SAKƖ
a 'crɩɩnɩɛ, ɔ 'crɩɩ la
1
'Mɔ Sakɩɩ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'Mɔ mɔ Nyɩsʋa kɔ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋannunyɔ. 'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a dakʋ, ‑ʋ 'sɛɛ 'klɔ 'bii ‑gbo ke gbo, 'a nɩ 'wio ‑o.
Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, nahuin a ‑gbɛ, nʋ‑ ɔɔ ꞊tɔ ‑nyi
'Na ‑dɩayuo ‑a, 'bɩa 'baa ꞊sʋɛ a gblegblei 'ye, ‑ye ba nu 'manʋ ‑tɛɛ. Ba kɔ 'a yiyie, 'bɩa 'ba 'cipi 'o ‑Yusu a ꞊wlʋ a yekuolɛ, ꞊betɩ baa ꞊sʋɛ 'ye, ɛ die 'nɩ nu, a 'mʋ ꞊wlʋ a 'lɩla kɔ. Ɛ blɛ ye, ꞊wlʋ a 'lɩla bɛ nue, ba ꞊cɛɛ 'o ye 'bii, kɩkadɛ ꞊de nɩ nɩ 'le 'le 'a mʋ 'mʋ.
Kɛɛ, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon 'bɔɔ dɛ nu, 'bɔ 'de 'a ꞊tɔ kɔ, ‑ye bɔ ‑hʋa ꞊tɔ a ‑gbɛ Nyɩsʋa, Nyɩsʋa 'muo ꞊nɔ ‑nyi, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa 'nɩ bla ꞊le 'ɛ nɩ nahuon ꞊de ye, ‑ɔ nyo ꞊tɔ ‑hʋa. Kɛɛ, 'ke 'le ꞊wlʋ a 'yilɛnɩnɔ 'kwli 'mʋ, 'ke ɔ nyo 'le ꞊nɔ ‑nyii. Ɔ 'de 'a yrʋ kɔ. 'Bɔɔ ꞊tɔ a ‑gbɛ ‑hʋa, bɔ nue, 'ke 'le ꞊wlʋ a yekuolɛ 'kwli 'mʋ. Ɔ nɩ pue 'le gblɛ, ‑ɛ nue, nahuon ꞊nʋ, ‑bɔɔ Nyɩsʋa dɛ ‑hʋa, gblɛɛ 'le ꞊wlʋ ke nɩ, ɔ 'we ꞊nɔ 'yru a 'dʋɩ ye, pepee 'pɩ klɛ po, 'plɩɩ ‑tɛgbi ꞊nʋ, ɛɛ 'le ‑hʋa, 'ɛ nyi 'le gbaa. Nahuondʋ a ‑gbɛ, ɔ nɩ pui 'le ‑tɛɛ, 'ke dɛ ꞊nʋ, ɔɔ ‑hʋa, Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa die ꞊nɔ 'nɩ ‑nyi. Ɔ mɔ nahuoon nɩ, ‑ɔɔ 'lii 'hɔn naa, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'hru wlɔn.
꞊Sʋɛnyɔ kɔ dɛkɔnyɔ 'hɛɛn
‑Dɩayu ꞊nʋ, ꞊sʋɛɛ nu, bɔ nu 'manʋ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa, nɔ‑ dio 'le 'yaa. 10 ‑Dɩayu ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ dɛ, bɔ nu ‑wɛ 'manʋ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa, nɔ‑ dio 'le ꞊tɩɔ. Dɛkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ɔ di 'nɩ 'kʋ, ɔ 'we ꞊nɔ ‑piti a ‑pui ye. 11 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑tɛ 'yrʋʋ nu, 'ʋʋ 'le 'wʋ, 'ʋʋ hʋan, 'ʋ nye nu, ‑piti 'ɩɩ 'yrɔ, kɔ, 'a ‑pui a 'yilɛnɩnɔ 'ɛɛ 'wan, kɛ dɛkɔnyɔɔ nu, ɔɔ wɛn 'a kʋkɔ‑tɔplɩ ‑kʋan 'yri a nue, 'ɔ nyi gbo hie, 'ɔɔ 'kʋ.
Ba 'cipi 'o Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ, ꞊betɩ baa ꞊sʋɛ 'ye
12 Nahuon 'bɔ nɩ 'o, ꞊sʋɛ 'bɛ nyo 'mʋ lɛ ꞊tɔ, 'ke bɔ nu dɛ 'kuku, nahuon a ‑gbɛ, 'bɔ kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla, 'bɔ 'de sɩa, 'ke 'o Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑ta 'mʋ, ‑ye bɔ kɔ plɔ a bleelɛ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa dio ‑nyi 'klɔ yrayrʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. 'Klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ 'wio, Nyɩsʋa plɛ, ɔ di nahuin ꞊nʋ ‑nyi, ‑ʋ nʋɔ 'mʋ.
13 Dɛ 'bɛ nɩ 'o, 'bɛɛ ‑mʋ 'mʋ lɛ ꞊tɔ, 'ke ‑bo nu dɛ 'kuku, ꞊nɩ 'ye 'le, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa'a nɩ, ‑ɔ nye nu, ‑ɛ nue, ɛ 'de nahuon ꞊de kɔ, ‑bɔ plɛ, ɔ di Nyɩsʋa 'mʋ lɛ 'nɩ ꞊tɔ, 'ke bɔ nu dɛ 'kuku, mɔ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ ꞊tɔ ꞊le nahuon ꞊de 'mʋ lɛ, 'ke bɔ nu dɛ 'kuku. 14 ‑Tʋnahuon a ‑gbɛ, 'a 'lu a lɛ‑hielɛ 'klan, nɛ‑ nyo 'mʋ lɛ ꞊tɔ, 'ke bɔ nu dɛ 'kuku. 15 Dɛ 'kuku a ‑gbɛ, ɔɔ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, ti gbi 'bɩ ‑hi, ‑ye nɩ‑ ɔɔ nu. 'Bɛɛ klɛ bii, ‑ye ɛɛ 'le ya 'kʋkʋɛ, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a ‑wɔnhinhren.
16 'Na 'mʋnʋɛ‑dɩayuo ‑a, a nɩ kaa 'le 'a nɩ dɩɔnʋ! 17 'Ɛ nɩ ‑nyinyidɛ, ‑ɛ nɔ 'yi lɛ, 'plɩɩ ‑ɛ ꞊cɛɛ 'o ye, 'ke ɛɛ 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'mʋ ‑hɔn, ‑ɔ mɔ 'yrʋ kɔ ‑hɔpɔ kɔ yahroyɔ a nununyɔ. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ 'cɩcɩ ꞊le, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'yrʋʋ nu, 'ʋʋ 'le yakɔ 'mʋ lɛ ‑wɛ, gbɩgbɩyrɩ 'ɩɩ 'o lɛ bi. 18 'Ke ɔ naa 'le 'a wintɛ 'mʋ, ‑ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ 'klɔ yrayrʋ. 'A ‑gbɛ, nɔ‑ ‑hʋɛ, ‑ɛ die nu, ‑a 'mʋ ye‑hɛnahuin ꞊nʋ 'mʋ 'ya, 'ke 'le ‑tɔplɩ ꞊nʋ ‑hɛyri, ɔ nu.
Nyɩsʋa a wintɛ, aa 'wɔn, ba nui
19 'Na 'mʋnʋɛ‑dɩayuo ‑a, bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ nahuon, ɔ blɛ ye bɔ po 'a 'be nʋa ye gbo ‑tɛɛ, kɔ, ɔ nɩ 'kɩka 'le 'pʋprɛ‑tɩ, kɔ, ɔ nɩ bi 'le ‑wɛ 'yrʋ 'mʋ 'tata, 20 ‑ɛ nue, nahuon 'bɔ kla 'yrʋ'mʋbi‑tɩ, ɔ 'die 'le ‑wɛ bɔ nu ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. 21 'A ‑tɩ, ba hie 'o 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ gbo, ‑ɩ nɩ 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke. A nɩ nu 'le 'klɛɛ lele dɛ 'kuku. Ba ꞊tɩɔ 'le 'a nɩ dɩɔnʋ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, kɔ, 'a wintɛ, a 'wɔn, ‑ɛ nɩ 'le 'a nɩ ꞊wlʋ ke, ba kue ꞊wlʋ ye ‑tɛɛ. 'A wintɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ ‑wɛ 'le ‑bɛ waa 'a mʋ, a 'nɩ ꞊han Nyɩsʋa ‑wɔn hren.
22 ‑Tɔplɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a wintɛɛ 'a mʋ tɔɔ, a nɩ pui 'le nʋa ye gboo ‑do, kɛɛ, a blɛ ye ba nui. Nahuon 'bɔɔ Nyɩsʋa a wintɛ nʋa ye gbo poo ‑do, 'bɔ 'nɩnɩ nui, ‑ye ɔɔ 'a dɩɔnʋ 'nɩ kaa. 23 Nahuondʋ a ‑gbɛ, ɔ 'we ꞊nɔ nahuon ꞊nʋ ye, ‑ɔɔ 'le 'yɩla 'kwli 'mʋ lɛ ta, ‑tɛ 'a yigbakla nɩ 'mʋ, ‑ɔ nyo 'ye. 24 'Bɔ 'yo 'klɛɛ, 'bɔ po 'o ke, ‑ye ‑tɛ 'a yigbakla a ‑gbɛ, ɔ nɩ 'mʋ, ɛ saka ꞊nɔ nɩ. 25 Nahuon 'bɔɔ 'le Nyɩsʋa a tetei 'kwli 'mʋ lɛ ta, ‑tɩ ꞊nʋ, ɩɩ ꞊tu, 'bɔ nyi nu, ‑ye Nyɩsʋa dio 'mʋ nu ꞊hapʋdɛ. Nahuon a ‑gbɛ, ɔ 'de ye blɛ bɔ po tetei nʋa ye gboo ‑do, 'plɩɩ bɩ ‑hri ꞊nɔ ‑wɔn, kɛɛ, ɔ blɛ ye bɔ ꞊tui 'o, ‑ɛ nue, tetei a ‑gbɛ, ɩ ꞊cɛ nɩ, 'plɩɩ 'ɩ kɔ 'klɩ, 'ke bɩ ꞊gbla ‑a mʋ, 'ke 'le dɛ 'kuku kwa 'mʋ.
26 Nahuon 'bɔ plɛ, ɔɔ ‑wɔn kʋɛ Nyɩsʋa, 'plɩɩ 'bɔ 'nɩnɩ ꞊tu 'a mɛ 'yie, 'plɩɩ 'bɔ 'kɩɛ pue 'yilɛnyretoto, ‑ye ɔɔ 'a dɩɔnʋ 'nɩ kaa. Ɔ nɔ 'nɩ, ɔɔ nu Nyɩsʋadɛ, kɛɛ, ɔɔ 'le lɛ 'nɩ 'prɛ ‑gbʋgbɛ. 27 ‑Tɛɛ a Nyɩsʋadɛ, ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔɔ ‑hʋa, nɛ‑ mɔ: ‑Ba kɔ 'le 'kuiyeyuo a dɛ ‑wɔn, kɔ, nyrʋ ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ tɔnʋ 'kʋ, 'plɩɩ ‑ʋʋ ꞊sʋɛ 'ye, ‑ba kɔ ‑wɛ 'le 'waa dɛ ‑wɔn. 'Ya 'o lele 'lu, ‑ba ꞊tu ‑a dɩɔnʋ 'yie, 'klɔ ‑gbo a 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'nɩ ꞊han ‑a mʋ win ke kɔɔ.