3
‑Tɛ Saan Batisɩ, ɔɔ la Nyɩsʋa a ‑tɩ ꞊tu, kɔ, ‑tɛ ɔɔ la nahuin 'nie 'lu lɛ po
(Matie 3.1-12; Makɩ 1.1-8; Saan 1.19-28)
1-2 ‑Tɛ 'dai 'yrɩ ‑hi, 'ke Saan, ‑ɔ mɔ Sakali a 'yu, ɔ 'kɩɛ nɩɛ 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, nahuin ꞊de 'de 'le 'ti, Nyɩsʋa 'ɔ dɔ, 'ke bɔ ꞊tu 'a ‑tɩ, 'ke 'o nahuin ye. Ti a ‑gbɛ 'yri, Romakʋɛ a 'kɩɩn gblaka Tibɛlɩ, 'a 'yrʋ a ‑pu ꞊tu 'o ꞊hun a 'yrʋʋ nɩ, ‑tɛ ɔ bi la gbata ke. Pʋsɩ Pilatɩ, nɔ‑ mɔ Sudeblʋgba a ‑gʋlʋnʋma. Helɔdɩ, nɔ‑ kɔɔ Galileblʋgba win ke. 'A ‑dɩayu Filipʋ, nɔ‑ kɔɔ Yituleblʋgba win ke, kɔ Trakonitɩblʋgba 'hɛɛn. Lisaniasɩ, nɔ‑ kɔɔ Abilɛnɩblʋgba win ke. Hanɩ kɔ Kaifʋ 'hɛɛn, nʋ‑ mɔ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblakɩ. ‑Ye 'klɛɛ, Saan a ‑gbɛ, ɔ bi wlɔn 'hru, 'ɔ mu 'le 'nie ꞊nʋ, ʋʋ Sudɛn daa nʋa 'mʋ, 'ɔ ‑tʋa 'blʋgba꞊tɩɔ ꞊nʋ a kenaalɛ gbo, ‑ɔ nɩ 'o 'nie nʋa 'mʋ. 'Bɔɔ 'prɛ, 'ɔɔ 'le win 'yaa, 'ɔɔ nahuin le, ɔ nɔ: «Ba yree, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, aa nu ‑tɔplɩ, ‑ɩ nyre 'yi lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Ba hie 'o 'yilɛnyre‑tɔplɩ a ‑gbɛ gbo, ba ‑nyi 'a nɩ 'klɔ 'bii Nyɩsʋa, Nyɩsʋa 'mʋ 'a nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'wʋwla, 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu lɛ po!» ‑Tɛ Saan, ɔɔ ‑tɩ a ‑gbɛ ꞊tu, ‑ye ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Esai 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ti ꞊de ‑hi la a ti 'yri, ɩ nyre 'o ꞊o. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
Nahuon ꞊de, ‑tɛ 'dʋ di 'le ye bii,
'kee nɩ, ɔ di 'le 'ti.
'Bɔɔ 'prɛ, ɔ 'mʋ 'le win 'yaa.
Kɛ ɔ di po: Kʋkɔnyɔ a 'hru ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ wlɔn ɔ di 'o na,
ba 'siu 'o ye,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di.
Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'a nɩ 'klɔ bɔ 'sii 'o ye,
‑ɛ die nu, a 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ 'mʋ 'le di ‑o.
Ba 'yie 'le 'nɩhannɩ 'bii ꞊nʋ lɛ,
kɔ, ba wa dʋgbɩ 'bii ꞊nʋ,
‑ɛ die nu, 'hri 'mʋ ke gbo wɛɛn.
'Hri ꞊nʋ, ‑ɩ 'de 'o ye 'sii, ba 'sii ‑wɛ 'o ye,
'a dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ nyre 'yi lɛ, ba ‑hlɛntie.
‑Ye Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa di 'le ya,
nahuin 'bii, ʋ dio 'nɩ 'ye.»
Nahuin ‑huohui, nʋ‑ʋ 'le Saan ‑wɔn mu, ‑ɛ die nu, ɔ 'mu 'nie 'lu lɛ po. Kɛ ɔɔ nahuin a ‑gbɛ ye po, ɔ nɔ: «'A mʋ ꞊nʋ, aa kaa nahuin, 'a nɩ nunuklɔ 'ɔ nyre 'yi lɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ hrei ye. Nyɩsʋa a yrʋ ‑wɛ lɛ kɛ 'a nɩ kikle. A nɩ po 'le lɛ, ‑ɛ mɔ, a ‑wɛ 'le ba 'gbʋ ye 'mʋ ci lɛ nɩ. 'Plɩɩ 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu lɛ po, ba nu ꞊hapʋdɛ, ʋ 'mue 'ye, ‑ɛ mɔ, a hie 'o dɛ 'kuku, aa nu gbo, 'a ‑nyi 'a nɩ dɩɔnʋ Nyɩsʋa. A nɩ po 'le lɛ, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, 'a mʋ mɔ Abrahamʋ a 'yuo, 'a ‑tɩ, Nyɩsʋa 'die 'le ‑wɛ bɔ poo 'a mʋ yrʋ lɛ. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑wɛ 'le ꞊le bɔ nu 'hɛ ‑gbo, bɛ ‑hɛ Abrahamʋ a 'yuo. Ʋ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bʋ nu 'dugbi, bʋ hra 'ɛ nɩ tugbɛ ꞊de, ‑ɛ 'nɩnɩ tʋ 'kui, ʋ 'mue 'tɔ po. Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, Nyɩsʋa ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bɔ poo nahuin ꞊nʋ ‑bati lɛ, ‑ʋ 'nɩnɩ ꞊tuo 'o.»
10 ‑Ye nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, kɛ ʋʋ po, 'ʋ nyo wlɔn ꞊gba: «Dɛ tio‑ ‑a di nu 'le?» 11 ‑Ye ɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ kɔ wlawlɩɩ 'hɔn, bɔ ‑ha 'le wlawlʋʋ ‑do, bɔ ‑nyu nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ 'de 'a dɛ kɔ. Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ kɔ dididɛ, bɔ ‑nyi 'a 'be ꞊nʋ, ‑ɔ 'de 'a dɛ kɔ.» 12 Ɛ kɔ ‑wɛ 'blʋwli'tɛnyʋ. Nʋ‑ mu ‑wɛ 'le ꞊nɔ ‑wɔn, ‑ɛ die nu, ɔ 'mu 'nie 'lu lɛ po, ʋ nɔ: «Tɔɔnyɔ, dɛ tio‑ ‑a di nu 'le?» 13 ‑Ye ɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «‑Tie ꞊nʋ, Romakʋɛ a ye'mʋnaanyʋ plɛ, nahuin bʋ 'pɛɛ, a nɩ pue 'le dɛ 'lu. 'A ‑tɛɛ, nɛ‑ ba 'tɛ.» 14 Ɛ kɔ ‑wɛ 'sɔyuo. Nʋ‑ mu ‑wɛ 'le ꞊nɔ ‑wɔn, ʋ nɔ: «‑A nɩ ‑gbɛ, dɛ tio‑ ‑a kɔ ‑ba nu 'le?» ‑Ye ɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «A nɩ nu 'le 'klɩ, a nɩ ‑ha 'le nahuin 'wli kwa lɛ, A nɩ po 'le nahuin hɩ ke, 'ke 'o dɛ ꞊nʋ, ʋ 'de nu a ‑ta 'mʋ, 'ke ʋ 'mʋ 'a mʋ 'wli ‑nyi a ‑tɩ. Kɛɛ, 'a nɩ 'pɛɛwli, ɩ nu ‑tɛɛ. A nɩ pui 'le 'klɛɛ lele 'yiyriwli ꞊de ke.»
15 Nahuin 'bii, ʋʋ 'nɩ ‑pre. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, ‑bakla ꞊de, Saan, nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya, 'ke 'o 'a dakʋ a waalɛ a ‑ta 'mʋ. 16 Kɛ Saan nyu ye po, ɔ nɔ: «'Mɔ ‑gbo, 'niee nɩ, 'nɩɩ 'a mʋ 'lu lɛ po. Kɛɛ nahuon ‑ye di 'le di. Nɔ‑ di 'o 'mʋ ke 'mʋ kʋɛ. Nɔ‑ di 'klɩ ke nɩ, ɔ 'mʋ 'o 'mʋ 'mʋ ‑hi, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'dʋ 'kwli 'mʋ. 'Na ‑gbɛ, 'n 'de nyɔ ꞊de, 'ke ꞊bo dio 'mʋ ‑hɛ, 'ke 'o 'ɛ nɩ ‑kʋandɛ ꞊de a ‑ta 'mʋ. Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ di 'le di, Nyɩsʋa a ‑Hihiu, nʋ‑ ɔ di 'a mʋ ‑nyi kɔ wʋnwlɩnna 'hɛɛn. 17 Nahuon a ‑gbɛ, ɔ di ye 'we ꞊gbla'mʋlɛ꞊hloonnyɔ, ‑ɔ 'ble ‑ŋmahɛn kwa, ɔ di nu, ɔ 'mʋ ꞊gbla 'mʋ lɛ ꞊hloon, ɔ 'mʋ ꞊gbla ꞊nʋ gbo ꞊tu. Kɛɛ, 'a ‑pupui ꞊nʋ, ɔ di po 'tɔ, 'ke 'le na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ di jre.»
18 Kɛ Saan nu, 'ɔɔ nahuin ꞊tɔ a gblegblei 'mʋ lɛ po. Nɩ‑ kɔ 'kwli 'mʋ ɔ naa 'le, 'ɔ nyu Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie pue.
19 Kɛɛ ‑ye ‑gʋlʋnʋma Helɔdɩ, nɔ‑ Saan ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑ɛ nue, Helɔdɩ a ‑gbɛ, nɔ‑ ‑ha 'a ‑dɩayu nyrɔ kwa, kɔ, 'ɔ nu 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'plɔplɔ ‑ye. 20 ‑Tɛ Saan ꞊hɩɔn 'nyrɛ, ‑ye Helɔdɩ a ‑gbɛ, ɔ nu 'yilɛnyredɛ ‑ye. Nɛ‑ mɔ bɔ po Saan a ‑gbɛ ꞊jɩ 'mʋ.
Saan, nɔ‑ po la ‑Yusu 'nie 'lu
(Matie 3.13-17; Makɩ 1.9-11)
21 ‑Tɛ ʋ 'de Saan ꞊jɩ 'mʋ a pue, 'plɩɩ Saan 'mʋ nahuin 'bii 'nie 'lu lɛ mu po, ‑ye ‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ nyre 'o ꞊o, Saan 'ɔ puo 'nie 'lu, ‑Yusu 'ɔ ‑tʋa Nyɩsʋa a dɩda gbo. Ɔ nɩ 'le Nyɩsʋa a dɩda 'kwli 'mʋ, yakɔ 'ɔ ‑ki wlɔn, 22 ‑ye Nyɩsʋa a ‑Hihiu ꞊tɩɩ 'o ꞊nɔ 'lu, nahuin 'bii 'ʋ 'yu. Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑plija 'nɩnɩ ꞊tɩɩ 'o ꞊nɔ 'lu, 'plɩɩ 'ʋ 'wɔn Nyɩsʋa a wintɛ, 'ɛ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, 'ɛɛ lɛ po: «‑Mɔ mɔ 'na 'Yuu ‑do, 'n nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ. ‑Nɩɩ 'mʋ nue 'manʋ.»
‑Yusu a bunʋ
(Matie 1.1-17)
23-38 Dɛ a ‑gbɛ bɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu ꞊tu ‑kʋan ‑wlu. Ti a ‑gbɛ 'yri, ɔ ‑wɛ 'le bɔ kɔ la 'yrɩ a (30) ‑wlʋ ꞊tu 'o ‑pu nɩ. Nahuin a ꞊wlɩ nɔ 'nɩ, Sosɛfʋ, nɔ‑ mɔ 'a bu. Sosɛfʋ a ‑gbɛ a bunʋ a 'dʋɩ, nɩ‑ ‑gbo:
Nyɩsʋa, nɔ‑ nu Adamʋ,
Adamʋ 'ɔ kɔ Sɛtɩ,
Sɛtɩ 'ɔ kɔ Henɔsɩ,
Henɔsɩ 'ɔ kɔ Kaina,
Kaina 'ɔ kɔ Maleleɛlɩ,
Maleleɛlɩ 'ɔ kɔ Salɛdɩ,
Salɛdɩ 'ɔ kɔ Henɔkɩ,
Henɔkɩ 'ɔ kɔ Matusala,
Matusala 'ɔ kɔ Lamɛkɩ,
Lamɛkɩ 'ɔ kɔ Noe,
Noe 'ɔ kɔ Sɛmʋ,
Sɛmʋ 'ɔ kɔ Afasadɩ,
Afasadɩ 'ɔ kɔ Kainamʋ,
Kainamʋ 'ɔ kɔ Sala,
Sala 'ɔ kɔ Ebɛlɩ,
Ebɛlɩ 'ɔ kɔ Falɛkɩ,
Falɛkɩ 'ɔ kɔ Yrago,
Yrago 'ɔ kɔ Seluku,
Seluku 'ɔ kɔ Nakɔ,
Nakɔ 'ɔ kɔ Tala,
Tala 'ɔ kɔ Abrahamʋ,
Abrahamʋ 'ɔ kɔ Yisakɩ,
Yisakɩ 'ɔ kɔ Sakɔbʋ,
Sakɔbʋ 'ɔ kɔ Juda,
Juda 'ɔ kɔ Falɛsɩ,
Falɛsɩ 'ɔ kɔ Ɛsrɔmʋ,
Ɛsrɔmʋ 'ɔ kɔ Ani,
Ani 'ɔ kɔ Adɩmɛ,
Adɩmɛ 'ɔ kɔ Aminada,
Aminada 'ɔ kɔ Naasɔ,
Naasɔ 'ɔ kɔ Sala,
Sala 'ɔ kɔ Bʋasɩ,
Bʋasɩ 'ɔ kɔ Jobɛdɩ,
Jobɛdɩ 'ɔ kɔ Yisai,
Yisai 'ɔ kɔ Dafidɩ,
Dafidɩ 'ɔ kɔ Nata,
Nata 'ɔ kɔ Matata,
Matata 'ɔ kɔ Mena,
Mena 'ɔ kɔ Melea,
Melea 'ɔ kɔ Eliakimʋ,
Eliakimʋ 'ɔ kɔ Sonamʋ,
Sonamʋ 'ɔ kɔ Sosɛfʋ,
Sosɛfʋ 'ɔ kɔ Suda,
Suda 'ɔ kɔ Simeɔ,
Simeɔ 'ɔ kɔ Lefi,
Lefi 'ɔ kɔ Matatɩ,
Matatɩ 'ɔ kɔ Solimʋ,
Solimʋ 'ɔ kɔ Eliesɛ,
Eliesɛ 'ɔ kɔ Jesu,
Jesu 'ɔ kɔ Ɛlɩ,
Ɛlɩ 'ɔ kɔ Elʋmadamʋ,
Elʋmadamʋ 'ɔ kɔ Kosamʋ,
Kosamʋ 'ɔ kɔ Adi,
Adi 'ɔ kɔ Mɛlɩki,
Mɛlɩki 'ɔ kɔ Neli,
Neli 'ɔ kɔ Salatiɛlɩ,
Salatiɛlɩ 'ɔ kɔ Solobabɛlɩ,
Solobabɛlɩ 'ɔ kɔ Yresa,
Yresa 'ɔ kɔ Soana,
Soana 'ɔ kɔ Soda,
Soda 'ɔ kɔ Sosɛkɩ,
Sosɛkɩ 'ɔ kɔ Semɩɛ,
Semɩɛ 'ɔ kɔ Matatiasɩ,
Matatiasɩ 'ɔ kɔ Maatɩ,
Maatɩ 'ɔ kɔ Nagai,
Nagai 'ɔ kɔ Esri,
Esri 'ɔ kɔ Nahɔmʋ,
Nahɔmʋ 'ɔ kɔ Amɔsɩ,
Amɔsɩ 'ɔ kɔ Matatiasɩ,
Matatiasɩ 'ɔ kɔ Sosɛfʋ,
Sosɛfʋ 'ɔ kɔ Sanai,
Sanai 'ɔ kɔ Mɛlɩki,
Mɛlɩki 'ɔ kɔ Lefi,
Lefi 'ɔ kɔ Matatɩ,
Matatɩ 'ɔ kɔ Heli,
Heli 'ɔ kɔ Sosɛfʋ,
‑ye Sosɛfʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ nahuin a ꞊wlɩ plɛ, ‑ɔ kɔ ‑Yusu.