'Crɩɩnɩɛ ꞊nʋ, Pɔlʋ gba la
EFƐSƖKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. Nyɩsʋa, nɔ‑ ‑ha 'le 'mʋ du 'mʋ, 'ke ꞊bo ‑hɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ a titieponyɔ. 'A mʋ Nyɩsʋa a nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Efɛsɩdɩɔ 'mʋ, ‑ʋ kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, ‑ʋ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ‑ʋ ‑mʋɛ, 'a mʋ 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa, kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, bʋ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bʋ ‑nyi ‑wɛ 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ.
Nyɩsʋa nu ‑a mʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ 'dɔ
‑Ba baa Nyɩsʋa, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a Bu. Ɔ nu ‑a mʋ 'mʋ ꞊hapʋ‑tɔplɩ a gblegblei, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, ‑ɩ mɔ ꞊hapʋ‑tɔplɩ ꞊nʋ, nyɔ 'nɩnɩ 'ye, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ, ‑ɛ nue, ‑a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ. Ti ꞊nʋ kɔ 'yri Nyɩsʋa 'de la 'klɔ a nue, 'ke ɔ ‑ha la 'le ‑a mʋ du 'mʋ, ‑ɛ nue, ‑a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ, ‑ɛ die nu, ‑a 'mʋ 'a nahuin 'mʋ 'ya, kɔ, 'ke 'o ꞊nɔ ye, dɛ 'klan ꞊de 'nɩ ꞊han 'le ‑a mʋ 'mʋ nɩ. ‑Tɛ ɔ nʋɛ ‑a mʋ 'mʋ, nɛ‑ kɔ ‑tɩ, 'ɛ nɩ ye 'mʋ, 'ɔ ‑yrɩ, 'ke bɔ nuu ‑a mʋ 'a 'yuo 'mʋ, dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ nu a ‑tɩ. Ɔ ‑hʋɛ nɩ, ‑ɛ nue, ɛɛ ꞊nɔ ke 'nɩ klɩɩ. Ɔ nue nɩ, ‑ɛ die nu, ‑a 'muo baa, ꞊hapʋdɛ ꞊nʋ, ɔ nu ‑a mʋ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ a ‑tɩ. ꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, 'a ‑tɩ 'bʋa 'yi. Ɔ nye ‑a mʋ 'nɩ ‑nyi, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ nue, ‑a kɔ 'a 'Mʋnʋɛyu 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ.
'A 'Yu a ‑gbɛ, nɔ‑ kɔ dablo ɔ nu, 'ɔ ꞊gbla ‑a mʋ, ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ɔ ‑hri ‑a nɩ dɛ 'kuku a ‑tɩ ‑wɔn. Ɔ nue nɩ, ‑ɛ nue, ‑a kɔ 'a 'Yu a ‑gbɛ 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ. Nɛ‑ kɔ 'kwli 'mʋ, ɔ naa 'le, 'ɔ tʋɛ ‑a mʋ, ‑ɛ mɔ, ꞊hapʋdɛ, ɔ nu ‑a mʋ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, 'a ‑tɩ 'bʋa 'yi. 'Plɩɩ, 'ke 'le 'a ꞊wlʋ a 'yilɛnɩnɔ 'kwli 'mʋ, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ ꞊tɔ, 'ke ‑ba yrii dɛ ꞊nʋ 'mʋ lɛ, ɔɔ ‑hʋa bɔ nu la. 9-10 Dɛ a ‑gbɛ, ɔɔ ‑hʋa bɔ nu la, ɛ ‑hli la nɩ. Kɛɛ, ‑huhlidɛ a ‑gbɛ, ɔɔ ‑hʋa bɔ nu la si la, ɔ tʋɛ 'klɛɛ 'a nahuin nɩ. Kʋɛ la 'le gbo, ɔ ‑yrɩ nɩ, 'ke bɔ naa 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ti ꞊nʋ, Nyɩsʋa po 'le, ti a ‑gbɛ 'yri, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑ɩ nɩ 'le yakɔ 'mʋ kɔ ‑tʋtʋ ke, ɔ 'mui lɛ 'kukue, ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mui 'o 'lu ye nɩ.
11 ‑Tɔplɩ 'bii, ‑tɛ Nyɩsʋaa 'a ‑hʋhʋa nu, kɛ'ɛ nɩ, ɔɔ 'a nunue nu. ‑Ye 'klɛɛ, ɛ nɩ la ke 'mʋ, 'ɔ ‑ha la 'le ‑a mʋ du 'mʋ, ‑tɛ ɔɔ la 'a ‑hʋhʋa nu, ‑ɛ die nu, ‑a 'mʋ 'a nahuin 'mʋ 'ya, ‑ɛ nue, ‑a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ. 'Plɩɩ, ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ɔɔ ‑hʋa bɔ ‑nyi ‑a mʋ, ɔ ‑ha 'le ‑a nɩ 'pɩa nɩ, 'ɔ ‑nyo ‑a mʋ ‑dodo. 12 'A ‑tɩ o, ‑ba baa Nyɩsʋa, ‑ɛ nue, 'a ‑tɩ 'bʋa 'yi, ‑a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ ye‑hɛnahuin, ‑ʋ ‑ha 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ, ‑ʋ ‑nyi ‑Yusu 'Klɩsʋ.
13 'Ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, dɛɛ ‑do, nɛ‑ɛ nɩ. A 'wɔn ꞊hapʋwintɛ, ‑ɩ mɔ ꞊hapʋtitie, ‑ɩ kɔ 'kwli 'mʋ, Nyɩsʋa naa 'le, 'ɔ waa 'a mʋ, 'a kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye. 'A ‑tɩ, ‑tɛ a kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, a ‑mʋɛ, Nyɩsʋa, ɔ ꞊tue 'a mʋ yriilɛ. Yriilɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ mɔ Nyɩsʋa a ‑Hihiu, ɔ po la lɛ, ɔ di la 'a mʋ ‑nyi. Kɛ'ɛ nɩ, ɔɔ ‑a mʋ 'a tɔɔlɛ nu, ‑ɛ mɔ, ‑a mʋ mɔ 'a nahuin. 14 ꞊Hapʋ‑tɔplɩ 'bii, ɔ po la lɛ, ɔ di la 'a dakʋ ‑nyi, 'a ye‑hɛdɛ, ɔ ‑nyi ‑a mʋ, nɛ‑ mɔ 'a ‑Hihiu. Nɛ‑ nye ‑a mʋ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ꞊hapʋ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, ɔ di ‑a mʋ 'nɩ ‑nyi ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di ‑a mʋ waa 'bii. ‑Ba baa Nyɩsʋa. Nɔ‑ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ.
Pɔlʋʋ da Nyɩsʋa, 'ke 'o Efɛsɩkʋɛ a ‑ta 'mʋ
15 Nɛ‑ nue, 'a nɩ ‑tɩ 'nɩɩ Nyɩsʋa 'wio ‑nyi. 'N 'wɩn nɩ, ‑tɛ a nu, 'a 'cipi 'o Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a ꞊wlʋ a yekuolɛ, kɔ, 'nɩ 'wɩn ‑wɛ, ‑tɛ a nu Nyɩsʋa a nahuin a 'mʋnʋɛlɛ. ‑Tɛ 'n 'wɩn 'klɛɛ, 16 nɛ‑ nue, 'ɛ nɩ ti, 'bɩa 'nɩɩ Nyɩsʋa da, 'nɩ nyo ‑nyi 'wio, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ. 17 'Nɩɩ da Nyɩsʋa, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Bu, ‑ɔ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa. Nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑kʋan ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋʋ la nu. 'N nyo 'nɩ da, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'a mʋ ꞊tɔ ‑nyi, kɔ, ‑ɛ die ‑wɛ nu, ɔ 'mʋ 'a mʋ 'a dɩɔnʋ tɔɔ, a 'muo yi ‑tɛɛ. 18 'N nyo ‑wɛ 'nɩ da, ‑ɛ die nu, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑nyrɛ 'mʋ 'le nɩ, ɛ 'mʋ 'a mʋ 'mʋ ‑hɛ, a 'mʋ ‑tɔplɩ ꞊nʋ 'mʋ lɛ yrii, ‑ɩ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'ɔ ‑ha 'le 'a mʋ du 'mʋ, ɔ 'mui 'a mʋ ‑nyi. 'N nye ‑wɛ 'nɩ ‑hʋa, ba yie, ‑ɛ mɔ, ‑nyinyi‑tɔplɩ, ɔ di 'a mʋ ‑nyi, 'a ‑tɩ 'bʋa 'yi. Ɔ di 'a mʋ 'nɩ ‑nyi, a kɔ nahuin ‑ye ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋ mɔ 'a nahuin. 19 'N nye ‑wɛ 'nɩ ‑hʋa, ba yie, ‑ɛ mɔ, 'a 'klɩkenɩnɩɛ, ɛ ‑hi 'o 'ɛ nɩ dɛ 'mʋ nɩ, kɔ, 'a 'klɩ a ‑gbɛ 'ɩɩ ‑kʋan nu, 'ke 'le ‑a mʋ 'mʋ, ‑a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ kuo ꞊wlʋ ye.
'Klɩɩ ‑do a ‑gbɛ, nɩ‑ nu ‑kʋan, 'ke 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ, 20 ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ɔ ‑hɩɔ 'klɔ, 'ɔ le ꞊nɔ, 'ke bɔ nɩ 'o 'a diidɛpɩa ke gbo, 'ke 'le yakɔ 'mʋ. 21 'Ke 'le yakɔ a ‑gbɛ 'mʋ, ‑Yusu nɩ 'o 'klɩ 'bii ye 'lu, ‑ɩ mɔ Nyɩsʋa a lɛleenyʋ ꞊nʋ, kɔ 'waa nyɩgblakɩ, kɔ 'kuo, kɔ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑ɩ kɔ 'klɩ, 'ke 'le yakɔ 'mʋ. Ɔ nɩ ‑wɛ 'o nahuin 'bii ye 'lu. Kɛkɛ a 'klɔ, kɔ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, ‑ɔ di 'le di, ɛ 'de 'klɩ ꞊de kɔ, bɔ 'di 'o 'lu ye nɩ. 22 Nyɩsʋa nue nɩ, 'ɛ nɩ dɛ 'ɛ nɩ 'le ‑Yusu a 'klɩ gbo, ‑Yusu a ‑gbɛ 'ɔ nɩ 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'lu ye, Nyɩsʋa 'ɔ nuo 'cʋɛ a nyɩgblaka 'mʋ. 23 'Cʋɛ, ɛ 'we ꞊nɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ a 'hʋɩn ye. ‑Yusu a ꞊hapʋ‑tɔplɩ 'bii 'yii 'le 'cʋɛ 'kwli 'mʋ nɩ, kɔ 'klɔ 'bii 'hɛɛn, ‑Yusu ‑mɛ ‑ye, Nyɩsʋa a ꞊hapʋ‑tɔplɩ 'bii 'ɩ 'yii 'le ꞊nɔ 'mʋ.