'Crɩɩnɩɛ ꞊nʋ, Pɔlʋ gba la
GALATƖKƲƐ
ye
1
'Mɔ Pɔlʋʋ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'Mɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyɔ'ɔ nɩ. Ɛ 'de ‑tʋnahuon ꞊de, ɔ 'de 'mʋ le. Kɛɛ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ le 'mʋ, ɔ kɔ ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa 'hɛɛn, ‑ɔ ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ‑ɔ ‑hɩɔ 'klɔ. Nyɩsʋa a nahuin 'bii ‑gbo, ‑ʋ nɩ nɔ, ʋ kɔ 'mʋ 'hɛɛn, ‑a ꞊gba 'a mʋ wlɔn lɛ ‑tɛɛ, 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Galatɩblʋgba 'mʋ. ‑A nɩ Bu Nyɩsʋa, ɔ kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, bʋ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bʋ ‑nyi ‑wɛ 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ. ‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔ ‑ha 'a dɩɔnʋ nɩ, 'ɔ 'kʋ, 'ke 'o ‑a nɩ ‑ta 'mʋ, ‑ɛ die nu, Nyɩsʋa 'mʋ ‑a nɩ dɛ 'kuku 'wʋwla, kɔ, 'klɔ ‑gbo a 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'nɩ ꞊han 'klɛɛ lele ‑a mʋ win ke kɔɔ. ‑Tɛ ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa nu 'a ‑hʋhʋa, kɛ'ɛ nɩ, ɔ nu 'a nunue. ‑Ba baa Nyɩsʋa, ‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo. Kɛ'ɛ nɩ, bɛ nɩ 'mʋ.
Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie, ɛ 'ya ‑do
Dɛ aa nu, ɛɛ 'mʋ 'nɩ saka. ꞊Hapʋkɔ, Nyɩsʋa 'ɔ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ, 'ɔ da 'a mʋ, 'ke ba 'ya 'a nahuin 'mʋ. Kɛɛ, ‑tɛ a 'ble Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie kwa, ɛ 'de gbo ‑wlɛn, 'a plee 'le Nyɩsʋa ke, 'aa titie ‑ye nʋa ye gbo po, a plɛ, ‑ɛ mɔ ꞊hapʋtitie, kɛɛ, ɛ 'de ꞊hapʋtitie. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitiee ‑do ꞊nʋ, nɛ‑ mɔ wintɛ ꞊nʋ, 'n tɔɔ 'a mʋ. Ɛ 'de 'klɛɛ lele Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊de kɔ, 'bɛ 'de Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, 'n tɔɔ 'a mʋ. 'Bɩa 'nɩɩ lɛ 'le 'a nɩ ‑wɔn'prɛɛlɛ nu, ɛ 'we ꞊nɔ ye, ɛ kɔ nahuin, 'ʋʋ 'a mʋ kaa. Ʋ nye 'nɩ ‑hʋa, bʋ 'cɩcɩ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, ‑ɛɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na. 'Bɩa nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'cɩcɩ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, ‑a pue la 'a mʋ, a 'ble la kwa, Nyɩsʋa bɔ puo 'jrɔ ‑wɔn, mɔ ꞊betɩ bɛ 'ya ‑a mʋ 'mʋ. ‑A ꞊tui 'a mʋ ye nɩ, 'plɩɩ 'nɩ nyi lele ke nɩna: 'Bɩa nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'cɩcɩ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, ‑a pue la 'a mʋ, a 'ble la kwa, Nyɩsʋa bɔ puo 'jrɔ ‑wɔn.
10 ꞊Be 'a nɩ ꞊wlɩ nye 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, 'n nye 'nɩ 'crɩɩ, ‑ɛ die nu, nahuin 'mʋ 'mʋ baa? 'Ʋʋn, ɛ 'de lɛ 'mʋ nɩ. 'N nye 'nɩ ‑hʋa, bɛ 'ya Nyɩsʋa 'mʋ, ‑bɔ baa 'mʋ. ꞊Be a nye ‑wɔn lɛ ‑hie 'lu, ‑ɛ mɔ, 'n nye lɛ 'nɩ ꞊mɔ, 'ke ꞊bo nɔɔ 'le ‑tʋnahuin 'yi klɛ? 'Ʋʋn. 'Bɩa 'nɩ nye wɛn lele ‑hʋa, 'ke ꞊bo nɔɔ wɛn 'le ‑tʋnahuin 'yi klɛ, 'n 'deɛ ꞊bo 'ya wɛn ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋannunyɔ 'mʋ.
‑Tɛ Pɔlʋ nu ‑Yusu a ‑wɔnnaanyɔ a ‑hɩhɩɛ, ɛ nɛ‑ ɔɔ klɛ ‑hɩhɩa
11 'Na 'dɩayuo ‑a, ꞊bo ‑hɩhɩa 'a mʋ klɛ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, 'n pue la 'a mʋ, ɛ 'de ‑tʋnahuon, ɔ 'die 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, 12 mɔ, ɛ 'de 'o ‑tʋnahuin wien, 'n 'die 'o ‑ha, mɔ, ɛ 'de ‑wɛ ‑tʋnahuon, ɔ 'die 'mʋ pue. ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ 'hrɩɩ 'mʋ ye, 'ɔ tʋɛ 'mʋ.
13 A 'wɩn nɩ, ‑tɛ 'na 'klɔ nɩ la 'mʋ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'n 'kɩɛ kʋɛ la ‑a mʋ ‑Juukʋɛ a tetei ‑wɔn. Ti a ‑gbɛ 'yri, 'nɩɩ la Nyɩsʋa a nahuin ꞊tue ꞊sʋɛ 'dɔ, ‑ɛ nue, 'n nye la 'nɩ ‑hʋa, ꞊bo ‑wɔ la 'a nahuin gbo, 14 'plɩɩ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ 'mʋ 'hɛɛn‑ kɔ la 'yrɩɩ ‑do, 'waa nahuin 'plɔplɔ, 'nɩ ‑hiu la 'o 'mʋ, 'ke 'o ‑a mʋ ‑Juukʋɛ a tetei kɔ 'briŋmli a 'o꞊tuulɛ ‑wɔn. 'N ‑ha la 'n dɩɔnʋ nɩ 'bii, 'ke 'o ‑a nɩ bunʋ a tetei kɔ 'briŋmli a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ.
15 Kɛɛ, kʋɛ la 'le 'na 'dii 'kwli 'mʋ gbo, Nyɩsʋa 'ɔ po la 'mʋ 'pɩa ke, 'ke 'o 'a ‑kʋan a ‑ta 'mʋ. Ɔ nu la 'mʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ. Nɛ‑ nue, 'ɔ da la 'mʋ, 'ke ꞊bo nu 'a ‑kʋan. Ti ꞊nʋ, ɔ wa la 'dʋ, ‑tɛ ɩ nyre 'o, 16 ‑ye ɔ nue nɩ, 'a 'Yu ‑Yusu 'ɔ 'hrɩɩ 'mʋ ye, ‑ɛ die nu, 'mʋ 'a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ dakʋ a gblegblei ꞊nʋ pue, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ. Ti a ‑gbɛ 'yri, 'n 'de la 'le ꞊ɔ ꞊de ‑wɔn mu, 'n 'de la ꞊tɔ mu ‑hʋa. 17 Mɔ, 'n 'de la ‑wɛ 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ mu, 'ke 'le ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋ mɔ la 'a ye‑hɛnahuin. Kɛɛ, dɛ 'n nu, nɛ‑ mɔ, tii ‑do a ti 'yri, 'ke 'n mu 'le Arabiblʋgba 'mʋ. ‑Tɛ 'n ‑hɔn 'le 'mʋ, ‑ye 'n di 'le ꞊le, 'nɩ mu 'le Damasɩdɩɔ 'mʋ, 'ke 'le Siliblʋgba 'mʋ. 18 ‑Tɛ 'yrɩɩ ta ‑hi, ‑ye 'ke 'n mu 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'n kɔ Piɛlɩ 'hɛɛn, ‑a 'mʋ yiyi, 'nɩ ‑hi 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ 'weeii 'hɔn. 19 Ti a ‑gbɛ 'yri, 'n 'de la ‑Yusu a ‑wɔnnaanyɔ ꞊de 'ye, 'bɛ 'de Piɛlɩɩ ‑do a ‑gbɛ, kɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a 'dɩayu Sakɩ. 20 ‑Tɩ ‑gbo, 'nɩɩ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ. 'N nyi 'nɩ ꞊tu, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Ɛ 'de hɩ, 'nɩ 'dui ꞊le. 21 ‑Tɛ 'n ‑hɔn 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ‑ye 'ke 'n mu 'le 'blʋgbɩ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɩ mɔ Siliblʋgba kɔ Silisiblʋgba. 22 Ti a ‑gbɛ 'yri, ‑Yusu a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le ‑Juukʋɛ a 'blʋgba 'mʋ, ʋ 'de la 'mʋ a 'yee. 23 Ʋ nyi la 'nɩ 'wɔɔn ‑do, ‑ɛ mɔ: «Nahuon ‑gbo, ‑ɔɔ la ‑a mʋ ꞊sʋɛ ꞊tue, ɔ 'cɩcɩ nɩ. ‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ɔɔ nahuin 'nɩ le, 'ke bʋ ‑nyi 'waa ꞊wlɩ ‑Yusu 'Klɩsʋ, mɔ ꞊betɩ ti ‑hi la ti 'yri, bɔ nye la ‑hʋa, 'ke bɔ ‑wɔ la nahuin ꞊nʋ gbo, ‑ʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye.» 24 ‑Tɛ ʋ 'wɔn la ‑tɩ a ‑gbɛ, ‑ye ʋʋ la baa Nyɩsʋa, 'ke 'o 'na ‑ta 'mʋ.