3
Saan Batisɩ, ɔɔ ꞊tu Nyɩsʋa a ‑tɩ, kɔ, 'ɔɔ nahuin 'nie 'lu lɛ po
(Makɩ 1.1-8; Luku 3.1-18; Saan 1.19-28)
Ti ꞊nʋ 'yri, ɛ kɔ nahuon ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Saan Batisɩ. 'Ke ɔ 'ti 'le Sudeblʋgba 'mʋ. 'Blʋgba a ꞊tɩɔ ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ 'mʋ ɔ 'ti 'le, nahuon ꞊de 'de 'le 'ti, kɛɛ, nahuin 'plɔplɔ, nʋ‑ʋ 'le ꞊nɔ ‑wɔn mu. 'Ke ɔ 'tatɩ 'le Nyɩsʋa a ‑tɩ a ꞊tutue gbo, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋʋ 'le ꞊nɔ ‑wɔn di, ɔ nɔ: «Ba yree, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, aa nu ‑tɔplɩ, ‑ɩ nyre 'yi lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Ba hie 'o 'yilɛnyre‑tɔplɩ a ‑gbɛ gbo, ba ‑nyi 'a nɩ 'klɔ 'bii Nyɩsʋa, ‑ɛ nue, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'o nahuin 'bii win ke kɔɔ, ɩ 'mʋɛɛ yrɛ.» Ti ꞊de a ti 'yri la, ‑tɛ ʋ 'de la ‑Yusu a kʋɛ, ɛ kɔ la Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Esai. Saan, nɔ‑ mɔ nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ Esai a ‑gbɛ, ɔ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, nɔ‑ di ‑Yusu a 'hru ye kla, 'plɩɩ ‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ɔ 'crɩɩ la, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
Nahuon ꞊de, ‑tɛ 'dʋ di 'le ye bii,
'kee nɩ, ɔ di 'le 'ti.
'Bɔɔ 'prɛ, ɔ 'mʋ 'le win 'yaa.
Kɛ ɔ di po:
Kʋkɔnyɔ a 'hru ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ wlɔn ɔ di 'o na,
ba 'siu 'o ye,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di.
Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'a nɩ 'klɔ bɔ 'sii 'o ye,
‑ɛ die nu, a 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ 'mʋ 'le di ‑o.»
Saan a ‑gbɛ, 'a wlawlʋ, ɔɔ pue, ʋ 'de dɛkɔnyɔ a wlawlʋ ye 'we. Ʋ nu ꞊gbuke‑so a ‑pupui, 'ʋ hrʋ, 'ɔ nyu dahʋakɔ a 'bɛtɩyɛ ke klɩɩ. 'A didi‑tɔplɩ, ɔɔ di, nɩ‑ mɔ 'kolio kɔ dʋnyra. (Ɛ 'we ꞊nɔ ye, Saan, ɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔɔ nɩ. ‑Tɛ 'a 'bienʋ winwlɔn‑hɛnyʋ ‑ye ꞊nʋ, ʋ nɩ la 'mʋ, ti ‑hi la a ti 'yri, kɛ'ɛ nɩ, Saan, ɔ nɩ ‑wɛ 'mʋ.) Nahuin 'plɔplɔ, nʋ‑ nyo yrɛ mu. Nahuin a ‑gbɛ, 'ke ʋ 'ti 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Jrusrɛ, kɔ Sudeblʋgba 'bii 'kwli 'mʋ, kɔ 'blʋgba 'bii ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'mʋɛɛ 'nɩgblaba ꞊nʋ ye, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Sudɛn. Nahuin 'bii a ‑gbɛ, kɛ ʋʋ nu, 'ʋ nyo yrɛ mu, ʋ 'mʋ 'a win 'wɔn, 'ʋʋ 'waa nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ yrɛ wɔɔn, 'ke 'o nahuin ye, 'plɩɩ Saan, 'ɔ nyu 'nie 'lu lɛ po, 'ke 'le 'nɩgblaba ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ mɔ Sudɛn.
Falisi꞊tumu kɔ Sadusɩ꞊tumu, 'waa nahuin 'plɔplɔ, nʋ‑ʋ ‑wɛ 'le Saan ‑wɔn mu, ɔ 'mu 'nie 'lu lɛ po. ‑Tɛ Saan 'yu, ‑ye ɔ nɔ: «'A mʋ ꞊nʋ, aa kaa nahuin, 'a nɩ nunuklɔ 'ɔ nyre 'yi lɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ hrei ye. Nyɩsʋa a yrʋ ‑wɛ lɛ kɛ 'a nɩ kikle. A nɩ po 'le lɛ, ‑ɛ mɔ, a ‑wɛ 'le ba 'gbʋ ye 'mʋ ci lɛ nɩ. 'Plɩɩ 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu lɛ po, ba nu ꞊hapʋdɛ, ʋ 'mue 'ye, ‑ɛ mɔ, a hie 'o dɛ 'kuku, aa nu gbo, 'a ‑nyi 'a nɩ dɩɔnʋ Nyɩsʋa. A nɩ po 'le lɛ, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, 'a mʋ mɔ ‑a nɩ bu gblaka Abrahamʋ a 'yuo, 'a ‑tɩ, Nyɩsʋa 'die 'le ‑wɛ bɔ poo 'a mʋ yrʋ lɛ. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑wɛ 'le bɔ nue nɩ, 'hɛ ‑gbo, bɛ ‑hɛ Abrahamʋ a 'yuo. 10 Ʋ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bʋ nu 'dugbi, bʋ hra 'ɛ nɩ tugbɛ ꞊de, ‑ɛ 'nɩnɩ tʋ 'kui, ʋ 'mue 'tɔ po. Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, Nyɩsʋa ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bɔ poo nahuin ꞊nʋ ‑bati lɛ, ‑ʋ 'nɩnɩ ꞊tuo 'o. 11 'Mɔ ‑gbo, 'nie, nɛ‑ 'nɩɩ 'a mʋ 'lu lɛ po, nahuin 'mue 'ye, ‑ɛ mɔ, a hie 'o dɛ 'kuku gbo, 'a ‑nyi 'a nɩ dɩɔnʋ Nyɩsʋa. Kɛɛ, nahuon ‑ye di 'le di. Nɔ‑ di 'o 'mʋ ke 'mʋ kʋɛ. Nɔ‑ di 'klɩ ke nɩ, ɔ 'mʋ 'o 'mʋ 'mʋ ‑hi, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'dʋ 'kwli 'mʋ. 'Na ‑gbɛ, 'n 'de nyɔ ꞊de, 'ke ꞊bo dio 'mʋ ‑hɛ, 'ke 'o 'ɛ nɩ ‑kʋandɛ ꞊de a ‑ta 'mʋ. Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ di 'le di, Nyɩsʋa a ‑Hihiu, nʋ‑ ɔ di 'a mʋ ‑nyi, kɔ wʋnwlɩnna 'hɛɛn. 12 Nahuon a ‑gbɛ, ɔ di ye 'we ꞊gbla'mʋlɛ꞊hloonnyɔ, ‑ɔ 'ble ‑ŋmahɛn kwa, ɔ di nu, ɔ 'mʋ ꞊gbla 'mʋ lɛ ꞊hloon, ɔ 'mʋ ꞊gbla ꞊nʋ gbo ꞊tu. Kɛɛ, 'a ‑pupui ꞊nʋ, ɔ di po 'tɔ, 'ke 'le na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ di jre.»
Saan Batisɩ, nɔ‑ po la ‑Yusu 'nie 'lu
(Makɩ 1.9-11; Luku 3.21-22)
13 ‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑Yusu ‑hɔn 'le Galileblʋgba 'mʋ, 'ɔ mu 'le 'nie ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ Sudɛn nʋa 'mʋ, 'ke 'le Saan 'hʋɩn 'mʋ, ‑ɛ die nu, Saan 'muo 'nie 'lu po. 14 Kɛɛ, Saan, ɔ blɛ ke, ɔ nɔ: «'Mɔɔ nɩ, ‑n blɛ ye ‑bo po wɛn 'nie 'lu, 'plɩɩ ‑ye, ‑mɔɔ nɩ, ‑ɔ di 'le, 'ke ꞊bo po ‑mʋ 'nie 'lu.» 15 Kɛɛ ‑ye ‑Yusu ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ꞊nɩ blɛ 'le ke, ‑ɛ nue, dɛ Nyɩsʋaa ‑hʋa, ‑a blɛ ye ‑ba nue.» ‑Ye Saan wɔn nɩ, 'ɔ puo 'nie 'lu. 16 ‑Tɛ ɔ puo 'nie 'lu, ‑Yusu bɔɔ 'le 'nie ‑wɔn 'hrɩ, ‑ye tii ‑do a ti 'yri, yakɔ ‑ki wlɔn, 'ɔ 'ye Nyɩsʋa a ‑Hihiu, 'ʋ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, 'ʋ ꞊tɩɩ 'o ꞊nɔ 'lu, ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑plija bɔ 'nɩnɩ ꞊tɩɩ 'klɛɛ 'o ꞊nɔ 'lu, 17 kɔ, ʋ 'wɔn Nyɩsʋa a wintɛ. Kɛ ɛɛ po: «Nɔ‑ mɔ 'na 'Yuu ‑do, 'n nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ. ‑Nɩɩ 'mʋ nue 'manʋ.»