24
‑Tɛ Nyɩsʋa a lɛleenyʋ le la nyrʋgbapʋ ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'hrɩ 'klɔ
(Matie 28.1-10; Makɩ 16.1-8; Saan 20.1-10)
‑Wuwle‑nyrɔwɔ bɔ ‑hi a 'sɔɔdɩ a ‑nyrɛgblɩ, ‑ye nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, ʋ 'ba 'mʋ ye, ‑dawinninyra ꞊nʋ, ʋ ‑wɔ o ‑wɔn, 'ʋ gbɔ 'le ‑Yusu a 'dɛɛ ye. ‑Tɛ ʋ nyre 'le, ‑ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, gbɛtɛɛ 'mʋ a 'hɩɔ ꞊nʋ, nahuin nu o, 'ʋ ka o 'dɛɛ ye, ʋ briko lɛ, 'ʋ ‑hɩɔ 'o 'dɛɛ ye. ‑Ye ʋ pa 'le 'dɛɛ a ‑gbɛ wlɔn nɩ, kɛɛ, ʋ 'de 'le Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a ‑plahʋɩn gbo yɛ. Bʋ 'di 'klɛɛ 'le gbo yɛ, ‑ye ʋ saka nɩ. Dɛ bʋ di 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, ʋ 'die yi. Bʋ nɩ 'klɛɛ 'o gbo, ‑ye nyɩbɛpʋʋ 'hɔn ꞊de 'hrɩɩ ꞊nʋ ye. Nyɩbɛpʋʋ 'hɔn a ‑gbɛ, ʋ pue wlawlɩ pʋɔpʋɩ, 'ɩɩ wlɩn. Nyɩsʋa a lɛleenyʋ'ʋ nɩ. 'Plɩɩ ʋ 'mʋ nahuiin 'hɔn a ‑gbɛ mu 'ye, ‑ye hʋannʋ biu 'le 'kwli 'mʋ, 'ʋ po 'li ‑wlu lɛ. ‑Ye kɛ nahuiin 'hɔn a ‑gbɛ, ʋ nyu ye po: «A nɩ ꞊mʋɔ 'le nɔ 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri lɛ. Ɔ nɩ 'klɔ. Ɔ 'de nɔ nɩ. Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri nɩ, 'ɔ ‑hɩɔ 'klɔ. ‑Tɛ ɔ 'kɩɛ nɩɛ o 'le Galileblʋgba 'mʋ, ‑tɩ ‑gbo, ɔ ꞊tu o 'a mʋ ye, 'ke 'o 'a ‑ta 'mʋ, bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ. Kɛ ɔɔ o 'a mʋ ye po: ‑Tʋnahuin 'bii a Nahuon, ʋ kɔ bʋ puo dɛ'klannunyʋ kwa, ʋ 'muo 'o tu 'yie 'mʋ kɔɔ, ɔ 'mʋ 'kʋ. 'Plɩɩ 'bɔ 'kʋ, ‑nyrɔwɩɩ 'hɔn, ta a nɔnɔ 'mʋ, ɔ 'mʋ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ ‑hɔn, ɔ 'mʋ 'klɔ 'hrɩ.» Ʋ 'mʋ 'klɛɛ ‑tɩ a ‑gbɛ mu 'wɔn, ‑ye ‑tɩ ꞊nʋ, ‑Yusu ꞊tu o ꞊nʋ ye, ɩ bi 'le ꞊nʋ 'mʋ 'kwli. 'Plɩɩ ɩ 'mʋ 'le ꞊nʋ 'kwli 'mʋ mu bi, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le ‑Yusu a ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o ‑do ꞊nʋ ‑wɔn, kɔ nahuin 'bii ‑ye ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋʋ ‑wɛ ‑Yusu ‑wɔn naa, 'ʋ na ꞊nʋ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ ‑wɔn yrɛ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn. 10 Nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, ‑ʋʋ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ ‑wɔn lɛ na, 'waa 'dʋɩ mɔ Madala 'mʋ a Mari, kɔ Sanɩ, kɔ Mari ‑ye, ‑ɔ mɔ Sakɩ a 'dii. Nyrʋgbapʋ ‑ye, ‑ʋ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋ mu 'le 'dɛɛ ye, ‑tɔplɩɩ ‑do a ‑gbɛ, nɩ‑ ʋ na ‑wɛ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ a ‑gbɛ yrɛ. 11 Kɛɛ ‑ye ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ nye ‑wɔn lɛ ‑hie 'lu, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, ʋ na ꞊nʋ ‑wɔn yrɛ, ɩ 'de 'lukɔtu kɔ, 'ʋ 'diu ‑tɛɛ pue. 12 Kɛɛ ‑ye Piɛlɩ 'ba 'mʋ ye, 'ɔ gba 'le 'dɛɛ ye cigbɛi, 'ɔ ꞊tɩtɩ 'mʋ, 'ɔ tɛ 'le wlɔn lɛ, 'ɔ 'de 'le dɛ ꞊de 'ye, 'bɛ 'de ‑jisɛii ‑do ꞊nʋ, ʋ 'hɩnhɩʋan o ꞊nɔ lɛ, 'ɔ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ɔ mu 'le kayu gbo. 'A ‑gbɛ, ɩ saka ꞊nɔ nɩ 'dɔ, 'ke 'o ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn a ‑ta 'mʋ.
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ la 'a ‑naagbopʋʋ 'hɔn ꞊nʋ ye, ‑ʋʋ 'le Emausɩdɩɔ 'mʋ mu
(Makɩ 16.12-13)
13 ‑Nyrɔwɔɔ ‑do a ‑gbɛ 'mʋ, ‑Yusu a ‑naagbopʋʋ 'hɔn ‑ye, nɔ‑ ‑hɔn 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, 'ʋʋ 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ mu, ʋʋ Emausɩ daa. ‑Hɔn 'le Jrusrɛ 'mʋ, ‑bo mu 'le Emausɩ 'mʋ, ɛ ‑wɛ 'le ‑kilowɩɩ ‑pu ꞊tu 'o ‑do nɩ. 14 ‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ 'hru wlɔn, ‑ye ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, nɩ‑ kɔ ‑tɩ ʋʋ ꞊tu. 15 Bʋʋ 'klɛɛ ‑tɩ a ‑gbɛ 'mʋ lɛ pupo, ‑ye ‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ 'yɩya 'o ꞊nʋ 'mʋ gbo 'hʋɩn, ɔ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn 'ʋʋ mu. 16 Kɛɛ, ꞊nɩ nyu 'ye, ɛ 'we ꞊nɔ ye, dɛ ꞊de ka 'waa 'yii ke. Nɛ‑ nue, 'ʋ 'nɩnɩ yroo. 17 ‑Ye ‑Yusu ꞊gbʋ wlɔn, ɔ nɔ: «‑Tɩ tio‑ aa 'mʋ lɛ pupo 'le?» ‑Tɛ ɔ ꞊gbʋ wlɔn, ‑ye nahuiin 'hɔn a ‑gbɛ, ʋ nyra gbo, ‑ɛ nue, 'waa ꞊wlɩ 'mʋɛ gbo. 18 ‑Ye nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Klopasɩ, ɔ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «'N pue ‑tɛɛ, 'ke 'le Jrusrɛ 'mʋ a nahuin ‑hɛyri, ‑n ‑do, ‑mɔɔ nɩ, ‑ɔ 'de ‑tɩ ꞊nʋ 'wɔn, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn.» 19 ‑Ye ɔ nɔ: «‑Tɩ tio‑ 'le?» ‑Ye ʋ nɔ: «‑Tɩ ꞊nʋ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, 'ke 'o Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu ‑wɔn. Ɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔɔ nɩ. 'Ke 'o Nyɩsʋa kɔ nahuin 'bii ye, 'a 'ŋmilɛka‑tɔplɩ, ɔɔ o nu, ɩ kɔ 'a tɔɔwin 'hɛɛn, ɩ tʋɛ o ‑a mʋ nɩ, ‑ɛ mɔ, ɔ nɩ o ke 'klɩ 'dɔ. 20 Kɛɛ, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ, ʋ kɔ ‑a nɩ ye'mʋnaanyʋ 'hɛɛn, nʋ‑ puo Romakʋɛ a 'kɩɩnpʋ kwa, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo ‑bati lɛ poo. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑tɛ ʋ puo ‑bati lɛ, 'ʋ kʋɔ tu 'yie 'mʋ, 'ɔ 'kʋ. 21 ‑A ‑mɛ ‑ye, ‑a kue o ye ꞊wlʋ, ‑ɛ mɔ, nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa ya o 'le, ‑ɔ di ‑a mʋ Yisraɛkʋɛ ꞊gbla, 'ke 'le Romakʋɛ kwa 'mʋ. ‑Tɛ ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, ɩ mue 'lu ‑wɔn, 'a ‑nyrɔwɔ a ta nɔnɔ nɩ kɛ gbo. 22 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, nyrʋ ‑ye kɛ nɔ ‑a mʋ ‑hɛyri, ‑tɩ ‑gbo, ʋ ꞊tu, ɩ saka ‑a mʋ nɩ. ‑Nyrɛgblɩ wɛn, nyrʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ ‑tuo wɛn 'le 'dɛɛ ye, 23 kɛɛ, ʋ 'de 'le ‑Yusu a ‑plahʋɩn 'dɛɛ wlɔn gbo yɛ, 'ʋ di wɛn ‑a mʋ le wɔn, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a lɛleenyʋ 'hrɩɩ ꞊nʋ ye, 'ʋ le ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ, 'ɔ 'hrɩ 'klɔ. 24 Nahuin ‑ye 'ke 'le ‑a mʋ ‑hɛyri, ‑tɛ ʋ 'wɔn ‑tɩ a ‑gbɛ, 'ʋ mu 'le 'dɛɛ a ‑gbɛ ye. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑tɩ ꞊nʋ, nyrʋgbapʋ ꞊tu ꞊nʋ ye, kɛ'ɛ nɩ, ɩ nu naalɛ, kɛɛ, ʋ 'de 'le ‑Yusu a ‑gbɛ gbo yɛ.»
25 Kɛ ‑Yusuu ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «'Oo‑, a 'de 'lu a lɛ‑hielɛ kɔ. ‑Tɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ꞊tu la, ti ‑hi la a ti 'yri, 'a nɩ ꞊wlɩ 'nɩ kli ꞊le 'tata, kɔ, 'a 'di ꞊wlʋ ye kuo. 26 Winwlɔn‑hɛnyʋ a ‑gbɛ, ʋ ꞊tui la nɩ, ‑ɛ mɔ, Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa di la 'le ya, ɔ blɛ ye bɔ 'ye ꞊sʋɛ, 'plɩɩ Nyɩsʋa 'muo ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nyi.» 27 ‑Ye ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'o ꞊nɔ ke, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ɔ ‑hɩhɩ ꞊nʋ klɛ, kʋɛ 'le Moise a 'crɩɩnɩɛi 'yie 'mʋ gbo, ‑bo yɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ‑ye a 'crɩɩnɩɛi ke.
28 ‑Tɛ ʋʋ 'le Emausɩdɩɔ 'mʋ mu nyre, ‑ɔ kɔ 'mʋ ʋʋ 'le mu, ‑ye ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑Yusuu ‑hʋa bɔ gba 'hru 'lu ‑wɔn. 29 Kɛɛ, ʋ nyo lɛ 'nɩ 'batɩ, ʋ nɔ: «Pɛɛ nɔ ‑a mʋ ‑wɔn, 'tɔɔ 'nɩ ‑wɔn,» ɔ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn 'ʋ 'ya 'dɩɔ 'mʋ, 'ɔ pa 'le ꞊nʋ ‑wɔn. 30 ‑Tɛ ʋ pa, 'ʋ ꞊glaa 'le dɛdihuo 'le, 'ɔ 'ba 'flɔɔ 'mʋ, 'ɔ ‑nyi Nyɩsʋa 'wio, 'plɩɩ 'ɔ 'bɩɔ ꞊tɩɔ lɛ, 'ɔ ‑nyo ꞊nʋ. 31 ‑Tɛ ɔ ‑nyo 'klɛɛ ꞊nʋ, ‑ye 'waa 'yii klɛ ke, 'ʋ yroo. Kɛɛ ‑ye tii ‑do a ti 'yri, ɔ 'wan ꞊nʋ ke 'yi. 32 Kɛ ʋʋ yrɛ pupo, ʋ nɔ: «'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑tɛ ɔɔ wɛn 'prɛ, 'ke 'le 'hru wlɔn, ɔɔ wɛn ‑a mʋ Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ klɛ ‑hɩhɩa, 'manʋ nɩ wɛn 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ ke 'dɔ.» 33 ‑Ye tii ‑do a ti 'yri, ʋ 'ba 'mʋ ye, 'ʋ bi lele 'hru wlɔn, 'ʋ mu 'le Jrusrɛ 'mʋ. 'Ke ʋ yɛ 'o ‑Yusu a ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o ‑do ꞊nʋ gbo, ʋ kɔ 'waa 'bienʋ 'hɛɛn. Nahuin a ‑gbɛ, ʋ 'kukue lɛ, 'ke 'le kayuu ‑do gbo, 34 'ʋ le nahuiin 'hɔn ꞊nʋ, ‑ʋ di 'le, ʋ nɔ: «'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ, 'ɔ 'hrɩɩ Simɔ Piɛlɩ ye.» 35 Ʋ 'hɔn ꞊nʋ, ‑ʋ di 'le, dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, 'ke 'le 'hru wlɔn, ʋ 'ye, nɩ‑ ʋ na ‑wɔn lɛ, ɛ kɔ ‑tɛ ʋ nu 'a yriilɛ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ɔɔ 'o 'flɔɔ ꞊tɩɔ lɛ 'bɛɛ.
‑Tɛ ‑Yusu nyre la 'o 'a ‑naagbopʋ 'hʋɩn 'mʋ, ‑ʋ 'kukue lɛ, 'ke 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ
(Matie 28.16-20; Makɩ 16.14-18; Saan 20.19-23; Nunu‑tɔplɩ 1.6-8)
36 Bʋ nɩ 'klɛɛ 'le ‑tɩ a ‑gbɛ a ꞊tutue 'kwli 'mʋ, ‑ye 'ke ‑Yusu 'hrɩɩ 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, 'ɔ po 'waa 'wio gbo, ɔ nɔ: «Nyɩsʋa bɔ nɩ 'o 'a mʋ ‑wɔn!» 37 ‑Tɛ ʋ 'yo, ‑ye hʋannʋ biu 'le 'kwli 'mʋ. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, 'kuu nɩ, ‑ʋ 'hrɩɩ 'le ꞊nʋ ‑hɛyri. 38 ‑Ye ɔ nɔ: «Dɛ tio‑ kɔ hʋannʋ aa 'klɛɛ pɩ 'le? Dɛ‑ nue 'klɛɛ, 'a 'nɩnɩ pue ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, 'mɔɔ nɩ 'le? 39 Ba 'ye 'na kwatɩ kɔ 'na bʋɩ. 'Mɔ ‑Yusu'u nɩ. Ba 'tʋ 'na 'hʋɩn lɛ. A die 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, 'n 'de 'ku. 'Kuo 'de 'hʋɩn kɔ, ɔ 'de ‑wɛ 'kla kɔ, 'plɩɩ ‑ye, a nye 'nɩ 'ye ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, 'n kɔ 'hʋɩn.» 40 ‑Tɛ ɔ ‑wɔ ‑tɩ ꞊nʋ a ꞊tutue ‑wɔn, ‑ye ɔ titie ꞊nʋ 'a kwatɩ kɔ 'a bʋɩ 'hɛɛn ye, (ʋ 'mʋ kɔkʋɛi a 'hʋɛ 'ye, ‑tɛ 'sɔyuo nu, 'ʋ kʋɔ o 'o tu 'yie 'mʋ.) 41 'Manʋ nyu wɛn a nue, 'ɩ saka ꞊nʋ. Nɛ‑ nue, 'ʋ 'kɩɛ 'dio wɛn ꞊wlʋ ye a kue, ‑ɛ mɔ, ɔ 'hrɩ 'klɔ. Nɛ‑ mɔ, bɔ po lɛ: «'Bɩa 'ba kɔɔ nɔ dididɛ ꞊de, ba ‑nye 'mʋ, 'mue di!» 42 'ʋ ‑ha 'le 'tɔpo‑hrin.e a ꞊tɩɔ, 'ʋ ‑nyo ꞊nɔ, 43 'ɔ klo gbo, 'ɔ dio, 'ke 'o ꞊nʋ ye. 44 ‑Ye kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po: «‑Tɛ 'n 'kɩɛ nɩɛ o nɔ 'a mʋ ‑hɛyri, ‑tɩ ‑gbo, 'n ꞊tu o 'a mʋ ye, bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ. Kɛ 'n po o 'a mʋ ye: ‑Tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, 'ke 'o 'na ‑ta 'mʋ, ɩ kɔ bɩ nue. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'ɩ nue o. ‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, 'ke ꞊ɩ ‑ye nɩ 'le Moise a teteicrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, kɔ, ꞊ɩ ‑ye 'ɩ nɩ ‑wɛ 'le winwlɔn‑hɛnyʋ ‑ye a 'crɩɩnɩɛi 'kwli 'mʋ, kɔ, ꞊ɩ ‑ye 'ɩ nɩ ‑wɛ 'le ‑wlabrecrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ.» 45 ‑Ye ɔ nue nɩ, 'ʋ yrii Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑gbɛ 'mʋ lɛ, ‑ɩ nɩ 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ. 46 ‑Ye ɔ nɔ: «Kɛ Nyɩsʋa a wintɛɛ po: Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'a dakʋ ye ya, ɔ kɔ bɔ 'ye ꞊sʋɛ, kɔ, ɔ kɔ bɔ 'kʋ. 'Bɔ 'kʋ, 'a ‑nyrɔwɔ a ta a nɔnɔ 'mʋ, ɔ kɔ bɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, ɔ 'mʋ 'klɔ 'hrɩ. 47 'Plɩɩ Waanyɔ a ‑gbɛ a 'dʋ 'kwli 'mʋ, 'ke a di 'le Nyɩsʋa a ‑tɩ ꞊tuu. Nyɩsʋa a ‑tɩ a gbɛ, a di nahuin ye ꞊tu, ɩ nɩ‑ ‑gbo: Bʋ hie 'o 'waa dɛ 'kuku gbo, bʋ ‑nyi 'waa 'klɔ 'bii Nyɩsʋa, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'waa dɛ 'kuku 'wʋwla. 'Bɩa 'baa Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑gbɛ ꞊tu, kɛ ba kʋɛ nɔ Jrusrɛdɩɔ 'mʋ gbo, kɔ, ba ꞊tui ‑wɛ dakʋ a gblegblei 'bii a nahuin ye, ‑ʋ nɩ nɔ 'klɔ ke. 48 'Be a 'ye o ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑ɩ mue o 'lu ‑wɔn. 'A ‑tɩ 'klɛɛ, ba mu, ba ꞊tu 'na ‑tɩ nahuin 'bii ye. 49 'Na Bu Nyɩsʋa pui la 'le ꞊le, ‑ɛ mɔ, ɔ di 'a mʋ ‑nyi 'a ‑Hihiu. 'Na ‑gbɛ, 'mɔ di 'a mʋ ‑Hihiu a ‑gbɛ ye ya. Kɛɛ ‑ye a ‑mɛ ‑ye, kɛ ba nɩ nɔ 'dɩɔ ‑gbo 'mʋ gbo, ‑Hihiu a ‑gbɛ, ʋ 'mʋ 'le yrayrɩ 'mʋ ‑hɔn, ʋ 'mʋ 'o 'a mʋ ke 'mʋ bi, ʋ 'mʋ 'a mʋ 'klɩ ‑nyi.»
‑Tɛ ‑Yusu mu la 'le yakɔ 'mʋ
(Makɩ 16.19-20; Nunu‑tɔplɩ 1.9-11)
50 Dɛ a ‑gbɛ bɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu gba 'a ‑naagbopʋ nɩ, 'ʋ ꞊tɩ Jrusrɛ 'mʋ, 'ʋ mu 'le 'dɩɔ ꞊nʋ ꞊hlɔn, ʋʋ Betani daa. ‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'o 'hru a ‑hɛyri 'mʋ, ‑ye ɔ po dabʋɩ yrayrɩ, 'ɔ nyu wa ‑wɔn po. 51 Ɔ nɩ 'le 'pʋprɛ 'kwli 'mʋ, 'ɔ ‑hɔn 'o ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ, 'ɔ mu 'le yakɔ 'mʋ. 52 'A ‑naagbopʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ bla gbo kwlɩ, 'ke 'o 'a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ a ‑ta 'mʋ. 'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋʋ 'le Jrusrɛ 'mʋ mu, 'ke 'le 'manʋkɔ 'kwli 'mʋ. 53 'Ke 'le Jrusrɛ 'mʋ, ʋ 'cipi 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo nɩ, 'ʋʋ Nyɩsʋa 'nyrɛɛ lɛ pue.