'Crɩɩnɩɛ ꞊nʋ, Pɔlʋ gba la
KOLƆSƖKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋ, Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke ꞊bo 'ya ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ 'mʋ, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ, 'n kɔ ‑a nɩ 'dɩayu Timote 'hɛɛn. 'A mʋ Nyɩsʋa a dakʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Kolɔsɩdɩɔ 'mʋ, 'a mʋ'ʋ nɩ, ‑aa ‑wɔn 'crɩɩ. 'A mʋ mɔ ‑a nɩ 'dɩayuoo nɩ, ‑ʋ kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn ‑mʋɛ, 'plɩɩ ‑ʋ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'hru wlɔn. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa bɔ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bɔ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Pɔlʋʋ Nyɩsʋa ‑nyi 'wio
'Ɛ nɩ ti, 'bɩa ꞊baa Nyɩsʋa da, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a Bu, ‑a nyo ‑nyi 'wio, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ. ‑A nyo ‑nyi 'wio, ‑ɛ nue, ‑a 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, a kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ye ꞊wlʋ ‑tɛɛ, kɔ, 'a nʋɛ ‑wɛ Nyɩsʋa a dakʋ 'bii 'mʋ. A nye 'nɩ nu, ‑ɛ nue, a yie nɩ, 'a nye ‑pre, ‑ɛ mɔ, 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, Nyɩsʋa di 'a mʋ ‑nyi, a dio 'nɩ kɔ. Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋʋ la 'a mʋ ‑Yusu a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ pue, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑tɛɛ, 'ke a 'wɔn la 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ a ‑tɩ. ‑Yusu a ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ, ɛ 'sɛɛ 'klɔ 'bii ‑gbo ke gbo, 'ɛ nye nu, nahuin a 'klɔ 'ɔɔ 'o ye 'sii, 'plɩɩ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kuo ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ ꞊wlʋ ye, 'ʋʋ klɛ bii. ꞊Hapʋtitie a ‑gbɛ, ɛ nye 'nɩ nu, 'aa ‑wɛ ꞊hapʋdɛ nu, kʋɛ la 'le ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ 'yie 'mʋ gbo, ‑ɔ kɔ 'mʋ ʋ pue la 'a mʋ ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ, 'a yrie ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋaa 'a mʋ 'mʋ nu ꞊hapʋdɛ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑bo di 'le ‑didi, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke. Nyɩbɛyu ‑gbo, ‑ɔ mɔ Epafrasɩ, nɔ‑ tɔɔ 'a mʋ ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ. Epafrasɩ a ‑gbɛ, ɔ mɔ ‑a nɩ ꞊wlʋ a nɩnatumuu nɩ. Ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a mʋ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋannunyʋʋ nɩ. Ɔɔ nu ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋan ‑tɛɛ. Nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ nyra 'o ‑a mʋ ꞊pɩ 'mʋ gbo, 'ke 'le 'a mʋ ‑wɔn. Nɔ‑ ꞊tu ‑a mʋ 'a nɩ ‑tɩ ye, ‑tɛ aa nu, 'a nʋɛ 'a nɩ 'bienʋ ‑tʋnahuin 'mʋ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli 'mʋ.
Nɛ‑ nue, kʋɛ la 'le ‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ 'yie 'mʋ gbo, ‑tɛ ‑a 'wɔn la ‑tɩ a ‑gbɛ, ꞊a 'cipi 'o Nyɩsʋa a dɩda, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ. ‑A nyo 'nɩ da, 'ke bɔ tɔɔ 'a mʋ dɛ ꞊nʋ, ɔɔ ‑hʋa ba nu, kɔ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'mue nu, a 'mʋ ꞊tɔ kɔ, kɔ, a 'mʋ 'ɛ nɩ dɛ 'mʋ lɛ yrii, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'hru wlɔn. 10 ‑Ye, ‑tɛ Kʋkɔnyɔɔ 'a ‑hʋhʋa nu, kɛ 'a nɩ 'yrinaabʋɩ di ‑wɛ 'mʋ nɩ, kɔ, 'a nɩ nunu‑tɔplɩ 'bii 'mʋ ꞊nɔ ke klɩɩ. ‑Ye a di nu 'yilɛnɔ‑tɔplɩ a gblegblei, kɔ, 'a nɩ Nyɩsʋa a yiyie, ɛ 'mʋ klɛ bii. 11 ‑Aa ‑wɛ Nyɩsʋa 'nɩ da, ɔ 'mue nu, a 'mʋ 'klɩ ke nɩ, 'ke 'le 'a 'klɩ a kenɩnɩɛ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, ‑ɛ die nu, 'ɛ nɩ ti, a 'mʋ 'o ye gbo 'nɛɛ, kɔ, a 'mʋ ꞊wlʋ a 'lɩla kɔ, a 'mʋ 'manʋ nu. 12 Ba ‑nyi ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa 'wio. Nɔ‑ kla 'hru ꞊nʋ ye, 'ke ba nɩ ‑tado 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, a kɔ 'a dakʋ ꞊nʋ 'hɛɛn, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, ‑tɛgbi ꞊nʋ, 'a ‑nyrɛ nɩ 'o. 13 Nɔ‑ waa ‑a mʋ, 'ɔ ‑ha 'le ‑a mʋ gbɩgbɩyrɩ a 'klɩ gbo, 'ɔ nue, ꞊a nɩ 'le 'a 'Mʋnʋɛyu a 'klɩ gbo. 14 'A 'Yu a ‑gbɛ, nɔ‑ kɔ ‑tɩ kɔ 'nyrɛ 'ɔ ꞊gbla ‑a mʋ, 'ɔ 'wʋwla ‑wɛ ‑a nɩ dɛ 'kuku.
‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔ nɩ 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de ye 'lu
15 Ɛ 'de nahuon ꞊de kɔ, ‑bɔ 'ye Nyɩsʋa. Kɛɛ, ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊nʋ, nahuin 'ye, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a ye'wenyɔ. Nɔ‑ nye ‑a mʋ tɔɔ, ‑tɛ Nyɩsʋa nɩ 'mʋ. Ɔ nɩ la 'klɔ, 'plɩɩ Nyɩsʋa 'ɔ nu la 'ɛ nɩ dɛ ꞊de. 'A 'Yu a ‑gbɛ, ɔ nɩ 'o 'ɛ nɩ dɛ ye 'lu. 16 Nyɩsʋa ‑nyi ꞊nɔ 'klɩ, 'ke bɔ nu 'ɛ nɩ dɛ ꞊de. Nɔ‑ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa naa 'le, 'ɔ nu 'ɛ nɩ dɛ ꞊de, mɔ yakɔ 'mʋ a ‑tɔplɩ, kɔ ‑tʋtʋ ke a ‑tɔplɩ, kɔ ‑tɔplɩ ꞊nʋ, nahuiin 'ye, kɔ ‑tɔplɩ ꞊nʋ, nahuin 'nɩnɩ 'ye, mɔ ‑tɔplɩ 'bii, ‑ɩ nɩ 'klɩ ke, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyʋ 'bii, kɔ 'waa nyɩgblakɩ 'hɛɛn, kɔ 'kuo 'bii. ‑Tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, 'ke Nyɩsʋa naa 'le 'a 'Yu 'mʋ, 'ɔ nui. Ɔ nui nɩ, 'ke 'o 'a 'Yu a ‑gbɛ ‑wɔn. 17 Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa 'de la 'klɔ a nue, 'a 'Yu a ‑gbɛ, ɔ nɩ la 'klɔ, 'ɔ nye nu, ‑tɔplɩ 'bii 'ɩ nɩ 'klɔ. 18 Nɔ‑ mɔ 'Cʋɛ a 'lu. Nɔ‑ nye naa, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑tʋnahuon a 'luu nu, 'ʋ nyo naa. 'Cʋɛ, ɛ 'we ꞊nɔ 'a 'hʋɩn ye. Nɔ‑ kɔ 'mʋ, 'ke 'klɔ yrayrʋʋ 'le ‑wlu ꞊tue. Nɔ‑ mɔ ye‑hɛnahuon, ‑ɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, ‑ɔ 'hrɩ 'klɔ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'lu ye nɩ. 19 Nyɩsʋa ‑yrɩ nɩ, ‑tɔplɩ 'bii, ‑ɩ nɩ 'le 'a ꞊wlʋ ke, 'ke bɩ nɩ ‑wɛ 'le 'a 'Yu a ꞊wlʋ ke. 20 Nyɩsʋa ‑yrɩ ‑wɛ nɩ, 'ke bɔ naa 'le 'a 'Yu a 'kʋkʋɛ 'mʋ, 'ɔ nue, ɔ kɔ ‑tɔplɩ 'bii 'hɛɛn, 'ʋ ‑mʋɛ, ‑tʋtʋ ke a ‑tɔplɩ, kɔ yakɔ 'mʋ a ‑tɔplɩ, kɔ, 'ɔ nue, 'ke nahuin nɩ 'ya 'le 'klɛɛ lele 'a yraanyʋ 'mʋ, kɛɛ, bʋ kɔ kegbowɛɛnlɛ, ʋ kɔ Nyɩsʋa 'hɛɛn. 'Ke ɔ naa 'le 'a 'Yu a dablo ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'wlɛ gbo, 'ke 'o tu 'yie 'mʋ, 'ɔ nu dɛ a ‑gbɛ.
21 Ti ‑hi la a ti 'yri, a hren la Nyɩsʋa ‑wɔn. A mɔ la 'a yraanyʋ'ʋ nɩ, ‑ɛ nue, 'yilɛnyre‑tɔplɩ aa la 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, kɔ, 'aa la ‑wɛ 'yilɛnyre‑tɔplɩ nu. 22 Kɛɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, 'a 'Yu ‑gbo, ɔ ‑hɛ ‑tʋnahuon, 'ɔ 'kʋ, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ, 'a ‑gbɛ a 'kʋkʋɛ 'mʋ, 'ɔ naa 'le, 'ɔ nue, a kɔ Nyɩsʋa 'hɛɛn 'a ‑mʋɛ. Ɔ nue nɩ, ‑ɛ die nu, 'a nɩ ꞊wlɩ 'mʋ 'o ye 'sii, 'yilɛnyredɛ ꞊de 'nɩ ꞊han 'le 'a mʋ 'mʋ nɩ, ɔ 'mʋ 'a mʋ Nyɩsʋa ye titie. ‑Ye nahuon ꞊de 'deɛ bɔ yɛɛ 'klɛɛ lele 'a mʋ ‑tɩ. 23 Kɛɛ, a kɔ ba 'kɩɛ kue ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, a 'mʋ 'o 'a 'hru wlɔn 'cipi, a 'nɩ ꞊han 'pɩ klɛ bi, kɔ, ba 'kɩɛ kue ꞊hapʋ‑tɩ ꞊nʋ ꞊wlʋ ye, aa la 'wɔn, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋʋ la 'a mʋ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ pue. ꞊Hapʋtitie a ‑gbɛ, ʋ pue 'klɔ ‑gbo ke a nahuin 'bii ye. 'Mɔ Pɔlʋ, ‑kʋan, Nyɩsʋa lee 'mʋ ‑wɔn, nɛ‑ mɔ ꞊bo pue nahuin ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ.
‑Kʋan ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑nyi Pɔlʋ
24 ‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, 'nɩɩ ‑wɛ 'ye ꞊sʋɛ, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ, ꞊sʋɛ a 'yiye a ‑gbɛ, ɛɛ 'mʋ nue 'manʋ. ‑Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ nu la, ti ‑hi la a ti 'yri, 'ɔɔ la ꞊sʋɛ 'ye, 'nɩɩ ‑wɛ 'ye ꞊sʋɛ, 'ke 'o 'Cʋɛ ꞊nʋ a ‑ta 'mʋ, ‑ɛ mɔ 'a 'hʋɩn. 'Nɩɩ 'ye ꞊sʋɛ, ‑ɛ die nu, 'a ‑kʋan ꞊nʋ, ‑ɔ hie 'o, ɔ 'mʋ 'o ye ꞊cɛɛ. 25 'N ‑hɛ 'Cʋɛ a ‑kʋannunyɔ. Nyɩsʋa, nɔ‑ ‑nyi 'mʋ ‑kʋan a ‑gbɛ, ‑ɛ die nu, 'mʋ 'a mʋ 'mʋ ‑hɛ. ‑Kʋan a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ ꞊bo ꞊tu nahuin 'bii 'a ‑tɩ ye. 26 Ti ‑hi la a ti 'yri, Nyɩsʋa ‑hli la 'a ‑tɩ nahuin ke 'yi, kɛɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ɔ pui 'mʋ pepe', 'ke 'o 'a nahuin ‑wɔn. 27 Nyɩsʋa ‑hʋɛ bɔ tʋɛ 'a nahuin, ‑ɛ mɔ, dɛ ‑gbo, ɔɔ ‑hʋa bɔ nu, ɛ mɔ dɛ gblakaa nɩ, 'ɛ ‑hi 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'mʋ, kɔ, ɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo a dakʋ 'bii 'mʋ ‑hɛ, ꞊betɩ ‑Juukʋɛ, ꞊betɩ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ. ‑Huhlidɛ a ‑gbɛ, ‑ɛ bi pepe' 'mʋ, nɛ‑ mɔ, 'ke ‑Yusu 'Klɩsʋ nɩ 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke. Dɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ, a yie nɩ, 'a nye ‑pre, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa die 'nɩ nu, a 'mʋ 'le 'a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ꞊nʋ 'mʋ pa, 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ. 28 ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ ‑aa nahuin ye ꞊tu, kɔ, ꞊aa nahuin 'bii tii, kɔ, ꞊aa ꞊nʋ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ tɔɔ, 'ke 'le ꞊tɔ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, Nyɩsʋa ‑nyi ‑a mʋ. ‑A nye 'nɩ ‑hʋa, nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn ‑mʋɛ, bʋ ꞊cɛɛ 'o ye. 29 'A ‑tɩ, 'nɩɩ 'o ꞊tu 'klɩ, 'nɩɩ 'o ye gbo 'nɛɛ. 'Klɩ ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ po 'le 'mʋ 'mʋ, nɩ‑ 'nɩɩ nu, ‑ɛ die nu, 'mʋ ‑kʋan a ‑gbɛ 'lu ‑yra.