔwɩ a ‑wlɩɩ 'hɔn 'kwli 'mʋ, 'ke ɔ 'hrɩɩ ꞊nʋ yrɛ, 'ɔ tʋɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ɔ 'hrɩ 'klɔ, 'plɩɩ ‑tɛ Nyɩsʋa, ɔɔ nahuin a win a kekɔɔlɛ nu. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ ɔ tɔɔ ꞊nʋ.
‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑tɛ ‑Yusu nɩ 'klɛɛ 'le lele 'a ‑wɔnnaanyʋ ‑hɛyri, ‑ye ɔ nyu 'nɩ le, ɔ nɔ: «A nɩ hren 'le 'dɩɔ ‑gbo ‑wɔn, ‑ɔ mɔ Jrusrɛ, kɛɛ, ba ‑pre Nyɩsʋa a ‑Hihiu ꞊nʋ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ plɛ, ɔ di la 'a mʋ ‑nyi, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'n nu la 'a mʋ 'a ye꞊tutue. Saan ‑mɛ ‑ye, 'niee nɩ, ɔ po 'a mʋ 'lu lɛ, kɛɛ, 'ke 'le ‑nyrɔwɩ gbi 'kwli 'mʋ, Nyɩsʋa di 'a mʋ ‑nyi 'a ‑Hihiu.»
‑Tɛ ‑Yusu mu la 'le yakɔ 'mʋ
Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ ꞊gbee 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ‑ye ʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, ‑a mʋ Yisraɛkʋɛ, ꞊be ti ‑gbo 'yrii nɩ, ‑n di 'le ‑a mʋ Romakʋɛ a 'klɩ gbo ‑ha, ‑ɛ die nu, ‑a ‑do, ‑a 'mʋ ‑a nɩ 'blʋgba naa,» ‑Yusu 'ɔ ꞊tu ꞊nʋ ‑wɔn, ɔ nɔ: «Ti ꞊nʋ, ‑ɩ kɔ 'yri ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ di 'lu ‑wɔn mue, a 'de ye blɛ ba yi, ‑ɛ nue, ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa'a nɩ, ‑ɔ wa ti a ‑gbɛ 'dʋ, ‑tɛ ɔ nu 'a ‑hʋhʋa. Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa a ‑Hihiu di 'o 'a mʋ ke 'mʋ bi, a di kɔ 'klɩ, 'ke ba le nahuin ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, a 'ye, 'ke 'o 'na ‑ta 'mʋ. Ba ꞊tu 'na ‑tɩ, kɛ nɔ Jrusrɛ 'mʋ, ba mu ‑wɛ 'le Sudeblʋgba kɔ Samaliblʋgba 'bii 'mʋ, kɔ, ba bi 'klɔ 'bii ‑gbo ke, a 'mʋ 'na ‑tɩ ꞊tu.»
Bɔ ‑yrɛ 'klɛɛ, ‑ye ɔ ‑tʋa yakɔ a 'mʋmumue gbo. 'A ‑wɔnnaanyʋ nyo wɛn 'o ‑wɔn lɛ a tɛɛ, 'nugba 'ɔ ‑hlo ꞊nʋ 'yi ke, 'ʋ 'kee 'a 'yiye. 10 Ʋ nɩ 'le yrayrɩ a lɛtɩta 'kwli 'mʋ, tii ‑do a ti 'yri, nahuiin 'hɔn, ‑ʋ pue ‑tɔplɩ pʋɔpʋɩ 'hʋɩn 'mʋ lɛ, 'ʋ 'hrɩɩ 'o ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ. Nyɩsʋa a lɛleenyʋ'ʋ nɩ. 11 Kɛ ʋʋ ꞊nʋ ye po: «Galilekʋɛ ‑a, dɛ‑ kɔ ‑tɩ 'a nɩ mɔ gbo, 'aa 'le yrayrɩ lɛ ta 'le? ‑Yusu mu 'le yakɔ 'mʋ nɩ. ‑Tɛ a nu 'a 'yiye, ɔ nu mumue, kɛ ɔ di 'le lele didie nu.»
Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ bi la 'o Judɩa a ‑ta 'mʋ
12 ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ a ‑gbɛ, ʋ ꞊tɩ 'le dʋgba ꞊nʋ 'lu nɩ, ‑ɔ kɔ 'lu ti nɩ 'le, ʋʋ olifie daa, 'ʋ mu 'le Jrusrɛ 'mʋ. ‑Hɔn 'le Jrusrɛ 'mʋ, ‑bo mu 'le dʋgba a ‑gbɛ 'lu, ɛ ‑wɛ 'le bɛ 'ya ‑kiloyɛ nɩ. 13 ‑Tɛ ʋ nyre 'le, ‑ye 'ke ʋ 'ya 'le yrayrɩkayu ꞊nʋ 'klɔ, 'ʋ mu 'le ‑gblo ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ, ʋʋ ꞊ke 'le lɛ 'kukue. Nahuin, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, 'waa 'dʋɩ, ɩ nɩ‑ ‑gbo: Piɛlɩ, kɔ Saan, kɔ Sakɩ, kɔ Adre, kɔ Filipʋ, kɔ Toma, kɔ Batelemi, kɔ Matie, kɔ Alʋfe a 'yu Sakɩ, kɔ Simɔ, ‑ɔ nɩ la 'le nahuin ꞊nʋ ‑hɛyri, ‑ʋ 'nɩnɩ ‑hʋa Romakʋɛ, kɔ Sakɩ a 'yu Judɩ. 14 Nyrʋgbapʋ nɩ ‑wɛ 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ʋ kɔ Mari 'hɛɛn, ‑ɔ mɔ ‑Yusu a 'dii, ʋ kɔ ‑Yusu a 'dɩayuo nyɩbɛpʋ 'hɛɛn. Ʋ 'bii a ‑gbɛ, nʋ‑ʋ ꞊ke 'le ‑gblo a ‑gbɛ 'mʋ lɛ 'kukue, 'ʋʋ Nyɩsʋa da.
15 ‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, nahuin a ‑wlɩɩ ‑huonnɔ, nʋ‑ 'kukue lele lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa a dɩda ‑wɔn. ‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ 'o, ‑ye Piɛlɩ 'ba 'mʋ ye, ɔ nɔ: 16 «‑Dɩayuo ‑a, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ('ke 'o Judɩa a ‑ta 'mʋ,) ɩ kɔ bɩ mue 'lu ‑wɔn. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu, 'ke ʋ naa la 'le bodɩɔ Dafidɩ 'mʋ, 'ɔ 'crɩɛ la, ‑ɛ mɔ, Judɩa, nɔ‑ di la ‑Yusu 'a yraanyʋ ye ya, ʋ 'muo la klɩ. 17 Judɩa a ‑gbɛ, ‑ɔ nu la 'yilɛnyredɛ, nɔ‑ ‑Yusu ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke bɔ nu Nyɩsʋa a ‑kʋan, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ nu, 'ɔ ‑ha ‑wɛ 'le ‑a mʋ du 'mʋ, 'ke ‑ba nu Nyɩsʋa a ‑kʋan. 18 ‑Tɛ Judɩa a ‑gbɛ, ɔ po ‑Yusu 'crɛnyʋ kwa, 'wliyɛ ꞊nʋ, ʋ 'pɛɛ o ꞊nɔ, nɛ‑ ɔ gba, 'ɔ ‑tɔ ‑ci, 'ke 'le ‑ci a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'ɔ ble 'le yrayrɩ, 'ɔ bi ꞊hlɔn, 'a 'kwli 'ɛ crɛ, 'a 'ŋmi 'ɩ ‑gblɛ lɛ. 19 Nahuin 'bii, ‑ʋ nɩ nɔ Jrusrɛ 'mʋ, dɛ a ‑gbɛ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ʋ 'wɛn nɩ. Nɛ‑ nue, ‑ci a ‑gbɛ, 'ʋ nye Hakɛdama daa, 'ke 'le ‑Juukʋɛwin 'kwli 'mʋ, ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ dablo a ‑ci. 20 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, dɛ ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑wlabrecrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ɛ nɛ‑ ‑gbo:
Nahuin bʋ hie 'o 'a kayu gbo,
꞊ɔ ꞊de nɩ nɩʋ 'le 'le gbo.
'Ya 'o lele 'lu, dɛ ‑ye, ʋ 'crɩɩ la, ɛ nɛ‑ ‑gbo:
'A ‑kʋan ꞊nʋ, ɔɔ la nu, ꞊ɔ ‑ye bɔ nuo!
21-22 'A ‑tɩ o, ‑a blɛ ye ‑ba ꞊mɔ nahuon lɛ, ‑ɔ di 'o Judɩa a ‑ta 'mʋ bi. Nahuon a ‑gbɛ, ɔ blɛ ye bɔ 'ya nahuon ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn ꞊ke Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ‑wɔn naa, kʋɛ la 'le ti ꞊nʋ 'yie 'mʋ gbo, ‑ɩ kɔ 'yri Saan po la 'o ‑Yusu 'nie 'lu, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ke, ‑ɔ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa nue, ‑Yusu 'ɔ mu o yakɔ 'mʋ. Nahuon a ‑gbɛ, ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a 'mʋ ke bibi, ‑a 'mʋ nahuin le, ‑ɛ mɔ, ‑a yie nɩ, 'ke ‑Yusu ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, 'ɔ 'hrɩ 'klɔ.»
23 'Plɩɩ Piɛlɩ 'mʋ 'klɛɛ mu ‑yrɛ, ‑ye ʋ wa 'dʋ nahuiin 'hɔn. ꞊Ɔ ‑ye a 'dʋ mɔ Sosɛfʋ, ʋʋ Basabasɩ daa, 'ʋ nyo la lele Jutusɩ daa. ꞊Ɔ ‑ye a 'dʋ mɔ Matiasɩ. 24 ‑Tɛ ʋ wʋ 'klɛɛ 'dʋ, ‑ye ʋ da Nyɩsʋa nɩ, ʋ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, ‑mɔ yi nahuin 'bii a ꞊wlɩ, tɔɔ ‑a mʋ nahuon ꞊nʋ, ‑n ‑ha 'le du 'mʋ, kɛ nɔ nahuiin 'hɔn ‑gbo ‑hɛyri, 25 'ke bɔ nu ‑Yusu a ‑wɔnnaanyɔ a ‑kʋan ꞊nʋ, Judɩa hie 'o gbo, 'ɔ mu 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, ɔ kɔ bɔ mu 'le.» 26 ‑Tɛ ʋ ‑wɔ Nyɩsʋa a dɩda ‑wɔn, ‑ye ʋ po 'bla, 'bla a ‑gbɛ 'ɔ ‑ha Matiasɩ. Nɔ‑ɔ nɩ, ʋ po 'klɛɛ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋʋ ‑pu ꞊tu 'o ‑do ꞊nʋ ke.