'Crɩɩnɩɛ ꞊nʋ, ʋ gba la
HEBREKƲƐ
ye
1
‑Yusu nɩ 'o Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ye 'lu
Ti ‑hi la a ti 'yri, 'ke Nyɩsʋaa la 'le 'a winwlɔn‑hɛnyʋ 'mʋ naa, 'ɔɔ la 'le ‑a nɩ bunʋ ‑wɔn 'prɛɛ 'ɛ nɩ ti, kɔ 'ke 'le ‑tɔplɩ a gblegblei 'kwli 'mʋ. Kɛ'ɛ nɩ, Nyɩsʋaa la nu, 'ɔ nyu la 'le ‑wɔn 'prɛɛ, 'ɛ yɛ ti ‑gbo ke, ‑ɩ mɔ 'klɔ ‑gbo a 'lelɛ'bɔɔti. Kɛɛ, ti ‑gbo 'yri, 'ke Nyɩsʋa naa 'le 'a 'Yu ‑Yusu 'mʋ, 'ɔ 'prɛɛ 'le ‑a mʋ ‑wɔn. Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋaa la 'klɔ nu, 'ke ɔ naa 'le 'a 'Yu a ‑gbɛ 'mʋ, 'ɔ nu 'klɔ ‑gbo. Nɔ‑ɔ nɩ, Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de win ke kɔɔ. Nɔ‑ kɔ 'mʋ ‑aa 'le Nyɩsʋa a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'yee. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑tɛ Nyɩsʋa nɩ 'mʋ, kɛ'ɛ nɩ, ɔ nɩ ‑wɛ 'mʋ. 'A wlɔn a win nɩ ke 'klɩ. Nɩ‑ kɔ 'mʋ ɔɔ 'le naa, 'ɔɔ 'klɔ 'bii ‑gbo kwa 'ble. Nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ 'kʋ, 'ke 'o ‑tʋnahuin a ‑ta 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mu ꞊gbla, 'ke 'o 'waa dɛ 'kuku ‑wɔn, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'hru kɔ, 'ke bʋ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. ‑Tɛ ɔ nu dɛ a ‑gbɛ, ‑ye 'ke ɔ mu 'le yakɔ 'mʋ, 'ɔ nɩ 'o 'Klɩkenɩnyɩsʋa a diidɛpɩa ke gbo, ‑ɔ nɩ 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'lu ye, ‑ɛ die nu, ɔ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ʋ 'mʋ 'klɔ 'bii win ke kɔɔ.
‑Yusu nɩ 'o Nyɩsʋa a lɛleenyʋ ye 'lu
Nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ nue, 'a 'Yu a ‑gbɛ 'ɔ nɩ 'o 'a lɛleenyʋ 'lu ye, 'ɔ dɔɔ 'a 'Yu, 'ɔ ꞊tue ꞊nɔ 'dʋ ꞊nʋ, ‑ʋ 'bʋa, 'plɩɩ ‑ʋ nɩ 'o 'a lɛleenyʋ a 'dʋɩ 'lu ye. Kɛ Nyɩsʋaa la 'a 'Yu ye po, ɔ nɔ:
«‑Mɔ mɔ 'na 'Yu.
Kɛkɛ ‑gbo, 'n ‑hɛ kɛ ‑na Bu.»
Nɩ‑ ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ. ‑Tɩ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa 'di ‑hlɩn 'a lɛleenyɔ ꞊de ye a ꞊tue. Kɛ Nyɩsʋaa la ‑wɛ po, 'ke 'o ‑Yusu a ‑ta 'mʋ, ɔ nɔ:
«'N di 'mʋ 'ya 'a Bu,
ɔ 'mʋ ‑wɛ 'na 'Yu 'mʋ 'ya.»
‑Tɩ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa 'di ‑hlɩn a ꞊tue, 'ke 'o 'a lɛleenyɔ ꞊de a ‑ta 'mʋ. Ɛ kɔ ‑tɩ ‑ye, Nyɩsʋa 'ɔ ꞊tui, 'ke 'o 'a 'Yu a ‑gbɛ ke, ‑ɔ nɩ 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'lu ye. 'Plɩɩ Nyɩsʋa 'muo nɔ ‑tʋtʋ ke mu lee, ɔ nɔ:
«'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ 'na lɛleenyʋ,
ba blɔ kwlɩ ye gbo, a 'muo baa.»
'Ke 'o 'a lɛleenyʋ ‑mɛ ‑ye ke, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
«Nyɩsʋa nuu 'a lɛleenyʋ 'mʋ 'a ‑kʋannunyʋ.
Ʋ 'we ꞊nɔ pepe ye, kɔ, 'ʋ 'we ꞊nɔ nahru ye.»
Kɛɛ, ‑tɩ ‑gbo, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'o 'a 'Yu ‑mɛ ‑ye ke, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
‑Mɔ ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa, ‑mɔ di 'klɔ 'bii win ke kɔɔ,
‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo.
‑Tɛ ‑n di 'klɔ a win a kekɔɔlɛ nu,
ɛ di 'o ye 'nɩ 'sii.
Dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ 'sii 'o ye, nɛ‑ ‑n nʋɛ 'mʋ,
꞊nɩ yraa dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ 'de 'o ye 'sii.
Nɛ‑ nue, ‑na Bu Nyɩsʋa 'ɔ ‑ha 'le ‑mʋ du 'mʋ,
'ɔ ‑nyi ‑mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ,
'ɛ ‑hi 'o ‑n 'bienʋ 'mʋ,
kɔ, 'ɔ nue, 'manʋ 'ʋ 'yii 'le ‑na ꞊wlʋ ke.»
10 ‑Tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ lele, 'ke 'o 'a 'Yu a ‑gbɛ ke, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
«Kʋkɔnyɔ o, ti ‑hi la ti 'yri,
‑tɛ 'klɔ ‑gbo a ‑tɔplɩ 'bii,
ɩ 'mʋ la ‑wlu mu ꞊tue,
‑na dabʋlu, nʋ‑ nu ‑tʋtʋ kɔ yakɔ.
11 ‑Tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑n nu, ɩ di ‑gbo 'nɩ ‑wɛ.
Kɛɛ, ‑mɛ ‑ye, ‑n 'kɩɛ die 'klɔ nɩ.
‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ di ‑hɛ 'kɩ,
‑ɛ 'we ꞊nɔ 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ ye.
12 ‑Tɛ ʋʋ 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ 'kɩ a 'pʋpla nu,
kɛ'ɛ nɩ, ‑n di ‑tɔplɩ a ‑gbɛ a 'pʋpla nu.
‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ di lɛ nyre 'yi,
‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩɩ nu,
'ɩɩ 'yi lɛ nyre.
Kɛɛ, ‑mɛ ‑ye, ‑n 'kɩɛ die 'klɔ nɩ.
꞊Nɩ 'cɩcɩ ꞊le gbe.
‑Na 'klɔ 'deɛ bɔ kɔ 'lu‑yrɛɛlɛ.»
Nɩ‑ mɔ ‑tɩ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'o ‑Yusu ke. 13 Kɛ Nyɩsʋaa lele 'a 'Yu ye po, ɔ nɔ:
«Nɩ mɔ 'na diidɛpɩa ke gbo,
‑ɛ die nu, ‑n kɔ 'mʋ 'hɛɛn,
‑a 'mʋ nahuin win ke kɔɔ,
ɛ 'mue gba ‑gbagba,
'mue nu, ꞊mʋ ‑na yraanyʋ bʋɩ 'lu gblɛ ꞊tu,
‑ɛ 'we ꞊nɔ bʋɩkegbo꞊tudɛ ye.»
‑Tɩ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa nyi ye ꞊tu 'a 'Yu. Ɛ 'de 'a lɛleenyɔ ꞊de kɔ, ‑bɔ ꞊tui ye.
14 Nahuin tio‑ mɔ 'klɛɛ Nyɩsʋa a lɛleenyʋ 'le? Ʋ mɔ 'kuodʋ ‑yee nɩ, ‑ɔɔ Nyɩsʋa a ‑kʋan nu, Nyɩsʋa 'ɔ nyo lɛ lee, 'ke bɔ ‑hɛ nahuin ꞊nʋ 'mʋ, Nyɩsʋa di waa.