2
'Blɩ a 'mʋpʋpa a lɛ'mimre, 'ke 'le Kanadɩɔ 'mʋ
‑Nyrɔwɩɩ 'hɔn bɩ ‑hi, ‑ye 'blɩ a 'mʋpʋpa a lɛ'mimre, nɛ‑ɛ 'le 'lu ‑wɔn mue, 'ke 'le Galileblʋgba a 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Kana. 'Ke ʋ da 'le ‑Yusu a 'dii, 'ʋ da ‑wɛ ‑Yusu, 'ke 'le 'blɩ'mʋpʋpa a ‑gbɛ ke. Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye 'nɩnanɔ, ʋʋ 'na, ɔ ‑wɛ nɩ. ‑Ye kɛ ‑Yusu a 'dii nyo ye po, ɔ nɔ: «Nɔ 'bii, ɔ ‑wɛ nɩ.» Kɛ ‑Yusu nyo 'klɛɛ ye po, ɔ nɔ: «'Na 'dii o, ‑ha 'mʋ mɛ lɛ, ɛ 'de ‑mɔ, ‑n 'de ye blɛ ‑bo le 'mʋ, ‑kʋan tio‑ 'n kɔ ꞊bo nu. Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'n kɔ ꞊bo nuu 'o 'ŋmilɛkadɛ, ɩ 'de wɛn 'o a nyree.» Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ‑tɔplɩwonyʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ‑Yusu a 'dii, ɔ nyu 'nɩ le, ɔ nɔ: «‑Tɩ 'bii ‑gbo, ɔ di ꞊tu, nɩ‑ ba nu ‑o!»
Kɛɛ ‑ye yɩ gblakɩɩ ‑huonnɔ ꞊de nɩ 'o, ʋ nuu 'hɛ 'mʋ, ‑ɩ kɔ wlɔn ʋʋ 'le 'nie lɛ po, 'ke 'o bʋɩ a lɛyɩyra a ‑ta 'mʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑Juukʋɛ a teteii 'a ‑hʋhʋa nu. Yɩ a ‑gbɛ, 'a yaa ‑do, ɔɔ gba 'litayrɩɛi a ꞊wlɩɩ ꞊hun. Kɛ ‑Yusuu ‑tɔplɩwonyʋ a ‑gbɛ ye po, ɔ nɔ: «Ba 'yie 'le yɩ ꞊nʋ lɛ, 'ke 'o 'nie ‑wɔn!» 'ʋ 'yii 'le lɛ ‑tɛɛ. ‑Ye ɔ nɔ: «Ba 'pi 'klɛɛ 'a dɛ gbi, ba gbɛ ‑tɔplɩwonyʋ a nyɩgblaka ye!» 'ʋ gbɛ 'le, 'ɔ ꞊tʋɛ wlɔn. Bɔ ꞊tʋɛ 'klɛɛ wlɔn, ‑ye ɛ ‑hɛ nɔ. Ɔ 'de 'o yii, ‑tɛ nɔ a ‑gbɛ bɔ ‑hɔn 'o 'mʋ. ‑Tɔplɩwonyʋ ‑mɛ ‑ye, nʋ‑ yi. ‑Ye nyɩgblaka a ‑gbɛ, ɔ da 'blɩ'mʋpanyɔ nɩ, 10 ɔ nɔ: «'Ɛ nɩ nahuon 'bɔ da lɛ'mimre, ꞊hapʋnɔ, nɔ‑ ʋʋ po ‑tɩtɛ. Nahuin 'bʋ 'na 'klɛɛ ‑tɛɛ, 'plɩɩ nɔ ꞊nʋ, ‑ɔ 'de ‑tɛɛ a nɔ, 'ʋ nyo ‑wɛ po. Kɛɛ, ‑mɛ ‑ye, kʋɛ wɛn 'le gbo, ꞊hapʋnɔ, nɔ‑ ‑n ꞊tu gbo.»
11 Kɛ'ɛ nɩ, ‑Yusu nu 'a ye‑hɛŋmilɛkadɛ a nunue, 'ke 'le Galileblʋgba a 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Kana. Kɛ ɔ nu, 'ɔ tɔɔ 'a ‑naagbopʋ 'klɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑nyi ꞊nɔ. Dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ nue, 'a ‑naagbopʋ a ‑gbɛ 'ʋ kuo ꞊wlʋ ye. 12 ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ɔ mu 'le Kapɛnaɔdɩɔ 'mʋ, ɔ kɔ 'a 'dii kɔ 'a ‑dɩayuo, kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn ‑wɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'le ‑nyrɔwɩ gbi ‑hi.
‑Tɛ ‑Yusu bla la ‑tɔplɩplonyʋ lɛ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ
(Matie 21.12-13; Makɩ 11.15-17; Luku 19.45-46)
13 Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi, ‑ye ‑Juukʋɛ a lɛ'mimre gblaka, ʋʋ Pakɩ daa, ɛ 'mʋɛɛ ye. Nɛ‑ nue, ‑Yusu 'ɔ mu 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn. 14 ‑Tɛ ʋ nyre 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ, 'ke ɔ yɛ 'o puplonyʋ gbo, 'ʋʋ bro plo, kɔ blablɔ, kɔ ‑plijɩ 'hɛɛn, 'ke ‑tʋnahuin 'mui ‑tɔ, ‑cɔhlʋn a ‑tɩ. 'Ke ɔ yɛ ‑wɛ 'o 'wli'cɩcɩnyʋ gbo, 'ʋʋ pʋpʋwli 'cɩcɩ, 'ʋ nɩ 'le 'waa 'teblei ke 'mʋ gblɛ. 15 ‑Tɛ ‑Yusu 'yu, nɛ‑ mɔ bɔ nu lɔkɔ, bɔ blʋ lɛ 'bii, 'ʋ ‑hɔn 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa a ‑gbɛ 'mʋ, ʋ kɔ 'waa 'wlugba‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'hɛɛn, 'plɩɩ, 'wli'cɩcɩnyʋ a 'wli, 'ɔ 'wlɩ gbo, 'ke 'o ‑tʋtʋ ke, 'ɔ ꞊jri 'waa 'teblei ye gblɛ. 16 ‑Ye kɛ ɔɔ ‑plijɩplonyʋ ꞊nʋ ye po: «Ba ‑ha nɔ ‑tɔplɩ ‑gbo! A nɩ nuu 'le 'na Bu Nyɩsʋa a kayu puplokayu 'mʋ!» 17 ‑Yusu a ‑naagbopʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ye ɩ bi 'le ꞊nʋ 'mʋ 'kwli. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo: «Nyɩsʋa o, 'n nʋɛ ‑na kayu 'mʋ nɩ 'dɔ. ‑Tɛ 'n nu 'a 'mʋnʋɛlɛ, ɛ 'we ꞊nɔ na ye, ‑ɔɔ wlɩn, 'ke 'le 'mʋ 'mʋ, ‑ɔɔ 'mʋ lɛ hien.»
18 ‑Ye ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, ʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «Nahuon a gblo tio‑ ‑n 'ya 'le, ꞊nɩ nyu lɛ bla? Nu 'ŋmilɛkadɛ, ɛ 'mue ‑a mʋ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, 'klɩ ꞊nʋ, ‑ɩ kɔ 'kwli 'mʋ ‑n nyu 'le lɛ blaa, 'ke ɩ kʋɛ 'le Nyɩsʋa 'mʋ gbo.» 19 ‑Ye ‑Yusu ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «Dɛ 'n di nu, nɛ‑ ‑gbo: Ba 'wla Nyɩsʋa a 'kagblaka ‑gbo, 'n diu lele ye 'mʋ 'nɩ 'ba, 'ke 'le ‑nyrɔwɩɩ ta 'kwli 'mʋ.» 20 ‑Ye ʋ nɔ: «꞊Be kayu ‑gbo, ʋ po, 'ke 'le 'yrɩ a (46) ‑wlɩɩ 'hɔn ꞊tu 'o ‑huonnɔ 'kwli 'mʋ, nʋ‑ ‑n plɛ, ‑n di ye 'mʋ 'ba, 'ke 'le ‑nyrɔwɩɩ ta 'kwli 'mʋ?»
21 Kɛɛ ‑ye Nyɩsʋa a 'kagblaka ꞊nʋ, dɛ ɔ ꞊hɛn 'nyrɛ, ɛ nɛ‑ mɔ 'a ‑plahʋɩn. 22 ‑Tɛ 'dai ti ‑hi, ‑tɛ ɔ 'kʋ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ɔ 'hrɩ 'klɔ, ti a ‑gbɛ 'yri, 'kee nɩ, ɩ bi 'le 'a ‑naagbopʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, 'a ‑plahʋɩn a ‑tɩ ɔɔ la ꞊tu, ɛ 'de Nyɩsʋa a 'kagblaka, ɔ 'dio la 'nyrɛ ꞊hɛn. ‑Ye ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ye‑hɛ‑nyrɛ 'mʋ, ʋ kui 'klɛɛ ye ꞊wlʋ, ɩ kɔ ‑tɩ 'bii ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑Yusu ꞊tu la ꞊nʋ ye.
‑Yusu, ɔ yi ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑ɩ nɩ 'le ‑tʋnahuon a ꞊wlʋ ke
23 Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ‑Yusu 'kɩɛ nɩɛ 'le lɛ'mimre ꞊nʋ ke, ‑ɛ mɔ Pakɩ, 'ke 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ɔɔ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ ‑huohui. Nahuin 'plɔplɔ bʋ 'ye 'ŋmilɛka‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɛ nɛ‑ nue, 'ʋ pui ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya. 24 Kɛɛ, ‑Yusu 'diu ꞊wlʋ ye kuo, ‑ɛ nue, ‑tɛ 'waa ꞊wlɩ nɩ 'mʋ, ɔ yie nɩ ‑tɛɛ. 25 ‑Yusu 'nɩ ‑hʋɛ ꞊le, 'ke nahuon ꞊de bɔ lo, ‑tɛ ‑tʋnahuin a ꞊wlɩ nɩ 'mʋ, ‑ɛ nue, 'a ‑gbɛ, ɔ yi ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑ɩ nɩ 'le ‑tʋnahuin a ꞊wlɩ ke.